a Marshall beschuldigt Sowjet-Unie. De stemming in de Veiligheidsraad. Toch Amer.-Russische onderhandelingen» 3 J dd! MAANDAG 31 MEI 1948. „De wereld gist van onrust." Oc tccstand ïti SalcstSna* Rep. Regeringsverklaring Pasoendan voorzitter van federale conferentie. w Conferentie van Scandinavische Ministers.] I tsnfl ci| ilOS SIN' Va I Franke ring by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het KJN.M.I. te De Bilt, geldig tot Maandag avond. i Weer toenemende bewolking- Plaatselijk ochtendmist. Over dag toenemende bewolking, doch het grootste gedeelte van de dag droog weer met aan vankelijk zwakke, later matige wind tussen West en Zuid. Weinig verandering in tempe ratuur. 4de Jaargang No. 819- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V„ Firma P. J. van de Sande Teroeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1.50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 00 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. George Marshall, de Ameri kaanse Minister van Buitenland se Zaken, heeft in een rede voor cie „General Federation of Wo- mens Clubs'' te Portland (Ore gon) de Sowjet-Unie ervan be schuldigd een „berekende em cy nische propaganda-campagne" te voeren teneinde de ernstige Ame rikaanse pogingen om, eerlijke on derhandelingen te beginnen voor de regeling der wereldvraagstuk ken teniet te doen," „Indien de Sowjet-Unie van zekere handelwijzen en daden, welke de wereld sinds het be ëindigen van, de vijandelijk heden in een toestand van on gerustheid en verwarring hebben gehouden, zou afzien, zou zij een geheel nieuwe in ternationale sfeer scheppen. Als zy dit deed, zou zij niet stuitten op enig gebrek aan begrip van de zijde der Ame rikaanse regering", zo zeide Marshall. Daarentegen waarschuwde de Minister de Verenigde Sta ten dat de volken, van Europa de „voortdurende vrees koes teren, dat zij niet op ons kun nen rekenen dat wij van plan zullen veranderen dat wij een officieel aanvaarde politiek zoals 't Europese herstelplan, zonder opzegging zouden la ten varen zonder acht te slaan op de vernietigend» ge volgen die een dergelijke wankeling ten gevolge zou hebben-" Niettemin verklaarde hjj, dat „sinds het begin van dit jaar „uit stekende .vorderingen" waren ge maakt in de strijd voor een veilige vrede en de terugkeer van alge mene welvaart in de wereld". De recente verklaringen van Molotof en Stalin waren bedoeld om de Amerikanen en in feite de gehele wereld om de tuin te lei den wat betreft de waarachtigheid van hun wens om tot een accoord te komen. Het is echter zeer belangrijk de reputatie van integriteit van han delen der Amerikaanse Regering te handhaven. Amerika kon geen propaganda voeren, die weinig of geen rekening hièld met de feiten en nog minder met de welvoege lij kheid. Ik ben er zeker van, dat nie- mands wens om een basis te vin den voor een veilige vrede en een terugkeer tot algemene welvaart in de wereld sterker is dan de mij ne. Maar het is mijn officiële plicht ervoor te zorgen, dat dit land niet door opwellingen tot ver plichtingen of daden wordt ge bracht, die een bedreiging voor onze toekomst zouden vormen. Aangaande de „Europese vrees, DE VERKIEZINGEN IN TSJECHOSLOWAKIJE. De gisteren gehouden verkiezin gen in Tsjechoslowakije hebben, zoals te verwachten was, voor de IRegieringspar'ty het verlangde succes opgeleverd. De kiezers had den twee stembiljetten ontvangen n.l. één voor de z.g. Eenheidspar tij en een voor Ij^t blanco stem men. Reuter's correspondent meldt hieroverOp het vertoon van zijn perskaart kreeg hij overal vrije toegang. Wie blanco wilde stem men, kreeg over het algemeen weinig gelegenheid dit in het ge heim en daarmee zonder gevaar voor zjjn