De verkiezingsuitslag in Tsjecho-Slowakije Attlee over de Palestijnse kwestie# ■C1 ddi DINSDAG 1 JUNI 1948. ®c keslandlin Salcslina* Prinses-Regentes ontving Ministers Brigade Jagers defileerde voor Prinselijk Paar. De Paus tot Hongarije Glinkof de uitvinder van de wolkammachine Rede van Auriol De onderhandelingen tussen de S. U. en Indonesië De Amerikaanse hulpverlening aan Europa Dr. Da Costa Gomez vraagt ontslag Nieuwe bases voor Amerik. „luchtwacht" Graaf Bernadotte Protest van Generaal Kotikof Montgomery over het Britse leger nl I I V3H I uiggfj Slid Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. PERIODE MÉT REGEN. Aan de kust aanvankelijk krachtige, overigens meest ma tige wind tussen Z.O. en Z.W. Nu en dan regen, hier en daar met onweer. Vrij koel. N 4de Jaargang No. 820- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vt, Firma P. J. van de Sande Terneuzen Adver tentieprjja per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Militaire hulp aan Arabieren. Volgens het communiqué van de Joodse zender van Maandag ochtend heeft een zegsman van de Joodse regering medegedeeld, dat Zondag door het RAF-hoofd- kwartier in Basra een groot aan tal Engelse jagers en bommen werpers, zowel als militaire trans portvliegtuigen direct naar Pale stina vervoerd is, om daar in de strijd te worden gebruikt. Ook zouden Zondag 20 nieuwe Ame rikaanse tanks door de Engelsen in Blasra aan het Icaakse leger overgedragen zijn. Verder zouden zich de bewijs stukken in handen van de Jood se regering bevinden, dat ten minste één Engelse officier een sector van de Arabische aanvallen op de nieuwe stad van Jerusalem onder zijn bevel heeft. Diens naam is major Newsman. Arabieren steken oude stad van Jeruzalem in brand. Reuter verneemt van Britse mi litaire zijde, dat de Arabieren de door hen veroverde Joodse oude stad van Jeruzalem in brand steken „als hygiënische maat regel". Dezelfde Britse bronnen delen mee, dat ruim duizend non-com battanten uit de oude stad naar Katamon, ten Zuidwesten van Jeruzalem geëvacueerd zijn, ter wijl 150 Joden aan het Rode Kruis zijn overgedragen en 350 als ge vangenen naar Transjordanië zijn gevoerd. Positie der Joden. „Het Joodse volk zou een be roep om hulp moeten doen op de Sowjet-Unie, daar deze de Jood se staat heeft erkend en ge steund"', aldus heeft radio-Irgoen- Israël verklaard. In Joodse militaire kringen meent men, dat, hoewel nog steeds gevechten aan de gang zijn in de buurt van Latroen, de toe stand voor de Joden in de loop van Zondag is verbeterd. Voor de eerste maal zijn Joodse jacht vliegtuigen in dé strijd gewor pen. Verder wordt van Joodse zrjde verklaard, dat in de afgelo pen 14 dagen grote partijen wa penen voor de Joden zijn aange komen en dat uitvinders en ge leerden dag en nacht werken aan uitvindingen, die „in de wereld verbazing zullen verwekken". De strjjd by Latroen. Volgens het legercommuniqué van het Arabische legioen is een aap val der Joden op Latroen mislukt en lieten de aanvallers 114 doden op het slagveld ach ter. Syrlsch communiqué. Het communiqué van het opper bevel van het Syrische leger luidt: „Onze luchtmacht heeft eeii* aanval uitgevoerd op Baharia. Zij heeft belangrijke stellingen ver nield en heeft in de haven een schip tot zinken gebracht. Zij heeft Joodse strijdkrachten die in de streek van Malkie op aftocht waren nagezet en hun zware ver liezen toegebracht. In het Zuiden hebben onze troepen, door pant sereenheden gesteund, versterkte vijandelijke stellingen aangeval len. De Joodse troepen zijn op de vlucht geslagen en hebben zware verliezen geleden. In de streek van Tiberiade hebben onze mor tieren troepenconcentraties van de Haganah gebombardeerd en uiteengedreven. Een vaartuig werd in de grond geboord. De Prinses-Regentes heeft op Vrijdag ontvangen de Minister van Oorlog, Luit.