Radiorede van de Prinses-Regentes DE TOESTAND IN FINLAND Frankering by Abonnement: Temeuzen WOENSDAG 26 MEI 1948. Csnferentie van verbannen boerenleiders uit 0. Europa. toestand in Salestim Verkiezingsreis van President Truman. Bedient Egyptische luchtmacht zich van Nazi-piloten? nicuuuc Slaaf «Israel WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. De' Rilt, geldig tot Woens dagavond. Regenachtig. Meest zwaar bewolkt met tij delijk regen en op enkele plaat sen 'n onweersbui. Wind draai end naar Z. richtingen en iets aanwakkerend. Ook in het N. van het land iets minder koud. DE 4de Jaargang No. 815. Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending adverteiïties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 *regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. V^r- meldlng: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschynt dagelijks Drukkerij N.V|. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. H. K. H. de Prinses-Regentes Juliana heeft gisteravond op Pa leis Soestdij'k, in haar kwaliteit van ere-voorzitster der Neder landse afdeling van de „United Nations appeal for Children" on derstaande radiorede uitgespro ken: „De U.N.A.C. „United Na tions appeal for Children" doet ook op het Nederlandse volk een beroep om zich te scharen in de rij van 50 landen, die deze wereld- actie maken tot een gebeurtenis van grote betekenis. In de woorden de „Vetenigde Naties helpen het kind" klinkt niet alleen de noodkreet van mil- lioenen kinderen, die ten onder dreigen te gaan, maar ook de roep van del volkeren, om waar achtige internationale samenwer king. Het is in deze donkere tijden een bemoedigend feit, dat de U.N.O. door het oprichten van-het Internationale Kinder-nood-fonds en door da organisatie van dit wereld-appèl een practische daad heeft gesteld. Ook hier heeft zo als vaak, het kind de volwassenen gebracht tot eensgezindheid, tot verantwoordelijkheid en onbaat zuchtigheid. Daarom zijn het niet alleen de reigeringen maar ook de volkeren zelf, die door de U.N.O. opgeroepen worden voor de grote vredestaak: redding te brengen aan alle kinderen, die in deze na oorlogse wereld gedoemd zijn om te komen van ontbering, indien geen spoedige hulp op zeer grote schaal wordt geboden. Ik behoef u het afschuwelijke beeld van'deze ellende, die in ons land voor de oorlog onbekend was, niet te schilderen sinds gij in de bezettingsjaren het spook van de hongerdood hebt zien rondwaren. Wanneer gij u in de herinnering een ogenblik verplaatst naar de bitterste tijd van honger, van kou en van gebrek aan geneesmidde len, dan weet gij wat het zeggen wil, dat talloze kinderen thans nog verkeren in soortgelijke om standigheden. Ik spreek hier niet over het op zichzelf reeds ontstellende en he laas nog veel te weinig bekende 'feit, dat naar schatting 200 tot 300 millioen kinderen in deze wereld niiiet die voeding ontvan gen, die voor hun gezonde ont wikkeling nodig is. Het gaat thans om die kinderen, voor wie het uitblijven van hulp lichamelij ke of geestelijke ondergang bete kent. Want naast de directe dreiging van ziekte en dood, staat het wellicht nog grotere gevaar van verwildering, wanhoop en doffe apathie. In dergelijke ontberingen leven thans ongeveer 20 millioen kinde ren in Europa en talloze millioe- nen in andere werelddelen. Ongeveer 4 millioen kinderen in door de oorlog geteisterde landen van Europa ontvangen voeding, kleding en medische verzorging van het Internationale Kinder- Noodfonds, dat ook reeds in het door langdurige oorlog geteister de China hulp verleent. Door ge brek aan fondsen, die de U.N.A.C. thans wil bijeenbrengen, blijven 16 millioen kinderen in Europa en veel meer millioenen daarbui ten, nog overgeleverd aan mens onterende omstandigheden, die een aanklacht vormen tegen onze generatie en een gevaar zijn voor de toekomst. Terecht is door