De economische toestand in België Frankering by Abonnement: Terneuzen DINSDAG 25 MEI 1948. loesfcamcl in «^olcsliiics Ook Arabieren willen het vuren «taken Arabisch antwoGrd op order Veiligheidsraad. Amerikaanse lening voor Nederlands-lndië? Ratificatie van de Intern. Tarweovereenkomst Opheffing van sub-bureaux Tegenspraak betreffende Politie te Berlijn Onrust in Finland. H. M. zal voorlopig volledige rust houden. De a.s. verkiezingen in Tsjecho Slowakije. Het Beigisch-Nederlandse probleem der waterwegen. De Oostenrijkse kwestie De kwestie Triest. Denemarken niet in Westers blok WEERSVERWACHTING medegedeeld door bet K.N.M.I. te. De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Wisselend bewolkt. Wisselend bewolkt niet plaat selijk enkele buien. Zwakke, tijdelijk matige, wind tussen Noord en West. Iets kouder dan gisteren. 4de Jaargang No- 814. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie ƒ1.6®. Intending advertentie* tot des namiddag» 4 uur Rubriek kl. advertenties 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Syrisch legercommuniqué. Volgens een te. Damascus uit gegeven Syrisch legerbericht heb best Syrische vliegtuigen met suc ces de Joodse nederzetingen De- gamya en. Kinneret aan de Zuide lijke oever van jjet meer van Ga lilee aangevallen. Het hoofdkwar tier van de Haganah zou getrof fen zijn. „De vijand kwam in con tant met onze patrouilles t,en N.O. vaa Deganya en leed verliezen'', aldus het communiqué. „Een vij andelijk convooi werd beschoten en «iteengedreven". Legerbericht Haganah. Ia het legerbericht van de Ha ganah van Zondagavond wordt melding gemaakt van een toe nemende actie van de Joodse luchtmacht tegen de punten, waar de wegen uit Damascus en Mamman samenkomen. Baterdagavond heeft onze lucht macht vijandelijke concentraties aangevallen en verscheidene vol treffers geplaatst, zo luidt het communiqué. In de loop van de dag is de nederzetting Eingeb, op de Ooste lijke oever van het meer van Ti berias herhaaldelijk door de vijand aangevallen, waarhij de Joden enige verliezen leden. De vijandelijke luchtmacht heeft de Mahanaim nederzetting in de. JordaanvaJlei bestookt. Een vrouw werd gedood. Onze luchtmacht heeft de Ara bische dorpen Fig en Harb ten Noorden van Eingeb tijdens de afgelopen nacht gebombardeerd. Vpandelijke concentraties kregen voltreffers. Onze strijdkrachten breidden hu* krijgsverrichtingen uit tot aan de Libanese grens. De Ara bieren hebben herhaaldelijk Ramat Rachab ten Zuiden van Jeruza lem aangevallen. DE NIEUWE STAAT ISRAEL. De Amerikaanse raad voor het Jodendom, een niet-Zionistische organisatie, heeft verklaard, dat de nieuwe staat Israël door Ame rikanen van het Joodse geloof beschouwd moet worden als een vreemde staat, waaraan zij geen trouw verschuldigd zijn. Volgens een woordvoerder van de Joodse regering te Tel Aviv zullen alle hij de staat Israël ge- aosrfediteerde correspondenten be schermd worden en niets te vre zen hebben. De verklaring werd afgelegd, nadat de Irgoen Zwai Leoemi de verwijdering geëist had van alle buitenlandse correspon denten, omdat zij spionnen zouden e%n. Het Algemene Joodse Vakver bond (Histadroet) heeft ter ge legenheid van de oprichting van de staat Israël begroetingsbood- schappen aan vakverenigingscen- tm over de gehele wereld gezon de*. Telegrammen, waarin soli dariteit met de wereldvakbewe gingen betuigd wordt, werden ge zonden aan Louis Saillant, secre taris-generaal van het wereldvak- verbond, William Green, voorzit ter van de A.F.L., Philip Murray, voorzitter van de C.I.O., en Vassil, voorzitter van de