WWW Palestijnse kwestie in Veiligheidsraad. Baron Van Harinxma tijdens de oorlog. Brits vllegdskschip overgedragen aan Nederlandse Marine. ZATERDAG 29 MEI 1948. IcesfanJ in Salcslma Het Britse voorstel. De vooruitzichten voor Palestina. Joden in de oude wijk van Jeruzalem geven zich over De Arabische zeebiokkade Dochter van Mosje Sjertok gevangen? LusteioosP Commissie-Donner brengt rapport uit over de resultaten van haar uitgebreid onderzoek. Gevaar voor Franse regering Een lening aan Israël Boodschap van Trygve Lie aan Bevin. Minister Manshoit sprak. Neem n De ontbinding van iet Parlement. Dr. SGeripno zegt volledige volmacht van Soekarno te hebben. <brezonde fluid Het Duitse transitoverkeer via de Benelux-havens SJVIUTS dient ontslag in Economische situatie in de Verenigde Staten. Üe Beig. Landsverdediging Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING. medegedeeld door het K.N.M. I. te De Bilt, geldig tot Za- f terdagavond. Meest zwakke wind. Aanvankelijk, overwegend zwaar bewolkt met nog eni ge regen in het O. van het land; later opkl. en plaatse lijk ochtendmist. Overdag on geveer dezelfde temperatuur als gisteren en meest zwak ke wind. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Wlllemsweg 83, Schoondijke Telefoon VRIJE 4de Jaargang No- 818- A-dvertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50 Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Mei. Opk. Ond. OpH. Ond. 29 4.29 20.46 1B5 10.06 30 4.28 20.47 1.53 11.17 31 4.27 20.49 2.05 12.29 Juni. 1 4.26 20.50 2JL7 13.40 2 4.25 20.51 2.28 14.51 3 4.24 20.52 2.39 16.06 4 4.24 20.53 2.51 17.23 5 4.23 20.54 3.06 16.46 Reuter's diplomatieke corres pondent meldt, dat de Britse be- sliüDing om 21 Britse officieren terug te trekken, die officieel in die ast etaan van het Transjor- daanse Arabische leger, een uit vloeisel is van de Arabische ver werping van het bevel ..staakt het vuren". Voorts wordt uit Britse diplo matieke kringen vernomen, dat het door Engeland ingediende be- standsvoorstel inhoudt, dat gedu rende de vier weken van het he- stand geen Joden, die als militair dienst kunnen doen, in Palestina zouden mogen immigreren. Een vefbod van wapenleveranties aan beide partijen zou eveneens vol gens het Brits voorstel geduren de die tijd moeten gelden. Als ,,de belangrijkste ontwikkeling" in de Britse politiek werd toe? schouwd, dat Engeland sancties tegen „de oorlogvoerenden in Pa lestina zal ondersteunen op grond va» hoofdstuk zeven van het Handvest der V. N., indien het bestandsvoorstel faalt. Commentaar van een woord voerder van. het Joods Bureau op het Britse voorstel luidde, zo meldt Reuter, als volgt: het voor ste! is niet neutraal, het is een psging om het voordeel te be sshermen, dat de Arabieren- heb- bai bereikt door maanden lang Britse wapenvoorraden in te slaan. De Brits© resolutie is een vaan oeuvre om de beste voorwaar den voor de Arabieren te schep pen om hun aanval de komende vier weken uit te werken en te gelijkertijd is het voorstel een po ging om met het Handvest der Verenigde Naties zódanig te ma nipuleren, dat hoofdstuk 7 een wapen tegen Israël wordt in plaats van een instrument voor se verdediging volgens intema- tisuaal recht. Reuter voegt er aan toe, dat het Britse voorstel „diepe indruk" heeft gemaakt op de Veiligheids raad en dat het „een geheel nieuwe benadering van het ac tuele probleem" inhoudt. De delegatie der Verenigde Sta te* heeft géén commentaar wil le* leveren, maar men geeft er «oh rekenschap van, dat het Brit se voorstel „klaarblijkelijk het re sultaat is van