Radiocommentaar woordvoerder R. V. D. - Batavia Wijziging van de Dienstplichtwet Wettelijke werkloosheidverzekering De brand in het Paleis Noordeinde Stalin's voorstel VERWORPEN DONDERDAG 20 MEI 1948. De Britse tsntruiming van Griekenland in 1941 De kwestie van de devalutie in de Marshall-landen Behandeling Indonesische kwestie wederom uitgesteld Telegram van H. M. de Koningin Aanval op Peking ftocssSnncl m «^olc^stieecB Duitsers in Palestina? Terechtstelling van de Duitsers uitgesteld De toestand in Duitsland 4 WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, gêldig tot Donder dagavond. Droog weer. Droog weer met enkele over drijvende wolkenvelden. Min der hoge temperaturen dan gisteren. Matige, tijdelijk vrij krachtige wind uit Noordelijke richtingen. Frankering by Abonnement: Tomemea. DE 4de Jaargang No- 810. Vt rschijnt itageljjks Drukkery N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Adver tentieprtja per mm 10 ct., minimam per advertentie 1,60, Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties j 5 regels 60 ct.; ieder» regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartet INDONESIË Ben woordvoerder van de Rege ringsvoorlichtingsdienst te Bata via zeide Dinsdagavond in zijn wekelijkse radiocommentaar o.m.: Er wordt nog steeds en vooral in Republikeinse kringen gespro ken van de datum van 1 Jan. 1949, die werd vastgesteld' in Linggadjati. De woordvoerder wijst er op, dat dit slechts een voorlopige datum is en dat nergens staat, De Britse admiraliteit heeft de gehele „dramatische" geschiede nis van het „Duinkerken van de Middellandse Zee" (de evacuatie van meer dan 50.000 Britse sol daten van de expeditionnaire macht voor Griekenland, geduren de zeven nachten in April 1941) bekend gemaakt. De gehele ge beurtenis had een nog ongelukki ger loop kunnen hebben, indien de vijand krachtiger was opgetreden door het bombarderen van de evacuatiestranden of de schepen gedurende de nacht, aldus het ver slag. Een leger van 58.000 man werd tussen 4 Maart en 24 April 1941 in Griekenland aan land gezet. Op 8000 man na werd het gedu rende de volgende zeven nachten wederom geëvacueerd. Alleen één schip, het Neder landse transportschip Slamat, ging geheel verloren. Het werd gebombardeerd en zonk, nadat 't het strand had verlaten. „Een vermeldenswaardig feit van de operatie was het moedige en on dernemende optreden van de zee lieden der koopvaardij op de troepenschepen, die hun schepen naar onverlichte en moeilijke an kerplaatsen moesten brengen, in vele gevallen zonder volledige kaarten. Een groot aantal Ne derlandse schepen bevond zich hieronder wier bemanningen zich bijzonder onderscheiden door doel matig optreden en zeemanschap". De Amerikaanse Minister van Financiën. John Snyder, heeft gis teren verklaard, dat het niet in de naaste toekomst te verwach ten is, dat de Verenigde Staten van bepaalde aan het Plan-Mar shall deelnemende landen devalu atie hunner valuta zullen verlan gen. Hjj deelde tijdens een persconfe rentie mede, dat de devaluatie- kwestie in de loop van het pro gramma voor valuta-stabilisatie aan de orde zal komen. dat op die datum het souvereine en federale Indonesië moet wor den geïnstitueerd. Er staat wel met zoveel woorden, dat men zijn uiterste best zal doen dit op die datum tot stand te hebben ge bracht. In latere verklaringen heeft ook de Nederlandse delega tie dit principe nog eens uiteen gezet. Van de zijde der Neder landse delegatie is gezegd, dat men vóór 1 Juni dit jaar tot de vorm van overeenstemming met de Republiek wil komen, teneinde beter uitgerust te zijn voor 1 Januari volgend jaar. Wie de onderhandelingen nauw keurig volgt en de verschillende verslagen aanhoort, komt tot de conclusie, dat het vrijwel onmo gelijk zal zijn, dat 1 Juni van dit jaar iets tot stand zal zijn ge bracht. Gelukkig zijn het niet meer'de onderhandelingen met de Repu bliek, die voor de handhaving van afspraken omtrent deze datum maatgevend zijn. Buiten, het Republikeins terri toir is er een uitgestrekte fede rale beweging, welke zich reeds op vele gebieden georganiseerd heeft en welker mening en ver dere organisatie belangrijker is voor de federale structuur en de kansen om op 1 Januari volgend jaar iets te hebben bereikt," aldus deze woordvoerder, die in dit ver band voorts nog wéés op het be lang