Republikeinse Conferentie is verboden De oorlog in Palestina Het beroep van Denemarken en Noorwegen V.S. De strijd in Griekenland en payzen De staat Israël LbMn ZATERDAG 22 MEI 1948. vcrJrag tussen de 5 Mogendheden van Brussel Oatum viering Regerings jubileum H.M. de Koningin Een vergeten theelichtje Kermissnoepgoed op de 0e ZweedSe defensie De militaire situatie Benelux-handelsovereenkomst goedgekeurd door Belgische Kamer Min. Lieftinck en Goetzen te Batavia Proces te Athene Scheuring in Finse Volkspartij Arrestaties in Tjecho- Slowakije Stoffelijke overschotten terug naar Nederland Voorlopig Katholiek Comité van actie opgericht Frankering bij Abonnement/.en WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. MA te De Gilt, geldig tot Zate rdaga vond. Noordelijke wind vrij veel bewolking met op enkele plaatsen een buitje. Matige, tijdelijk vrij krach tige wind tussen N.-West en Voord. Ongeveer dezelfde tem peratuur als gisteren. Onder Redactionele leiding yan P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwscth-Vlaanderen Wlllemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. DE VRIJE ZEEUW 4de Jaargang No- 812- Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN MAAN Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. ran de Sande Temeuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaa». 1948 Zon Maan Mei. -Opk. Ond, Opk. Ond. 22 4.37 20.37 20.26 1.10 23 4.35 20.38 21.46 1.32 24 4.34 20.40 22 58 5.02 25 4.33 20.41 23.56 5.43 26 4.32 20.42 6.37 27 4.31 20.44 0.40 7.42 28 4.30 20.45 1.12 3.52 29 4.29 20.46 1.35 10 05 Betreffende het gouvernemen teel besluit van 20 Mei van de iAdtenant-'Gouv.-Gen. tot verbod van het „Indonesisch Nationaal Congres" meldt Aneta nog "het volgende. Het besluit zegt o.m. „over wegende, dat uit opzet, karakter, leiding en plaats van de bijeen komst der vergadering duidelijk blijkt, Mat het initiatief uitgaat van tot de Republikeinse rege ringsorganisaties behorende of nauw daarmede verbonden perso" nen en dat derhalve de aan die organisaties verleende gastvrij heid te Batavia wordt gebruikt voor politieke agitatie in het on der Nederlandse controle' staande gebied; overwegende, dat nog steeds geen eind is gekomen aan het voeren van actie met behulp van geweld' of bedreiging met ge weid in bedoeld gebied, welke aetie tot voor kort nog van Re publikeinse regeringsorganisatie uitging, waarbij enkele van de leidende personen in deze verga dering rechstreeks waren of zijn betrekken, wordt het hoofd van het tijdelijk bestuur gemachtigd het houden van bovengenoemde vergadering van staatkundige aard te verbieden. In de overweging werd nog ge zegd, dat tot dusverre generlei reciprociteit bestaat met betrek king tot de vrijheid van menings uiting en van politieke actie in het gebied onder controle van de Republikeinse regering. Voorts, dat deze vergadering m*et dienen tot voorbereiding van een actie, waarvan slechts ver warring en onrust het gevolg kunnen z$n en die te zeer aansluit op nog steeds voortdurende ge welddadige actie in verschillende delen van Indonesië, om daarvan voldoende te kunnen worden on- densBCheiden. Voorts zegt de overweging, aai ook in Bandoeng een conferentie wordt gehouden naar welke bij eenkomst personen van uiteen lopende politieke richting kunnen worden afgevaardigd en waar de zelfde vraagstukken vrijer kunnen worden besproken. 