besprekingen tus sen de Britse Minister van Bui tenlandse Zaken, Bevin, en de ambassadeur der V. S. te Londen, ©•uglas. GEEN LANDINGEN IN BRITSE ENCLAVES. MacMillan, de algemene bevel hebber van de Britse troepen in Palestina, heeft verklaard, dat 14 niet zou toelaten dat passa giers of oorlogsgoederen aan land souden worden gezet in de Britse militaire enclaves met inbegrip van de haven van Haifa. Mac- Millans besluit werd medegedeeld ttadat de Joden verzocht hadden, dat hij zou verklaren geen inmen ging in scheepvaartaangelegen heden te dulden in de wateren von Haifa. De Egyptenaren had den met een blokkade gedreigd. De Joden deelden de generaal mede, dat de Britse verzekerings premies met 150 procent gestegen waren naar aanleiding van de Egyptische bedreiging. De vooruitzichten voor Palesti na hangen thans grotendeels af van de mogelijkheid van een over- eaokomst tussen Groot-Brittannië rm Amerika wat betreft een ge- aamenlijke politiek ten aanzien v«n het Heilige land. Dit is de mening in kringen van de Veilig heidsraad. De Amerikaanse dele gatie te Lake Success gaat in dit precaire stadium van de kwestie met de grootste omzichtigheid te werk en blijft voortdurend in tan tact met het Departement van Buitenlandse Zafyen. Het antwoord van de Arabische liga heeft de indruk gewekt, dat de Arabische staten de deur open wensen te houden, en dat ander, zj^jds mogelijk een verschil van mening bestaat tussen de leden van de liga over de kwestie van erkenning de facto van de Joodse wtaat. Als mogelijke grond voor een Brits-Amerikaanse overeenkomst denkt men aan een eventueel terugroepen door Groot-Brittan nië van zijn by het Arabische le gioen dienende officieren en daar tegenover toezegging van Ameri ka het embargo op wapenzendin- gen niet op te heffen. Wanneer een Brits-Amerikaans vergelijk tot stand zou zijn geko men acht men een regeling van de Palestijnse kwestie mogelijk -Waarhij het bestaan van een Jood se staat de facto zou worden er kend, de Arabieren de controle zouden krijgen over het Arabische gedeelte van Palestina, zoals vastgelegd was in het verdelings plan, en daarbij de controle over Jeruzalem, terwijl enige wijziging zou kunnen worden aangebracht in de grensregeling van het ver delingsplan. Londense waarnemers zijn van oordeel, dat het antwoord der Arabische landen op het beroep van de Veiligheidsraad het vuren te staken, een compromis ver tegenwoordigt tussen uiteenlopen de meningen onder de Arabische staten. Tijdens de vergadering der politieke commissie der Ara bische liga zou Egypte, gesteund door Syrië, een directe verwer ping van het verzoek van de Vei ligheidsraad voorgestaan hebben. De Transjordaanse vertegen woordigers zouden voorstanders van een voorwaardelijke aanvaar ding zijn geweest, zo wordt uit betrouwbare 'bron te Londen ver nomen. Volgens Britse function- narissen zou het echter onmoge lijk zijn het Transjordaanse voor stel te handhaven „met het oog op de publieke opinie in de Ara bisch© wereld". Bevin zal Maandag of eerder een verklaring over het Palestijn se vraagstuk in het Lagerhuis afleggen. Door diverse Britse bladen wordt critiek geoefend op de bui tenlandse politiek van de Britse Minister van Buitenlandse Zaken, Ernest Bevin. „Time and Tide" (partijloos rechts) noemt Bevin's politiek zowel „slecht als onver standig" en noch.te rechtvaar digen uit morele overwegingen noch uit overwegingen van utili teit. v „Deze politiek heeft wrijving veroorzaakt tussen ons land en de Verenigde Staten en heeft ons gezag in Europa en de gehele wereld doen afnemen." De „New Statesman and Na tion" (Soc.) zegt, dat Bevin op roekeloze wijze de wereldopinie genegeerd heeft en de Britse po litiek heeft gevoerd op een wijze „alsof het een persoonlijke twist tussen hem en de NewYorkse j Joden betrof". Het blad voegt er aan toe, dat Engeland thans de indruk wekt „een non-interventie- oorlog' te voeren tegen de Joden en in strijd met de lijn der Ver enigde Naties." Volgens het blad kan aan deze „ontoelaatbare situatie" slechts onder drie voorwaarden een einde komen: Engeland moet de Britse offi cieren uit het Transjordaanse Arabische legioen terugtrekken, liet moet de staat Israël erkennen en het moet „ondubbelzinnig duidelijk" zijn, dat Engeland de beslissing van de V. N. aan vaardt ook als ze tegen Engeland gericht zóu zijn. Volgens „Tribune" (links socia listisch) dient Groot-Brittannië zich onmiddellijk en te elfder ure los te maken van „een toestand van indirecte oorlog met een Joodse staat die zowel door de Verenigde Staten als door de Sow- jet-Unie erkend is". Dit nalaten betekent volgens het blad een „politiek van rampspoed". De conservatieve „Spectator" valt de Verenigde Staten aan en meent, dat Truman de Arabische wereld met een oorlogsverklaring dreigt. Dertig jaar lang, aldus de Spectator, hebben de Engelsen de Arabieren wapenen geleverd en als dat niet gebeurd was, dan zou den de Arabieren die wapenen uit. Amerika hebben betrokken. Het radio-station van de New York Times citeert een officiële mededeling van Transjordanië, dat de Joodse wijk in het oude gedeelte van Jeruzalem zich aan het Arabisch legiofen heeft over gegeven. De Joden in deze wijk hebben zich twaalf dagen lang krachtig verdedigd. Er zouden zich 1500 tot 1600 Joden hebben óverige- geven. De strijd in Jeruzalem heeft sedert November j.l. bij ^tussenpo zen gewoed. Bij de beëindiging van het Britse mandaat op 15 Mei j.l. staken de troepen van het Arabisch legioen vdn Koning Ab- doellah van Transjordanië de grens van Palestina over. Op 18 Mei bezetten deze troepen, nadat de artillorie Jeruzalem had be schoten, stellingen in de oude stad en drongen de verdedigende Joden terug op een klein gebied, waar zij werden belegerd door een leger, dat op zijn beurt door andere Joden werd ingesloten. De Amerikaanse vloot heeft al le schepen gewaarschuwd voor de Syrisch-Egyptische blokkade van de Palestijnse kust. Deze waar schuwing is, met toestemming van het Departement van Buiten landse Zaken, volgens de gebrui kelijke methode uitgegaan, zoals in elk geval wanneer enig land zekere wateren „gevaarlijk voor de scheepvaart en onveilig voor navigatie" heeft verklaard. Uit Londen wordt gemeld, dat de Britse regering advies inwint over de situatie, geschapen door de Syrisch-Egyptische blokkade. Men verwacht, dat Groot-Brit tannië maatregelen zal nemen om de contróle te behouden over de kustwateren bij de enclave van Haifa, via welke de nog in Pale stina vertoevende Britse troepen geëvacueerd moeten worden. Er zou niet gedacht worden over een Britse blokkade v**n de Palestijnse kust. Volgens het Arabische blad „El Assas" zou een dochter van Mosje Sjertok, de Minister van Buiten landse Zaken van Israël, door de Arabieren gevangen zijn genomen. Zij was' in kapiteinsuniform, aldus de berichten, en bestuurde een pahtscrautp van de Haganah Volgens het Arabische blad zou zij belangrijke bekentenissen heb ben gedaan. Sjertnk zou aan Koning Abdoellah een brief ge zonden hebben, waarin bij be scherming vraagt voor zijn doch ter. De order „Staakt het vuren" De Sowjet-Unie legde de Veilig heidsraad een nieuwe