Commissie voor Goede Diensten Wapens en munitie verzocht Rede van Bevin op Labour-congres Anti-Communisten weS flfïlEfl VRIJDAG 21 MEI 1948. icmmunique Telegram van Sjertok aan Lie Vliegongeluk te Rome ©e toestand Sn Salsslma Verklaring van Wallace Siangen In de Ardennen Franksrlng by Abonnement: Terneuien- WEERS VERWACHTING nedegedeeld door het K.N.M.I. e De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Noord-Oostelijke wind. Hnkele overdrijvende wolken eenden met slechts hier en daar ;e& buitje. Meest matige wind ussen Noord en Noord-Oost. 3nige verdere daling van tem peratuur. VRIJE ZEEUW 4de Jaargang No- 811- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartmaL Advertentieprijs per mm 10 ct., minimam per advertentie l,50i Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 6C> ct.; ieder» regel jneer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Sten gisteren uitgegeven com muniqué van de Commissie voor goede diensten meldt, dat de sub commissie, die het vraagstuk van uitbreiding der gedemilitariseerde zones heeft bestudeerd, in de gis termiddag gehouden vergadering van de Veiligheidscommissie rap port heeft uitgebracht, dat in het huidige stadium niet kan worden overgegaan tot uitbreiding van de gedemilitariseerde zones. De Australische group-captain Green haalde de woorden van generaal Spoor aan, waarin deze zeide, dat in verband met herhaal de infiltraties, spionnage en sabo tage, hij niet accoord kon gaan met uitbreiding der zones. Green zeide echter, dat de Nederlandse delegatie toestemde deze zaak later opnieuw te overwegen en dat zij ook het Republikeinse voor stel om militaire waarnemers van de Commissie voor goede diensten zeer spoedig verschillende delen van de gedemilitariseerde zónes op Java en Sumatra te laten be zoeken, zal overwegen. Het communiqué zegt voorts, 'dat de Nederlandse delegatie gis teren heeft aangekondigd, dat meer dan duizend Republikeinse militaire gevangenen zouden wor den vrijgelaten, zodat dan een totaal aantal van meer dan tien duizend man Republikeins mili- „Wij hebben het bewijs in han den, dat de Britten schikkingen hebben getroffen om aan het Ara bische legioen een aanzienlijke hoeveelheid militaire uitrusting te zenden, die op 14 en 15 Mei in Transjordanië moest worden ge leverd" zo verklaart Mosje Sjer tok, Minister van Buitenlandse Zaken van Israël, in een tele gram dat gister door de vertegen woordiger van het Joodse bureau aan Trugvie Lie, secretaris-gene raal der Ver. Naties, is overhan digd. Volgens dit telegram is dit materiaal met drie schepen van Suez naar Akaba vervoerd. Mosje Sjertok geeft de verzekering, dat de lading bestond uit olie, 48 kanonnen met munitie en 255 ton andere munitie, en dat de Britse inlichtingendienst ten volle op de hoekte is van de bedoelingen va* het Arabische legioen. ©p het vliegveld te Rome is een toeristenvliegtuig neergestort en verbrand. Een Engelsman en een Canadees werden gedood. Twee andere vliegtuigen, die in gezelschap van het .veronge lukte vlogen, stegen na brandstof ingenomen te hebben weer op. Naar gemeld wordt maken zij deel uit van een eenheid der Joodse luchtmacht en zullen zij in Griekenland andere Joodse vliegtuigen ontmoeten. Het is bekend, dat de twee om gekomen mannen op weg waren via Brindisi en Griekenland naar Palestina. tair personeel sinds 19 Juli 1947 zal zijn vrijgelaten. De Republi keinse delegatie zeide gisteren, dat al het Nederlands militair personeel, dat zich in de Repu bliek bevSnd, reeds aan de Neder landers is vrijgegeven. Ten aanzien van de Nederlandse bewering, dat 197 Nederlandse militairen nog vermist zijn, zeide de Republikeinse delegatie, dat zij