Verzoekschrift aan H. M. de Koningin Radioboodschap van de Paus a De Minister antwoordt dd, inssi isin! DONDERDAG 3 JUNI 1948. Huwelijk ex-Koning Michaëi Malan vormt nieuwe regering Averell Harriman naar Parijs De R. V. D. over de stand van zaken Gespannen stemming te Kalioerang. Belgische Generaals bezoeken Koning Leopold £n n)i] De leesteend Sn «Sesleslinea* Spaak over de internationale politiek Jofigo-Slavië roept ambassadeurs terug Officiële uitslagen verkiezingen in Tsjecho-Slowakije vaai Frankermg by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I te De 'Bilt, geldig tot Donder dagavond. WISSELEND BEWOLKT. Matige, tijdelijk vrij krachtige wind tussen Zuid-West en West. Wissselende bewolking met enikele regenbuien. Koel. DE VR 4de Jaargang No. 822. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vu Firma P. «J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent Temeuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal- INDONESIË. De vereniging ,,Persatoean Ti- mor Besar" heeft Dinsdag een verzoekschrift aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin, aan de Nederlandse regering en de Staten-Generaal, waaraan wij het volgende ontlenen: „De bevolkingsgroepen van Am- bon, Menado en Timor rechtens vertegenwoordigd in de Persa- toean Timor Besar hebben met blijdschap kennis genomen van de Koninklijke rede van 6 December 1042 en daarop aansluitende re geringsverklaringen. waarbij het zelfbeschikkingsrecht en het recht van zelfregering voor alle volken onder de Nederlandse 'kroon en dus ook voor die van de grote Oost wordt erkend." Het verzoekschrift vraagt dan onder verwijzing van de artikelen drie en vier van de overeenkomst van Linggdajati om te worden „een Nederlands overzees gebieds deel volgens de thans geprojec teerde status voor Suriname en de Nederlandse Antillen". Voorts wordt geconstateerd, dat „bij deze volkeren een onoverwin nelijke afkeer bestaat tegen de Republiek Indonesië en zij zich met deze Republiek noch direct noch indirect via enige deelstaat wensen te verbinden of verbonden te worden, in het besef, dat deze Republiek altijd met de zelfde dreiging en deloyale middelen zal streven hen te onderwerpen en te overheersen". Het verzoekschrift wijst er ver der op, dat reeds eerder tot de Regering gerichte verzoekschrif ten zonder resultaat zijn gebleven en besluit met de woorden: „Nu alle verzoeken vruchteloos zijn gebleven richten zij zich tot Uwe Majesteit en de Staten-Gene raal met de uitdrukkelijke eis, dat Te Athene blijven berichten, dat het huwelijk tussen Prinses Anne van Boerbon-Panma en ex- koning Michaëi, dat Zaterdag zou plaats hebben, is uitgesteld, hard nekkig de ronde doen. Gods dienstige verschillen zouden nog steeds een struikelblok vormen. Een Grieks-orthodox woord voerder verklaarde: „Wat betreft de orthodoxe kerk is er geen be zwaar tegen dit huwelijk, of Anne tot de orthodoxe kerk is toege treden of niet". Aartsbisschop Damaskinos, die zich bereid had verklaard de hu welijksmis op te dragen, zeide te geloven, dat Prinses Anne in Zwitserland tot de orthodoxe kerk is toegetreden, maar hij had geen officiële bevestiging. Uit Pretoria wordt gemeld: Dr. Malan, de leider van de Nationalistische Partij, die bij de verkiezingen de overwinning heeft behaald, heeft zich bereid ver klaard een nieuwe regering te vormen. Zijn eerste daad als kabinets formateur was het zenden van een boodschap aan Gen. Smuts, waarin hij deze verzekerde, dat hij gewoon moest voortgaan voor bereidingen te treffen voor zijn rete naar Engeland en Nederland. Averell Harriman, de