Mrs. Roosevelt nog kort geleden in haar rede in Den Haag met klem betoogd, dat vrede, veiligheid en voorspoed, die wij voor onze kinderen zo vurig wensen, niet verwacht kunnen worden in een wereld, waarin een groot deel van de jeugd door ont bering lichamelijk en geestelijk misvormd wordt. Terecht is door de Wereldraad der Kerken een boodschap gege ven tot ondersteuning van de „United Nations Appeal for Children" door de kerken, die luisteren naar het woord van Christus: „Voorwaar zeg Ik U voor zoveel gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet ge daan". Terecht heeft het Wereldvak- vertoond alle werkers opgeroepen om zich medeverantwoordelijk te voelen voor de noodlijdende kin deren van vandaag, voor wie het zonder hulp bezwaarlijk is uit te groeien tot mensen waarop een gezonde maatschappij kan steu nen. Ten onrechte zijn er nog te velen, ook in ons land, die de oproep: „De Verenigde Naties helpen het kind" nog niet gehoord hebben of die er niet naar luiste ren willen, omdat zij menen ge noeg te hebben aan hun eigen zorgen. Ik weet, dat dit helaas voor tal van landgenoten inder daad het geval is. Nederland heeft nog te worstelen met econo mische moeilijkheden, die on danks de uitkomst van de Mar shall-hulp bovenmatig groot zijn groter dan velen zich realise ren. Maar niettemin leven wij op een niveau, dat 0ns in staat stelt over onze eigen grenzen heen te kjjken naar andere landen, waar kinderen omkomen of voor hun leven naar lichhaam en ziel ge schonden worden door gebrek. Tegenover deze nood moeten wij onze menselijke roeping en onze internationale plichten ten volle weten te verstaan. Daarom heb ik met grote be langstelling kennis genomen van de tot standkoming van het Ne derlandse Oomité „U.N.A.C.", waaraan de ketrk, werkgeversor ganisaties, vakverenigingen, on derwijskringen, sociale instellin gen en putoliciteits-organen hun medewerking hebben toegezegd. Ik vertrouw, dat deze medewer king zich in toenemende mate zal uiten in krachtsinspanning, die nodig is om deze wereld-actie ook hier te lande te leiden tot zulke treffende resultaten, als men in vele landen reeds bereikt heeft. Er zijn reeds tal van bewijzen van sympathie en offervaardig heid, die mij het vertrouwen ge ven, dat dit eerste weireld-appèl ten bate van kinderen in nood spreekt tot de harten der Neder landers. Moge ons gehele volk het drie voudig getuigenis geven van ons allerliefdë voor kinderen, van on ze wil tot internationale samen werking èn van onze grote dank baarheid voor de hulp, die het buitenland ons gaf in tijden van onze ergste nood." Te Washington is een conferen tie begonnen van verbannen boe renleiders uit 6 Oost-Europese landen met het doel te komen tot de oprichting van een „Democra tisch front". Maandag hoorden de afgevaar digden een verslag van de Bul gaarse afgevaardigde George Di- mitrov, waarin hij zeide, dat i „practiseh alle boerenbewegingen achter het ijizeren gordijn, zich aaneen geschaard hadden tegen over de door de communisten be- j heerste regeringen." Het internationale boerenver- 1 bond, dat deze bewegingen leidde, aldus Dimitrov, breidde de orga nisatie uit, zodat vertegenwoor digers van boerenorganisaties uit Estland, Letland, Tsjecho-Slowa- kije, Griekenland, Frankrijk, de Sudeten en China opgenomen konden worden. Vooraanstaande figuren onder de afgevaardigden zijn Fer en C. Nagy, voormalig Hongaars pre mier, en Stanislaw Mikolajicyk, i voormalig vice-premier van Polen. De Veiligheidsraad heeft beslo ten de aaiwangstermijn voor de wapenstilstand in Palestina op Woensdag te 17 uur te stellen. De strijd om Jeruzalem. Een bittere slepende strijd in en om Jeruzalem bedreigt een groot deel van de Heilige stad met een langzame vernieling, zo meldt Reuters correspondent bij het Arabische legioen in Jeruzalem. Troepen van het Arabische le gioen, gesteund door pantserwa gens