Sowjet-Russi- sche vakverenigingsraad. Koning Ahtloelloh wenst de strijd voort te zetten. Vorens een bericht afkomstig va* het Arabische hoofdkwartier te Amman heeft Koning Ahdoel lah verklaard „geen enkele wapen stilstand e urn» aarden" en zeker niet een onder auspiciën van de V «iligheidsraad. Ahdoellah deed een beroep op de Arabieren „de traditionele rid derlijkheid" hoog te houden en 'ieido instructies te hebben ge- stff'Ai om de levens van Joodse vrouwen en kinderen te sparen. De Egyptische Minister van Buitenlandse Zaken, Ahmed Ohasja Pasja, zou volgens het blad Al Ahrah de vraag gesteld hebben of de order van de Veilig heidsraad „een hevel van God was". „Wij strijden niet alleen tegen de Joden maar ook tegen tegenstrijdige internationale in- utaeden en ambities". Naar te Bagdad wordt verno men is de beweging van Arabi sche troepen naar de Palestijnse grenzen als gevolg van besluiten der Arabische liga in Damascus toegenomen. Militaire waar nemers te Bagdad beschouwen het contact van de Egyptische en Transjordaanse legers buiten Je ruzalem als een keerpunt in de strijd en verwachten, dat zij naar Tel Aviv zullen oprukken. Het verzoek om het vuren tegen 17.00 uur Maandag te staken wordt de Bagdad beschouwd als een poging om de Arabische legers op te houden en de Joden in de gelegenheid te stellen zich te her groeperen en militaire hulp van het buitenland te ontvangen. De regering van Irak heeft be sloten in onbeperkte mate credie- ten te verstrekken aan het leger in Palestina. In de Palestijnse fronten geen verandering. Maandagnamiddag was er in de toestand aan de Palestijnse fronten geen verandering Van es sentiële betekenis in het week- einde ingetreden. De vertegenwoordiger van de Franse regering te Amman heeft er bij Koning Abdoellah op aan gedrongen de troepen van het Arabische legioen order te geven de Heilige plaatsen te ontzien. Een gelijk Verzoek is gericht tot Mosje Sjertok, de "Minister van Buitenlandse Zaken van Israël. Te Ohartoem is officieel mede gedeeld, dat de Soedan zich bui ten het Palestijnse conflict zal houden. Ook Arabieren willen het vuren staken. Van gezaghebbende zijde wordt te Washington vernomen, dat de Arabische staten zijn overeenge- korrfen aan de order van de Vei ligheidsraad-, het vuren te staken in Palestina, gehoor te geven, op voorwaarde van terugkeer tot de status quo, zowel in politiek als militair opzicht van 15 Mei. Volgens mededeling van de zij-_ de van een der Arabische ambas-" sades te Washington zou de door de Arabieren gestelde voorwaar de omvatten stopzetting van de Joodse immigratie in Palestina en niet-erkenning van de staat Israël. Het Arabische antwoord zou Maandagnamiddag aan de Veilig heidsraad worden overhandigd, negentig minuten na het aflopen van de termijn voor de order „staakt het vuren". Arabieren verzoeken uitstel „staakt het vuren". De Arabische staten hebben de Veiligheidsraad verzocht om een uitstel van 36 uur voor het van kracht worden van de order „staakt het vuren" in Palestina, aldus heeft een woordvoerder van het Britse Ministerie van Buiten landse Zaken gisteren medege deeld. Het besluit om uitstel te vragen werd genomen door Ver tegenwoordigers van de Arabische landen, die te Amman, je hoofd stad van Transjordanië, bijeen waren, zo wordt van gezagheb bende zijde te Londen medege deeld. Engeland heeft besloten het verzoek der Arabische staten te steunen, zo deelde de woordvoer der nog mede. Men meent te weten, dat En geland er bij de Arabische rege ring op aan heeft gedrongen de order „staakt het vuren" te aan vaarden, maar dat het van me- j ning is, (jat deze regeringen een - redelijke kans mopt worden ge- i geven om de zaak onder de ogen te zien. De heer Manschot, directeur van de Javasche Bank. vertoeft op het ogenblik in> de V. S. Of schoon de reden van zijn bezoek niet is bekend gemaakt, neemt men aan, dat dit in verband staat met onderhandelingen over een lening voor Ned.