reizende ambassadeur voor het Europese herstelplan, is per vliegtuig naar Parijs vertrokken. Hij verklaar de bjj zijn vertrek, dat Europa met behulp van het thans aan vaarde herstelplan binnen vier jaar weer op zijn eigen benen zou kunnen staar. Hij waarschuwde echter, dat het omzwaaien van Amerika naar een politiek van hoge beschermende tarieven de wereldhandel zou ver= minderen en het voor Europa on mogelijk zou maken de verplich tingen in het kader van het plan- Marshall na te komen. Harriman is veertien dagen in Amerika geweest, waar hij vele besprekingen heeft gevoerd. Na bet inrichten van zijn hoofdkwar tier te Parijs zal hij onmiddellijk bezoeken brengen aan de landen van het plan-Marshall. Italië, West-Duitsland en Griekenland zullen de eerste zijn. thans aan him verzoek worde vol daan, te weten het gelijkgerech tigd lidmaatschap van het Ko ninkrijk. En dat zij. mocht ook deze redelijke eis om van het hun toegekende recht gebruik te ma ken geen gevolg hebben, zij door verschillende welgemeende raad gevingen worden aangespoord een weg te bewandelen, welke zij steeds angstvallig hebben ver meden en die met hun grondge dachte strijdt, n.l. die om zich te richten tot de Verenigde Naties". Het verzoekschrift is onderte kend namens de hoofdbesturen van de vereniging Persatoean Ti- mor Besar door de heren L. Pol- haupessy, F. H. Latumeten, D. Pzacharias en door de juridische adviseur en gevolmachtigde in Nederland, Mr. E. van der Vlugt. In het Dinsdagavondcommen taar van de R.V.D. te Batavia wordt o.m. gezegd: „Zoals de zaken thans liggen, bevindt federaal Indonesië zich dichter bij een succesvol benade ren van 1 Januari dan de Repu bliek. Federaal Indonesië stelde zich tot duvser consequent achter de Renville-beginselen". En ver der: ,,De indruk wordt gewekt, dat de Republiek de voorkeur geeft aan een politiek van oppor tunisme en het tijdelijke succes stelt boven het uiteindelijke. Zij moet daarvan dan echter de con sequenties aanvaarden. Een dier consequenties kan zijn, dat zij straks als ongeorganiseerde en niet-welvoorbereide eenheid haar plaats moet innemen naast de an dere staten, die reeds een gerui me tijd van werkelijke opbouw achter de rug hebben, en het is niet moeilijk om uit te maken, waar het zwaartepunt zal komen te liggen". Aneta's speciale correspondent te Kalioerang meldt, dat sedert het bekend worden van de pers berichten ten aanzien van de Rus sischRepublikeinse betrekkin gen, tot stand gebracht door Soe- ripno, te Kalioerang een gespan nen stemming vooral aan» Re publikeinse zijde heerst. In on officiële kringen is veelal sprake van het afbreken der onderhande lingen van Nederlandse zijde als gevolg hiervan. Vooral het pers interview met Hatta onlangs, waarin gesproken werd over „jaren lang doorvechten, indien een hernieuwde militaire actie van Nederlandse zijde zou plaats vinden", trok sterk de aandacht. Toen Aneta's correspondent dit deel van het interview met Hatta gisteren in een onderhoud met Mr. Van Vredenburch ter sprake bracht, zeide deze, dat dit moge lijk „wishful thinking" vari Repu blikeinse zijde was. Op de vraag van Aneta's correspondent, wat de Republiek hoopte te bereiken met het lanceren van dergelijke berichten omtrent 'n hernieuwde militaire actie tegen de Republiek, antwoordde Mr. Van Vredenburch met een wedervraag: „Zou het kunnen zijn, dat men op deze wijze hoopt stemming te kweken in het buitenland?" Op de vraag of het standpunt der regering nopens de RepublikeinsRussi sche kwestie heden aan Hatta j bekend zal worden gemaakt in het onderhoud, dat de heren