Jef Last over de grenscorrecties DE TOESTAND IN PALESTINA PALESTINA IN DE VEILIGHEIDSRAAD Transport stoffelijke overschotten van in Duitsland overleden Nederlanders uit Berlijn vertrokken VRIJDAG 28 MEI 194S. HEVIGE GEVECHTEN Nederlandse delegatie vraagt om opheldering De Grondwetswijziging Finse stakingen zullen eindigen De verkiezingen in Zuid-Afrika Aircommodore Whittle vindt geld niet belangrijk De Communisten in de V. S. Koningin neemt eerste haring in ontvangst Wallace strafbaar? Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door "het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tót Vrijdag avond. Toenemende bewolking Koude ochtend met plaatselijk mist en weinig wind. Overdag toenemende bewolking, doch, behalve in het uiterste Zuiden van ons land, droog weer en O.-richtingen. Iets hogere temp zwakke tot matige wind uit O. Iets hogere temperaturen. 4de Jaargang No- 817- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vi. Firma P- J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie ƒ1,60. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Te Latroen is de strijd tuèsen Haganah-troepen en gemengde Arabische strijdkrachten weer op gelaaid. Joodse strijdkrachten en die van het Arabische legioen zijn uit de Jeruzalemse wijk Sjeikh Djarrah teruggetrokken. Zij nemen deel aan het gevecht, dat „hét hevig ste in Palestina" genoemd wordt. De strijd vindt plaats op het ter rein van een vroeger interne ringskamp voor 400 van „terro risme" verdachte Joden. Het is nog niet duidelijk in welke rich ting zich de strijd zal bewegen, doch het is de Haganah na weken nog niet gelukt de weg Jeruza lemTel Aviv vrij te maken. In gorte trekken is de strijd om Jeruzalem een strijd geworden om de wegen, welke toegang tot de Heilige stad geven, aldus Reu- teris correspondent. Van Joodse zijde wordt ver klaard, dat met succes twee over vallen op Arabische stellingen in de stad zijn gedaan. Een Pac- mach-eenheid (stoottroep van de Haganah) drong het Marelas- klooster, aan de Bethlehemweg, binnen, dat enige tijd door Arabie ren als artillerie-stelling is ge bruikt. Egyptische kanonniers en Iraakse infanteristen werden in gevechten van man tegen man verdreven. Door dit succes werd een belangrijke sector van het Zuidelijke Jeruzalemse front on der Joodse controle gebracht. De - andere overval had in het Noor delijke gedeelte plaats. De Joodse commando's stoot- - ten gemakkelijk door de licht be zette Arabische stellingen en keerden na het opblazen van hui zen naar hun linies terug. Ara bische strijdkrachten waren ter versterking naar Latroen gediri- geerd). Het Transjordaanse Ministerie van Defensie deelt imede, dat in tegenstelling tot eerdere berich ten bij Latroen niet 600, doch 800 Joden gesneuveld zijn. De Jo den hadden „een vernietigende nederlaag geleden" en een aantal was naar een krijgsgevangen kamp in Transjordanië overge bracht. Verder is een radar-in stallatie bij Aboe Gosh ingenomen, nadat de Joden waren verdreven, dat volgens de verklaring een ver sterking is op de weg .Teruzalem- Tel Aviv. Vliegtuigen van de Joodse lucht macht hebben Woensdagavond ge tracht wapens en ammunitie voor de Haganah en de Irgoen per pa rachute neer te laten in het door de Joden beheerste gedeelte van de oude stad Jeruzalem. Alle drie de uitgeworpen parachutes met ammunitie vielen In Arabische posities. Een tegelijkertijd uitgevoerde aanval van Joodse troepen tegen een door Arabieren bezette poort van de oude stad werd volgens mededeling van het hoofdkwartier van het Arabische legioen afge slagen, waarbij 20 Joden werden