veiligheid te doen. Wie gebruik maakte van de schermen voor het geheim stem men, was in de meeste gevallen gedwongen voor het oog van de kiescommissie, die uit leden van de communistische actie-comité's was samengesteld, zijn stemtrook in een aparte open mand te wer pen. Dat er op deze wijze van een „vrije" stemming weinig terecht kwam, is duidelijk. Radio Praag meldde hedennacht dat 89 der kiezers vóór de Re gering hadden gestemd. Be nes stemde niet. Het Tsjechoslowaakse persbu reau meldt, dat President Be nes Zondag niet heeft gestemd, daar aan toevoegend, dat hij zulks in 1946 ook niet heeft gedaan. dat Amerika zou afzien van inter nationale samenwerking" wees Marshall op het „destructieve voorstel om de wet op de handels verdragen op basis van wederke righeid te ameneren of krachte loos te maken (de wet op de ta riefverlaging, welke doze week door het Huis van Afgevaardigden beknot is). „Het is van het grootste belang dat alle Amerikanen de betekenis van onze huidige positie in de we reld inzien", zo vervolgde de Mi nister. „Wij zijn soms royaal op het foute af, doch het is even be langrijk begrijpend te zijn. Hier mede wil ik zeggen, dat wij ons best moeten doen de toestand van andere volken te begrijpen, hun standpunt en hun onvermijdelijke reactie op vele dingen die in het openbaar in ons land verklaard worden". De vrees van Europa, dat Amerika zijn politiek plotse ling zou kunnen veranderen is in zekere mate gebaseerd, zo vervolgde Marshall, „op een verkeerd begrip van de wijze waarop zich de politiek in een democratie als de onze ontwikkelt. Deze vrees mag echter niet aahgemoedigd worden door gedaclitenloze of plotselinge daden. De voor- en nadelen van elke te volgen lijn moeten tegen elkaar af gewogen worden. Is eenmaal gekozen dan is het echter nog belangrijker aan de te volgen lijn vast te houden en niet te verzwakken in onze steun aan deze gekozen politiek en over te gaan op een ander stand punt. Marshall drong er bij zijn ge hoor op aan zich ervan bewust te worden, dat de wereld thans gist van grote onrust. De grote mas sa's van de slecht bedeelde volken zijn zich bewust geworden van al hetgeen zij moeten ontberen in vergelijking met de voordelen, die andere genieten. Dit gevoel van ontevredenheid is thans nog een ondergrondse stroom, zo vervolg de Marshall, doch het zou een vloedgolf kunnen worden, indien de betrokken regeringen geen de finitieve hoop op verbetering daartegenover stelden en dat de wereldeconomie niet hersteld werd. Economisch herstel in de wereld is het doel van het Arruedi- kaanse program. „Intussen vormt deze onrust een vruchtbaar veld voor hen, die met geweld correcties willen'aanbren gen en verder gelegen doelen ba- streven", zo besloot Minister Marshall. Zuidelijk front. Egypte maakt melding van de verovering van Isdoed, 44 km ten Zuiden van Tel Aviv, de hoofdstad van Israël. De Haganah meldt tegenaanval len, te. land en uit de lucht op de Egyptische strijdkrachten. Vol treffers op Egyptische troepen concentraties. Middenfront': De Arabieren zet ten het bombardement van de be legerde Joden in nieuw Jeruza lem voort. Felle strijd te Latroen aan de weg Tel AvivJeruzalem, waar de Joden blijkbaar getracht hebben een hulpverleningscolonne door de linies heen te brengen. De Joden zeggen het voornaam ste waterpompstation van Jeru zalem, Ras el Ein, 3 km ten N. van Petah Tikva bij Tel Aviv te hebben veroverd. Het Arabische legioen maakt melding van het bereiken van Ra Mleh en Lydda, 20 km ten O. van Tel Aviv, waar door het contact met de ongere- delde strijdkrachten wordt ver sterkt. Noordelijk front: De Joden deden tegenaanvallen op de Libanese grens. Een Libanees legerkamp te Malakieh zou