-Kol. A. H. J. L. Fiévéz, op Zaterdag de Minister van Verkeer en Waterstaat, Ir. H. Vos, en Maandagochtend de Minister van Economische Zaken, Prof. Dr. J. R. M. van den Brink. Het bataljon van de Utrechtse brigade der jagers, dat na een 2Vi-jarig verblijf in de tropen kort geleden met het troepen- transportschip de „Grote Beer"' in het vaderland terugkeerde, de fileerde Maandagmiddag voor het Prinselijk Gezin. Op het bordes van het Paleis te Soestdijk sloe gen de Prinses-Regentes Juliana, Prins Bernhard en de drie Prin sesjes het voorbijtrekken gade. Enkele gewonden van deze bri gade en genodigden hadden naast het bordes plaats genomen. Na afloop onderhielden de Prinses- Regentes en de Prins zich met de officieren en manschappen. .De geestelijke waarden, waar op wij in de eerste plaats ons leven moeten afstemmen, zo wij de waardigheid ons bestaan willen handhaven, zullen ongetwij feld het pleit winnen", aldus de Paus in een radioboodschap tot de Hongaarse natie ter gelegen heid van de tiende verjaardag van het internationaal Eucharistisch Congres. De Paus sprak zijn leedwezen uit over de „schrikwekkende be proeving", die het Hongaarse volk thans is beschoren. „Nochtans", zo ging hij verder, „zal uw land, dat in de voorbije eeuwen zoveel stormen heeft ge trotseerd, zich ook niet door de huidige maalstroom laten mee slepen. De Christelijke godsdienst, die de heilige Stephanus u als erfgoed heeft nagelaten, en die gij steeds angstvallig hebt be waard, adelt u. Uw verdiensten zijn des te groter, naarmate de schenners van Gods Majesteit u hoe langer hoe meer pogen im be- driegelijke hinderlagen te lokken". Alvorens zijn zegen te geven, spoorde de Paus de Hongaarse Katholieken aan blijk te geven van eem rotsvast geloof „ten ein de zich voor te bereiden op een tijdperk van vrede en geluk". In archieven gevonden docu menten hebben aangetoond, dat de Russische uitvinder Rodion Glinkof de eerste was, die een wolkammachine ontwierp, één van de meest belangrijke en gecom pliceerde machines in de garen- industrie. In 1771 construeerde Glinkof éen wolkammachine, aan gedreven door waterkracht, welke de productie ver vijftienvoudigde. Deze Russische uitvinding was een grote stap vooruit, vergeleken bjj de primitieve methoden, die in die tijd werden toegepast. De Britse eerste Minister, Cle- L ment Attlee, heeft in het Lager huis ontkend, dat er een ver schil zou bestaan tussen Groot- Brittannië en de Ver. Staten aan gaande Palestina. Hij beant woordde een vraag van het con servatieve lid John Croqder. Een verklaring omtrent Pales tina zou nog niet worden afge legd, aangezien de Veiligheids raad der Ver. Naties nog doende was een bestand te bewerkstel ligen en „het zou ongelukkig zijn, indien een verklaring werd afge legd, die op .enigerlei wijze de mogelijkheid vén aanvaarding in de weg zou staan". Op een vraag van het conser vatieve lid Antmony Eden, of Engeland alles deed om beide partijen te bewegen tot onder steuning van de door de Ver. Na ties aanvaardde resolutie, ant woordde Attlee; „Jawel, mijn- heet". Tevoren had de onder-Minister van Buitenlandse Zaken, Mayhew, een aantal vragen beantwoord, speciaal in verband met