Neher en Van. Vredenburch met Hatta zullen hebben, wenste Mr. Van Vredenburch geen commen taar te geven. Naar „Libre Belgique" bericht, hebben een aantal Belgische hoge officieren ter gelegenheid van de herdenking van die veldtocht van 1940 een bezoek aan Koning Leo pold te Pregny gebracht. Het be trof hier de generaals Boel, Che- ville, Hierbiet, Keyaerts, Lienaert, Marsch, Taproge, Terlingen en Van Parijs. Het blad schrijft verder, dat de hoge officieren tegenover de vorst uitdrukking gaven aan hun on wankelbare trouw en verknocht heid. De rantsoenering In België. Nu in België nog slechts brood, margarine, spijsolie en suiker tot September a.s. gerantsoeneerd zijn, is men er toe overgegaan aan de bevolking distributiekaarten uit te reiken, welke geldig zijn voor een periode van vier maanden. Verwacht wordt, dat na deze periode het gehele dis tributiesysteem, behalve voor brood, zal kunnen worden afgeschaft. Tijdenseen toespraak, die de Belgische eerste-JMinister Spiaak Dinsdagavond voor zijn socialis tische partijgenoten te Seraing heeft gehoudeu, verklaarde hij, dat de reorganisatie van Europa een dringende noodzakelijkheid is. „Europa heeft sedert de oorlog veel van zijn prestige verloren en dreigt verpletterd te worden tus sen het Amerikaanse en het Rus sische blok" zo zeide hij verder. „Indien evenwel een economische unie tot stand komt tussen de landen van Europa", zo vervolgde hij, „zullen wij een eenheid vor men, die opnieuw eerbied zaï weten af te dwingen in de wereld. Het slagen van onze plannen be tekent een kwestie van leven of dood voor Europa". De strijd. Volgens een Joods communiqué hébben Egyptische strijdkrachten enkele uren pa het ingaan van de wapenstilstand Negba.in de woes tijn van Negeb en Hoeida in het gebied van Latroen aangevallen. De Joodse radio-omroep meldde gisterenmorgen onder meer: 1. Afdelingen van de Paach (Joodse stoottroepen) zijn er na een moeilijke, tocht, waarbij' zij in de rug van de Egyptische en Transjordaanse troepen opereer den, in geslaagd het Joodse ge deelte van Jeruzalem te bereiken. Dit zijn de eerste Joodse troepen, die in de loop van de laatste zes weken van Tel Aviv naar Jeru zalem zijn doorgedrongen. 2. De voorlichtingsdienst van de Joodse strijdkrachten deelt mede, dat de positie van de lucht strijdkrachten in de afgelopen week aanzienlijk is verbeterd en Het presidium van de Joego slavische Nationale Vergadering heeft besloten Bojin Simitsj, de Joego-Slavische ambassadeur te Ankara, en Lyubo Leontitsj, am bassadeur te Londen, terug te roepen teneinde hen te ontslaan, aldus meldt Tanjoeg, het Joego- Slavische nieuwsbureau. Het besluit is gegnomen op voorstel van de regering. Ter gelegenheid van zijn naam dag heeft de Paus door de radio een boodschap gericht tot de Rooms-Katholieke wereld, die een antwoord vormt op een adres van het college van kardinalen. De Paus gaf uitdrukking aan zjjjn dank aan „allen in de wereld, die strijden voor het koninkrijk des vredes" en deed opnieuw een beroep op hen waakzaam te zijn. De Paus wees op de strijd om de suprematie, die thans gevoerd wordt tussen geest en materie, tussen de orde der rede en de chaos van het irrationalisme. „De wapenstilstand in Palesti na kan aanvaard worden als een teken, dat hoop begint te gloren", aldus de Paus. De Paus wees op het belang van het ten uitvoer brengen van goede plannen en op de kracht van de ervaring. „Hoe meer wij nadenken over de mogelijkheid van een wereldramp, des te meer zien wij, dat het geloof in de Ka tholieke Kerk de enige mogelijk heid op eenheid voor de wereld