De besprekingen te Londen Zal Prins Boudewijn de Belgische troon bestijgen? WOENSDAG 2 JUNI 1948. Smuts wil partijleider blijven Huwelijk ex-Koning Michaël Markos bereid tot onderhandelen H.M. de Koningin op 31 Aug. te Amsterdam. Garderegimenten Grenadiers en Jagers en Prinses Irene Da toekomst der voormalige Italiaanse Koloniën. Geen intergeailleerd vertoon bij jubileumfeesten. Dc toestand in Salcsiina* Israël aanvaardt Bestandsvoorstel. Amman gebombardeerd Brits vliegtuig door Egyptenaren beschoten? Amerikaanss sloep omgeslagen."* Interview met Franco Frankermg by Abonnement: Terneuzen WEERSVERW ACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Plaatselijk buien- Wisselend bewolkt met enkele plaatselijke buien, hier en daar met onweer. Zwakke tot ma tige wind, overwegend tussen Zuid en West, Weinig veran dering in temperatuur. DE VRIJE 4de Jaargang No- 821- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vi. Firma P- J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Advertentieprijs: per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Br bestaat thans weder meer hoop, dat de besprekingen over Duitsland, die door de zes Weste lijke mogendheden te Donden worden gevoerd, spoedig zullen eindigen. Men meent in betrouwbare kringen te weten, dat de Franse delegatie, die tot nu toe voor standster was van een eonsti- tuërende vergadering voor West- Duitsland, welke door de regerin gen van de verschillende Duitse staten zou worden benoemd, thans heeft voorgesteld, dat de beslis sing tussen benoeming en directe verkiezing door het volk moet worden overgelaten aan de Duit sers zelf. Indien dit compromis voorstel wordt aangenomen, is 'Generaal Jan Smuts, de voor malige Zuid-Afrikaanse Minister- President heeft verklaard, dat hij hoopte z\jn plicht te kunnen blij ven doen als leider van de Ver enigde Partij. „Als iemand de schuld moet dragen voor het fa len, laat Ik het dan zijn", aldus zeide hij. Naar in politieke kringen wordt aangenomen, zal generaal Smuts een zetel in het Parlement aan vaarden, waarschijnlijk voor Oost- Pretoria, thans vertegenwoordigd door C. W. Clark. Reuter meldt nader, dat Gene raal Smuts heeft toegezegd de zetei van C. W. Clarck, lid voor Oost-Pretoria, in het Zuid-Afri kaanse parlement, te aanvaarden. Ifir-koning Michaël van Roeme nië, die Woensdag te Athene werd verwacht, heeft op het laatste ogenblik zijn vertrek uitgesteld. Te Athene gelooft men, dat be treffende de voorbereidingen tot het huwelijk met Prinses Anne de Bourbon-Parma, dat Zaterdag a.s. te Athene zou plaats vinden, nieuwe moeilijkheden gerezen zijn Toen enkele weken geleden ten behoeve van de Rooms-Katholieke Prinses Anne bij de Paus 'n ver zoek om dispensatie werd inge diend voor een huwelijk met ez- koning Michaël, is aan Michaël gevraagd de gebruikelijke verkla ring te ondertekenen, dat de niet- Katholieke partij zich niet zal mengen in de Katholieke opvoe ding van eventuele kinderen. Mi chaël heeft geweigerd deze ver; klaring te ondertekenen, overwe gende dat hij misschien weer op de Roemenese troon zou komen en dat zijn eventuele kinderen dan opgevoed zouden moeten worden in de in Roemenië als officieel gel dende godsdienst. De Paus heeft tengevolge hiervan geen dispensa tie kunnen verlenen Prinses Anne ziek? Van betrouwbare zijde te Athe ne is medegedeeld, dat het huwe lijk van ex-koning Michaël van Roemenië en Prinses Anne de Boarbon-Parma voor onbepaalde ttfd is uitgesteld, omdat de Prin ses plotseling ziek is geworden. tHt de omgeving van de familie van Prinses Anne te Kopenhagen wordt