in Palestina AMERIKAANS-RUSSISCHE VERHOUDING Overeenkomst tussen Sowjet-Unie en Republiek. Het proces tegen Von Weiszacker Onrustig, gejaagd? DONDERDAG 27 MEI 1948. AMERIKAANSE PERS over He leesfond Het referendum van het Volkscongres. Diplomatieke betrekkingen tussen Sowjet-Unie en Israël. Geblokkeerd geld Rijkspostspaarbank Het stafvliegtuig van Graaf Bernadotte. 6-Mogendheden-conferentie te Londen. Sacha Guitry ontvoerd Gelijkstelling vGoroorlogs- en naoorlogs Javabankpapier Verklaring van Oratvin. Grote brand In Stockholm WEERSVERW ACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt geldig tot Donder dagavond. IETS KOUDER. Meest matige wind tussen N.- West en West. Wisselend be wolkt en overwegend droog weer. Iets kouder dan gisteren. ia; LU. IJ UCU Volgens een Transjordaanse verklaring zijn 600 Joden in de strijd om Latroen, aan de hoofd weg JeruzalemTel Aviv ge sneuveld. De strijd duurde 24 uur, aldus het communiqué en de Jood se strijdkrachten werden volko men vernietigd en alle wapens veroverd. De Transjordaanse verliezen waren „onaanzienlijk". In de ver schillende delen van Jeruzalem maalkten de Transjordaanse strijd krachten vorderingen, vooral in het Zuidelijke deel. De artillerie blijft Joodse stellingen in de stad beschieten. Arabieren zullen het vuren niet staken. A.F.P. meldt uit Lake Success, dat Saoedië-Arabië de oproep „staakt het vuren" van de Veilig heidsraad heeft verworpen. In een telegram aan Trygve Lie meldt de Minister van Buitenland se Zaken van Saoedië-Arabië: 1. dat zijn regering het met de andere regeringen van de Arabi sche liga hierover eens is; 2. dat bij het uitvaardigen van het bevel staakt het vuren" geen van de V. N. over de voorwaarden voor een wapenstilstand zou kun nen onderhandelen. Mosje Sjertok, de Minister van Buitenlandse Zaken van Israël, heeft de Veiligheidsraad medege deeld, dat zijn regering een nieuwe order „staakt het vuren" had doen uitgaan met aanvangs- tijdstip Woensdag 17.00 uur GMT, „onder voorbehoud dat de tegen partij gelijkelijk handelt". Radio Moskou heeft, zo meldt A.F.P., zojuist bekend gemaakt, dat de Sowjet-Unie en de Repu bliek Indonesië een overeenkomst gesloten hebben, strekkende tot vestiging van diplomatieke be trekkingen tussen de beide lan den en de uitwisseling van con suls. De onderhandelingen werden gevoerd door de Sowjet-Russische Ambassadeur te Praag en de bij de Tsjecho-Slowaakse regering geaccrediteerde Indonesische Ge zant. In een te Neurenberg gevoerd proces tegen de voormalige Duit se ambassadeur bij het Vaticaan, Von Weiszacker, is een beëdigde verklaring van de voormalige Britse Minister van Buitenlandse Zaken, Lord Halifax, voorgelezen, waarin deze verklaart, dat Von Weiszacker hem bekend was als anti-nationaal-socialist. Hij zou zijn positiè gebruikt hebben om de buitenlandse politiek van Von Ribbentrop tegen te werken. Diverse getuigen décharge legden soortgelijke verklaringen af. Von Weiszacker staat met twintig andere hoge Duitse fune- tionnariss.en terecht wegens „me deplichtigheid aan oorlogsmis daden". Mijnhardt's Zenuwtablettén sterken en kalmeren Uw zenuwen. (Ingez. Med.) Frankenng b\j Abonnement: Terneuzen DE 'EEUW 4de Jaargang No- 816- Verschijnt dagelyks Drukkerij N.Vu Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie ƒ1,60. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. De Arabieren in Jeruzalem heb ben geen order tot staking van het vuren ontvangen. Zij zouden deze ook niet gaarne ontvangen, aldus Reuter's correspondent bij het Arabische legioen, hoewel zij Koning Abdoellah zouden gehoor zamen. Het Syrische legercommuniqué meldt patrouille-activiteit. Ten Westen van Samach bestookte 'n luchteskader Joodse verbindings wegen en beschoot de nederzetting Manara, waar branden werden veroorzaakt. Verkenningsvluch ten werden uitgevoerd bij het meer van Tiberias en een Joods convooi met zware artillerie be stookt. Ten Zuiden van het meer werd een opslagplaats van brand stoffen in brand geschoten. Heden ochtend zal een „practische oefe ning in luchtaanvallen" gehouden worden. Volgens het Syrische blad Alba- lad schijnen de Arabieren het al gemeen eens té zijn „tot het einde rekening is gehouden met de be doeling der Zionisten om steeds meer Joodse strijdkrachten voor verdere aggresies op de heen te brengen. 3. dat Saoedi -Arabië, met al de te zijner beschikking staande mid delen de -bemiddeling der V.N. in de hand zal werken. Volgens het Egyptische blad Al Ahram heeft ook Egypte de order „staakt het vuren" van de Veiligheidsraad verworpen. Koning Abdoellah van Trans- jordanië heeft verkaard, zijn „sol daten en zonen" niet in de strijd geworpen te hebben „om hevel te laten krijgen het vuren te staken", aldus het Arabische blad „Al Ba- lagh". „Wij zullen onze strijd voortzetten totdat wij ons doel bereikt hebben", aldus zeide Ab doellah tot de correspondent. Uit Lake Success wordt nader gemeld, dat de Arabische liga de order van de Veiligheidsraad noch aanvaard noch verworpen heeft, doch de Raad ervan in kennis heeft gesteld bereid te zijn een commissie te benoemen welke Ho tvnripniatilcfQnHor>rmitviiooio In de nacht van Dinsdag op Woensdag hebben Joden met pantserwagens een aanval gedaan om in de ingesloten Joden in de door Arabieren beheerste oude ommuurde stad te bevrijden. De Joodse stelling brokkelt me eer en meer af en de aanval wordt be schouwd als de laatste poging om de belegerden te ontzetten, aldus Reuter's correspondent. De Joden trachtten door de Zionpoort te dringen en een gat in de muur te slaan, teneinde de eenheden van de Irgoen en de Haganah te laten ontsnappen. Gedurende de aan val trachtten de ingeslotenen met behulp van touwen over de muur te ontkomen. Zij werden echter door machinegeweervuur van stellingen van het Arabische le gioen uit weggemaaid, aldus Reu ter's correspondent bij het Ara bisch legioen. De Secretaris-Generaal van de V. N„ Trygve Lie heeft gisteren van de twee voornaamste Rabij- nen van Palestina een telegram ontvangen, waarin om de tussen komst van de V. N. wordt ver zocht om een einde te maken aan de strijd om Jeruzalem. „De Jo den streven in deze strijd geen politiek doel na" zo schrijven de Rabijnen Isaak Gerzon en Jozef Doesjinslk. Voorts zeggen zij „de V. N. en meer in het bijzonder de grote vijf, zijn volledig verant woordelijk voor de gebeurtenissen te Jeruzalem". In het telegram worden de Arabieren voorts be schuldigd „zich niet te storen aan de oorlogswetten, door zonder, on derscheid mannen, vrouwen en 'kinderen aan te vallen en zelfs de Heilige plaatsen en ziekenhuizen niet te ontzien, verder door het onmogelijk te maken, dat honder den doden waardig worden ter aarde besteld. Arabische vliegtuigen hebben de Joodse wijken van het nieuwe Jeruzalem gebombardeerd met zware explosieve bommen en brandbommen, zo meldt de Haga nah. Egyptische troepen zijn de „sleu telstad" Ewar Sueden binnenge drongen en bedreigen op deze wij ze de verbinding tussen de Zuide lijk gelegen nederzettingen en het Noorden, zo deelt het officiële Egyptische communiqué mede. De plaats ligt ongeveer 100 km ten Zuid-Oosten van Majdal, een voor uitgeschoven stelling van de Egyptische strijdkrachten. Gemotoriseerde lichte patrouil les, op