3* een toelichting cp het gou vernementeel besluit zegt de re geringsvoorlichtingsdienst O.m., dat over het houden van een „unitaristische" conferentie mid den in federaal gebied nog gedis cussieerd zou kunnen worden, wanneer de Republiek bereid zou zijn het beginsel van reciprociteit te huldigen, dus wanneer bijvoor beeld de federale conferentie, welke straks te Bandoeng wordt gehouden te Djogja. In de huidige omstandigheden is het plan voor het houden van een anti-federale conferentie in federaal gebied ona^Rivaardbaar. De organisatoren van dit uni- taristisch congres hebben onder tussen geen ogenblik rekening ge houden met de in dit land be staande politieke schakeringen. Hun uitnodigingen zijn uitsluitend naar Republikeins georiënteerde groepen gegaan. „Van een all In donesian Congress is dus geen sprake; hoogstens kan worden ge sproken van een all Republican Congress, zodat dus bij voorbaat volledig vaststaat tot welke con clusie dit congres zal komen en het houden hiervan niet de minste zin heeft", aldus de toelichting. Voorts wordt hierin gezegd, dat de organisatie wordt terugge bracht tot een Republikeinse de monstratie met de zijdelingse goedkeuring van de Republikeinse regering. De persoon van Ali Boediardjo en de plaats van samenkomst (het hoofdkwartier van de Republi keinse regering te Batavia) wij zen onmiskenbaar op instemming en medeweten van regeringskrin gen te Djogja. De heer Noor, die in dit congres een leidende func tie inneemt, hield zich tot dus verre voornamelijk bezig met hfet voeren en stimuleren van subver sieve actie. Ten aanzien, van het boven staande deelde een, woordvoerder van de Republikeinse regering te Batavia aan Aneta mede, dat de Republikeinse regering vanzelf sprekend kennis droeg van de or ganisatie van deze conferentie, doch dat van goedkeuring geen sprake is. DE FRONTEN IN PALESTINA l In het Joods communiqué wordt voorts gezegd, dat in het oude ge De Minister van Binnenlandse Zaken heeft aan Burgemeesters e« Wethouders der gemeenten medegedeeld, dat de Jdinistenraad de datum voor de viering van het Regeringsjubileum van H. M. de Koningin en van de 300-jarige onafhankelijkheid van Nederland heeft vastgesteld op Dinsdag 31 Augustus 1948. Vrijdagochtend vroeg werd de Bossche brandweer gealarmeerd voor een brand, die was. uitgebro ken in het Oranjehotel. Op de le verdieping stonden gordijnen ei» betimmering in volle vlam en hei vuur was reeds doorgedrongen touwen het plafond. Liet een en ander zich aanvan- ketjjk ernstig aanzien, met ver eende krachten der brandweer, de eigenaar van het hotel en hotel personeel die reeds met een slang op de waterleiding het vuur had den bestreden, kon de brand spoe dig bedwongen worden. Een thee lichtje, dat men vergeten had te doven, was de oorzaak. Uit goedingelichte Britse bron wordt vernomen, dat eerlang een overeenkomst zal gesloten worden door de vijf mogendheden die be trokken zjjn bij het pact van Brussel, namelijk Frankrijk, Gr.- Brittannië en de Benelux-landen, in verband met een plan van ge meenschappelijke verdediging. Er zou nochtans geen beslissing ge vallen zijn inzake de kwestie aan wie het opperbevel van de strijd krachten der vijf landen zou toe vertrouwd worden. Zoals bepaald was heeft het vaste militaire comité, dat ver- OP KERMISSEN. zender hen In de Staatscourant van giste ren wordt een beschikking van de Mimister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening gepubli ceerd, waarbij het aan houders van kermiskramen, voorzover de vakgroep „kermisinrichtingen" voor hen bemiddeling heeft ver leend, toegestaan is enkele speci fieke kennisartikelen te weten: zuurballen, kaneel- en pepermunt stokken e.d. en nougat te verko pen zonder gelijktijdige inont- vangstname yan een suiker- of versnaperingenbon. Op voorstel van voornoemde vakgroep is voor deze bonvrije ver koop een zeer bescheiden hoeveel heid suiker beschikbaar gesteld. De kermisondernemers hebben zich hiertegenover verbonden hun verkoop van süikergoed e.d. tot de genoemde artikelen te beper ken, hetgeen betekent dat daar naast voor hen op de kermis geen omzet van andere op de suiker- of versnaperingenbon verkrijgbare suikerwerken of chocoladeartike len mogelijk is. Deze tegemoetkoming is ver leend, met het oog op de exploita tiemoeilijkheden welke de bewuste bedrijfsgroep in 1946 en 1947 bij de verkoop op bon op kermissen heeft ondervonden. Het is duide lijk dat buiten het terrein ener of ficiële kermis, d.w.z. een door een gemeente verpacht terrein, waar op alleen leden van genoemde vak groep standplaats mogen hebben, het noch de gewone detaillist,, noch enige kermisondernemer ge oorloofd is, zonder bon bovenge noemd snoepgoed te verkopen. leden maand door de Ministers van Landsverdediging van de vijf mogendheden is ingesteld, gere-" geld elke week een vergadering gehouden. 