gemeld, dat de berichten uit Athene, dat de Prinses ziek is, on gegrond zgn. Zij is gezond en wel ;n haar huis te Kooeuhagen, aldus wordt verklaard. De radio van Generaal Markos, de leider van de Griekse guerilla- strijders, heeft ^medegedeeld, dat de Griekse guertllastrijders bereid zqj» besprekingen te beginnen over „elk voorstel, dat bedoeld is het bloedvergieten van broeders onderling te doen eindigen". De ,,Monarcho-fascisten" moesten deee suggestie echter niet opvat ten als een teken van zwakte, al dus werd er aan toegevoegd. Ia commentaar op de mede deling van de radio van Markos heeft de Minister van Buitenland se Zaken, Tsaldaris, verklaard, dat de guerillastrijders zich on voorwaardelijk moeten overgeven en anders vernietigd zullen wor den. De Minister-President, So- foelis, zeide, dat de mededeling een teken van zwakte was ofwel „bluf om tijd voor reorganisatie te winnen." het enige resterende geschilpunt het tijdstip, waarop de voorgestel de constituerende vergadering moet worden ingesteld. De Fran sen zouden eveneens een com- promiswoorstel ten aanzien van dit laatste punt hebben gedaan. De Fransen zouden instemmen met de instelling van een consti tuerende vergadering op elke wil lekeurige datum na 1 September, rekening houdende met het prac- tisch mogelijke. Men heeft de indruk, dat de Amerikaanse concessies aan het Franse standpunt ten aanzien van de internationale cotröle op het Ruhrgebeid en meer onlangs ten aanzien van een of andere verzekering betreffende Ameri kaanse wapenleveringen aan West-Europa in een niet te ver verwijderde toekomst de taak van de Franse regering, om tegemoet te komen op de twee resterende geschilpunten, hebben vergemak kelijkt. Het communiqué, dat aan het eind van de besprekingen zal wor den uitgegeven, zal, zo wordt thans voorspeld, slechts een alge mene verklaring bevatten, ten einde elke suggestie te vermijden, dat de resultaten van de confe rentie, welke in aanbevelingen vervat zullen zijn, als vaststaande feiten aan de regeringen van de deelnemende mogendheden of Duitsland zullen worden voorge legd. De Franse Nationale Verga dering heeft haar vertrouwen in de regering uitgesproken met 402 tegen 183 stemmen. De particuliere secretaris van de Koningin deelt mede, dat het in het voornemen ligt van de Koningin om 30 Augustus e.k. Haar intrek in Amsterdam te nemen om daar op 31 Augustus de viering van Haar Regerings jubileum bij te wonen. Het is niet uitgesloten, dat Hare Majesteit na de 31ste Augustus nog enige dagen in Amsterdam zal doorbrengen. Haar verder verblijf echter zal evenmin als Harer Majesteits ver bluf gedurende de afgelopen win termaanden een officieel karakter dragen. Het zal de Koningin vermoede lijk, gezien de vermoeienissen, die dit met zich mede zou brengen, niet mogelijk zijn, gedurende deze dagen persoonlijk gelukwensen van deputaties uit de burgerij in ontvangst te nemen. Overwegende de wenselijkheid de regimenten Grenadiers, Jagers en Prinses Irene, een naam te geven, welke duidt op de bijzon dere betrekking, waarin deze regi menten staan tot het Koninklijk Huis heeft H. K. H. Prinses-Re gentes Juliana een Koninklijk be sluit getekend, waarin aan deze regimenten wordt toegestaan met ingang van 1 Juni 1948 de naam te dragen van resp. garde-regi ment Grenadiers, garde-regiment Jagers en garde-remiment Prinses Irene. tegen een dergelijke volksstem ming, daar dit het prestige van de wetgevende Kamers afbreuk zou kunnen doen. Om de eenheid in het land te bewaren zouden de Katholieken dan ook bereid zijn, indien een maal beslist is dat Prins