nog steeds wacht op volledige details dienaangaande. Hierop deelde de Nederlandse delegatie mede, dat zij reeds ge gevens heeft verstrekt, doch dat zij haar best zou doen nog meer gegevens te doen toekomen. In verband met de Nederlandse klachten omtrent subversieve radio-uitzendingen in het Republi keinse gebied van Boekittingki (fort de Koek), welke schendin gen van de bestandsovereenkomst zijn, verklaarde de Republikeinse delegatie, dat al het mogelijke woijit gedaan deze uitzendingen te doen stoppen. De slechte ver bindingen tussen Djogja en Boe- kitingi maakten het moeilijk, dat hieraan tureci gevc±g we,gege ven. De Republikeinse delegatie stelde voor en drong aan, dat een gemeenschappelijke „monitoring"'- raad, bestaande uit vertegenwoor digers van Nederland, de Repu bliek en de Commissie voor goede diensten, zou worden ingesteld om de uitzendingen van beide partijen uit te luisteren op even tuele bestandsscherudingen in ra- tiio-uitzendingen. Diit voorstel werd verwezen naar de agenda-commissie. Denemarken en Noorwegen doen beroep op Ver. Staten. Denemarken en Noorwegen hebben een beroep gedaan op de Ver. Staten om wapenen en muni tie teneinde hun verdediging te versterken, aldus verneemt Reu ter van Amerikaanse regerings ambtenaren. De Amerikaanse regering staat hiertegenover niet onwelwillend. De beide Scandinavische lan den hebben belangstelling voor mitrailleuses, geweren, antitank- geschut en luchtafweergeschut.) De Noorse Onderminister van Landsverdediging, Dag Bryn, heeft in geheime bijeenkomsten te Washington de verlangens van zijn regering meegedeeld. 'Er zijn aanhoudend berichten verschenen, dat de Sowjet-Unie Noorwegen verzocht heeft een verdrag van wederzijdse bijstand te tekenen, overeenkomstig het verdrag tussen de Sowjet-Unie en Finland. Noorse functionarissen echter hebben deze berichten tegengesproken. Deze berichten zouden door Moskou geïnspireerd zijn, aldus Reuter, en een onder deel vormen van de „zenuwoor log, die de Sowjet-Unie tegen haar buren voert". Amerikaanse functionarissen verklaren, dat de Noren een mi nimum hoeveelheid militaire uit rustingen zoeken, daar zij zich er van bewust zijn op het ogenblik geen enkele aanval van huiten te kunnen afslaan. Het vraagstuk hoe Noorwegen en p Denemarken Amerikaanse uitrustingen zou den kunnen betalen beide lan den hebben weinig dollars maakt de zaak voor de Ver. Sta ten ingewikkelder. Enkele maanden geleden is Noorwegen een lening van 12 mil- lioen dollar toegestaan voor de aankoop van militaire goederen. Dit is echter onvoldoende om de gehele behoefte te dekken, zo ziet men in de Ver. Staten in. Functionarissen van het Mini sterie van Buitenlandse Zaken zijn van oordeel, dat er een wet telijke regeling nodig is om Tru man toe te staan militaire uitrus tingen aan bevriende landen te schenken of te lenen. De Britse "Minister van Buiten landse Zaken, Emest Bevin, heeft gisteren in antwoord op Sen debat over Buitenlandse Zaken tijdens het jaarlijkse congres der LaJbour Party verklaard, dat hij niet kon en niet het voornemen had een politiek in Oost-Europa te volgen om „te trachten met ge weld vele der dingen, die in die Oostelijke staten van Europa zijn gedaan, en waar ik het niet mee eens ben, te veranderen." „Ik kan het communisme van de Sowjet- Unie niet verandeern en ik zal het niet proberen", zo voegde hij hier aan toe. „Het zal allemaal moe ten worden opgelost in de loop van de tijd, maar wij zijn even zeer niet bereid er werkloos bij te zitten eh toe te zien, dat dit proces zich uitbreidt over een verzwakt, verscheurd en verdeeld Enropa." Bevin verklaarde, dat hij een „kort overzicht over de gevaar lijke