veroverd zijn. Irak verklaart Kilkekya, 12 km van de kust en 24 km ten N. van Tel Aviv, veroverd te hebben. Tel Aviv dreigt hierdoor van de Jood se nederzettingen in het Noorden* afgesneden te worden. Die Joden verklaren twee Syrische grens posten te hebben aangevallen en vernietigd Jordaanfront: Joodse strijdkrach ten verklaren Tel el Kassar in 'tJordaandal te hebben bestookt. Joods-Arabische schermutselin gen. Wisselende strijd. Een correspondent van Reuter meldde Zaterdag: Grote rookzuilen, die op 40 km afstand te zien waren, stijgen op uit de ruïnes van het oude gedeel te van Jeruzalem. Onder de 285 gevangen Joden waren vele leden van de Haganah en slechts 20 van de Irgoen. De commandant van het Arabi sche legioen verklaarde, dat hij bevel had gegeven de vrouwen in vrijheid te stellen, ofschoon bijna ieder van haar een geweer droeg. Dr. Weingarten, burgemeester van de Joodse gemeenschap, is, ook in vrijheid gesteld Volgens de commandant van het legioen dachten de meeste gevangenen, dat zij zouden worden afgemaakt. Hij verklaarde: „Mensen als Weingarten, laten wij vrij omdat de Joden duidelijk willen, dat het Arabische legioen zich aan de regels en de internationale con venties houdt." Het bevel tot „slaken van het vuren." De Egyptische Regering is Zon dag officieel in kennis gesteld van het bevel van de Veiligheidsraad om in Palestina het vuren te sta- ken. Naar gemeld wordt, heeft de al gemeen secretaris van de A_rabi- j sche Liga, Azzam Pasja, het be- 1 vel met Graaf Folke Bernadotte, I de door de Verenigde Naties aan gestelde bemiddelaar, besproken. Van betrouwbare zijde wordt vernomen, dat het bevel heden door de politieke commissie van de Arabische Liga zal worden be sproken. Het vergiftigde water. Volgens een laboratoriumrap port van de Egyptische Regering is gebleken, dat een verleden week op 2 Zionisten te Gaza buitge maakte waterfles besmet was met een ziekte-verwekkend middel, genaamd „bacillus paratyphus b." De waterfles was „abnormaal ge construeerd en was samengesteld uit twee gesoldeerde afdelingen." De Egyptische Regering had, zoale bekend, Woensdag een offi ciële verklaring uitgegeven, dat de 2 Zionisten hadden toegegeven dat zij order hadden gekregen typhus- en dysenteriebacillen in drinkwater voor de Egyptische troepen te doen. Een rumoerige ratting. In een ongewoon felle aanval op Engeland verklaarde Gromyko, dat de politiek van Engeland in Palestina van het begin af louter huichelarij is geweest. Hij sprak weer var. de „sympathie, die de Sowjet-Unie voor de nationale aspiraties der Arabieren gevoelt." Cadogan (Engeland) diende hem onmiddellijk van repliek: „Gro myko heef: zijn toevlucht geno men tot ordinaire schimpscheu ten, tenlastelegging van motie ven en algemene smaad. Dat zijn wij van hem gewend, wanneer hij niet geheel zeker van zijn zaak is en geen goede argumenten heeft aan te voeren. Heden heeft hij zijn eigen twijfelachtig record gebroken en ik ben niet van plan tijd te verknoeien aan een ant woord," aldus Cadogan. Van Langenhove (België) be loofde in beginsel zijn steun aan de Engelse resolutie. Malik (Libanon j antwoordde Gromyko, dat de massa het eens is met de Arabische zienswijze over de Palestijnse kwestie, doch dat de massa langzamerhantfêrg teleurgesteld wordt in haar ver wachtingen van de politiek en de bedoelingen der Sowjet-Unie. Algemeen overzficht- De Veiligheidsraad heeft Zater dagavond,, met enige verscherpen de amendementen, de Britse reso lutie over Palestina aanvaard, welke oproept tot een wapenstil stand van vier weken tijdens wel ke de V.N. de kwestie nader wil len behandelen. Tien van de elf raadsleden Columbia onthield zich van stem ming ondersteunden de oproep tot