resolutie Voor, waarin gevraagd wordt om een afdwingbare order „Staakt het vuren" in Palestina, van gelij ke strekking als het Amerikaan se voorstel, dat vorige week niet werd aanvaard. Ln de vervolgens door Gromyko ter tafel gebracht© resolutie wer den Joden en Arabieren opgeroe pen binnen 36 uur het vuren te staken en werd gevraagd vast te stellen, dat er een bedreiging van de vrede bestond, als om schreven in art. 39 van het Hand vest der Ver. Naties. De wapenlevering aan Joden en Arabieren. Sir Alexander Cadogan, fle lei der van de Britse afvaardiging, deelde mede, dat Groot-Brittanië bereid v/as de wapenleveringen -aan Egypte, Irak en Transjorda nië op te schorten, mits de Vei- In verband met hetgeen in het z.g. „Rode Kruis pakketten-rap port" van de commissie-Vorrink verklaard wordt over de werk zaamheid van de heer Baron Van Harinxma thoe Slooten als voor zitter van het „London Commit tee" van het Nederlandse Rode Kruis en als vertegenwoordiger van de hoge commissaris voor vluchtelingenzaken te Lissabon, heeft de Minister van Buitenland se Zaken het gewenst geacht aan een, commissie, bestaande uit de heren Mr. Dr. J. Donner, Presi dent van de Hoge Raad, Dr. Ir. J. A. Ringers, oud-Minister, en Kolonel A. C. de Ruyter van Ste- veninck te verzoeken, op grond van de door de commissie Cleve- ringa en de commissie Vorrink uitgebrachte rapporten te willen vaststellen of de grieven over het beleid en het optreden gedurende de oorlog van de heer Van Ha rinxma thoe Slooten enige grond geven tot het trekken van conse quenties ten aanzien van zijn te genwoordig© functie. De conclusie van de Commissie Donner. „Tot har© conclusie komende, aarzelt de commissie-Donner niet aan de Minister als haar gevoe len kenbaar te maken, dat de grieven over de werkzaamheid tijdens de oorlog.van Mr. B. Pb. Baron van Harinxma thoe Sloo ten géén grond geven hem niet in zijn tegenwoordige positie van Hr. Ms. Ambassadeur bij de Bel gische Regering te handhaven." Naar aanleiding van dit rapport heeft de Minister van Buitenland se Zaken aan de h©er Van Ha rinxma, thoe Slooten medegedeeld, dat hij. zich geheel met de con clusie van genoemd rapport waarmede het op' de heer Vak Donderdag te middernacht was de Franse nationale vergadering nog steeds verdeeld van mening* over het wetsontwerp tot bezui niging door massaal ontslag van ambtenaren. Kort voor midder nacht had de Minister van Finan ciën, Mayer, verklaard'dat hij zou aftreden, wanneer de wet niet werd aanvaard. Tenzij nog een coïnpromis wordt gevonden zal er enstig gevaar voor de regering-Schuman ont staan. Het debat in de nationale vergadering werd te middernacht verdaagd tot Vrijdagmiddag. Harinxma thoe Slooten betrek king hebbende onderzoek is afge sloten kan verenigen en dat er voor hem derhalve geen enkele aanleiding jg om uit het beleid en het optreden tijdens de we reldoorlog van de heer Van Ha rinxma thoe Slooten enige conse quenties te trekken ten aanzien van zijn huidige functie. Traman verbond zich niet. President Truman, klaarblijke lijk de verklaringen van Dr. Chaim Welzman corrigerende, aldus meldt Reuter nader, zeide, dat hij op Weizmans verzoek om een lening had geantwoord, dat een lening, wanneer deze nood zakelijk zou zjjn nadat de staat volledig bestond, langs de gebrui kelijke wegen zou moeten gaan. Truman omschreef de „gebrui kelijke wegen" als zijnde de ex port- en importbank bij welke elk verzoek om een lening zou moe ten worden ingediend. Trumans woorden betreffende het „volledig bestaan" van de Staat Israël betekenden, dat geen lening