'Hoewel de (grootste geheim houding wordt in acht genomen met betrekking tot de coördinatie van de strijdkrachten van cp West-Europese Unie, de standar- disatie van de bewapening en het beschikbaar stellen van gemeen schappelijke bases in de getrok ken landen, is mei» de mening toe gedaan, dat Öe besprekingen vol doende gevorderd zijn, om de commissie voor de Buitenlandse aangelegenheden van de Ameri kaanse senaat in de gelegenheid te stellen, eenparig een resolutie goed te keuren, waarbij het de Verenigde Staten toegestaan is, zioh eventueel .bij een militaire alliantie van de West-Europese landen te voegen. De positie aan de fronten in Palestina was Vrijdagavond vol gens de laatst ontvangen berich ten als volgt: Zuidelijk front: (Egyptenaren) de Joden sloegen infanterie-aan- vallen af op de nederzetting Yad Mordecai ten Noorden van Gaza. De Egyptenaren beschoten Deir Haim, ten Noorden van Beit Ha- noen, waar het Egyptisch veld hoofdkwartier is gevestigd. Ver der voerden de Egyptenaren luchtaanvallen uit op krachtsta tions en fabrieken ten Zuid-Öos- ten van Tel Aviv. Centraal front: (Arabisch le gioen). Het Arabische ultima tum aan de Joden in de oude stad van Jeruzalem liep Vrijdagmid dag af. D,e Arabieren sloten 'n ring om de oude stad, &>eh de Joden hiel den stand ten Noordwesten van de berg Zion. De Arabieren ver klaarden de( oude Joodse wijk voor tachtig procent in hun macht te hebben. Beschietingen werden uitgevoerd op de univer siteit en het ziekenhuis op de berg Scopus. Jordaanfront: (iSyriërs en Ida- keen) De nederzetting Deganya ten Zuiden van het meer van Ga- lilea werd aangevallen. De Joden vernielden drie tanks. De Joden evacueerden Misjfcnar Hayarden de Irakezen bezetten Almensjia. Noordelijk front: Liban.ezen Geen veranderingen. Joods communiqué. In een Joods communiqué wdrdt medegedeeld, dat vliegtuigen van de Joodse luchtmacht militaire doelen in het gebied van Gaza heb ben aangevallen, waarbij grote branden werden veroorzaakt. Ara bische troepenconcentraties bij Kfar Sjafet ten Noord-Westen van Jeruzalem werden ©veneens aan gevallen. Alle Joodse vliegtuigen keerden behouden terug, aldus het com muniqué. Rondom de nederzetting Deganya in de Jordaar.vallei wer den alle Arabische aanvallen af geslagen. Vele Arabieren bleven op het slagveld achter, zo meldt het communiqué. TWEEDE KAMER. In de gistermiddag gehouden vergadering heeft de heer Van der Goes van Naters (Arb.) de vol gende vraag g-eateld aan de Mi nister van Buitenlandse Zaken: Is de Minister bereid aan de Kamer mede te delen, of mede ter versterking van de internatio nale positie van het Joodse volk niet reeds thans tot de facto- ertoenning kan worden overge gaan van de op 14 Mei 1948 ge1 vormde regering van de toen tot stand gekomen Staat 'Israël? De Minister van Buitenlandse Zaken^ de heer Van Boetzelaer van Oosterhout zegt in zijn ant woord, dat het voor de hand ligt, dat de beslissing over de al of -niet erkenning een punt van over leg m?t het Ministerie van Over zeese Gebiedsdelen moet uitma ken. Dit overleg wordt' gepleegd. De geachte afgevaardigde zal niet ontkennen, aldus spreker, dat ©ver deze kwestie verschillende en a©er uiteenlopende opvattingen binneH het Koninkrijk mogen worden verwacht, zodat de rege ring eerst een beslissing kan ne men na zorgvuldige afweging dezer adviezen. De regering wisselt reeds van gedachten met de Benelux-part ners en de andere mogendheden van het