de door Engeland op grond van verdra gen aan de Arabieren geleverde oorlogsuitrusting. Afgezien van deze leveranties, zei Mayhew, was er „geen direct bewijs" dat er Brits oorlogsmateriaal werd ge leverd aan Egypte, Irak of Transjordanië, bestemd voor Pa lestina. Ongetwijfeld, aldus Mayhew, maken de Arabieren sinds 14 Mei in Palestina gebruik van wape nen, die zij in de voorafgaande jaren van Groot-Brittannië gele verd hadden gekregen. Op het ogenblik werd geen oorlogsmate riaal naar het Midden-Oosten ge zonden, op grond van het besluit van de Veiligheidsraad. De 3.790.000 pond sterling, die Groot-Brittannië aan Transjorda- De Franse President Auriol heeft in een rede ten overstaan van de leden van de raad van het Finistère-departement tot zijn landgenoten een oproep tot nako ming van de tucht gericht. Na het over zijn taak als presi dent te hebben gehad, zei hij in verband met het huidige regime in Frankrijk: „in een democratie is de bespreking vrij en komen belangen en ideeën in botsing. Nochtans dient in het belang der republiek een stabiele meer derheid, die het over bepaalde es sentiële punten eens is, het be wind in handen te hebben. Het is mijn taak achter de schermen te ijveren voor de handhaving van deze stabiliteit ter voorkoming van regeringscrisissen, die het regime zelf noodlottig zouden kunnen worden. Td dien einde moet ik op de steun van de ge hele bevolking kunnen rekenen." De President besloot als volgt: „Met het oog op de bevrijding van Frankrijk hebben de Fransen hun nationale plicht vervuld. Met het oog op Frankrijks opleving moe ten wjj ons dezelfde tucht kunnen opleggen en schouder aan schou der deze strijd winnen." Talrijke Italiaanse reders te Milaan hebben een rondschrijven ontvangen van de „verdedigers van het Arabisch Palestina" waar in gezegd wordt, dat al hun sche pen zullen worden vernield, zo zij wapens, munitie en vrijwilligers naar Israël blijven overbrengen De politie heeft een onderzoek in gesteld. nië heeft betaald, worden, zo had Groot-Brittannië vernomen, ge bruikt voor de verdediging van land. Toen Sydney Silverman (La bour) hem vroeg, tegen wie Transjordanië zich dan op het ogenblik verdedigde, gaf Mayhew geen antwoord, ondanks luid ge roep van andere leden, dat hij antwoorden moest. INDONESIË. Volgens een bericht van „An- tara" had er Zondag een ont moeting plaats tussen de Ameri kaanse leden der Commissie van g"ede diensten en Moh. Hatta, bij welke samenkomst de buitenland se betrekkingen der Republiek ter sprake zijn gekomen. Naar Antara verneemt, zal mo gelijk Maandag van Repub. zijde een verklaring worden afgelegd betreffende deze kwestie, in het bijzonder ten aanzien van het van Nederlandse zijde uitgegeven communiqué. Zondag ^verklaarde de Repub. Minister van Buitenlandse Zaken, Hadji Agoes Salim, aan een ver tegenwoordiger van Antara: „Het is moeilijk de Nederlanders steeds maar weer genoegdoening te schenken" en hij voegde hieraan toe, nog steeds niet op de hoogte te zijn van de feiten betreffende de affaire-Soeripno zulks door de moeilijke verbindingen van de Republiek met het buitenland, waarvoor aldus de heer Salim de Nederlandse blokkade ver antwoordelijk is. Hij zeide ook nog dat, indien er werkelijk een overeenkomst is gesloten tussien Rusland en de-Republiek, het voor de Repub. regering moeilijk zal zijn, haar te ratificeren, teneinde de sfeer rondom de onderhandelin gen niet te verstoren; indien ech ter de erkenning unilateraal van de Sovjet-Unie is uitgegaan, zal zij