verstrekt zou worden voor dat de huidige voorlopige rege ring van Israël op hechte basis geplaatst zou zijn en voordat de Verenigde Staten de huidige er- kenningxde facto omgezet zouden hebben in een volielige „de jure" erkenning. Truman verklaarde verder ter persconferentie, dat, voorzover hij wist, nog geen verzoek om een lening was ingediend „Wanneer een verzoek wordt ontvangen zal het in overweging genomen wor den". Hij bedoelde waarschijn lijk, aldus peuter, dat hij Weiz mans vraag niet als een formeel verzoek beschouwde. Verder verklaarde Truman, dat het eventueel opheffen van het embargo op wapenzendingen aan Israël afhing van de actie van de Veiligheidsraad. De V. N. had verzocht, ter voorkoming van bloedvergieten, wapenverschepin gen stop te zetten. Dat verzoek gold nog steeds. Truman weiger de in te gaan op het feit van de Britse wapenleveranties aan de Arabieren. ligheidsraad besloot een algemeen embargo te leggen op levering van militaire goederen aan Ara bieren en Joden. Verder deelde hij mede, dat een en twintig Britse officieren, toe gevoegd aan de Transjordaanse troepen, zouden worden terugge nomen uit de dienst bij het Ara bische legioen, dat thans de aan val op Jeruzalem leidde. Naar verluidt heeft Trygve Lie, de secretaris-generaal der V. N„ door middel van een afgezant te genover Bevin, de Britse Minister van Buitenlandse Zaken, ver klaard, dat de gehele toekomst van de Verenigde Naties afhangt van het al of niet vinden van een oplossing voor het Palestijnse vraagstuk. Hij zou uitdrukking gegeven Minister S. L. Manshoit heeft in een Donderdagavond gehouden verkiezingsvergadering van de af deling Assendelft van de P. v. d. A. gesproken over de moeilijk heden, waarmee zijn kabinet sinds de bevrijding te kampen heeft en over de problemen, die hij nog in de toekomst voor zich ziet liggen. De Minister stelde vast, dat de toestand in de wereld niet toe laat, dat we in Nederland tot een hogere welvaart komen door links en rechts giften uit te delen. W« zullen er slechts boven op komen door hard te werken. De Minis ter verwacht, dat het zal lukken, indien in de huidige lijn voortge- werkt wordt. „Waar vrijheid mogelijk Is", zo zei de Minister, „zal de regering het bedrijfsleven geen belemme ringen in de weg leggen. De af schaffing van de fokzeugregeling gaf de Minister als voorbeeld daarvan. Of de verplichte vee levering. kan worden afgeschaft hangt af van de mogelijkheden van vrÖwilligë veelevering in be paalde delen van het jaar. Als we hebben aan zijn bezorgdheid over m gj-g^ willen zijn het vleesrant- zekere verwikkelingen in de Bi it- gggjj te garanderen, dan is het se politiek inzake du. vraagstmr. ;Ujms nodig, dat de boeren tot Pe afgezant was commander levering van. vee aangeschreven Robert Jackson, de plaatsvervan- vorclen. ,Het laatste anderhalf genüe secretaris-generaal, die voor ,aar ja aanschrijving niet meer Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van het Troepentransportschip „Waterman". ^'Groot-Brittannië- heeft Vrijdag morgen aan de Nederlandse Ma rine een modern licht vliegdek sehip overgedragen. Het schip, genaamd de „Vene rable" meet dertienduizend ton. Het zal de naam „Karei Door man" ontvangen. De „Venerable" is in 1945 vol tooid en zal de „Nairoba" vervan gen, een vaartuig van ouder type, dat twee jaar geleden aan Neder land is uitgeleend ter assistentie bij de opbouw van de marine- luchtstrijdkrachten. De „Nairo ba.", die in Nederland de naam Karei Doorman" had ontvangen,, is kort geleden aan de Britse vloot teruggegeven. De Eerste lord