en enige duizenden onge regelde strijders, hanen zich 'in gevechten van huis tot huis een weg langs de met zandzakken en prikkeldraad versperde straten van het door de Joden bezette nieuw-Jeruzalem. Voor hen uit ontploffen zwaar explosieve projectielen van de be zetters en van het legioen in de Joodse sterkten. Honderden ge bouwen zijn reeds vernield er, er is reeds voor millioenen schade aan gericht door het werpen van zware handgranaten en het plaat sen van tijdbommen, waardoor het strijdgebied in dikke wolken van stof en rook gehuld wordt. Luitenant-generaal Abdoel Ka der Pasja, de ondercommandant van het in Jeruzalem strijdende Arabische legioen heeft Reuter volmacht gegeven uit zijn naam te verklaren, dat te Jeruzalem Maandagavond hevige gevechten voortgang vonden, twee en een half uur na de tijdgrens, welke de staakt-het-vuren-order van de Veiligheidsraad gesteld heeft. Het Egyptische legercommu niqué meldt: „Onze zware bom menwerpers door gevechtsvlieg tuigen geëscorteerd, hebben met zware bommen brandstofopslag plaatsen en olie-installaties ten Noord-Oosten van Tel Aviv aan gevallen. Het havengebied en de electriciteitswerken kregen vol treffers. Onze vliegtuigen vielen barakken ten Zuid-Oosten van Tel Aviv aan, die als het voor naamste opleidingskamp van Zio nistische strijdkrachten worden beschouwd. By aanvallen van onze zware bommenwerpers op het industrie gebied van Ramata bij Tel Aviv en op de waterwerken werden Naar het Witte Huis bekend maakt, zal President Truman in Juni een verkiezingsreis door de V.S. maken en daarbij 5 grote re devoeringen houden. Hieronder zal er minstens één zijn over de buitenlandse politiek. Truman zal spreken te Omaha, Seattle, Ber- kely en Los Angeles. Hij vertrekt 3 Juni uit Washington. In Joodse militaire kringen be weert men, dat er zich onder de lijken der vijf piloten van de Egyptische vliegtuigen, die Zater dag j.l. hoven het Britse vlieg veld Teramat David in de enclave te Haifa werden neergehaald, twee van Duitse nazi-piloten be vonden. In dezelfde kringen voegt men er aan toe, dat de Britse autoriteiten dit bericht eerst had den tegengesproken, maar nader hand hebben toegegeven dat op twee van de vijf lijken geen iden titeitsbewijzen zijn gevonden. verscnillende ontploffingen en branden veroorzaakt. Onze vlieg tuigen keerden van al deze opera ties veilig op hun bases terug. Een communiqué van het Ira kese ministerie van Defensie meldt, dat de artillerie van Irak Joodse stellingen en troepencon centraties in Palestina heeft be schoten, terwijl het dorp Beit Yosef, ongeveer 20 kilometer ten duiden van het meer van Galilea aan de spoorweg gelegen, in vlam men opging. Een Irakees vlieg tuig bombardeerde een Joods convooi en Joodse manschappen, aldus het communiqué. Toen in het jaar 1897 op het eerste Zionist.en-congres in Basel het programma voor de oprich ting van een Nationaal Joods Te huis in Palestina besproken en uitgewerkt werd, kwam in de for mulering duidelijk de gedachte naar voren, dat de verwezenlijking niet zou geschieden door een mi litaire actie of door een revolutie te ontketenen tegen de „Zieke man aan de Bosporus", doch dat door samenwerking met- en door garanties van de grote we reldmachten de Joodse Staat ge schapen moest worden. Alle Zionistencongressen heb ben sindsdien aan de gedachte vastgehouden, dat de wederop richting van de Joodse Staat door de leidende machten van de we reld zou geschieden; niemand dacht ooit aan een militaire ver overing van het Heilige Land door de Joden. Dit doel scheen langis vreedzame weg bereikt, toen de Volkerenbond het mandaat over Palestina op zich nam en toen ook de Verenigde Staten de Bal- fourverklaring erkenden. Er kwam zelfs een' ogenblik, dat ook van Arabische zijde geen tegenwerpingen werden gemaakt. De toenmalige leider van de Ara bische staten, Emir Faissal, schreef n.l. op 