gedood. INDONESIË. Aneta's speciale correspondent te Kalioerang verneemt van ge zaghebbende zijde, dat de Neder landse delegatie heden in de ver gadering van de politieke com missie aan de Republikeinse dele gatie 2al verzoeken om aan haar regering opheldering te vragen betreffende de uitwisseling van consuls tusisen de Sowjet-Unie en de Republiek. Er zal een officieel dementi van de Republikeinse re gering gevraagd worden. Gisteren zijn afgekondigd drie wetten betreffende het in overwe ging nemen van voorstellen tot verandering In de Grondwet, n.l. die betreffende de nieuwe rechts orde (Staatsblad 207), invoering van het instituut van staatssecre tarissen (Staatsblad 208) en be palingen nopens het inkomen van een koning of een koningin, die afstand van de kroon heeft ge daan (Staatsblad 209). Op een door het Rode Kruis overgebracht verzoek van. het Joods bureau aan de Arabische bevelhebber in de oude stad, de eyacuatie van Joodse vrouwen en kinderen uit de Joodse wijk toe te staan, is geantwoord, dat dit on uitvoerbaar is wegens de loop der militaire operaties.* Volgens de radio van de Haga nah in Jeruzalem hebben Joodse tegenaanvallen in het gebied van de Heilige stad successen opge leverd. Een Arabische positie zou zijn opgeblazen toen Donder dagavond een tegenaanval werd ondernomen in de wijk Sjeik Djar rah in het Noorden van Jeruza lem. Een nederzetting ten Zuiden van Jeruzalem, Ramath Rahel, is weer in handen van de Joden ge komen. Arabische vliegtuigen zouden de nederzetting gebom bardeerd hebben. De Zweedse school in de wijk Emoesrara bij de poort van Damascus in de oude stad zou in brand gestoken zijn. Israël vaardigt nogmaals staakt het vuren order uit. De regering van Israël verklaart in een communiqué: „Na de ont wikkeling der gebeurtenissen ge durende de laatste 48 uur gade geslagen te hebben, heeft de voor lopige regering van Israël Woens dagmiddag besloten wederom een order tot staken van het vuren uit te vaardigen. De order zal op alle fronten van kracht worden op 21 uur plaatselijke tijd, onder voorbehoud, dat de vijand het vuren op hetzelfde tijdstip zal staken." Woensdagavond hebben Arabi sche vliegtuigen kleine bommen boven Tel Aviv afgeworpen. Uit Kyrenia verneemt Reuter, dat Joodse strijdkrachten zware te genaanvallen hebben gedaan op de wijk van Sjeik Djarrah in Jeruzalem. Uit Arabische bron wordt vernomen, dat deze aan vallen „met zware verliezen voor de Joden" zijn afgeslagen. Volgens de laatste Arabische verklaringen hebben zich op het Zuidelijke front geen veranderin gen voltrokken. Centraal front: (Verklaringen Egyptisch leger en Araljischh legioen. Nadat de Joden- Ramath Rahel hadden heroverd werd het door de Arabieren gebombardeerd. In het Noorden van Jeruzalem werd het Marelas-klooster door de Jo den bezet. De Zweedse schaol bij de Damascuspoort is in brand ge stoken. Arabieren vallen posities aan in het oude gedeelte bij de Hurva Synagoge. De Haganah heeft opnieuw aanvallen bij La troen uitgevoerd. Jordaanfront: (Iraakse en Syrische berich ten). In de sector van Nabloes (ten Zuiden van 't Meer van Gallilea) rukten Iraakse strijdkrachten op. Mechanische eenheden beschoten Joodse stellingen in de Jordaan- vallei'. Arabische vliegtuigen Ver nietigden Joodse convooien en bombardeerden Joodse nederzet tingen. Libanese en Syrische bronnen melden de terugtocht van de Jo den bij Sjaar Hakolam. Syrische vliegtuigen bombardeerden Jood se stellingen in het uiterste Noor den van Palestina. Volgens de Haganah is een Egyptische vooruitgeschoven post bij Beith Hanoeh, ten Nóord-Wes- ten van Gaze geheel vernietigd.