-Indië. Bevesti ging dienaangaande kon evenwel niet worden verkregen. Overigens schijnt er mogelijkheid te bestaan, dat in de loop van de komende maanden de verstrekking van een Amerikaanse lening aan Ned.-In dië zal worden hekend gemaakt. Binnenkort zal de Regering aan de Staten-Generaal het voorstel tot ratificatie van Nederlands toetreding tot de internationale tarwe-overeenkomst voorleggen; gelijk bekend is deze overeen komst voorbereid op een tweetal conferenties, resp. te Londen in de zomer van 1947 en te Washing ton in de afgelopen winter gehou den, -met de bedoeling tot het scheppen van een ordelijke toe stand op de internationale tarwe- markt te geraken. De delegaties van 33 landen bereikten tenslotte overeenstemming t.a.v. een ver drag dat het mogelijk zal kunnen In het orgaan „Industrie" van het verbond der Belgische Nijver- heid komt Prof. Dr. A. Coppé tot de conclusie, dat in de Belgische economie langzamerhand weer de concurrenitiefactor een roi gaat spelen. i In dit verband wijst hij er op, dat het gemiddelde der faillisse- Teneinde de gemeentebesturen en de belanghebbenden in de schadecentra zoveel mogelijk te gemoet te komen, zijn in vele ge meenten zogenaamde sutobureaux gevestigd van de Streekbureaux en van de Districtsbureaux van de provinciale directies. In verband met de vorderingen van de afwikkeling der schade gevallen en de verbeteringen in de verbindingenen ten plattelande, zuilen, deze bureaux met ingang van 1 Juli worden opgeheven. Een officiële Britse woorvoer- der heeft de berichten, dat de drie westelijke mogendheden alle politie-activiteit in -de westelijke sector van Berlijn onder haar con trole zouden hebben gesteld, „ge heel onjuist" genoemd. De Brit se, FYanse en Amerikaanse ver bindingsofficieren hebben tot nu toe toezicht op de politie uitge oefend, door elke dag een bezoek aan het hoofdbureau van politie te brengen, aldus de woordvoer der. Dit is onpratisoh gebleken en de commissaris van politie werd daarom verzocht de Gealli eerde officieren kantoorruimte te verschaffen, waar zij zich van hun taak kunnen kwijten. De Sow- jet-autoriteiten hebben altijd een verbindingsofficier op het hoofd bureau gehad, zo zeide de woord voerder en hij voegde hieraan toe: „Er is geen sprake van beperking in de. activiteit der politie, zoals de Sowjets beweren". Luitenant-Kolonel Kotisjef, de Sowjet afgevaardigde in de com missie voor openbare veiligheid van het militair bestuursbureau (Kommandantura), had tevoren een brief gestuurd aan de politie commissaris, Markgraf, waarin hij deze aanspoort voorlopig geen ge volg te geven aan een instructie van de Britse, Amerikaanse en Franse militaire autoriteiten, kan toren in te ruimen voor een vaste dienst van verbindingsofficieren der drie westelijke mogendheden in het hoofgebouw van het politie commissariaat, de Schutzpolizei en de Criminele politie te Berlijn. „Er dient geen gevolg te wor den gegeven aan dit bevel", zo schrijft Kotisjef, tot het Geallieerd militair bestuursbureau een be slissing heeft genomen. Volgens het Sowjet-Russisch- informatie-bureau in deze sectie wordt o.m. gezegd, dat de Amerk. officieren permanent zullen ver blijven in de hoofdkantoren van de Schutzpolizei, de Britse officie