1 De Amerikaanse pers Maximumprijs voor Witbrood UIT DE PROVINCIE SPORTNIEUWS Max Euwe terug in ons iand ®©l«ï© ©aaff en «I© |8£>&s©npfcsv»©c.i RECHTSZAKEN Bestrijding „zwart" bouwen. •ANDIPATENLWST DER KAHHOLIE1KE VOLKSPA RTIJ. Op grond van de uitslag der groMijsten, welke Zondag Mei j.l. werd gehouden, heeft het par tijbestuur der K. V. P. in zijn ver gadering van 22 Mei j.l. de vol gende officiële candidatenlijst vastgesteld. Voos de kringen Middelburg-Dord- reoht, Leiden, Haarlem en Den Heider: 1. J. Groen Azn.; 2. W. Steinmetz; 3.- T. S. J. Hooij; 4. Mr. J. H. van Maarseveen; 5. Dr. L. G-. Kortenhorst; 6. Mej. A. H. Nolte; 7. M. P. van der Weyden; 8. Mr. P. J. M. Aal- berse; 9. Mej. Mr. W. H. W. van Lanschot; 10. C. J. v. d. Ploeg; 11. P. van Leeuwen; 12. A. J. M. Angenent; 13. P. Clynck; 14. N. J. Hooyschuur; 15. Dr. W. J. Dijsselbloem; 16. M. P. Andries- sen; 17. W. L. M. Groffen; 18. J. M. A. van Dongen. TERNE UZEN. Roofoverval te Driewegen. Wij mogen ons gelukkig reke nen in een rustige en goed be waakte omgeving te wonen, waar schokkende gebeurtenissen de be volking practisch gespaard ble ven. Deze rust is echter wreed verstoord! door een onverlaat, die een brutale poging tot roof met geweldpleging heeft gepleegd op de hofstede van de landbouwer L. de' FeijterHuijssen, vlak nabij Driewegen. Vrijdagavond omstreeks 11 uur zat de echtgenote van de heer De Feijter, terwijl haar man zich reeds ter ruste had begeven, in de woonkamer nog enige huishoude lijke werkzaamheden te verrich ten. Plotseling werd zij opge schrikt door enige bonzen op de ramen, gevolgd door het met een hard voorwerp verbrijzelen van een der ruiten, en zag zij tot haar ontsteltenis een kerel binnendrin gen, wiens gezicht onkenbaar was gemaakt door een doek. Luid gillend vluchtte zij,, ge volgd door de indringer, naar de slaapkamer. Haar man was door het leven uit zijn eerste slaap ge wekt en toen de onverlaat de slaapkamer binnendrong, greep hij onmiddellijk de rover vast. Tijdens de worsteling werd de heer De Feijter met een hard voorwerp op het hoofd geslagen, waardoor hij enigermate versuft geraakte, maar toch nog voldoen de krachten had om de onverlaat, die geld eiste, zodanig weerstand te bieden, dat deze genoodzaakt werd de vlucht te nemen en door heu verbrijizelde raam in de woonS kamer verdween. Hen inwonende zwager van de landbouwer was inmiddels naar Driewegen gerend waar hij telefo nisch de Gemeentepolitie van de roofoverval in kennis stelde. On middellijk versoheen deze ter plaatse, doch de onverlaat was reeds in de duisternis verdwenen. Direct werden de nodige poli tiemaatregelen genomen en werd inmiddels reeds een verdachte ge hoord, die echter na verhoor in vrijheid werd gesteld. RETRA NCHEMENT Betere verbindingen in zicht. De zonree-dienstregeling van de ö.B.M. zal wel nergens met meer vreugde ontvangen zijn dan te Retranchement. Daar is dan ook aU« reden voor, want de verbin dingen waren tot nu toe zeer on voldoende. Door de week geeft de bestaan de regeling weinig voldoening. De eerste boot, die men te Breskens van Retranchement uit kan halen, is die van 9.20. Op de terugreis moet men Vlissingen reeds om 4.20 verlaten, om nog per bus in Retranchement te kunnen komen. Ook de verbindingen met de na burige plaatsen zijn verre van ideaal. De tweede en tevens laat ste bus van Sluis komt aan om 13.05, dus juist na de middag. Cadzand is na kwart over 5 niet meer te bereiken. Des Zondags is er geen enkele verbinding, noch naar Sluis, noch io de richting Breskens. Tot zover de bestaande rege ling. En nu de toekomstige. Retranchement krijgt zowaar een 2 uurs-dienst, zowel op week dagen als op Zondag. De eerste bun verschijnt om half 8; de laat ste, om half 10, sluit aan op de laatste boot naar Vlissingen. Op de nieuwe dienstregeling staat, dat zij Ingaat op' een