plekken in de wereld" zou geven. In de rest van Europa, zo zei hij, waren er bepaalde staten, die als Engeland denken. Er kan zeker geen bezwaar zijn tegen het zidh verenigen met die staten, waarbij hun economische en defensiepolitiek in overeenstem ming wordt gebracht. Indien er werd gezegd, dat de West-Euro pese Unie de Sowjet-Unie niet omvat „welnu de Sowjetgrens is slechts 480 km weg." Bevin herinnerde er aan, dat hij 30 jaar geleden een actieraad gevormd had voor stopzetting van ammunitie-verscheping naar Rus land tot bestrijding van de revo lutie. Ik had toen succes, aldus zeide hij, en ik zou mij verzetten tegen elk stap in de richting vna een agressie-oorlog tegen de Sow jet-Unie of enig ander land. Ik ■ben niet een dergenen, die menen dat oorlog onvermijdelijk is. Ik hen het nimmer geweest." Met betrekking tot het vlieg tuig-incident boven Berlijn in April j.l. en het „ongelukkige in cident in Tsjecho-Slowakije" ver klaarde Bevin, dat er moeilijkhe den ontstaan zouden kunnen zijn wanneer de Britse regering zich niet „zeer, zeer kalm" hadden gehouden. „Wat voor provocatie er ook moge zijn, wij zijn van plan in Berlijn te blijven." Met het oog op de aanstaande verkiezingsactie, waarvoor de Congreszitting verdaagd zal wor den, menen sommige regerings- fdnetionariseen, dat het Congres wellicht aan Truman een „inte rim-volmacht" zou kunnen ver lenen zolang het congres op reces is, om gewone militaire uitrustin gen te schenken, te lenen of te verkopen tegen gereduceerde prijs, in gevallen die hij nodig acht ter bescherming van bevrien de laiiden. Na de wedenbijeenroe- ping van het Congres zou het vraagstuk van de Leen- en Pacht wet op lange termijn nauwkeurig overwogen kunnen worden. Het nieuwsbureau Ritza beves tigt het bericht uit Washington, volgens welke Denemarken tot sommige landen, waaronder de Ver. Staten, een verzoek heeft ge richt voor de aankoop van wa pens. Het nieuwsbureau voegt er aan toe, dat Denemarken reeds een dergelijk verzoek heeft ge richt tot de Sowjet-regering, even wel zonder resultaat. door Hubs van AffgcvaarJigJen aangenomen Het Huis van Afgevaardigden der Verenigde Staten heeft de wet „tegen rebelse activiteit, bedoeld om de operaties van de Ameri kaanse communistische partij te gen te gaan" thans aanvaard, Tass citeert enige leden van 't Huis van Afgevaardigden, die te gen het wetsontwerp hebben ge stemd. Het democratische lid Ma- ry Norton uit New Yersey ver klaarde, dat zij vreesde, dat de wet „te vèr ging" en dat ze bui tengewoon gevaarlijk voor de Amerikaanse arbeiders is. Zij las een telegram voor van Aartsbis schop Haas uit Grand Rapids in de staat Michigan, waqrin de Aartsbisschop te kennen geeft, dat de wet een potentieel gevaar oplevert. Het democratische lid Llen Douglas uit Californië achtte het wetsontwerp in strijd met de grondwet der Verenigde Staten. Een ander democratisch lid, Hol Yfeld, verklaarde, dat het ontwerp een verkiezingsstunt is, bedoeld „om de hysterie aan te wakkeren en het volk de machteloosheid van het Congres, dat door de republi keinen geregeerd wordt, te doen vergeten". Vóór het wetsontwerp stemde o.m. het democratisch lid Cox (uit de Zuidelijke staat Califor- nië), die verklaarde, dat de Paus het niet eens zou zijn met die Amerikaanse Katholieken, die te gen deze wet waren. Met 319 tegen 58 stemmen keur de het Huis van Afgevaardigden het wetsontwerp, waarbij bepaald wordt dat de namen van de leden der communistische partij en hun activiteit zullen worden bekend gemaakt, goed; de voorstanders van dit plan hebben er met klem op gewezen, dat zij zich geenszins hebben ten doel gesteld, de "com munistische partij buiten de wet te