* A.F.P. meldt nader, dat volgens i de Haganah drie kanonnen en een grote hoeveelheid lichte wapens is veroverd. 30 Egyptenaren sneu velden. Nabij Djibne hebben de Joden een tegenaanval op het Egyptische leger gelanceerd, zo gaat A.F.P. verder, twee belang rijke stellingen, de dorpen Zar- noeka en Koebiera werden bezet. (Djibne ligt ten Zuiden van Re- hov.oth) De Egyptische afgevaardigde Mhmoed Fawzi Bey heeft- in de Veiligheidsraad der V. N. te ken nen gegeven, dat de Egyptische regering „er evenzeer als enige andere regering naar streefde de beginselen en doelstellingen van de Verenigde Naties verwezen lijkt te zien". Hij voegde er aan toe, dat het staken van het vuren géén einde zal maken aan de stroom van „militair geoefende immigranten, die zich hij de Zio nistische benden voegen". Hij be toogde, dat een gevechtspauze de Joden in staat zou stellen hulp van buiten te krijgen. Schepen met wapens en munitie zijn, zo zei hij, in Palestina aangekomffh en andere zijn onderweg. De gevechtspauze zal niet, zo vervolgde hij, de versterkingen vernietigen, die de Zionisten om hun nederzettingen hebben ge bouwd en die „als springplank dienen tegen Arabische dorpen". Ook zouden de Arabische legers niet gevrijwaard zijn tegen „Zio nistisch verraad". Volgens Fawzi Bey was het thans duidelijk, dat de Arabische Op 13 Mei meldde een bericht uit Bonn, dat Jef Last in een daar gehouden rede had verklaard, dat „het grootste deel van het Neder landse volk afkerig is van de door de Nederlandse regering geëiste grenscorrecties" en verder: „Zijn woorden werden met applaus be groet". De heer Jef Last schrijft, dat hij niet heeft gesproken van „het grootste deel van het Nederland- Het Finse actiecomité, opge richt, nadat President Paasikivi de communistische Minister van Binnenlandse Zaken Leino had ontslagen, heeft Woensdagavond besloten de stakingen in het ge hele land af te gelasten, nu zij van Kilpi, de nieuwe Volks-Democrati- sche Minister van Binnenlandse Zaken en mevrouw Herta Kuusi- nen, echtgenote van Leino en thans Minister zonder portefeuil le, de verzekering hadden gekre- gên, dat zij hun functies zouden aanvaarden. In een gemeenschappelijk uit gegeven order hebben de Volks- Democratische en Communistische Partij de stakers aangespoord weer aan het werk te gaan, „nu de regeringscrisis tot een bevre digende oplossing is gekomen". Gisterenmorgen om kwart voor zeven is het eerste transport van 150 stoffelijke overschotten van in Duitsland tengevolge van oor logshandelingen of terreurdaden omgekomen Nederlanders uit Ber lijn vertrokken. Het transport be staat uit vier grote vrachtauto's met aanhangwagens. Het werd uitgeleide gedaan door de Neder landse consul-generaal. Vermoede lijk zal het transport Zaterdag ochtend omstreeks 9 uur bij Beek (nabij Nijmegen) de Nederlandse grens passeren. Zoals bekend zullen de stoffe lijke overschotten naar Amers foort worden overgebracht en daar zo nodig voorlopig worden begra ven. Met vrij grote zekerheid kan verder medegedeeld worden, dat de Oorlogsgravenstichting 'n ter rein van 5 ha aan de provinciale weg, nabij de Gezichtslaan, te Bilthoven van de gemeente zal aankopen. Op dit terrein zal een eregraf- veld voor 4.000 in Duitsland om gekomen Nederlanders worden aangelegd. De stoffelijke over schotten zullen, zoals gemeld, al naar de keuze van de familieleden op dit eregrafveld of in de voor malige woonplaatsen worden be graven. Het Ministerie van Oorlog ver zorgt het vervoer der stoffelijke overschotten tot de aula's der kerkhoven, en geeft een uitkering ter bestrijding der