nader te bepalan datum. Laat ons ho pen, dat die datum niet ver meer af is. Het is tevens te hopen, dat de plannen tot verbetering der wegen rond Retranchement zeer spoedig omgezet zullen worden in daden. Zoals de toestand nu is, wordt 'het uiterste gevergd van passagiers en materiaal. Vooral het traject RetranchementOude Tol verkeert in een zeer slechte toestand. De bussen kunnen hier niet sneller rijden dan 10... km! Kerkdiensten Ned. Herv. Kerk. Tijdens de afwezigheid van Ds. Barnouw Jr., zal voortaan iedere Zondag om 10 uur Kerkdienst worden gehouden onder leiding van Ds. Barnouw Sr. VLISSINGEN. Zonderlinge manie? In het Havendorp te Vlissingen heeft een zonderling individu de laatste dagen de bewoners in een grote opwinding gebracht. In niet minder dan 19 gevallen werden n.l. de klerpn van 3- a 4-jarige kinderen op de rug stuk gesneden met een scherp voorwerp, ver moedelijk een scheermesje. In enkele gevallen kwam het voor, dat de kleuters vrij diepe sneden in de rug kregen. Dit alles gebeurde terwijl anderen zich in de nabijheid van de kinderen be vonden. Het was evenwel niet mogelijk, na te gaan wie de dader was. De hulp van de politie werd reeds na de eerste gevallen inge roepen en zij slaagde erin zoda nige aanwijzingen te verkrijgen cat tot arrestatie kon worden overgegaan. Het bleek, dat een alleenwonende gescheiden vrouw enkele dagen geleden bij een kap per een pakje scheermesjes had gekocht, hetgeen de vrouw tegen over de politie ontkende. Zij werd daarna aangehouden. De opwinding in het Havendorp werd voornamelijk veroorzaakt doordat de bewoners elkaar gin gen verdenken. Van de 19 kin deren hebben 6 verwondingen opgelopen. Deze waren echter niet van ernstige aard. „Hij zal het in de toekomst zeker beter doen." Met de leave-train uit Berlijn, die gisterenavond na half zeven te Utrecht binnenliep, keerde de van de vijf schaakreuzen voor het wereldvenster het minst door de schaakgodin begunstigde Dr. Max Euwe in ons land terug. Toen onze Nederlandse schaak grootmeester Dr. Aljechhin de wereldtitel ontnam schreef Dr. Tartakower: „Een van de redenen waarom Euwe deze match won is, dat hij haar met dezelfde ge moedsrust zou hebben verloren". Dr. Euwe, die nu uit Moskou terugkwam leverde het duidelijk ste voor de waarheid daarvan. Met dezelfde opgewektheid, waar mee hij de uitbundige begroeting zou hebben aanvaard, die hem stellig zou ten deel gevallen zijn als hij de schaakkroon uit de Sovjiet-hoofdstad had meegebracht liet hij zich nu opnemen in de kleine kring van zijn dochters, de heer C. van Harte, bestuurslid propagandist van de Kon. Ned. Schaakbond, en enkele schaak vrienden, waarbij zich even later voegden de met Dr. Euwe terug gekeerden: A. R. Ueb, voorzitter van de Wereldschaakbond, G. W. Jol de zeeman stapte parman tig als een haan op die gewonde aap toe,. „Eerwaarde 'Goro Gono" riep Jol. ,,ïk had zo'n gevoel dat U in moeilijkheden zou zijn. Daar om ben ik met deze wonderdokter van een andere planeet naar U toe gekomen om U te helpen. „Een vriendelijk gebaar, jonge- ma antwoordde Goro Goro. „Er is een zonderling insiekt in i J.g. Zittersteyn, voorzitter van de K.N.S.B., Lod. Prins, K. van Reve, T. H. D. van Seheltinga en N. i Cortlever. Zijn onverstoorbare opgewekt- j he id bevestigend merkte Dr. I Euwe op: „Ut hoop, dat de Hol- landse schaakgemeente even opge- wekt is gebleven. „Wat is, naar Uw eigen mening I de oorzaak dat „Vermoeidheid mag wel de hoofdoorzaak genoemd worden." Wat Botwinnik heeft opgemerkt I over mijn niet voldoende voorbe reiding is zeker niet helemaal waar. Dat ik tijdens het tournooi nog al wat geëxperimenteerd heb is juistMaar dat moest ik wel, omdat ik merkte, dat het op deze manier niet ging." Over de organisatie van de laatste drie ronden in Moskou was hij vol lof. ,,In dat schaak land bij uitstek worden