vertegenwoordigt". De Paus kondigde aan, dat 1950 een Heilig jaar zou zijn. Met waardering sorekend over het jongste congres voor een Verenigd Europa te 's Graven- hage zeide de Paus, dat de Kerk het nuttig geacht had een spe ciale vertegenwoordiger te benoe men. Hoe meer de wereld het treurig schouwspel -van haar ge schillen en onenigheden ziet, des te dringender is de taak van de Katholieken een lichtend voor beeld van eenheid en saamhorig heid te geven, ongeacht verschil len van taal, volk en geest". De Paus eindigde zijn toespraak met het geven van zijn zegen. Om zoveel ongelovigen en vet - bitterden terug te voeren tot God, ziet de Paus slechts een middel: „Oprechtheid, energie en zelfver loochening bij de oplossing van de problemen, die door de oorlog en de na-oorlogse periode in het leven zijn geroepen. De billijke en nood zakelijke sociale hervormingen, en vooral de dringende behoefte van de minstvermogenden aan brood, arbeid en onderdak, zijn wel de voornaamste dezer kwesties.'" De Paus waarschuwde verder voor „het waanbeeld van een spoedige oplossing". Het komt er niet enkel op aan het openbaar inkomen op billijke wijze te ver delen. In de huidige omstandig heden is elke sociale hervorming nauw verbonden met een aange paste organisatie van de produc tie. De betrekkingen tussen landbouw en nijverheid, in een zelfde land en op internationaal gebied, doet, evenals de vertegen woordiging van de verschillende landen op de wereldmarkt, talrijke problemen rijzen. Van de rede lijke oplossing dezer kwesties hangt de productiecapaciteit van de landen af, en derhalve het welzijn van het mensdom, want het is wel duidelijk dat er geen voldoende distributie kan zijn waar de productie in gebreke blijft." Te hoge voorlopige belasting aanslagen. Op desbetreffende schriftelijke vragen van het lid der Eerste Kamer Prof. Molenaar, heeft de Minister van Financiën geant woord: 1. Het is de Minister bekend, dat op de Inspectie der belastin gen te Rotterdam, le afdeling, in een beperkt aantal gevallen bij het berekenen van nadere voor lopige aanslagen voor het jaar 1946 ten onrechte het voor-het jaar 1947 geldende tarief is toe gepast in plaats van het tarief dat voor het jaar 1946 van kracht was, waardoor in de meeste van deze gevallen een te hoge aanslag is opgelegd. 2. Het is de Minister gebleken, dat inderdaad een ambtenaar van genoemde inspectie naar aanlei ding van een klacht van een be lastingschuldige heeft medege deeld, dqt de toepassing van het verkeerde tarief niet op een ver gissing berustte, doch doelbewust zou hebben plaats gehad. Het is mogelijk dat ook wel het tekort aan geschoold personeel als mo tief is aangevoerd. 3. Een onderzoek dat de Minis ter onmiddellijk, nadat in de pers op het bovenstaande de aandacht was gevestigd, heeft doen instel len, heeft het volgende uitge wezen: Aangezien was gebleken, dat in vele gevallen de voor het jaar 1946 opgelegde voorlopige aan slag in de inkomstenbelasting welke in de regel was gebaseerd op het over 1945 aangegeven in komen te laag was, is aan de inspecteurs der belastingen op dracht gegeven bij de voorlopige aanslagregeling in de inkomsten belasting voor het jaar 1947, wel ke geschiedde aan de hand van de aangiften inkomstenbelasting over het jaar 1946, na te gaan of het over dat jaar aangegeven inkomen aanleiding gaf voor 1946 een nadere voorlopige aanslag op te leggen. Was dat het geval, dan werd deze nadere voorlopige aan slag tegelijk met de voorlopige aanslag voor 1947 berekend. Tej vereenvoudiging van deze werk zaamheden, welke mede door niet geschoold personeel moesten wor den verricht, heeft de hiervoor verantwoordelijke ambtenaar ge meend in een aantal gevallen voor dat een belangrijk aantal nieuwe vliegtuigen is gearriveerd. 