van de federale conferentie te Bandoeng Met het oog op de dringende toestand in Palestina heeft de Veiligheidsraad de behandeling van het rapport der Commissie voor goede diengten in Indonesië omtrent West-Java en Madoera, welke oorspronkelijk was vast gesteld op Dinsdagmiddag, uitge steld tot nader order. De voorzitter van de Veilig heidsraad ontving Dinsdag een telegram van de huidige voorzit ter van de Commissie van goede diensten, waarin deze hem mee deelt, dat het rapport van de Commissie over de politieke ont wikkelingen op Madoera Dinsdag per luchtpost is verzonden en dat het tweede interim-rapport bin nenkort volgt. Het bestuur van het Chr. Na tionaal Vakverbond heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met een uitvoerig toegelicht adres be treffende het wetsontwerp werk loosheidsverzekering. Het C.N.V. wijst er daarin op, dat' dit wetsontwerp slechts kan worden ingevoerd, als tegelijker tijd zodanige looncorrecties wor den aangebracht, dat de verze kerden in staat zijn, de premie te betalen. Gezien het karakter van verzekering moet in de uit keringen geen onderscheid ge maakt worden tussen gehuwden en ongehuwden. Bij het verstrek ken van de uitkeringen dienen, naar de mening van het C.N.V., de vakorganisaties te worden in geschakeld, waarbij de mogelijk heid wordt geopend, dat aan de ongeorganiseerden een bepaald bedrag aan administratiekosten in rekening wordt gebracht. De premie zou voor de helft door de Overheid en door de werkgevers en arbeiders ook voor een vierde moeten worden gedragen. Voor het beroep zou een hogere instan tie moeten worden geschapen, n.l. de Oentrale Raad van Beroep, waarin eventueel het lekenelement is vertegenwoordigd. De eindbeslissing over het geven van een uitkering moet naar het oordeel van het C.N.V. niet door het ambtelijk orgaan van de ar beidsbemiddeling doch door de bedrijfsvereniging genomen wor den. Ook de D.U.W.-arbeiders, die slechts bij tussenpozen in deze dienst werkzaam zijn, moeten onder de -bepaling van de wet worden gebracht. De premie van de bedrijfspen sioenfondsen worden, bij werk loosheid, door de bedrijfsvereni ging voldaan. Tenslotte bepleit het C.N.V .-bestuur, dat een deel van de premie, die voor de losse arbeiders aam het wachtgeldfonds wordt betaald, wordt overgedra gen aan het werkloosheidsfonds. Aan de nota naar aanleiding van het eindverslag van de Com missie van Rapporteurs der Eer ste Kamer over het ontwerp van wet tot wjjziging van de Dienst plichtwet is het volgende ont leend: De Minister van Oorlog en van Marine a.i. kan het siechts De particulier secretaris van de Koningin heeft in opdracht van Hare Majesteit „Nationaal Reveil" telegrafisch dahk gezegd voor de gevoelens, waaraan jegens haar door Nationaal Reveil in een tele gram uitdrukking werd gegeven naar aanleiding van hetgeen de Koningin in haar laatste radiorede aan het Nederlandse volk mede deelde. Communistische troepen heb-" ben Dinsdag een zware aanval ontketend op de Westelijke bui tenwijken van Peking, waar hevige gevechten aan de gang zijn. De staat van beleg is er af gekondigd en volgens regerings kringen zijn communistische een heden tot op enkele kilometers van het zomerpaleis en het vlieg veld van West-Peking doorge drongen. Gemeld wordt, dat gevechten aan de gang zijn bij de spoorlijn PekingiSoel-Joean en Peking Paoting. DE „PRINS WILLEM II" VERLIEST ZIJN SCHROEF. Het 7.229 ton metende Neder landse stoomschip „Prins Willem II" het eerste schip dat met Marshall-graan in Nederland aan kwam op 8 Mei j.l. heeft Dinsdag avond even boven de Azoren ziin I schroef verloren. -Het schip toebehorende aan de I rederij Anthony Veder Co. te I Rotterdam, was op weg van Am- serdam naar Hampton Roads in Virginië (V. S.). Er is sleepboot hulp onderweg. Aan boord is al les wel. Op onze administratie ligt .voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van het m.s. „Willem Ruys". Gisterenmorgen had'een A.N.P.