Boude wijn binnen afzienbare tijd de troon zal bestijgen en de eer van Koning Leopold onbezoedeld uit de strijd te voorschijn komt, hun campagne voor de terugkeer van de Koning op te geven. Het bezoek van Spaak aan Koning Leopold. Het bericht, dat Eerste-Minis- ter Spaak zich opnieuw naar Zwitserland heeft begeven en daar te Pregny een onderhoud had met de Belgische Koning, heeft in Bel gische politieke kringen slechts weinig verwondering gewekt. Reeds onmiddellijk na de oplos sing van de kabinetscrisis stond het vast, dat een van de eerste stappen van de Belgische Premier zou moeten zijn, de besprekingen met de Koning voort te zetten, welke als gevolg van diens bezoek aan West-Indië in Februari en Maart moest worden afgebroken. Evenals bij zijn vorig bezoek aan de Koning beeft Spaak ook dit keer zijn reis op meesterlijke wijze geheim weten te houden. Zelfs zijn kabinetshoofd blijkt van de tocht naar Pregny niets te hebben afgeweten, want de dag voor het vertrek van Spaak liet hij het gerucht, volgens hetwelk de Eerste-Minister een bezoek aan de Koning zou brengen, nog catego risch tegenspreken. Intussen geeft men zich aan al lerlei gissingen over betreffende het resultaat der besprekingen en men wacht met spanning de ka binetsraad van Vrijdag a.s. af, tij dens welke Spaak zijn Ministers op de hoogte zal brengen. Van Socialistische zijde is men er van overtuigd dat de bespre kingen met de Koning te Pregny j slechts over de terugkeer van Prins Boudewijn zijn gegaan. Men herinnert in dit verband aan een mededeling van het Secretariaat van de Koning volgens hetwelk de Vorst er in zou hebben toege stemd zijn zoon in September a.s., wanneer hij 18 jaar zou zijn ge worden, naar België terug te la ten keren teneinde een aanvang te maken met zijn studies aan de Krijgsschool te Brussel. In deze kringen is men van oordeel, dat Koning Leopold zich thans heeft neergelegd bij de ge dachte, niet meer naar België te kunnen terugkeren en men meent deze opvatting bevestigd te zien door het feit, dat Prins Boudewijn reeds thans onder leiding van een Belgisch geleerde' vertrouwd wordt gerRaakt met de regerings- taak, die hem in de toekomst wacht. In sommige Katholieke kringen dringt men nog flauwtjes aan op een volksstemming, doch men maakt zich niet al te veel illusies over het slagen van deze actie. Het merendeel der Katholieken in de volkvertegenwoordiging is Kratochvil, de Tsjechoslowaak- se ambassadeur te Londèn, heeft in een brief aan het secretariaat van de conferentie der plaatsver vangers voor de ministers der vier grote mogendheden, die de toe komst van het voormalige Itali aanse rijk bespreken, een tijdelijk trustschap voor Italië over zijn voormalige koloniën en directe toegang naar de zee voor-Abessy- nië door voormalig Italiaans So- maliland heen voorgesteld Wat het trustschap betreft, stemt deze zienswijze dus overeen met die van de S. U., zoals de plaatsyervangende Minister van Buitenlandse Zaken Zorin deze in Februari aan de Italiaanse am bassadeur te Moskou 'heeft uit eengezet. Diplomatieke waarne mers te Londen zien in de Tsje- choslowaakse verklaring over de toegang tot de zee voor Abessy- nië een aanwijzing van de Sow jet- Russische houding in deze kwes tie. Naar wij vernemen zal het van verschillende zijden aangekondig de intergeallieerd muziekfestival geen doorgang vinden. Zoals be kend zou dit muziekfestival voor geallieerde militaire kapellen ge organiseerd worden in het 'kader van de jubileumfeesten. Behalve dit optreden van buitenlandse muziekcorpsen waren er aanvan kelijk ,ook nog plannen