een wapenstilstand van vier weken, nadat een door Amerika gesteund Sowjetrussisch voorstel tot het instellen van sancties door de V.N. wanneer beide partijen de strijd niet binnen 36 uur zouden staken, niet de noodzakelijke twee-derde meerderheid had kun nen verkrijgen. In het belangrijkste amende ment op het Britse voorstel wordt een beroep gedaan op Joden en Arabieren van hun aanvaarding van de beslissing van de Raad uiterlijk 1 Juni 22.00 G.M.T. ken nis te geven en verklaard, dat, wanneer een der partijen aan de beslissing geen gehoor mocht ge ven, de Raad rechtstreekse' actie volgens hoofdstuk Zeven van het Ha dvest zal overwegen. In welingelichte kringen te Washington gelooft men steeds meer, dat de Verenigde Staten het niet wil'len laten bij de huidige spanning in de verhouding met de Sowjet-Unie doch spoedig zullen pogen tot onderhandelingen te ko men over enkele aangelegenheden van minder belang teneinde de mogelijkheid van „grotere dingen" te peilen. Dit vertrouwen is ge grond op de verklaring van Mar shall, „dat zeer goede vooruitgang is gemaakt" wat betreft het sta biliseren van de wereld naar Ame rikaanse opvattingen, met andere woorden, dat de Verenigde Staten de „koude oorlog" met de Sowjet- Unie aan het winnen zijn. Een eerste aanwijzing van een DE STRIJD IN CHINA. De Chinese regeringstroepen maken melding van een hunner be_ langrijkste successen van de laat ste maanden door de verovering van het militaire en politieke cen trum Tsjen Joe, 175 km ten N.O. van Nanking, na een offensief van vier dagen. Gemeld wordt, dat de communistische legers in paniek vluchtten. Een waarnemer van de regering zei, dat deze overwinning ,,de ba sis van de communistische poli tieke organisatie in Noord-Kiang- soe heeft doen wankelen". WAAKZAAMHEID AAN DE TURKSE GRENS. De Turkse autoriteiten hebben strengere controle langs de gren zen bevolen op grond van berich ten, dat „buitenlandse agenten" het land zijn binnengedrongen. De grensbewoners zijn gewaar schuwd op hun hoede te zijn voor „het communistisch gevaar." In de laatste berichten wprdt ge sproken van „agenten, aangeslo ten bij ondergrondse organisaties in Azerbeidsjan, Syrië en Irak, die Turkije binnen komen politiek, gericht op het vestigen van betere betrekkingen tussen Moskou en Washington op een fundament van overeenstemming over kleinere aangelegenheden, ziet men in het vorige week door Marshall gedane voorstel tot het houden van een driemogendheden- conferentie over de Donauscheep- vaart. Men wijst er op, dat in een aangelegenheid als deze, hoewel van minder belang ten opzichte van andere hangende kwesties, Sowjetrussische medewerking ver wacht zou kunnen worden. Een rationele regeling voor de Donau is tenslotte meer van belang voor de landen ten Oosten van 't ijze ren gordijn dan voor de Westerse landen, van welke slechts een Oostenrijk rechstreeks profijt van een dergelijke regeling zou trekken. James Reston, de diplomatieke correspondent van de New York Times, voorspelt, dat de poging tot een Donau-eonferentie onge twijfeld gevolgd zal worden door een krachtiger poging om tot een regeling te geraken van de leen- en pacht-kwestie tussen de Ver enigde Staten en de Sowjet-Unie, om de onderhandelingen over de keuze van een gouverneur van Triëst te heropenen en om aan te sturen op een hernieuwing van de besprekingen in de Geallieerde be stuursraad te Berlijn, e.a. „In de loop van de komende maanden zullen (je Verenigde Sta ten deze kwesties een voor een ter sprake brengen", aldus Res ton, „en wanneer men geen ant woord zou krijgen van Molotof zal men aannemen, dat het antwoord van het Kremlin aan Bedell Smith, de Amerikaanse ambassa deur, op de jongste uiteenzettin