moeilijk kunnen worden gewei gerd. Republikeinse beschuldiging. Het Indonesische voorlichtings bureau te New York deelde Zon dag mede, dat de Nederlandse re gering de Renville-overeenkomst geschonden had door de republi keinse vertegenwoordigers van de federale conferentie te Bandoeng uit te sluiten. De republikeinse zegsman zeide: „De Hollanders hebben nu de laatste stukjes van de Renville-overeenkomst begra ven. Mocht er ooit enige twijfel hebben bestaan, dat zii deze schon den, dan kan die twijfel er nu toch niet meer zijn". Het departement van Binnen landse Zaken deelt de volgende definitieve uitslagen van de ver kiezingen mede: In de 163 kiesdistricten van Bo- hemen, Moravië en Silezië: opgekomen kiezers 5.454.301; Nationaal Front 4.929.250, d.i. 90 blanco en ongeldige stem men 525.051, d.i. 10 In de 81 kiesdistricten van Slo wakije- opgekomen kiezers 1.747.545; Nationaal Front 1.409.895, d.i. De administrateur voor" de hulpverlening aan Europa, Paul Hoffman, heeft in het kader van het plan-Marshall opnieuw een bedrag van 39.647.541 dollar toe gewezen aan een vijftal landen. De helft van dit bedrag zal wor den besteed in de Ver. Staten. Hiermede Is het totaal der ver plichtingen voor door de Ver. Sta ten géfinanceerde aankopen voor Europa gestegen tot 202.394.628 dollars met inbegrip van vracht. Ditmaal betreffen de toewijzingen ook grondstoffen voor het Euro pese herstel. Het grootste deel van de nieu we toewijzing bestaat uit kolen, die door de Franse regering in de Ver. Staten zullen worden ge kocht. Daarvan zal voor een be drag van 24.970.000 jiollars gaan naar Frankrijk en ongeveer voor 2,2 millioen dollar naar Frans Noord-Afrika. Bvendien zijn verschepingen tot een bedrag van 5.700.880 dollar goedgekeurd voor China. De E.C.A. heeft de volgende opsomming gegeven van de export naar Europa waarvoor totdusver toestemming is verleend: Tarwe 73.521.215 dollar, kolen 40.725.000 dollar, vezels, meest katoen, 18.745.510 dollar tarwe en meel 11.031.5777 dollar, vlees 12.250.000 dollar, andere voedings middelen 4.1233.614 dollar, op- eetbare vetten en oliën 2.946.000 dollare meststoffen 1.230.000 dol lar, oliekoeken en -meel 1.007.000 dollar, metalen 886.155 dir., verf stoffen en chemicaliën 842200- dollar, tabak 716.000 dollar, za den 468.200 dollar, petroleumpro- ducten 173.797 dollar. De nieuwe toewijzing omvatte voor Neder land 1.084.740 dollar aan tarwe, aan te kopen in Canada De tot dusverre aangegane ver plichtingen met inbegrip van de Oceaanvrachten zijn als volgt over de landen verdeeld: Frank rijk 77.190.000 dollar, Engeland 42.200.000 dollar, Italië 35.639.376 dollar, Nederland 20.842.630 dol lar, Oostenrijk 13.293.018 dollar, Griekenland 10.386.638 dollar, Noorwegen 2.214.000 dollar, De nemarken 528.000 dollar. Naar het A.N.P. verneemt heeft Dr. M. F. Da Costa Gomez, ver tegenwoordiger van Curagao in Nederland, zijn ontslag als zoda nig aangeboden, aangezien hij van oordeel is, dat de nieuwe wet op de staatsregeling van Curagao niet duidelijk inhoudt, dat zijn post als vertegenwoordiger op de bestaande voet kan worden ge handhaafd. Dr. Da Costa Gomez heeft in het belang van een zuivere, for mele duidelijkheid het juist ge acht zijn mand'aat dienovereen komstig thans ter beschikking te stellen. De „luchtwacht" van de Ame rikaanse overzeese luchtvaart maatschappij, die hulp verleent bij ongevallen, is Maandag uit gebreid met vier nieuwe bases, namelijk in Newfoundland, Labra dor en op de Bermuda-eilanden en de Azoren. De basis op de Azoren (het eiland Terceira) zal volgens de bepalingen van de Amerikaans- Portugesie overeenkomst onder algemene leiding staan van de Portugese bevelhebber aldaar. 