ren in het hoofdgebouw van de politie en de Franse' officieren in dat van Criminele politie. De Sowjet-Russische kringen, aldus het bureau, beschouwen het Amerikaanse, Britse en Franse initiatief „als een poging om de Berlijnse politie onder de onwet tige controle van de drie westelij ke mogendheden te brengen, zon der rekening te houden met de Sowjet-afgevaardigde". De Prawda maakt melding van „onmiskenbare onrust in geheel Finland" na het ontslag van de communist Yrlo Leino als Minis ter van Binnenlandse Zaken. Leino werd door President Paaslkivi ontslagen wegens zijn weigering af te treden ondanks het .feit, dat het parlement een motie van wantrouwen tegen hem heeft genomen. Radio Helsinki bericht, dat in Finland steeds meer stakingen uitbreken tengevolge van onrusit onder de arbeiders, di'e behoren tot de democratische volkspartij. Havenarbeiders te Helsinki en andere havens waren in staking gegaan, aldus radio Helsinki. Stakingen in Finland. De havenarbeiders te Helsinki hebben besloten in staking te gaan uit protest tegen het ont slag van de communistische Mi nister van Binnenlandse Zaken, Leino, en te. verzoeken, dat als zijn opvolger een communist zal worden gekozen. Om dezelfde reden zijn gedeeltelijk stakingen uitgebroken in de voornaamste bedrijven en in twee andere be langrijke Finse havens. De sociaal-democratische ver tegenwoordigers in de vakhonden zijn deze beweging vijandig ge zind. maken gedurende een.periode van vijf jaar aan de deelnemende graanexporterende en -importe rende landen een regelmatige af zet, resp. aanvoer te verzekeren tegen in het verdrag vastgelegde garantieprijzen. Ten aanzien van de ratificatie werd bepaald, dat deze voor 1 Juli 1948 door alle bij het-ont werp betrokken landen zou moe ten geschieden. De particuliere secretarie va* H. M. de Koningin deelt in ant woordt op vele vragen die de Ko ningin bereikt hebben mede: In de eerstkomende maandee is de Koningin voornemens va* de haar thans geboden gelegenheid om, ontheven van het regerings beleid, algehele rust te vinden, volledig gebruik te maken. Later hoopt zij nog vaak bljjk te kunnen geven van haar grote belangstelling voor hetgeen op tal van gebieden door he. Nederland se volk wordt verricht. menten in 1947 15.5 bedroeg tegen 1 in 1945. Hieruit blijkt dat er opnieuw een risico bestaat bij het opnemen van een handelszaak. Prof. Coppé stelt verder in het licht, dat er tot nu toe in Bel gië eigenlijke inflatie bestaat. Het zakenleven is nog steeds la haus se georiënteerd. Het feit, dat de betalingsbalans in 1947 en begin 1C48 in evenwicht was, mag nog niet doen besluiten de crediet- beperking te laten varen door een gedeeltelijke deblokkering van de 60 procent definitief geblokkeerde rekeningen. Juist de credietrestrictie, zo be toogt Prof. Coppé, heeft België, in tegenstelling tot Nederland en Engeland, surplusgoederen op de uitvoer ter beschikking gesteld. Deze beperking heeft echter als gevolg van de volledige tewerk stelling der Belgische arbeiders de koopkracht niet aangetast. Prof. Ooppe besluit met er op te wijizen, dat de korte leveringster mijnen niet eeuwig kunnen duren. Het huidige Belgische economi sche leven beschikt echter nog over een belangrijke veiligheids marge doordat de binnenlandse prijzen gedrukt kunnen worden. Het Tsjecho-Slowaakse Natio nale Front heeft de laatste week van zijn campagne voor de alge mene verkiezingen op a.s. Zondag ingezet met een huis aan huis in zameling van stemmen. Het Re- geringsprogram van het Nationale FYont belooft de boeren grond in het kader van de nieuwe agrari