vijf-landen-pact.. De heer Van der Goes van Na ters vraagt of het de volkenrech telijke of de politieke positie be treft. De volkenrechtelijke posi tie kan z.i. duidelijk worden ge- E|£ht. Volkenrechtelijk Is juist op getreden. Zijn er dan politieke moeilijkheden? Vanzelf zal er overleg gepleegd worden met de voorlopige federale regering. Spr. meent, dat er geen moeilijkheden te duchten zijn van Indonesië en hij is van oordeel, dat de poli tieke voordelen zeer sterk zijn. Tenslotte zegt de heer Van der Goes van Naters het van groot belang te achten, dat buiten twij fel wordt gesteld, dat er een Staat Israël is. De Minister zegt nog, dat het hem juister lijkt hierop niet in te gaan, omdat hij dan vooruitloopt op de adviezen, die hij in zijn antwoord bedoelde. Een Scandinavisch woordvoer der te Londen heeft de berichten uit Washington, dat Noorwegen en Denemarken vooi> wapens en ammunitie een beroep op de V. S. hebben gedaan, „gedeeltelijk mis leidend" genoemd. Beide landen hebben zo nu en dan na de bevrijding militaire aankoopmissies naar Amerika en Engeland gezonden, 'tl dus een woordvoerder van de Deense am bassade te Londen. Op normale wijze zijn eredieten voor deze aan kopen aan de desbetreffende de partementen toegewezen. Wat kortgeleden te Washington door vertegenwoordigers van bei de landen is besproken en volgens Amerikaanse functionarissen door de Amerikaanse regering „in wel willende overweging is genomen", is de kwestie, dat Denemarken en Noorwegen, welker verdedigings- vraagsukken dringender om een oplossing vragen door de algeme ne verslechtering van de betrek- „Indien wij alle poorten tot Scandinavië afsluiten, zouden wij «en kans njaken, niet bij een der de wereldoorlog betrokken te worden", aldus heeft de Zweedse Minister van Defensie Allan Pougt aan het Noorse dagblad „Morgenbladet" verklaard. „Ik geloof niet, dat Noorwegen door een aanval uit het Oosten geheel bezot zou worden. Zweden ligt in de weg. Wij moeten een sterke verdediging handhaven en te ken nen geven, dat onze strijdkrach ten aanzienlijke tegenstand zul len bieden. De kwestie van mili taire samenwerking tussen Zwe den en Noorwegen moet kennelijk aan een gedetailleerde studie on der woi fen worden en het zou een groot voordeel zijn ,xnd, n deze kwestie openlijk werd besproken", aldus de Minister. DE LIEVE JEUGD. De Nijmeegse jeugd blijkt vol gens officiële gegevens in het af gelopen jaar voor 10.000 aan straatlantaarns beschadigd te hebben. De jaarlijkse schade aan lampen en standaards in de ge- meehtestraatverlichting blijkt zo groot te zijn op rekening van een vernielzuchtige jeugd. kingen der grote mogendheden, 'n weg zoeken om geregelde aanko pen in Amerika te kunnen finan cieren huiten de reeds toegewezen eredieten, daar deze practisch uit geput zijn, aldus deze woordvoer der. Woordvoerders van alle drie de Landen van Scandinavië zijn het er over eens, dat het voorbarig zou zijn, in de resolutie van Sena tor Vandenberg, waarin de West- Europese landen wordt aangera den om onderling militaire over eenkomsten te sluiten, een aanwij zing te zien, dat men een combi- f atic van een Scandinavisch mili tair blok en de Westelijke Unie onmiddellijk overweegt. deelte van Jeruzalem een hevige strijd bleef voortwoeden. De Ara bieren hebben de Joden een ulti matum gesteld, zich binnen 24 uur over te geven. Herhaalde Egyptische aanvallen op de Jood se strijdkrachten, die de nederzet ting Yad Mordechai ien Noorden van Gaza, verdedigen, werden af geslagen. De Egyptische troepen leden zware verliezen. Tel' Aviv en zijn voorsteden werden Vrijdag morgen opnieuw door Arabische vliegtuigen aangevallen. Er vielen geen slachtoffers en er werd geen schade aangericht, aldus het com muniqué. Iraaks communiqué.. In een communiqué van het Iraaks ministerie van Defensie wordt verklaard, dat Iraakse vliegtuigen een aantal Joodse ne derzettingen