geen kosten voor zulk een gebeurtenis gespaard." Dr. Euwe reisde per auto naar de hoofdstad. In het gezelschap waarmee Dr. Euwe terugkeerde bevond zich ook de Amerikaanse grootmees ter Rechevsky. Op de vraag wat hij dacht van Euwe luidde het korte bescheid: „Hij zal het in de toekomst beter doen," Nog even sprak Euwe met de heer C. van Harte. De verant woording van het Haagse tour- nooi-gedeelte kan binnenkort worden tegemoetgezien. De heer Van Harte uitte zijn oprechte vol doening over de wijze waarop de Nederlandse schakers hebben bij gedragen om dit feest te doen slagen, zoals het geslaagd is. Een eigenaardig verschijnsel wil, dat die Amerikaanse dag bladen, die in Europa het meest bekend zijn, juist 't minst „Ame rikaans" aandoen. De couranten van de Oostelijke staten zijn nog enigszins aan het Europese, spe ciaal aan het Engelse voorbeeld trouw gebleven, maar de beide in Europa het meest gelezen en ge citeerde grote New Yorkse bla den „New York Times" en „New York Herald Tribune" wijken in opmaak en inhoud volkomen van het Amerikaanse doorsneedag blad af. Het minste komt de in hel; land gebruikelijke journalistiek in de „New York Times" tot uit drukking. Dit is het grote dag blad en bevat alle nieuwtjes, die zich lenen om gedrukt te worden. Het verschijnt dagelijks éénmaal en Zondags met een reusachtige uitgave, die vaak meer dan een pond weegt. Van het complete beursbericht, de volledige teksten van alle belangrijke redevoeringen, de zittingen van het Congres en de Verenigde Naties, tot de scheepstijdingen in de haven van New York en de Zondagse, uitge breide litteratuurbijlagener ont breekt geen rubriek aan deze traditionele courant. Traditioneel is hij; hij bevat noch grote kop- VOETBAL. ZWALUWEN-ELFTAL TEGEN WEST-VLAAMS KEURELFTAL. De samenstelling van het Zwa luwen-elftal, dat 30 Mei te Brug ge tegen het elftal van West- Vlaanderen uit zal komen is als volgt: Doel: De Munck (Sitt. Boys). Achter: Everse (Neptunus) en Albe rs Vitesse) lidden: Temming (DOS), Been hakker (NAC), en Boeree (Haar lem). Voor: Koning (Xerxes), Ben- ningshof (RFC), Disselkoen (AFC), Schaap ('t Gooi) en Mul ders (PSV). Reserves: Groeneveld (DFC), Clavan (ADO), Spel (DWS) en Schaap (DFC). mijn arm gevlogen. Een boze tovenaar"... hier daalde zijn stem tot een geheimzinnig fluisteren... „heeft dit insect op mij af ge stuurd." Ik was naderbij gekomen en bekeek de arm van de apen-hoofd man. In die arm ontdekte ik... een kogelgat. De kogel moest van heel 'ver zijn geschoten want ik voelde dat hij in het vlees van de arm zat. „Even flink zijn, Goro Goro'" riep ik, greep de arm, pakte mijn i scheermes en wipte de kogel er met een snel gebaar uit. „Au au" rifep Goro Goro. „Hier is het insect" zei ik. Nauwkeurig bekeek ik de kogel. „Dat is hee! vreemd" gromde ik. 1 „Het komt mij voor dat ik niet i de enige aardbewoner op Poekoe- j lum hen". vrye prijzerk alleen voor kieine broodjes van 50 gram. De thans geldende prijzen vóór j z.g. volkshrood. luxebrood, die ge- j westelijk en plaatselijk verschil len, zijn vastgelegd in de brood- prijzenverordening 1:942. Deze i prijzen blijven ongewijzigd. De j Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft ter aanvulling van de prijzenregeling j de maximumprijs voor brood, ge- j bakken uit uitsluitend patent)- I bloerp (witbrood) met ingang van gisteren vastgesteld op de be staande maximumprijzen voor brood van normale samenstelling, vermeerderd met 4 cent per 800 gram. De prijs van patentbloem is n.l. 6,'80 per 100 kg hoger dan die der voor het brood van gewone samenstelling gebruikte A-bloem. Deze hogere bloemprijs maakt h^t uit patentbloem gebakken brood pen, noch sensationele berichten over ongevallen en misdaden, noch de humoristische plaatjes feuilletons, de zg. „Comic Strips". Volgens zijn karakter is de New- York Times" een