der Britse admi raliteit, Burggraaf Hall, die het schip heeft overgedragen aan de Nederlandse Admiraal Van Hol- the zei o.rn„Wij hebben ons er immer rekenschap van gegeven, dat de „Nairoba" slechts een tus- Gisteren is verschenen Staats blad I 219, houdende 'n Konink lijk besluit van 28 Mei, waarin de Minister-President gemachtigd wordt in naam van de Regentes van het Koninkrijk de tegenwoor dige zitting der Staten-Generaal te sluiten in een verenigde verga dering der beide Kamers op Za terdag 24 Juli 1948 des namid dags te 3 uur. Tevens is in dit K. B. bepaald, dat de beide Kamers worden ont bonden met ingang va» Maandag 26 Juli 1948. De verkiezingen van de leden der Eerste Kamer zullen in iedere provincie plaats hebben op Don derdag 8 Juli a.s. De Commissa rissen der Koningin zijn gemach tigd de Staten hunner provincie te dien einde in buitengewone zit ting bij-een te roepen. De candidaatsteliing voor de verkiezing van leden der Eerste Kamer is in iedere provincie be paald op Maandag 14 Juni. De candidaatsteliing voor de verkiezing van de ledén der Twee de Kamer in elke kieskring zal plaats hebben op Vrijdag 4 Juni. De eerste samenkomst van de nieuwe Kamers zal gehouden wor den in verenigde vergadering op Dinsdag 27 Juli a.s. Bij Ministeriële beschikking is de datum der verkiezing voor de Tweede Kamer vastgesteld op Woensdag 7 Juli a.s. De (Republikeinse vertegen woordiger in Praag, Dr. Soeripno, heeft gisteren tegenover Reuter verklaard, dat hjj volledige vol macht had van President Soekar no om te onderhandelen en over eenkomsten te sluiten met de Sowjet-Unie. Dr. Soeripno bevestigde, dat zijn besprekingen met de Sowj et- ambassadeur te Praag, tot resul taat hadden een overeenkomst tot uitwisseling van consulaire ver tegenwoordigers tussen de Sow jet-Unie en de Indonesische Re publiek Deze overeenkomst werd getekend op 22 Mei. een geheime missie naar Londen Vfl j gevlogen is, waar hij enkele dagen KIL &<Jj?K verbleef en een bezoek bracht aan Bevin en enkele andere leden van de regering. Te Londen zijn geen i bijzonderheden omtrent de bespre kingen bekend gemaakt. Trygve' lie zelf verklaarde tegenover Reuter geen commen taar te hebben. Naar verluidt is Lie echter bezorgd over de loop der dingen in het Palestijnse vraagstuk in de laatste weken. Gemeld wordt, dat Jackson aan Bevin de opvatting van Lie over de verbetering van de toestand heeft medegedeeld, gezien van het standpunt der Ver. Naties uit. Reuter meldt nader, dat de Britse delegatie ter Ver. Naties naar verluidt instructies van haar regering heeft ontvangen, die voorstellen inhouden omtrent een nieuwe poging om tot een oplos sing in het vraagstuk te geraken. senstadium kon vormen, totdat een licht vliegdeksehip overgedra gen zou kunnen worden. De ac- comodatie van de „Nairoba" is veel te beperkt voor de volledige oefening, vereist voor een modern marineluchtwapen. ,HeL stemt daarom tot tevredenheid te weten, dat de bemanning van de „Nairo ba" over zal gaan naar de „Vene rable" bij de vervulling van haar eerste taak in dienst van de Kon. Nederlandse Marine". Burggraaf Hall voegde er aan toe dat de „Venerable" van de modernste constructie was maar ttch nog dienst had gedaan in het Verre Oosten en deel had ge had in de bevrijding van Hong- j kong. Hij hoopte, dat het schip j op bevredigende wijze de kern zou kunnen vormen van de Neder landse marineluchtstrijdkrachten. Naar wij telefonisch nader van onze correspondent vernemen, ge schiedde de overdracht van de nieuwe „Karei Doorman" in de haven van Plymouth aan boord van de „Karei Doorman". De „Vanguard" waarmede het Engelse Koningspaar de reis naar. Zuid-Afrika ondernam en de „King George V" lagen o.a. in de nabijheid. De nieuwe „Karei Doorman" is 212 meter lang (eveneens de lengte van het vliegdek), 35 m breed, ontwikkelt een maximum snelheid van 25 mijl en 40.000 pk op 2 assen, in totaal dus 80.000 pk. Veertig vliegtuigen kunnen worden meegevoerd. Een vaste bemanning van '850 personen is aan boord. In dienst van de koninklijke marine zal de „Karei Doorman" twee en dertig vliegtuigen mee nemen, n.l. twintig ,,Sea-Fury" toestellen en twaalf Fireflies. 'Het vliegdeksehip zal heden morgen om 9 uur Plymouth ver laten en na enige manoeuvres te hebben gehouden op de Noordzee Woensdagavond om acht uur in Rotterdam binnenlopen. Het schip blijft voorlopig in Neder land. In Juli zal de „Karei Door man" oefeningen houden met de Royal Navy". Behalve de chef der hoofdafde ling marinestaf van het Ministe rie van-Marine Vice-Admiraal Jhr. E. L. van Holthe waren aanwezig: Kapitein-luitenant ter zee K. J. F. Krediet, marine-attaché bij de Nederlandse ambassade te Lon den; Kap.-Luit. ter zee J. M. van Olm, adjunct-marine attaché al daar; hoofdofficier-vlieger tweede klasse H Schaper; Kapt. ter zee F. J. Kist, commandant „Karei Doorman"; Kap.-Luit. ter zee J. M. Logger, eerste officier; Kap.- Luit. ter zee A A. Fresco; de Vlootpredikant Ds. J. van der Gie- sen en de Vlootaalmoezenier G Schimmel. Bij een luchtaanval van In dische bombardementsvliegtuigen op het gebied van Hazara in de Noord-W estelijke grensprovincie, zeven kilometer van de grens van Pakistan-Kasjmir gelegen, zijn 21 personen gedood en 12 gewond. nodig geweest, omdat de normale uitstoot toereikend was. De Regering dient een construc tieve landbouwpolitiek te voeren. De boeren dienen tegen de laagst mogelijke prijzen te produceren. Rationalisatie en mechanisatie is een eerste vereiste. Voor de ontwikkeling van de afzet van onze producten hangt veel af van de gang van zaken in Duitsland. Internationale sa menwerking is van groot belang, zowel in tijd van vrede als met het oog op een mogelijke dreiging, zo besloot de Minister. vrij van allerlei onzuiverheden. Purol doet wonderen. Doos 30 ct. De Bulgaarse Ministerraad heeft besloten alle mineralen, zo wel onder als boven de grond, tot staatseigendommen te verklaren. Dit besluit hegft geen betrekking op het eigendom van vreemde mo gendheden, die opgenomen zijn in het vredesverdrag van 10 Febr. 1947. Naar de Nieuwe Gids uit goede bron verneemt, hebben de Ameri kaanse bezettingsautoriteiten Don derdagmiddag' een officiële uitno diging gericht tot het Belgische ministerie van Buitenlandse Han del en tot de Nederlandse Over heid de besprekingen nopens het Duitse transitoverkeer over de Benelux-havens te hervatten. Deze onderhandelingen zouden te Frankfort, de economische hoofdstad van de Bizon e worden gevoerd. (Naar het A.N.P. te 's Graven- hage uit officiële Nederlandse kringen verneemt is inderdaad de bedoelde uitnodiging ontvangen, doch het is nog niet bekend, wan neer de onderhandelingen zullen beginnen, daar hierover eerst overleg moet worden gepleegd met de Belgische en Amerikaanse autoriteiten.) Generaal Jan Smuts premier van Zuid-Afrika, heeft, in aan sluiting op de uitslag der alge mene verkiezingen, het ontslag van zijn regering aangeboden. De gouverneur-generaal heeft de na tionalistische leider Malan naai Pretoria ontboden In politieke kringen, aldus Reu ter, wordt de nederlaag van Smut's toegeschreven aan de om standigheid, dat vele boeren tegen de