3. Het hoofdkwartier van de Haganah deelt mede, dat Joodse troepen er in zijn geslaagd: a West-Galilea geheel in Jood se handen te brengen. b. De aanvallen bij de driehoek Nabloeie, Jenin, Toelkarm om de verbindingen van de Joodse hoofd stad met Haifa te verbreken, af te slaan. c. Alle aanvallen van Egypti sche troepen ter overschrijding van de grenzen van de Joodse staat, te niet te doen met veel groter verliezen voor de Egypti sche dan voor de* Joodse troepen. De non-cOmbattanten in Jeruzalem. Dr. Paul Ruger, president van het internationale Rode Kruis, heeft te Amman verklaard, dat de autoriteiten aan beide zijden be reidheid hebben getoond het Rode Kruis te eerbiedigen. Hij sprak zijn waardering uit voor de „uitnemende wijze waar op het Arabische legioen zich heeft gedragen" bij de evacuatie van niet combattante Joodse vrouwen en kinderen uit het oude deel van Jeruzalem na de overgave. Het gedrag van de Arabische autoriteiten zou als i „hoogst lofwaardig" in de anna len van het Rode Kruis- worden i vermeld. Dr. Ruger hoopte, dat binnen de komende 24 uur 400 Arabische vrouwen en kinderen uit de Jood se wijk van Jeruzalem zouden worden geëvacueerd onder auspi ciën van het Rode Kruis. De 4000 Arabieren, die nog in Jaffa verblijven, dat in handen der Joden is, dienden „de grootst mo gelijke bescherming" te ontvan gen. Hij zou de kwestie van hun welzijn opnemen bij zijn terugkeer te Genève. Naar hij vernomen had, zou van particuliere zijde een verzoek tot hun bescherming wor den, gedaan) De stafchef van het Iraakse le ger, Ismail Safwat Pasja, heeft meegedeeld, dat de Arabieren, al thans op h.et Noordelijk front, om 23 uur 45 plaatselijke tijd het vu ren gestaakt hebben. De generaal voegde er aan toe, dat hiertoe een „een groots opgezette Syrische aanval" -i- ergens aan het front afgelast moest worden. De officiële cijfers van de uit slagen der Zondag in Tsjecho- Slowakije gehouden algemene ver kiezingen wijzen uit, dat ongeveer 80 der ingeschreven stemge rechtigden het Nationale Front heeft gesteund Een telling op basis van de geldige stemmen alleen levert de volgende percen tages 90.3 voor de regering in de Tsjechische landen en 85.9' in Slowakije. De gedetailleerde cijfers 2ij,n als volgt: Aantal ingeschreven stem gerechtigden '8.005.887 Geldige stemmen 7.205.356 Onthoudingen en ongel dige stemmen 800.531 Blanco stemmen 774.245 Totaal aantal ongeldige blanco-stemmen en onthoudingen 1.574.776 Aantal stemmen voor het Nationale Front 6.431.111 In de Tsjechische landen was het totaal aantal blanco en on geldige stemmen en onthoudingen 19.28 van het aantal stemge rechtigden,, in Slowakije 209 beide aanslagen hetzelfde tarief, n.l. dat geldende voor het jaar 1947, te mogen doen toepassen. Hij ging daarbij uit van de on- I juiste gedachte," dat dit niet zo erg was omdat het verschil in meer of minder in de regel be- trekkelijk gering was en bij de vaststelling van de definitieve aanslag automatisch correctie plaats had. Zodra het hoofd van de inspec tie van deze handelwijze kennis kreeg, heeft hij maatregelen ge troffen om herhaling te voorko men. Hij heeft voorts de foutieve aanslagen doen verbeteren hetzij door het te veel geheven bedrag buiten invordering te' laten, hetzij door de opgelegde aanslag te ver- minderen. J an np 48 TT NI nki IEI 7erl .Ml .Nil lC9 Nd chl N32

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1