gen van Amerikaanse zijde niets anders was als een propaganda stunt. Wanneer dit gebeurt, zal ongetwijfeld een overzicht worden gepubliceerd van de' pogingen tot toenadering en de Sowjetrussische antwoorden daarop". De Joodse en Arabische verte genwoordigers te Lake Success hebben het besluit met reserve aanvaard, maar er zijn aanwijzin gen, dat de oproep der VJN. gun stig zal worden beantwoord. De andere bepalingen van de geamendeerde Britse resolutie zijn: 1. Het stop zetten van het toe laten van militairen in Palestina en de staten van de Arabische ii- ga. Allé weerbare Joden, die gedu rende de vier weken ir. Palestina worden toegelaten, zullen geen mi- litiare opleiding krijgen. 2. Er zullen gedurende de vier weken geen wapens in Palestina en de staten van de Arabische li- gevoerd. INDONESIË. Het Republikeinse persbureau „Antara" meldt, dat in een ver klaring van de Republikeinse Re gering betreffende de Russisch- Rëpublikeinse betrekkingen wordt gezegd, dat Dr. Soeripno naar Djogja is teruggeroepen om rap port uit te brengen over de feite lijke stand van zaken. In de ver klaring wordt voorts gez*gd. dat de Republikeinse Regering tot op 1 heden nog niet weet, wat bedoeld wordt met de overeenkomst tus sen Rusland en de Republiek. Het is mogelijk, dat de erkenning door de Sowjet-Unie een unilaterale ac tie was, aldus de verklaring, waar in toegevoegd wordt, dat ingeval i de Republikeinse gezant te Praag Dr. Soeripno, werkelijk betrek kingen met Rusland heeft geves- l tigd, deze actie gesteund werd door de algemene machtiging, welke hem December vorig jaar is verleend om betrekkingen met de Centraal- en Oost-Europese landen tot stand te brengen De verklaring eindigt: Intussen blijft de buitenlandse politiek van de Republiek zoals in de verklaring, aan de commissie voor goede diensten gezegd is, namelijk dat de Republiek doo r de huidige om standigheden haar bditenlandse betrekkingen niet za. 1 uitbreiden. I Raden Adilpperadiredja, Pre mier van Pasoendan, is Zaterdag j bij acclamatie gekozen tot voor zitter van de Federale Conferen tie in een vergadering, die door Dr. Van'Mook werd geleid. De Nederlandse minderheids groep wenste bij monde van Prof. Mr. Resink aantekening, dat zi) de voorkeur gaf aan Mr. Oerip Kartodirai, lid van het Gerechts hof te Batavia, als voorzitter. De openbare vergadering duurde slechts 10 minuten, nadat in be sloten vergadering overeengeko men was, dat alleen Poeradiredja cancfidaat zou worden gesteld. Radio Stockholm meldt, dat de Deense Eerste Minister, Hans Heftoft. aan het Zweedse pers bureau heeft bevestigd, dat Dene marken het initiatief genomen heeft tot het bijeenroepen van een conferentie van Scandinavische Eerste-Ministers en Ministers van Buitenlandse Zaken. Tijd en plaats der bijeenkomst zijn nog niet vastgesteld. De radio meldde voorts, dat schepen van de Scandinavische zeemachten voor de eerste maal gezamenlijk manoeuvres zullen houden deze zomer. HEI' HUWELIJK VAN EX-KONING MICHAEL. Het Deense blad Ekstrabladet bericht, dat Prinses Anne en ex- Koning Michael van Roemenië 5 Juni te Athene in het huwelijk zouden treden. Prinses Anne zou Zondag j.l. per vliegtuig uit Ko penhagen naar Athene vertrek ken. Van de zijde der familie kon geen bevestiging van dit bericht worden verkregen. Reuter verneemt uit betrouw bare bron, dat Prinses Anne tegen Zondag j.l. passage naar Genève nad besproken. Het vliegtuig zal vandaar" doorvliegen naar Athene. Zondag werd uit Kopenhagen gemeld, dat het vliegtuig waarin Prinses Anne passage had ge boekt, vertrokken is zonder dat, de Prinses zich aan boord bevond. F pi ul 31 2 Nd D| 31 ïhl N3Z| »X t^aai

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1