regering gestemd zouden heb ben. Het zou niet met zekerheid zijn uit te maken, of zij heer schappij van de Afrikaans spre kende blanken wensen. Volgens de „Natal Mercury" zou erkenning van Israël hebben bijgedragen tot zijn neder laag. In deze verkiezingen zijn de volgende piunten op de voorgrond geplaatst: de overheidscontrole in oorlogstijd, inflatie, communisme, betrekkingen tussen de rassen, immigratie en politiek jegens de Indische minderheid. De partij van Smuts, zegt Reu ter, wilde de status quo hand haven, terwijl de nationalisten meer „Afrikanerdom" wensten, minder immigranten, raspolitiek ten behoeve van de blanken en een afgescheiden niet-hlanke ver tegenwoordiging in 't parlement. Men meent te weten, dat Smuts géén zitting zal nemen in het parlement. Verschillende geko zen partijgenoten van Smuts wil den te zijnen behoeve afstand doen van hun zetel. Smuts zelf is, zoals gemeld, in zijn kiesdistrict verslagen. De kosten van levensonderhoud in Amerika zullen in de loop van dit jaar met 2 a 3 stijgen, al dus verklaarde de heer Hender son, voormalige directeur van het O.P.M. en thans chef-economist van het Research Institute of America te Washington, Donder dag tijdens een bijeenkomst van zakenlieden te Chicago. Hij wees er op, dat het Amerikaanse be drijfsleven in deze tijd onder hoge druk werd gesteld, en dat voor het eerst in vredestijd de econo mische hulpbronnen van de Ver. Staten bijna op volle capaciteit worden gebruikt. Een vooraanstaand bankier gaf als zijn mening te kennen, dat er in het geheel geen vrees voor in flatie in de Ver. Staten behoeft te worden gekoesterd. Hij voor spelde, dat er gedurende verschei dene jaren in de Ver. Staten werk gelegenheid voor iedereen zal zijn en een hoge levensstandaard aal bestaan. Tijdens de jaarlijkse bijeen komst van de Maryland Bankers Association te Atlantic City ver-" klaarde de heer T. Howard Duê- kett, de president dezer organisa tie, dat de prijzen in de Ver. Sta ten zich naar een redelijk peil zul len bewegen. Tenzij de industrie beperkingen worden opgelegd, zo voorspelde hij, zal de hoge levensstandaard in de Ver. Staten zich nog verscheidene jaren hand haven en zal er ruime werkge legenheid by een redelijk loonni veau zijn. Hij sprak de verwach ting uit, dat de omstandigheden in de komende jaren steeds beter zullen worden, en verklaarde, dat de huidige inflatie geen geldin- flarie, doch een goedere-ainflatie is. Naai' Minister De Fralteur tij dens de behandeling van zijn be groting in de Belgische Kamer van Afgevaardigden mededeelde, beloopt een bedrag van in totaal fr. 4.960.000.000, hetgeen zeven procent betekent van de totale Rijksuitgaven. De gemengde com missie voor landsverdediging' der Kamer heeft een verslag goedge keurd, waarin wordt voorgesteld een leger op te richten dat uit zeven lichtingen zal bestaan. Ver der heeft deze commissie de in stelling voorgesteld van een mo biel gevechtscorps, dat tot aan- valsoperaties kan overgaan en van gewestelijk^ eenheden, die ter plaatse gemobiliseerd kunnen worden. De commissie acht het noodzakelijk dat de sterkste Bel gische basis zich in de Congo zal bevinden, daar het Belgische grondgebied hiervoor te klein wordt geacht. Een onderzoek in de kolonie heeft tot de vaststel ling geleid, dat nabij Loeloeaburg jaarlijks 200 300 manschappen zouden kunnen worden opgeleid Naar de Minister tenslotte nog mededeelde kunnen de Belgische strijdkrachten in Europa zich snel verplaatsen en beschikt men over voldoende reserve-officieen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1