gemaakt voor verder intergeallieerd ver toon in de vorm van deputaties van leger, vloot en luchtmacht van buitenlandse mogendheden. Er zal echter worden afgezien van dit intergeallieerd vertoon bij de jubileumfeesten op uitdrukke lijk verlangen van H. M. de Ko ningin, die de wens te kennen heeft gegeven Haar jubileum op sobere wijze te willen vieren. Het Joods bureau maakt bekend, dat de voorlopige regering van Israël het voorstel van de Veilig heidsraad der V. N. om het vuren te staken onvoorwaardelijk aan vaardt, maar dat de aanvaarcRng vergezeld zal gaan van een „in terpellatie", betrekking hebbende op hetgeen de Joodse autoriteiten de betekenis van de resolutie van de Veiligheidsraad achten. Uit Haifa wordt gemeld, dat de voorlopige regering van Israël alle Joodse strijdkrachten bevolen heeft met ingang van heden 3 uur voormiddag plaatselijke tijd het vuren te staken, mits de Arabie ren hetzelfde doen. Het officiële te Tel Aviv uitge geven communiqué voegt er aan toe, dat het bevel om het vuren te staken is gegeven, uitgaande van het volgende: 1. dat het verbod van wapen- invoer in de Arabische landen zal gelden voor de levering van wape nen uit voorraden in het bezit of onder controle vein vreemde mo gendheden op Arabisch grondge bied. 2. Dat gedurende de periode van het bestand de gewapende machten van geen der partijen zullen pogen vorderingen te ma ken en dat beide partijen hun po sities mogen behouden. 3. Dat voedsel en andere nood zakelijke zaken vrijelijk Jeruza lem binnen kunnen komen en dat ook het normale civiele verkeer naar en van Jeruzalem kan plaats hebben. 4. Dat elke poging om het nor male vervoer van goederen, be stemd voor Israël, te verhinderen of te belemmeren, beschouwd wordt als een daad van gewapend optreden. Communiqué van de Haganah. Het tijdens de Dinsdagnacht door de Haganah uitgegeven com muniqué maakt slechts melding van bedrijvigheid op de fronten i van het centrum en van het Noor- 1 den. „Onze troepen", meldt het Joodse bevel, „hebben gisteravond een aanval ondernomen op de po litiepost en het dorp Latroen. De aanval duurde zes uren en is op een harde tegenstand van de vijand gestoten. De Joodse strijd krachten hebben de politiewacht, in de lucht laten vliegen, die een prooi der vlammen is geworden. 150 vijandelijke soldaten werden gedood. Dinsdagnacht heeft de lucht macht van Israël militaire doelen te Ramleh gebombardeerd, welke sedert verscheidene dagen door de infanteristen der Irgoen worden aangevallen. Bovendien hebben onze vliegtui gen vijandelijke versterkingen te Loedda zwaar gebombardeerd. Aan het Noordelijk front heeft de vijand Maandagavond een tegenaanval ondernomen op het dorp Lajoen, gelegen ten Noord- Oosten van Jenin, in de nabijheid van de Arabische driehoek, welk dorp voorheen door de Joden be zet was. De vijand werd terug geslagen en heeft zware verliezen geleden. Behalve het communiqué melden verschillende v et-slagen over offensieve bedrijvigheid op alle fronten, die toenemende acti viteit van de Joodse luchtmacht in de loop van de dag. Syrisch communiqué. Volgens een communiqué van het Syrische leger heeft de Syri sche artillerie, in de Noordelijke sector, de dorpen Daphne, Tekel- ladi en Kahoesj beschoten en daarbij treffers geplaatst op de gestelde doelen. In het Zuiden hebben Syrische gemotoriseerde eenheden patrouil les uitgezonden en de versterkin gen van vijandelijke nederzettin gen aangevallen en gedeeltelijk vernield. De Syrische luchtmacht heeft een aanval uitgevoerd op Offoelek. Er zijn voltreffers geplaatst die aanzienlijke