courant, die al leen ,,de upper ten" interesseert. Ondanks zijn verspreiding op het continent en in een reuzenstad als New-York heeft hij onder de Amerikaanse dagbladen de groot ste oplage op één na, namelijk bijna een millioen. j Iets meer concessies aan de Amerikaanse smaak doet de „New York Herald Tribune", die een paar comic strips brengt, maar verder sterk op de „New York Times" lijkt. Iri tegenstel ling tot dit blad, dat onpartijdig is, staat de „New York Herald Tribune" aan de Republikeinse zijde. De „Wallstreet Journal" is het beroemde financiële- en beursdagblad; het verschijnt al leen op werkdagen, brengt de volledige koersnoteringen van de New Yorkse beurzen en is daar mee dus ook het koersblad. De „Christian Science Monitor" in Boston en de „Washington Post" ^behoren eveneens tot de informa tieve dagbladen. In Chicago echter, de op een na de grootstestad van de Ver enigde Staten, bestaat geen cou rant meer, die ook maar half zo veel politieke berichten zou bren gen als een groot Europees dagblad. De courant met de grootste oplage in de Verenigde Staten, die zich trots de grootste courant ter wereld noemt, is de beroemde en ook beruchte „Chi cago Tribune". Deze verschijnt iedere morgen en Zondags even eens met een zeer omvangrijke uitgave, die ook een gekleurde „Comic Strips"-bijlage heeft. Eigenaar, uitgever en redacteur is M. Cormick, die zich zelf "altijd kolonel Mc Cormick noemt. De tendenz van deze courant is re publikeins; maar nog meer dan dat, hij is ook uiterst anti-Rus sisch, anti-Engels, isolationistisch; als boosdoeners in de wereld noemt hij in een adem de communisten, de liberale Amerikaanse politici, de vrienden van Roosevelt, de Engelsen en „andere misdadi- gers". Het is aan de eigenaar van het i* grote warenhuis in Chicago, Marshall Field, te danken, dat in Chicago naast de gematigde „Daily News" een democratisch ochtendblad tegenover de „Ghi- cago Tribune" kwam te staan. Dit is de liberale „Sun". In New York stichtte en financierde Marshall Field voorts het dag blad „PM", waarvoor hij eerst jaren grote tekorten moest dek ken, omdat „PM", om volledig onafhankelijk te zijn, geen adver tenties opnam. Pas ongeveer een jaar geleden, werd deze kostbare politiek gewijzigd. „PM" heeft een verhoudingsgewijs kleine op lage, is echter beroemd om -zijn „liberale"', voor Europese begrip pen bijna linkse, instelling. Niet alleen in couranten van Chicago, maar om zo te zeggen In alle couranten der grote steden, en vooral In de Hearst-bladen van de kleine steden, heerst de „gele journalistiek", d.w.z. de sensatio nele opmaak met reuzenkoppen en foto's van misdadigers en onge lukken, ten koste van politieke, speciaal buitenlandse politieke berichten. De pers van de kleine stad, en voornamelijk de Hearst- pers, brengt Zondags bij de „Co mic Strips" nog sentimenteel- romantische avonturenverhalen met wat wij zouden noemen jeugdstijlillustratie. De hoofd artikelen, éditorals" genoemd, verschijnen in alle Amerikaanse bladen niet op de voorpagina (uit- gzonderd wanneer Kolonel Mc Cormick iets in zijn eigen blad schrijft), maar In het midden. Het zijn vaak zeer goed geschre ven samenvattingen van de poli tieke gebeurtenissen of partij politieke beschouwingen De „Cartoons" zijn satyrische carri- caturen van het dagelijks' gebeu ren in de politiek; zij zijn bijna in ieder dag- en weekblad te vin den. Er bestaat in Amerika ech ter geen politiek-satyrisch week blad, want het humoristische weekblad „The New Yorker" brengt om zo te zeggen geen po litieke grappen. Zij critiseert voornamelijk het buitensporige leven van de inwoner der grote steden en bewaart In haar soort een zeer hoog niveau. Alleen In de weekbladen, niet in de dagbladpers, tekent zich het gehele politieke leven af, met in begrip van de kleine partijen. Daar zijn communistische en (minder verspreide) socialistische tijdschriften, voorts het tijd schrift „New Republic", het or gaan van de Wallace-partjj. De grootste oplage van alle dag- en weekbladen heeft „Newsweek", een zorgvuldig geredigeerd, con- servataief weekblad. De plaats van de in Europa gebruikelijke geïllustreerde tijdschriften wordt ingenomen door het beroemde tijdschrift „Life", dat in de wei nige iaren van zijn bestaan een geweldige oplage heeft bereikt. Tenslotte is nog de serie der tal loze magazines en journaals te vermelden, die allen zeer kostbare drukprocedé's en advertenties hebben en voor de uitgevers een grote bron van inkomsten uit maken. 4 cent per 800 gram duurder. Aan de prijsvaststelling is voor afgegaan de regeling, waarbij dfe bakker op de van consumenten verkregen keuzebonnen voor brood-vermicelli patentbloem kan 'betrekken voor het bakken van witbrood. Omdat daardoor aan de bij de consument bestaande vraag naar witbrood kan worden voldaan gaat deze regeling 't uitzeven van bloem tegen, terwijl zij tevens het euvel van het bakken vam te duur brood van griesmeel bestrijdt. Het wittebrood is dus uitsluitend op keuzebon te kopen maar dat geldt niet voor die op broodbon verkrijg bare kleine broodjes. De bakkers blijven n.l. maxi maal 10 '7' op ingeleverde brood bonnen patentbloem ontvangen in hoofdzaak voor de productie van z.g. kleinhrocd, dat vrij in prijs is. Ter voorkoming van misbruik heeft de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening thans echter bepaald, dat als kleinbrood slechts zal wordem be schouwd broodjes van hoogstens 50 gram (maximaal 30 gr. droge stof)Klein brood, zwaarder dam 50 gram, mag derhalve niet tegen vrije prijizen worden verkocht. POLITIERECHTER TO MIDDELBURG. Zitting van Vrijdag 21 Mei 1948. Op 27 Febr. 1948 werden door ©en controleur der Z.V.T.M. on geldige plaatsbewijzen aangetrof fen. Hoewel de conducteur M. v. H. te Biervliet ontkende deze on geldige plaatsbewijzen te hebben afgegeven, 3 passagiers bij wie de ongeldige plaatsbewijzen werden aangetroffen, verklaarden deze van verd. te hebben ontvangen. Ter zitting bekende verd. We gens verduistering werd hij ver oordeeld to ƒ30 b. of 10 d. en 2 m. gev. straf voorw. proeft. 3 j. A. P. J. v. V., landbouwers knecht te Aardenburg, had een te zijne name gestelde pas voor grensverkeer vervalst, door daar- of> onrechtmatig de getallen 336 en 335 te plaatsen om zodoende ook langs de grenspalen 336 en 335 de grens te kunnen passeren. 40 b. of 20 d. en 3 w. gev. voor waardelijke proeftijd 3 jaar. A. R. de V., landarbeider te Aar denburg, had, ter herstel van zijn duivenhok, hout weggenomen uit een door oorlogsschade getroffen woning. Boete ƒ30 of 15 d. J. v. d. A., chauffeur te Nieuw - vliet, had op 11 Febr. in het ar- restantenlokaal te Groede een ijzeren krib en deur vernield, dit kostte hem 50 of 20 d. h. J. P. M„ fabrieksarbeider t# Sluis, die een bankbiljet van M. v. d. Berghe had gestolen, kreeg 5 m. gev. straf, waarvan S mud. voorw. proeftijd 3 jaar. (Z. Dgbld.) De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft beslo ten maatregelen te treffen tegen gemeentebesturen, die niet vol doende medewerken tegen „zwar te^ bouw. Wanneer in het vervolg blijkt, dat in een gemeente enig bouwwerk zonder goedkeuring tot stand wordt gebracht, terwijl het gemeentebestuur hiertegen geen maatregelen heeft genomen en deze „zwarte" bouw niet heeft ge meld, zal het aan deze gemeente toegewezen bouwvolume met het dubbele van het bedrag, dat be steed is aan het betrokken „zwar te" bouwwerk worden verminderd. Alleen in gevallen, waarin het ge meentebestuur kan aantonpn, dat ook bij voldoende toezicht het be trokken „zwarte" bouwwerk niet had kunnen worden opgehouden, zal de bedoelde vermindering niet worden toegepast.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3