heben gebombardeerd en „hevige schade en verliezen" aan de Joodse troepenconcentra ties hebben toegebracht. „Onze troepen sloegen vijande lijke tegenaanvallen op onze stel lingen te Kawkab Alhawa met hevige verliezen voor de vijand af." „Onze troepen bezetten de Joodse nederzetting Almensjia, welke wordt beschouwd als een der sterkste vijandelijke stellin gen." BERNADOTTE BENOEMD TOT BEMIDDELAAR. De President van het Zweeds© Rode Kruis, Graaf Folke Berna- dotte, is benoemd tot bemiddelaar der V. N. in de Palestijnse oorlog die deze" benoeming heeft aan vaard. De Joodse luchtmacht heeft Donderdag haar eerste aanval bij daglicht uitgevoerd toen een voor uitgeschoven ravitailleringsbasis van het Egyptische leger te Gaza werd gebombardeerd, aldus werd van officiële zijde te Tel Aviv be kend gemaakt. Gaza is de ravi tailleringsbasis voor de Egypti sche opmars, naar het Noorden, langs de kust en voor de leger macht, die Donderdag via de weg door de woestijn ill het Zuidoos ten Beersjeba binnenrukte. Verwacht wort, dat de Egyp tenaren langs deze weg naar het Noordoosten zullen optrekken om zich bij Hebron te verenigen met het Arabische legioen van Koning Abdoellah. Het schijnt, dat volgens, de laat. ste berichten de Joden door ge bruik van artillerie tegen Arabi sche pantserstrijdkrachten in het Jordaandal voorlopig de druk op de groep Joodse nederzettingen aldaar hebben verlicht. De artil lerie werd langs een geheim ge houden route in allerijl daarheen gezonden. In de sector Lydda Ramleg ten Zuidoosten van Tel Aviv en rond Latroen, 30 km ten Noordwesten van Jeruzalem, wordt nog hevi^ gevochten. Hoe de strijd zich ontwikkelt is nog steeds niet duidelijk. Reuter's correspondent bij het Arabische legioen in Jeruzalem meldt, dat de klaagmuur Vrijdag- Het wetsontwerp houdende en moet meer afgewerkte produc- goedkeuring van de handelsover- ten in Nederland afzetten in eenkomst betreffende het ruilver- plaats van slechts grondstoffen te keer tussen de Belgisch-Luxem- leveren. burgse economische unie en Ne- £>e Minister van Buitenlandse derland ovei- het tijdperk van 1 Juni 1947 tot 31 Mei 1949 is Don derdag door de Belgische KameV Van volksvertegenwoordigers aan genomen. Tijdens het hieraan voorafgaan de debat gaf de heer Van Hoo- rick ais zijn mening te kennen, dat België het Nederlands herstel heeft gefinancierd, waaruit het gevaar voortvloeit dat Nederland de Belgische markt schade zal be rokkenen. Spreker beweerde niet tegen de Benelux te zijn, doch slechts de bevoordeling van Ne derland af te keuren. België mag niet de „grand seigneur" spelen Gisteren zijn op het vliegveld Kemajorarr de ministers Lieftinck en Goetzen aangekomen. Ter ver welkoming waren o.m. aanwezig de heer Neher, Rader. Abdoelka dir, luit-generaal Spoor, vice-a„ miraal en Dr. Idenburg. Minister Lieftinck zeide, dat zij 14 dagen in Indonesië blijven. Hij kon zich niet uitlaten over het doel van de komst, doch zeide ge komen te zijn voor besprekingen. De Handel Baron Van der Straeten- Waillet legde er in zijrr antwoord nadruk op dat de overeenkomst geen gevaar oplevert vdor de Belgische nijverheid. België voert op grond van de tot standgeko- men overeenkomsten namelijk meer uit dan het invoert. Uit de douane-statistieken blijkt verder, dat slechts 18,4 procent aan grondstoffen. wordt uitree- voerd waartegenover 70 procent afgewerkte producten staan. Deze stand van zaken noemde de Minister onbetwistbaar in het voordeel van België. Donderdag is voor de militaire rechtbank te Athene een aanvang gemaakt met het proces van 109 matrozen en vlootofficieren en 8 burgers, die beschuldigd zijn van samenzwering met het doel zich moester te maken van oorlogs- ::s of deze te vernielen. Voor de militaire rechtbank te Laurium werden 12 doodstraffen, 27 gevangenisstraffen van 10 jaar en 73 vrijspraken geëist in het proces tegen de 114 „commu nistische