weg naar het Zuiden, wer den met zware verliezen terugge dreven. Bombardementsvliegtui gen, vergezeld van gevechtsvlieg tuigen, vielen het gebied van Tel Aviv aan. Bij Akir werden van de lucht uit een aantSl pantser wagens vernield. Op de nederzet tingen Drouze, Givath, Reirenz, Gath en Balin werden bombarde menten uitgevoerd. De vliegtui gen veroorzaakten hevige ontplof fingen en branden. Verder werd een luchtaanval gelanceerd op een gemotoriseerde colonne bij de ko lonie Regialdi, die uiteengeslagen werd. De kolonne leed vele ver liezen. Alle vliegtuigen (keerden behouden terug, zo besloot het communiqué. UIT DUITSLAND Kolonel Alexis Yelisarof, de Sowjet-Russische plaatsvervan gende militaire bevelhebber van Berlijn, heeft de Westelijke mo gendheden ervan beschuldigd, dat zij een vervolging instellen tegen inwoners van hun sector, die hec referendum van het „Volkscon gres" over de Duitse eenheid on dertekend hebben. „In veel gevallen zijn personen, die het referendum ondertekend hadden, door gewapende politie en speurhonden opgespoord, terwijl in de Franse sector verschillende progroms hebben plaats gehad om de vrijie uiting van de volks wil te verhinderen", aldus Yelisa rof. Benson (Engeland) verklaarde, dat Yelisarof door zijn beschuldi ging duidelijk bewezen had, dat het referendum door de Sowjet- Russische politiek werd inge geven en ondersteund. Yelisarof antwoordde, dat de Sowjet-Rus sische autoriteiten door hun steun aan het referendum te geven de vrfle uiting van de volkswil voor een Duitse eenheid en een recht- Het .officiële Sowjet-Russische nieuwsbureau meldt, dat de Sow jet-Unie en de nieuwe straat Is raël diplomatieke missies zullen uitwisselen. Het voorstel hiertoe was gedaan door Mosje Sjertok, Minister van Buitenlandse Zaken van Israël, aan Molotof, de Rus sische Minister van Buitenlandse Zaken, die er mede accoord ging. In een telegram aan Sjertok zegt Molotof: „De Sowj et-regering stemt in met de vestiging van een missie van de staat Israël te Moskou onder leiding van een ge zant of zaakgelastigde, die tevens consulaire bevoegdheden heeft. De Sowjet-regering is op haar beurt bereid, een Sowjet-missie in Tel Aviv te vestigen". vaardige vrede hadden verzekerd. Babcock (V. S.) verklaarde, dat de Amerikaanse militaire rege ring bereid zou zijn een eventueel ernstig voorstel der Sowjét-Rus- sische autoriteiten met het doel de eenheid van Duitsland tot stand te brengen, „op het juiste niveau" te bespreken. Kolonel Le Bidiault (Frankrijk), zeide, dat voor -het referendum in dé Franse sector geen toestem ming was gevraagd en dat het daarom verheden was. Er had den geen pogroms plaats gehad, doch er waren maatregelen ge nomen om de plaatsing van stem bussen te verhinderen, aldus de Franse afgevaardigde. Overeenkomstig de voorschrif ten wordt van de geblokkeerde gelden op beleggingsrekening bij de Rijkspostspaarbank op 1 Juni 'a.s. een vijfde deel met een mini mum van 300 vriji. Aantekening daarvan in de boekjes is echter alleen nodig, in dien men over het vrijgekomen deel onmiddellijk wenst te be schikken. Het vliegtuig, dat de Verenigde Naties van de K.L.M. hebben ge charterd ten behoeve van de reis van Graaf Bernadotte, is de PH- T'CT, een tweemotorig Douglas- toestel van het type DC-3. Het vliegtuig is geheel wit geschil derd. Aan weerszijden van de romp en onder- en bovenkant van de vleugels bevindt zich een rood kruis, met rechts hiervan de woorden „Nations Unies" en links er van de woorden „United Na tions". De bemanning bestaat uit gezagvoerder A. Viruly, tweede bestuurder B. A. A. van Berkum, telegrafist C. de Jong, boordwerk tuigkundige A. 