begrafeniskos ten. De Oorlogsgravenstichting bekostigt de plaatsing en de ver zorging der grafstenen, indien de familie dit niet zelf doet. Het transport, dat uit de Rus sische zóne van Duitsland afkom stig is, zal niet, zoals eerst ge meld, uit 150 maar uit 140 stoffe lijke overschotten bestaan; hierbij zijn 69 urnen, 38 ven deze stoffe lijke overschotten zullen op het eregrafveld worden hegraven; de overige in de voormalige woon plaatsen. De laatste uitslagen van de al gemene verkiezingen in Zuid-Afri- ka tonen aan, dat generaal Smuts verenigde partij met 49 zetels een grote voorsprong heeft op de an dere partijen. De Nationalisten behaalden tot dusver 11 en de Arbeiderspartij 4 zetels. De com munistische groeperingen behaal den geen enkele zetel. De ver kiezingen zijn een krachtmeting tussen de aanhangers van gene raal Smuts en Dr. Daniël Malan's Nationalistische oppositie-partij, die meer „Zuid-Afrikanen'', min der immigranten, overheersing van het blanke ras en een aparte niet-blanke vertegenwoordiging in het Huls van Afgevaardigden wenst. se volk", dat hij integendeel uit drukkelijk heeft gezegd, (lat er in het Nederlandse volk een tegen stroming bestond, die tot uiting kwam in enkele met name ge noemde bladen, welke echter slechts een minderheid vertegen woordigden, Sprekende over de Vlam-groep zeide hij: „Niet dat wij deze correctjps op zichzelf alle als onjuist beschouwen; wij ach ten ze in vele opzichten wenselijk, maar slechts als ze in onderhande lingen met een zelfstandig Duits volk en niet als dictaat verkregen kunnen worden." En hij voegde daaraan toe „Maar zelfs degenen, die bij'ons tegen dergelijke correcties zijn, daarna een West-Dui(ls ciomljé worden tot zwijgen genoopt, als ons komt vertellen, dat bepaalde Nederlandse steden eigenlijk Duits zijn, en dat. wij liever com pensaties ten kóste van België moeten zoeken." Jef Last tekent hierbij aan: „Het is begrijpelijk, dat er na deze passage géén applaus volg de." Air-commodore Frank Whittle, één der uitvinders van het straal vliegtuig, heeft een som van 48.000 pond sterling geweigerd, wélke hem door de Britse rege ring was aangeboden in verband met de nationalisatie van de „Power Jets" maatschappij, die het vliegtuig had gebouwd. Whittle verscheen Woensdag voor de koninklijke commissi t voor uitvindingen, die hem mede deelde dat hij recht had op mins tens 50.000 pond sterling. Air commodore Whittle wiens wetenschappelijk werk vergeleken wordt met dat van Stephonson, pionier van de spoorweg en met dat van James Watt, die een ware ommekeer bracht in de techniek van de, stoommachine door zijn uitvinding van de afzonderlijke condensator, is de enige onder de uitvinders van het straalvliegtuig, die zijn octrooien niet deponeerde en nooit zijn r,echten op hun in gebruikneming deed gelden. Volgens Edgar Hoover, direc teur van het bureau der Ameri kaanse recherche, zijn de commu nisten in de V.S. in November van het vorig jaar korte tijd „onder gedoken", toen de partij abusie velijk werd medegedeeld, dat zij buiten de wet gesteld zou worden. In een artikel van „Redbook'VMa- gazine schrijft Hoover, dat „docu menten der partij vernietigd of verwijderd en verborgen werden. Partijleiders doken onder en ge weldige voorraden papier werden verstopt". Geheime drukkerijen, aldus Hoover, werden toen opge richt om de propaganda gaande te houden. Hoover weidt echter niet uit over de reden waarom de communistische partij geloofde, dat grote razzia's en andere maat regelen tegen de communisten op handen zouden zijn. legers in Palestina niet tege» ge regelde troepen