sche hervormingen, de arbeiders nationalisatie van iedere belang rijke industrie en bedrijf en de vrouwen handhaving van de hui dige rantsoenen. De Rooms-Katholieke Kerk is de enige nationale instelling, die zich afzijdig houdt van de verkie zingsactie. Andere kerken heb ben het Nationale Front steun toegezegd en hun leden opgeroe pen de enkele candidatenlijst goed te keuren. Generaal Ludvik Svoboda, Mi nister van Defensie, zeide op een bijeenkomst van militairen te Praag, dat een overwinning van het Nationale Front ons in staat zou stellen de ideologische en politieke eenheid van het leger te versterken." De secretaris van de communistische partij, Slanks- ky, verklaarde op dezelfde bijeen komst, dat München bewezen had, dat het verkeerd was te ge loven, dat soldaten zich niet met politiek moesten bezighouden. Het industriële program van de regering is vervat in een vijf jarenplan, dat in 1949 begint en ten doel heeft de capaciteit van de zware industrie te verdrievou digen, de electrificatie en wegen bouw te ontwikkelen en een on dergronds verkeerssysteem voor Praag aan te leggen. Naar Baron van der Straetea Waillet de Belgische Minister van Buitenlandse iiandel tijdens een onderhoud met de correspondent van het Alg. Ned. Persbur mede deelde. zijn tussen de Nederland se en Belgische autoriteiten nog steeds onderhandelingen gaande over het probleem der havens en der waterwegen. Volgens een ver klaring van de Minister zou be treffende deze vraagstukken over een drietal weken een nieuwe ont wikkeling verwacht mogen wor den. De Amerikaanse regering heeft medegedeeld niet bereid te tAjti de besprekingen over het vredes verdrag met Oostenrijk te hervat ten alvorens er „een te rechtvaar digen kans voor voortzetting van de besprekingen" bestaat Van betrouwbare zijde wordt vernomen, dat Groot-Erittannië. de Verenigde Staten en Fh-ankrjjk overleg gepleegd hebben om te pogen over het dode punt ia de besprekingen over dé status van het vrije gebied van Triest heen te komen. Volgens een woord voerder van het departement van Buitenlandse Zaken had de Sow- jet-Unie nog niet geantwoord op de laatste Britse nota waarin ge vraagd werd welke methode de Sowjet-Russische regering bou wensen voor Se bespreking van de status van Triest. Het is nu bijna twee maanden geleden, dat Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten voorstelden het gehele vrije ge bied aan' Italië terug te geven. De Deense Minister van Finan ciën heeft te Elseneur opnieuw verklaard, dat Denemarken zich niet moet aansluiten bij het blok der Westerse landen, doch dat het zijn landsverdediging moet ver sterken. De Minister meent, dat de Noorderlanden een nauwe samenwerking moeten nastreven in hun buitenlandse en in hun verdedigingspolitiek. LOONEISEN IN FRANKRIJK De Franse vakverenigingen heb ben de regering om een loonsver hoging van 20 verzocht. Het antwoord, dat 2ij van de Minister van Arbeid, Daniël Mayer, ont vingen, werd door hen als 'n wei gering beschouwd. Mayer verklaarde tegenover journalisten, dat hij de eisen niet weigerde te onderzoeken en dat hij deze aan de regering zou voor leggen Alain de Leap, secretaris-gene raal van het algemeen vakverbond (C.G.T.), dat vijf millioen arbei ders vertegenwoordigt, zei: „Wij hebben de regering onze eis tot 'n loonsverhoging van 20 voorge legd, daar de kosten van levens onderhoud sedert December met 20 zijn gestegen. Wij hebben tevens een automatische stijging der lonen geëist, telkens wanneer de kosten van levensonderhoud met 10 zijn gestegen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1