'Groenendijk en steward Van Ommeren. Het vliegtuig vertrekt Donder dag 27 Mei uit Parijs en zal dan via Rome naar Athene vliegen, waar de nacht wordt doorge bracht. De volgende dag wordt naar Cairo vertrokken, waar men voor onbepaalde tijd zal blijven. Het ligt in de bedoeling, dat Graaf Bernadotte met zijn staf van 15 personen naar alle landen van het Nabije Oosten vliegt. De Franse delegatie hij de zes- landënconferentie over Duitsland is, zo schrijft Reuters correspon dent, naar Londen teruggekeerd, met de opdracht „voet bij stuk te houden" t.a.v. de kwestie van de geallieerdé controle ov.er de indu strieën van de Ruhr. Frankrijk zal staan op een ab solute garantie, dat de steenkool, eokes en staal van de Rhur be schikbaar blijven voor de Weste lijke continentale geallieerden, on geacht het regiem, dat Duitsland uiteindelijk zal krijgen en onge acht de ontwikkeling van de toe komstige bezettingspolitiek. De Fransen wensen, dat de voorgestelde -geallieerde controle- organisatie ruime en werkelijke bevoegdheden zal krijgen, een punt waarover de continentale geallieerden en Generaal Clay, De Amerikaanse pers blijft commentaar leveren op het vraag stuk dér verhouding tussen de Sowjet-Unie en de' V.S., aldus seint het Sowjet nieuwsbureau „Tass". Zelfs in sommige .conser vatieve kringen oefent men critiek op de daden van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Za ken en beschuldigt het van on standvastigheid. John Knight, directeur van de „Chicago Daily News" zo vervolgt Tass, critiseert scherp het minis terie en verwijt de journalisten klakkeloos de verklaringen van Amerikaanse diplomaten na te praten. De officiële houding der V.S. duidt op een „militaire geestesin- stelling van het ergste soort". De opvatting, dat alle besprekingen met de Sowjet Unie via de Ver enigde Naties zouden moeten lo de Amerikaanse militaire gouver neur in Duitsland, het nog steeds niet eens zijn. Een ander punt waarop volgens gewoonlijk betrouwbare kringen Frankrijk en de Benelux-landen staan is, dat de gehele' Duitse po litieke organisatie, waarover men het op de Londense conferentie eens werd, gebaseerd moet zijn op een krachtig Amerikaans ini tiatief tot militaire bijstand in ge val van agressie. Ofschoon deze kwestie buiten het terrein van de Londense conferentie ligt, ver wacht men, dat de Franse rege ring ér rekening mee zal houden wanneer zij besluit de aanbevelin gen der conferentie wel of niet te steunen. iSacha Guitry, die Dinsdagavond te Lyon de film „Le comédien", die hij heeft gedraaid en waarin hij de voornaamste rol heeft, kwam voorstellen, moest na af loop van de voorstelling in het Casino te Char.bonnières, op een 10-tal km van Lyon, een soirée te zijner ere bijwonen. De filmvoorstelling verliep zon der incidenten. Rond de bioscoop was een sterke politiemacht op gesteld. Omstreeks middernacht vertrok Sacha Guitry in gezel schap van mevr. Lena Marconi de voornaamste actrice uit de film, uit Lyon naar Char.bonniè- res. Bij de overweg, „Trois Renards" werd de wagen tot staan gebracht door onbekenden, die midden op de weg hadden post gevat.. De slagbomen waren neergelaten. Sacha Guitry werd verplicht uit de wagen te stappen en plaats te nemen in een vrachtauto, die terug naar Lyon reed. Op de place Bellecour maakte de vrachtwagen halt voor de „Moulin Avent" waar het gedenk teken van het verzet zal worden opgericht. Aldaar werd Sacha Guitry door zijn ontvoerders ver plicht uit de wagen te stappen, zijn hoofddeksel af te nemen en te knielen op de plaats, waar hec gedenkteken zal worden opge richt. Fotografen