stellen, maar wel aan „haar ac tiviteit zulk een publiciteit te ge ven, dat haar actie, waardoor de veiligheid van de Verenigde Sta- In een Syrisch communiqué over de strijd in Palestina wordt verklaard, dat een Joodse tegen aanval op vooruitgeschoven Syri sche stellingen in Palestina met hevige verliezen werd afgeslagen. Drie Joodse vliegtuigen werden vernietigd. De Syrische strijd krachten bezetten de Joodse ne derzettingen Massada en Sjaar Hakila, vijf kilometer ten Zuiden van het grensstation Samach. De Joden verloren dertig man, maar de Syrische verliezen waren klein, aldus het communiqué. De Haganah deelt mede, dat de Joodse strijdkrachten bij een nach telijke aanval een bevoorradings kamp van het Syrische leger, pa- bij de Bnot-Yaakof brug achter de Arabische linies, geheel hebben verwoest. Een Mohammedaan uit West- Pendsjaab heeft in telegrammen aan Djinnah, gouverneur-generaal van Pakistan, en Sir Zafroellah Chan, Minister van Buitenlandse Zaken, het aanbod gedaan 1000 „volledig opgeleide" Mohammeda nen naar Palestina te zenden om de Arabieren in him strijd te helpen. De wereldvereniging der Mo hammedanen in Pakistan heeft besloten een medische missie naar Palestina te zenden om de Ara bieren hulp te bieden. Te Damascus wordt uit be trouwbare bron medegedeeld, dat de Arabische leiders van plan zijn spoedig besprekingen op hoog niveau te voeren, in verband met de strijd in Palestina. Het Egyptische Ministerie van Defensie deelt mede, dat de Egyp tische troepen Deir Soeneid heb ben veroverd. De verovering van Beersjaba ongeveer 50 km ten Zuidwesten van Jeruzalem wordt bevestigd. Deir Soeneid ligt op ongeveer 125 km ten Noorden van Gaza en vijf km ten Noorden van Beit Han oen, het hoofdkwartier van het Egyptische leger te velde. De Moefti van Jeruzalem is te Cairo aangekomen, waar hij con tact heeft opgenomen met de Egyptische autoriteiten. De Joodse Nationale Raad, die dienst doet als parlement, heeft de voorlopige regering van Israël ge machtigd voor drie maanden de alarmtoestand af te kondigen. Donderdagochtend moest Tel Aviv opnieuw een luchtaanval doorstaan. Er werden bommen geworpen op woonwijken. Een speciaal communiqué van het Egyptische departement van Defensie zegt, dat Egyptische troepen opgemarcheerd zijn tot Deir Soeneid, een Zionistische ne derzetting, welke van groot be lang is als bevoorradingsrpost voor andere nederzettingen in het Zui den, en gelegen aan de weg naar Tel Aviv, versterkt met moderne wapens en omgeven door mijnen velden. Deze nederzetting is aan een krachtig artillerie-bombarde- ment onderworpen. Volgens een officieel communi qué uit Amman waren de Ara bieren Donderdag de laatste Jood se posten in de oude stad van Je ruzalem aan het oprollen. Volgens een communiqué van de Haganah zijn Joodse comman do's het Syrische kamp bij Bnot Yaakof binnengedrongen, waarbij de Syriërs in een zware strijd van man tegen man werden uitge dreven. De Joden wisten het kamp enkele uren in bezit te houden, vernielden tanks en veldkanonnen en lieten wapenvoorraden en am- munitie-opslagplaatsen de lucht in vliegen. Volgens een officieel Arabisch communiqué vorderen de strijd krachten van het Arabisch le gioen in Jeruzalem, terwijl de vijand op de terugtocht zware ver liezen lijdt. Overzicht van de strijd. Reuter geeft het volgend over zicht van de strijd in Palestina: Zuidelijk front: Het Egyptische leger meldt dat het in 2 groepen van het hoofdkwartier Beit Ha- noem uit op rukt. De ene afdeling heeft de Arabische stad Beersjeba bezet, de andere eenheid Deir Soe neid, 12 km ten Noorden van Ga za. Het laatste, een Zionistisce nederzetting, viel na een gevecht van een