1 Maart 191,9 als volgt aan Prof. Weizmar.n: „Wij zullen ons best doen om Uwe aan spraken te laten zegelleren. Wij willen de Joden een hartelijk wel kom toeroepen bij hun terugkeer in hun oude vaderland". Het op 29 November 1947 met een twee-derde meerderheid geno men besluit van de Algemene Ver- giadering der UNO om in Palesti na twee nieuwe staten te stichten met een internationaal gebied in- en om Jeruzalem scheen dit vre delievende streven te verwezen lijken. Ook het in de Politieke Com missie der UNO uitgewerkte ver delingsplan ging van de veronder stelling uit, dat dit plan op vreed zame wijze zou kunnen worden uitgevoerd. De verdeling van het land in drie Joodse en drie Ara bische gebieden, die slechts door kruispunten nog; een samenhang hadden, was niet op strategische overwegingen, doch op een vrede lievende regeling gebaseerd. Het besluit van de UNO is nog van kracht. De proclamatie var, de Joodse Staat is daarom in overeenstemming met het in Lake Success vastgestelde Volke renrecht. In zover mag men zeg gen, dat het doel, de oprichting van de Joodse Staat in samen werking met de wereldstaten, is bereikt. Niet bereikt is echter de vredelievende samenwerking met de Arabische Staten. Integendeel, de strijd met de wapenen is ont brand en het is de vraag, of de Veiligheidsraad erin slaagt, deze strijd langs vreedzame weg te be slechten. De eerste gevechten worden ge voerd om de verovering van stra tegische punten en de bezetting van gebieden, die door de UNO gedeeltelijk aan de Joden en ge deeltelijk aan de Arabieren wer den toegewezen. Bij de beoorde ling der gevechten moet men in het oog houden, dat Palestina een zeer klein land is. De oppervlakte bedraagt in-het geheel 26.318 vier- In de loop van Dinsdag kwamen steeds meer berichten binnen over ongeregeldheden in verschillende streken van Finland. Een poging van de volksdemocraten coalitie van communisten en linkse socia listen om een algemene sta king te forceren, teneinde de Pre sident te dwingen een volksdemo- cratische Minister van Binnen landse zaken en onderminister van Buitenlandse zaken aan te stel den, hadden tot nog toe gefaald. Communistische posters barri cadeerden de brug, welke het cen trum van de Finse hoofdstad ver bindt met de industriewijk Soe-. naes en weerhielden aldus de ar beiders ervan naar hun werk te gaan. De politie verdreef de posters. Elders in de stad reden auto's rond met communisten, die rie pen: „Paasikivi is een kapitalis tenknecht", „de regering is een troep fascistische samenzweer ders", „Pasikivi manipuleert met de grondwet, wij kunnen het met machinegeweren". Toen een arbeider, behorend tot de sociaal-democratische partij, op 'n scheepswerf aan het woprd poogde te komen tijdens een sta kingsbijeenkomst, werd er door volksdemocraten geroepen: „Z'n kop er af" waarop de commu nistische voorzitter van de verga dering de arbeider toevoegde: „Je. kunt beter gaan zitten, want an ders kan ik niet voor je leven instaan". Sociaal-democratische arbeiders in Uleaborg moesten zich een weg banen door een menigte van volksdemocratische posters om naar hun werk te kunnen gaan. De regeringsgebouwen Werden door de politie bewaakt. In heel het land heerst nog I steeds een staking onder de ha venarbeiders. De mailboot uit Zweden kon te Turku niet gelost worden. De procureur-generaal heeft medegedeeld, dat hii voor de beledigingscampagne tegen Paa sikivi verantwoordelijke personen zal vervolgen. Volgens persberichten is generaal Karei Janousek tijdens de oorlog inspecteur-generaal van de Tsjecho-Slowaakse luchtmacht in Groot-Brittannië, gearresteerd bij een poging om uit Tsjecho-Slo- wakije te ontsnappen. kante km. Het gebied, dat de Jo den is toegewezen, heeft een op pervlakte van 14.904.62 vierkante km, de oppervlakte van de binnen wateren medegerekend. Daarvan 'bedraagt de oppervlakte van het Noordelijke deel 4.756, en dat van het Zuidelijke deel 9.720 vierkante km (de Negev). 