vechten maar tegen „terroi-istenbenden". Hij vond het verbazingwekkend, dat men ze op gelijke voet moest be handelen. Hg betreurde het daar om, dat de Egyptische regering zich niet kon neerleggen bij de aanbeveling om het vuren te sta ken. Hij stelde daarop de reeds bekend voorwaarden der Arabi sche landen. De Arabische liga heeft aaa de Veiligheidsraad doen weten, dat zij bereid is in de komende 48 uur elk voorstel voor een oplos sing van het Palestijnse probleem te bespreken. Zij had 'n gevechts pauze niet onvoorwaardelijk ver worpen. Dr Mdji Al Asil uit Irak las een boodschap van de secretaris van de Arabische liga voor, waar in de Joden ervan beschuldigd worden het vvapenstilstandsbesluit van 17 April, waarmee alle Ara bische staten accoord waren ge gaan, te hebben geschonden. De Joden zouden voorts ongewapende Arabieren hebben aangevallen, daarbij gebruik makend van de laatste dagen van het Britse man daat. Zij hebben de heerschappij over steden zoals Jaffa, Tiberias" Safad en Acre. 250.000 Arabieren zijn naar naburige Arabische sta ten gevlucht. Onder deze omstan digheden, aldus Asil, moesten de Arabische staten wel ingrijpen. De Arabieren zouden echter niets lie ver willen dan zich neerleggen bij het verzoek van de Veiligheids raad. Dr. Madji verklaarde zich aan het eind van zijn rede bevoegd te zeggen, dat de politieke commissie der Arabische liga bereid ig in de komende 48 uur elk voorstel te bestuderen, dat deVelligheidsraad aan haar zou kunnen doen in het kader van een oplossing van het Pek-stijnse vraagstuk. Aubrey Eban, ertegenwoordiger van net" ,K,ods Bureau, noemde de Arabi sche £unwt oi den „een uitdagende verwerping van het voorstel tot het staken van het vuren". Volgens welingelichte kringen te Lake Success is het duidelijk, dat de Arabieren zich niet zullen houden aan de „termijn" van 48 uur, die zij voor het doen van nieuwe voorstellen van de Veilig- heidsraad hebben gegeven. Men neemt aan, dat de verklaring van de Arabische liga wil bereiken, dat de politieke commissie 48 uur in zitting blijft om elk nieuw voor ste] van de Veiligheidsraad af te wachten. De Veiligheidsraad schijnt zich thans voor de vraag gesteld gezien, aldus Router's cor respondent. of er moet verklaard worden, dat agressie heeft plaats gevonden, en dienovereenkomstig maatregelen moeten worden ge nomen. Donderdagmiddag om vier uur arriveerde een delegatie uit Vlaar- dingen bij Paleis Het Loo om na mens de firma A. Hoogendijk, di rectie van de Doggermaatschappij, aan de Vorstin de eerste Konin- ginneharing aan te bieden. Het waren de heren A. .Hoogendijk, de schipper «Arie Poot van de stoomlogger „Martha Maria" (VI 199) die de haring: had ge vangen en twee keurmeesters. Voor het eerst sedert vele jaren nam H. M., vergezeld van enkele leden van Haar Hofhouding, de heide or anj evaatjes, ieder onge veer 60 stuks van het kostelijk zeebanket bevattende, persoonlijk in ontvangst. Eenzelfde' geschenk was anderhalf uur tevoren aan 't Prinselijk Gezin op Paleis Soest- djjk aangeboden. Wheeler, "democratisch afge vaardigde, heeft de Minister van Justitie Tom Clark verzocht te verklaren of de voormalige vice- president der Verenigde Staten, Henry Wallace, door zijn open brief aan Stalin, de Logan-wet heeft overtreden. Volgens een paragraaf dezer wet ig iedere burger, die met een buitenlandse regering onderhan delingen voert om de regering der Verenigde Staten te beïnvloeden of haar oolitiek te doen misluk ken, strafbaar met een boete van 5000 dollar en gevangenisstraf van 3 jaar.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1