uur. Andere nederzettin gen In het gebied van Negev wer den met artillerie beschoten. Centraal front: De Joden hou den tegenover krachtige Arabi sche aanvallen stand in het Ha- dassan-hospitaal en de Joodse uni versiteit op de Scopusberg, aan de rand.van het moderne Jeruzalem en in het ommuurde gedeelte van de oude stad. De berg Scopus wordt met granaten bestookt en ten in gevaar wordt gebracht, er dcor wordt geneutraliseerd". De leden van de communistische partij zullen krachtens deze wet verplicht zijn zich op het ministe rie van Justitie te laten inschrij ven als „agenten van een vreemde mogendheid" en hetzelfde zal gel den voor de communistische orga nisaties. Volgens de bepaling van het wetsontwerp hebben „een commu nistisch karakter" alle organisa ties, die de Sowjet-Unie en door dit land nagestreefde politieke doeleinden genegen zijn. Het wets ontwerp bepaalt, dat degenen, die het plan koesteren omder vreemde overheersing eendictatuur in te stellen, tien jaar gevangenisstraf en 'n boete van 10.900 dollar kun nen oplopen. Amerika's eerste taak is, te komen tot een vredesovereen komst met de Sowjet-Unie, en laat Minister Marshall U niets anders vertellen" aldus heeft Henry Wallace, refererend aan zijn open brief aan Stalin en het antwoord van Stalin daarop, ver klaard in een rede te San Fran cisco. Wallace noemde de verklaring van Marshall, dat het antwoord van Stalin wel bemoedigend doch on zich zelf zonder betekenis was, berekend op een voortzetting van de koude oorlog. Wallace zeide, dat uit het afitwoord van Staiin viel op te maken, dat de Sowjet- Unie bereid is lang en hard te werken voor het vinden van de middelen tot ware samenwerking met Amerika, en dat Marshall moest zoeken naar een weg om uit de impasse te geraken en niet om haar te doen voortduren. creme; fHamamel.s crème) .„^raMinavi Een ware verrassing |lke vrouw of meisje- (Ing. med.) Een jonge Nederlander, die zijn vacantie in de Ardennen door bracht, is' op een wandeling in een bos te Houyet door een gif tige slang in het been geheten. Het gelukte de man de slang, die slechts eén lengte van 35 cm had en die bekend staat onder de wetenschappelijke naam Vipera Berus, te doden. Het slangetje is vrij zeldzaam en komt slechts na weinig strenge winters in de streek van Houyet en Couvin voor. Daar geen enkele apotheek in de Ardennen de jongeman aan een tegengif kon helpen en zijn been onrustbarend opzwol, heeft men hem naar het Pasteurinsti tuut te Brussel moeten ver voeren. Hier werd hem een tegen gif toegediend en is hij enige da gen in observatie opgenomen. de Joden zijn van de hoofdstrijd kracht afgesneden. De Joden heb ben van het vroegere Britse leger kamp Sarafand uit het Arabische dorp Saffariam bezet. Noord-Oostfront Syrische strijdkrachten verover den twee nederzettingen in de Jordaan-vallei. Sjaar Hakila en Massada, 4 kilometer ten Zuiden van het spoorwegknooppunt Sa- makh, dat Woensdag door Ara bieren werd bezet, aan de Zuide lijke punt van het Meer van Galilea. Nog drie Joodse neder zettingen werden van de lucht uit gemitrailleerd. Volgens Joodse berichten is ten Oosten van de Jordaan een Syrisch transport en een kanonnenpark vernietigd. Volgens Syrische berichten werd de aanval met zware verliezen voor de Joden, o.a. 3 vliegtuigen, afgeslagen. Oostelijk front: Joodse strijdkrachten versprei den zich van Beisan uit naar het Noorden en voeren tegenaanval len uit on pantsereenheden van het Iraakse leger en het Arabi sche legioen, aldus Joodse berich ten. Van het Iraakse leger, dat op rukt naar Gallilea geen bijzon derheden. Evenmin van de Liba nese strijdkrachten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1