86 blanco en ongeldige stem men 245i650, d.i. 14 „Het volk heeft beslist" las men gisterenochtend in de „Pon- delnik" de enige krant die te Praag is verschenen. Men leest verder in het blad „het is een prachtige overwinning. Het re sultaat is te meer overtuigend, daar de verkiezingen volledig vrij en democratisch waren. Zij heb ben duidelijk doen blijker, dat het Tsjecho-Slowaakse volk, op weg is naar de hoogste doeleinden van het socialisme." Het Slowaakse communistisclue blad „Pravda" schriift „het is normaal, dat de lijst van het na tionale front, over de gehele repu bliek zegeviert. Het volk heeft aldus zijn overwinning van Fe bruari bevestigd". Het blad „Lud" orgaan van de Slowaakse vernieuwingspartij ziet in deze verkiezingen eveneens de bevestiging van de door het volk gedane keuze voor de regering Gottwald en schrijft: „Onze poli tieke atmosfeer is aldus gezuiverd. Dit is het uitgangspunt naar een nieuwe levensvorm". De ,Prace" orgaan van het Slo- waak.se algemene vakverbond, schrijft dat „het volk door zijn stemming uiting heeft gegeven aan zijn beslistheid, met de U. S. S. R. en de andere Slavische volksdemocratieën zijde aan zijde op te marcheren". Graaf Folke Bernadotte, bemid delaar voor Palestina van de V. N., is Maandagmorgen met zijn gezelschap uit Cairo naar Palestina vertrokken. De reis route is als volgt: Haifa, Tel- Aviv, Cairo, Amman. Waarnemers te Cairo zijn van mening, dat de resultaten van Bernadotte's besprekingen te Cairo nogal schraal zijn. Bernadotte is te Tel Aviv aan gekomen. Hij verklaarde, dat het voor iemand in zijn positie beter was veel te denken dan veel te praten. Vandaag, zo zei hij, zou hij naar elders vertrekken (ver moedelijk naar Amman, de hoofd stad van Transjordanië). Generaal Kotikof, de Russische opperbevelhebber in Duitsland, heeft op de vergadering van het Geallieerde bestuursbureau voor Berlijn geprotesteerd tegen „het door de Berlijnse gemeenteraad op bevel van de Brits-Amerikaan se autoriteiten opgesteld ontwerp om de Britse en Amerikaanse sec tor van Berlijn op te nemen in 't productieplan van de Brits-Ameri kaanse zóne", zo meldt het Rus sische persbureau. De generaal heeft verklaard, aat „door pogingen om Berlijn op economisch gebied te verdelen en de westelijke sectoren bij de Brits- Amerikaanse zóne te voegen de ondernemingen in deze sectoren onvermijdelijk stil zullen komen te liggen". De pogingen waren "Be doeld om de normale economische betrekkingen van Berlijn met de Sowjetzöne te bemoeilijken. De Briitsie veldmaarschalk Montgomery, chef van de gene rale staf van het Brits imperium, heeft zijn denkbeelden uiteengezet over Jiet na-oorlogse Britse leger. Thans is, aldus de Maarschalk, vóór alles werkelijk gereed zijn het belangrijkst. Engeland zal in een volgende oorlog geen adempauze meer heb ben om zijn strijdkrachten op te bouwen. Het leger zou uit drie delen moeten bestaan: een gere geld leger, een leger voor de na tionale dienst en een territoriaal leger. Voorts moet een luchtaf- weer-organisatie bij mobilisatie de grootst mogelijke voorrang ge nieten, Montgomery gaf deze uiteen zetting voor journalisten aan bet einde van manoeuvres, waaraan leger, vloot en luchtmacht hebben deelgenomen. ïpfl 43| Nil ïkJ Ml er| NI erk Elf na NHZI 9X

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1