muiters van het eiland Ma>*ronisjy\s". avond door ongeregelde Arabische troepen is veroverd. De Arabie ren dringen dieper door in de Joodse wijk van de ommuurde oude stad, waar zij dynamiet- ladingen aanbrengen en de toe gangen afsluiten van de onder grondse gangen, die door troepen van de Haganah en de Irgoen ge bruikt worden om tot het einde toe weerstand te bieden. Joodse stellingen in en rondom de grote centrale synagoge Tifret, in het hart van de verwoeste Joodse wijk, worden door de Arabieren ondermijnd en opgeblazen. In de Finse Volks-democrati sche partij, die bestaat uit com munisten en linkse socialisten, is een scheuring ontstaan, zo meldt Reuter, in verband met de motie van wantrouwen in het beleid van Yrjo Laino, de communisti sche Minister van Binnenlandse Zaken. Het parlement laakte Laino, omdat hij in 1945 een tien tal Finse onderdanen deed arres teren en hen uitleverde aan de Sowjet-Unie. Ook heeft hij tien statenlozen aan de Sowjet-Unie uitgeleverd. De scheuring is ontstaan op een bijeenkomst van de partij- fractie. In een communiqué van het Tsjecho-Slowaakse Ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt jde ontdekking bekend gemaakt van een samenzwering waarbij leden van de gewezen Slowaakse Demo cratische partij zijn betrokken. Aan het hoofd stonden de lei ders van de partij, onder wie Dr. Letrich, Dr. Hodz, Dr. Zibrin, Frastacky en Generaal Ambrus, die allen naar het buitenland zijn gevlucht. Zij deden alle aan politieke, economische en militaire spion- nage. Deze groep had bovendien uitbreidingsplannen. Verder wordt gemeld, dat de samenzweerders er :n geslaagd waren hun agenten in de staatsadministratie te plaat sen met het doel de regering ten val te brengen. Deze lieden zou den steun hebben ontvangen van vreemde mogendhedén, die "de Sowjet-Unie vijandig gezind zijn en de volksdemocratiën bestrij den. Er zijn achttien personen ge arresteerd. Volgens de „radiozender van vrij Griekenland" hebben de in Macedonië opererende strijdkrach ten van generaal Maskos te Me- sajora de regeringsstrijdkrachten aangevallen en alle vijandelijke weerstandscentra vernietigd. Het nieuwsbureau Tanjoeg deelt mede, dat volgens de radiozender van generaal Markos, een woord voerder van diens regering in een verklaring de Atheense leiders er van beschuldigt de moord op de Amerikaanse journalist Geor ge Pol te hebben georganiseerd, omdat, voegt de woordvoerder er aan toe, deze journalist de moed heeft gehad sommige door de monarcho-fascistisöhe regering SofoelisTsaidaris gepleegde mis drijven aan het licht te hebben ge bracht. Tot besluit heeft de woordvoer der een oproep gedaan tot „alle vooruitstrevende organisaties, als mede tot alle journalistenvereni gingen om delegaties naar Grie kenland te zenden, teneinde zich ter plaatse rekenschap te kunnen geven van de door de Atheer bewindvoerders gepleegde mis daden. Als publicatie van de Neder landse regering is verschenen een rapport van de interdepartemen tale commissie inzake de loon- en prijspolitiek, welkrapport is toe gezonden aan de Stichting van de Arbeid. Het geeft een samenvat ting van het beleid der regering en wordt algemeen verkrijgbaar gesteld. Na een inleiding geeft het rap port een overzicht van de ontwik keling op het gebied van de prij zen, van de maatregelen van de regering om de prijsstijging tegen te gaan en het verloop van de ge- zinsonkosten en om te eindigen met een samenvatting en conclu sie. Hierin wordt uiteengezet, dat ondanks de stijging van de buiten landse prijzen en van een aantal andere kostenfactoren, de regering erin geslaagd is een belangrijke stijging van het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud te voorkomen. Daarnaast heeft de regering bevoiderd„dat langs verschillende wegen het inkomen der arbeiders gezinnen een verhoging heeft on dergaan gemiddeld met 15 a 20 pet. Toch is het niet geheel