namen tal. van kiekjes van dit toneel. Nadien hebben onbekenden Sacha Guitry naar zijn hotel te Lyon gebracht. pen, is natuurlijk groteronzin, al-» dus Knight. Indien ons vérlangen naar vrede strookt met onze verklaringen, zou niet toegelaten moeten wor den, dat kunstmatige hindernis sen zich tussen onderhandelingen met de Sowjet-Uhie schuiven. „Chicago Sun and Times" ver werpt eveneens het Amerikaanse antiwoord. Het blad verklaart, zo gaat „Tass" verder, dat volgens het Handvest de delegaties der Verenigde Naties bevoegd zijn door onderhandelingen een oplos sing te zoeken van de Ameri kaans-Russische geschillen. Kuh, een Londense correspon dent van het blad, die kortelings uit Londen is teruggekeerd, heeft op een vergadering gezegd, dat de Europese volken steeds argwa nender worden aangaande de Amerikaanse oogmerken en be ginnen te twijfelen aan de Ame rikaanse verklaring, op te komen voor de vrede. Deze gevoelens waren toegenomen na het hekend worden der notawisseling tussen Molotof en Smith. Ook Eleanor Roosevelt duidt in een artikel in de' „New York World Telegram" op de wens door middel van onderhandelingen tot een regeling te komen. Zij ont houdt zich echter ervan critiok op de regeiring te oefenen. Bij besluit van de Staatssecre taris voor Financiën, de heer Walons, is met ingang van Woensdag een wettelijke regeling vastgesteld, waarbij het vóór-oor- logse -Tavahank-papier en de vóór-oorlogse muntbiljetten van de Javase Bank wederom tot wet tig betaalmiddel zijn verklaard en dus tot de volle nominale waarde naast de' na de oorlog uit gegeven bank- en muntbiljetten als algemeen betaalmiddel gel dig zullen zijn. De Sowjet autoriteiten zijn be reid de verordening van de be stuursraad in verband met 't vrije verkeer van kranten en publica ties tussen de zones toe te passen, op voorwaarde dat de Amerika nen hetzelfde doen, zo heeft luite- I nant generaal Dratvin, de adjunct leider van het Sowje'trussische mi litaire bestuur verklaard in een schrijven dat hij tot generaal Hays, de Amerikaanse vice gou verneur heeft gericht. In dit in zeer hoffelijke bewoordingen ge stelde schrijven voegt de Russische generaal ér aan toe dat hij een regeling tracht tot stand te bren gen waarbij het onmogelijk is de beschikkingen betreffende het krantenverkeer tussen de zones te overtreden. De Sowjetzöne zal elke munt hervorming in West Duitsland be antwoorden met geschikte maat regelen, maar zij zal daartoe niet het irfitiatiéf nemen, zo gaf de heer Rau, voorzitter van de Dui- se economische commissie, te ver staan in een rede die hij te Schwe- rin uitsprak. „Het is ongerijmd de hervor ming te duchten", zo heeft Rau o.m. verklaard. „Het dient tot niets koopwaar te hamsteren met het oog op deze hervorming. In de Sowjetzöne hebben wij geen geld te veel. Wórdt de munther vorming in West Duitsland ver wezenlijkt, dan zullen wij hetzelf de doen, maar wij zullen daarbij rekening houden met de eisen van de volkshuisvesting en van het sociale leven, bij aldien deze ge rechtvaardigd en gezond zijn, en wij zullen de minvermogende niet benadelen". De Zweedse radiozender meldt, dat een brand, die als de grootste sedert het begin der eeuw in de Zweedse hoofdstad werd aange merkt, in de noordelijke wijk van Stockholm een geheel .blok ge bouwen in de as heeft gelegd. In enkele uren tijds werden een tiental industriële gebouwen en opslagplaatsen vernield. De van hout opgetrokken gebouwen be vatten onder meer aanzienlijke voorraden benzine, die ontploft zijn. De schade wordt op 7 mil- lloen kronen geschat.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1