38.0 o/o daar van is bouwgrond. De overige 61.1 bestaat uit zandgronden, steen- en zandwoestijnen, wate ren en stenige heuvelrijen. Daar onder valt bijna de gehele Negev, waarin de laatste tijd 17 Joodse proefstations en kleine dorpen werden gebouwd; vcar i et overige woont daar een bevolking van 50.000 Bedouïr.en. Het Arabische gedeelte werd 11.917.3 vierkante km toegedacht, terwijl de interna tionale zóne van Jeruzalem en Bethlehem 187 vierkante Km om vat. De proclamatie van de Joodse Staat vond plaats door de Joodse Nationale Raad (Waad Leumi), die ingesteld is door de algemene Joodse Volksverkiezingen Na deze laatste officiële handeling heeft de Raad opgehouden te be staan. Daarvoor in de plaats treedt een nieuwe Joodse Natio nale Raad bestaande uit 31 leden die provisorisch het parlement vormt tot de nieuwe verkiezingen. De president is Prof. Ch. Weiz- manh, die in Bern en Freiburg heeft gestudeerd, daarna privaat docent werd in Genève en in 1906 als professor in de chemie in Man chester werd benoemd. De provi sorische regering bestaat uit 13 minister, waaronder Ben Guridon als premier en Shertok als minis ter van Buitenlandse Zaken het meest bekend zijn. De partijverhoudingen zijn als onstabiel te beschouwen. Het ministerie omvat alle richtingen, van de uiterst rechtsen der Agu- das Israël tot de uiterst linkse vleugels der arbeiderspartijen. Eerst de uitslag der verkiezin gen, welke in September worden gehouden, zal de juiste verhou ding der fracties aangeven, waar bij een aantal fusies en nieuwe opstellingen van partijprogram ma's zijn te verwachten. De Je wish Agency, en de Zionistische Organisatie zullen zich aan de. nieuwe toestand moeten aanpas sen. Beide zijn in hun huidige vorm verouderd. Het voornemen is, het laatste Zionistencongres in de herfst weder in Zwitserland te houden, indien de vrede dan zal izijn hersteld. De nieuwe Staat schept talrijke staats- en volkenrechterlijke pro blemen. De de-factoerkenning is reeds geschied door een aantal landen. Met de proclamatie van de Staat Israël hief de nieuwe regering de immigratiebeperkin gen op. De plannen zijn erop be rekenddat gedurende de eerst komende jaren jaarlijks 75.000 Joden kunnen worden opgenomen. Voor zover zij statenloos zijn zullen zij spoedig het burgerrecht ontvangen. De nieuwe grondwet is reeds uitgewerkt. De grondsla gen dezer constitutie zijn gelegd in republikeinse en democratische geest en behelzen geloofs- en ge wetensvrijheid, bepalingen betref fende de opvoeding en bescher ming van minderheden, enz. In de zomer van het jaar 70 veroverde Titus de Tempel en de stad Jeruzalem. De strijd duurde nog drie jaar voort tot ten slotte de laatste vesting Massada viel. De Joodse staat had daarmede ten tweede maal haar zelfstandig heid verloren. Vespasianus ver klaarde het land tot keizerlijke bezitting en de Joden werden in gevangenschap gevoerd. Sedert de ondergang van de Joodse Staat kwam het Christendom op, de Is lam veroverde de gebieden aan de Middellandse Zee, Palestina werd het centrum van drie religies. De economische verhoudingen en de opkomst van het internationale verkeer hebben de geestelijke en politieke constellatie van het land veranderd. 'De nieuwe Joodse Staat, die slechts een klein deel omvat van de voormalige grote macht onder David en Salomon, moet met deze omstandigheid re kening houden. Israël zal alle pogingen in het werk stellen om buiten de wereld conflicten te blijven. Als kleine staat zal het geen imperialistische doeleinden nastreven, doch zich moeten wijden aan de opgaveeen geestelijk centrum van het Joden dom te vormen en aan de, in de gehele wereld vervolgde en ver drukte Joden, een vrije levens mogelijkheid te bieden. Nadruk verboden. (Unicos Press.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1