schade hebben ver oorzaakt. Zq heeft eveneens vij andelijke troepenconcentratlies tussen Kfarkamer en Jafnet aan gevallen en een autocolonne tén Westen van Jafnet onder mitrail- leurvuur genomen, waardoor de meeste voertuigen in brand vlogen. I De Arabische Liga heeft het be vel van de Veiligheidsraad om het vuren te staken, aanvaard. Amman, de hoofdstad van Transjordanië, is in de afgelopen nacht door dé luchtmacht van Israël gebombardeerd, aldus een communiqué van de Haganah. In het communiqué wordt verder ge zegd, dat militaire doelen zijn ge troffen. Verdei wordt uit officiële bron te Tel Aviv vernomen dat de Egyptische pantserkolor.ne, die tol op 10 km ten Zuiden vai: Rehe- both gevorderd was, uit ongeveer 3500 man bestond en tha„s d' or de Joden onder fel artillerievuur wordt genomen. Reuter meldt nader, dat het bombardement op Amman werd uitgevoerd door een enkele twee- motorige Joodse machine en dat zes personen door de afgeworpen bommen zijn gedood. Een van de drie vluchten over de stad werdJ gemaakt in de buurt van het pa leis van Koning Abdoellah, waar 3 bommen yielen, waarbij echter alleen maar een koe getroffen werd, aldus wordt uit Amman ge- meld. De machine, die op grote hoog te vloog, aldus het bericht uit Amman, liet kleine bommen val len van het type voor mortieren en enkele brandbommen. De zes doden zijn twee mannen, twee vrouwen en twee kinderen, die omkwamen door dezelfde bom, welke twee hutten vernielde. Voor het overige vielen de bom men in de nabijheid van Bedouï- nen-kampen zonder veel schade aan te richten. De bevolking van Amman eist repressailles door bombardering van Tel Aviv. Men meent, dat het bombardement bedoeld was ter beïnvloeding van de vertegen woordigers der Arabische atalen in verband met de oproep van de Veiligheidsraad. Egyptisch luchtafweergeschut heeft Dinsdagmorgen het vuur geopend op een vliegtuig, dat vol gens een voorlopig rapport Britse kentekenen voerde en boven Port Said, een verboden gebied, cirkel de. Het is niet bekend of de ma chine geraakt is. Een groep Amerikaanse vloot- eenheden, die naar de Middelland se Zee zou vertrekken, heeft ver traging ondervonden, doordat buiten het vlootstation Norfolk (Virginia) een sloep, die naar het vlieigtuigdekschip „Kearsage" te rugkeerde, is omgeslagen. 90 Deden van de bemanning kwamen in het water terecht. Het zicht werd door zware regen belemmerd, zodat nog niet te zeggen is, hoeveel personen zijn opgepikt. Alle beschikbare man schappen namen aan de naspo ringen deel. Ongeveer 20 matrozen van het vliegdekschip „Kearsage" zouden om het leven zijn gekomen. De overlevenden konden doof reddingsbootjes worden opgepikt. Een onder hen was er in geslaagd ondanks de nachtelijke duisternis en de zware zee, al zwemmend de kust te bereiken. Het aantal der matrozen van het vliegdekschip „Koarsage", die tengevolge het omslaan van de sloep waarmede zij aan boord ge bracht werden, zijn omgekomen, beloopt 22. Het Britse weekblad „Catholic Herald"'publiceerde Maandag- een interview met generaal Franco. Op .vragen betreffende een moge lijk referendum over het herstel van de monarchie antwoordde Franco, dat hij in zulk een ern stige aangelegenheid nooit zou beslissen zonder het volk te raad plegen. De Caudillo verklaarde voorts zeker te zijn van een grote meer derheid wanneer verkiezingen zouden worden gehouden. Momen teel was hij echter niet van zins tot verkiezingen over te gaan, omdat „een dergelijke maatregel een al te gunstige gelegenheid voor de communisten zou Zijn".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1