juist, dat daardoor de spanning tussen ionen en prijzen aanmerkelijk is veranderd, omdat d© productie tn- tussen is toegenomen, waardoor ook de voorziening der bevolking, in het hijzonder met duurzame ge bruiksgoederen, verbetering kon ondergaan. Gezien de beperkte mogelijkhe den, welke de nog lang niet her stelde arbeidsproductiviteit en de sterke afhankelijkheid van finan ciële hulp uit het buitenland la ten, kan worden geconcludeerd aldus het rapport dat de maat regelen der regering tot stabilisa tie van het peil der kosten van le vensonderhoud en tot verminde ring van de spanning tussen lonen en prijzen bevredigend hebben ge-, werkt en belangrijk hebben bijge dragen tot hetgeen in de richting van het herstel van de welvaart van ons volk is geschied. De Nederlandse regering heeft in beginsel besloten, de stoffelijke overschotten van Nederlanders, die in Duitsland als slachtoffers van oorlog en terreur zijn geval len, naar odj. land te doen over brengen. Het eerste transport afgezien van de leden van de verzetsgroep-Stijkel, die verleden jaar in een afzonderlijk transport werden overgebracht zullen 150 a 200 stoffelijke overschotten vermoedelijk Zaterdag 29 Mei of in het begin van de daarop vol gende week uit Berlijn in Amers foort aankomen. In Amersfoort zullen de stof felijke overschotten in een doden hal worden ondergebracht of, in dien nodig, tijdelijk op kerkhoven ter plaatse of in de omgeving worden hegraven. Al naar de ifrens der betrokken families zul len zij daarna definitief worden begraven -in de vroegere woon plaatsen of op een eregrafveld, dat op een nog niet mèt zeker heid bekende plaats in het cen trum des lands zal worden aan gelegd. Een voorlopig Katholiek Comité van Actie is opgericht en heeft besloten met een eigen lijst van candidaten aan de as. Kamer verkiezingen. deel te nemen. In een manifest zegt het comité dat het de zedelijke grondslagen van de Katholieke Godsdienst zal verdedigen en krachtige propa ganda eal voeren tegen het com munisme. Het zal ten krachtigste streven naar verhoging van de volkswel vaart en met name naar d© zede lijke en stoffelijke verheffing van de arbeidersklasse, terwijl zal worden gestreefd naar een recht' vaardige vergoeding van de oor logsschade, benevens naar een in grijpende vermindering van d© overheidsbemoeiing in landbouw, industrie en middenstandsbedrij- ven en vrije ontplooiing van het particulier initiatief. i Nederland en zijn Overzeese Gebiedsdelen zullen door een in moderne vorm aan de tijdsom standigheden aangepast werkelijk staatsverband moeten blijven ver bonden onder het wezenlijk gezag van de Nederlandse Kroon. Het Comité bestrijdt een coalitie tus sen de Katholieke Volks Partij en de Party van de Arbeid op de principiële grond, dat de diepste beginselen dier partijen onverenig baar zijn. Het Katholiek Comité van Ac tie weet dat haar doestellingen de instemming hebber van dui zenden Katholieken en dat de hui dige leiding van de KYP. niet bereid is de voorstanders van d©ze doelstellingen gelegenheid te ge ven aan hun zienswijze langs de mocratische weg in colleges uiting te geven. Het manifest is getekend door Ch. J. E. M. Weiter, voorzitter, viee-voorzitter M. L. F. Bajetto, secretaresse mej. J. E. van Rave- steyn en vele andere Katholieken, o.w. de heer F. P. O. M. Koch te St. Jansteen, voorzitter van de Kamer van Koophandel in Zee land. GRANAAT ONTPLOFTE BUT BLUSSING HEIDEBRAND. Toen Donderdagmiddag enkele spoorarbeiders een brand wilden blussen, die in de nabijheid van de voormalige halte Assel in de heide was ontstaan, ontplofte een gra naat, waardoor een hunner de 32-jarige P. V. érnstig werd ge wond en in het R.K. St. Liduina Ziekenhuis te Apeldoorn moest worden opgenomen. De brand had overigens weinig om het lijt, en bleef tot enkel© duizende vierkan te meters beperkt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1