- redaeteur een onderhoud met Jhr. I Ir. P. F. O. R. Slckinghe, inten- damt der Kon. Paleizen te 's Gra- I venhage, en met de heer R. van Zinnieq Bergmann,, waarnemend hofmaarschalk, over de brand, die Dinsdag een gedeelte van het I Koninklijke Paleis verwoestte. Jhr. Siekinghe wees bij dit ge sprek op het grote aandeel, dat het eigen personeel naast de as sistentie van vrijwilligers heeft f geii&d bij het in veiligheid bren- ger. van de verchiJer.de kostbaar heden. Wat de familieportretten be- treft, deze zijn vrijwel alle gered en hebben weinig schade opgelo pen. Toen Hare Koninklijke Hoog heid Prinses Juliana het bericht van de brand ontving, gaf zij ais haar wens te kennen, dat in dien mogelijk, allereerst de fa milieportretten gened zouden wor- den, henevens de portretten van de enkele families leden van I het personeel die in het Paleis I woonachtig zijn. !D© serviezen welke door per so- neei en vrijwilligers werden ge red, zouden indien zijverloren waren gegaan, nooit meer te ver vangen zijn geweest. De Indische zaal ia ook in haar geheel gered, maar geëvacueerd. Alle in gebruik zijnde uniformen konden in veiligheid worden ge bracht Bij het vernemen van de brand kwamen de heren J. C. Traas en W. F. van der Beek, verbonden aan het Museum Mesdag, die in de oorlogsjaren de heer Siekinghe reeds belangrijke diensten hadden bewezen bij het in schuilkelders brengen van verschillende schil derijen, naar het Paleis toegesneld en zij begonnen onmiddellijk het kostbaarste doek van het gebouw, een Murillo, uit de lijst te nemen en in de tuin te zetten. Zoals hekend, is het midden gebouw verwoest en de zolders evenzo. De grote balzaal is een ruïne geworden en de kleine bal zaal is half verbrand. De prach tige kroon van de grote balzaal, die meer dan 1000 kilo woog, stortte omstreeks 4 uur met don- deren^ geraas naar heneden. De kluis van het Paleis is volkomen intact en heeft ook niet de minste waterschade opgelopen. De brandweer heeft het Paleis nog niet vrij gegeven en heeft de gehele nacht doorgespoten. Hier en daar smeulen de balken nog en is een kleine vlam te zien. Als merkwaardige omstandig heid kwam door de brand een aantal balken voor de dag, waar op schilderwerk uit vroeger tijden zichtbaar is. Dinsdagavond om 8 uur was Joden nemen Sarafand. Volgens een communiqué van de Haganah hebben Joodse strijd krachten zich meester gemaakt van het grote voormalige Britse kamp van Sarafand tussen Lydda en Tel Aviv, daarbii de Arabieren op de vlucht drijvend. Het kamp was, naar bericht wordt, aan het Joodse bureau ver kocht, naar verluidt voor de som van zeshonderdduizend pond ster ling. In Judea hebben de Joden het afgelegen dorp Har Toev feëvacu- eerd. Het versterkte Arabische dorp El Koebeiba. tussen Reho- both en Yavneh in het Zuiden, hebben zjj Dinsdagavond beizet. A.F.P. meldt, dat de Joden tot de aanval op Sarafand hebben be sloten na de weigering van Enge land deze basis aan de Joden af te staan tegen een bedrag van 600.000 pd. st. Engeland had in tegendeel besloten de basis ter be schikking van het Arabische le gioen te stellen. Door het gelukken van de aan val beschikken de Joden thans over een basis die, gelegen tussen Ramleh en Lydda (het vliegveld van Tel Aviv) het hen mogelijk maakt de strategisch belangrijke wegen van Tel Aviv naar Jeruza lem en naar Egypte te controle ren. Het succes is in de Joodse hoofdstad geestdriftig begroet. alle serviesgoed en waren alle meubelen reeds onder dak ge bracht, zodat deze de afgelopen nacht niet in de tuin zijn blijven liggen. Marechaussee heeft in de afgelopen nacht voor de binnen- bewaking gezorgd, en de gemeen tepolitie voor de buitenbewaking. Het Paleis, dat een Rijksgebouw is waarvan de Koningin het ge bruik heeft, heeft wel zeer veel waterschade opgelopen en het lekt dan ook overal door de pla fonds, terwijl de hall nog blank staat. Maatregelen zullen worden getroffen om het gebouw zo spoedig mogelijk af te dekken, waardoor verdere schade wordt voorkomen. AANïjAL OP JERUZALEM Het Arabische legioen is even voor de middag onder het bevel van de Emir begonnen met de aanval op Jeruzalem. Volgens de Arabische radio van Palestina is de Scopusberg, waar op zich de Joodse universiteit en het grote ziekenhuis Hadassan bevinden, omstreeks 2 uur des namiddags ingenomen. De onder Sowjet-Russisch toe zicht staande „National Zeitung" zegt, dat vele Duitse soldaten uit het voormalig Afrika-corps van Rommel strijden in de gelederen der Arabische legers. Deze solda ten, aldus het blad, zijn door de Britten als kanonnenvlees aan de Arabieren verkocht. betreuren, dat enkele leden zjch geroepen zullen gevoelen hun steun aan het tot stand brengen van de voorgestelde wetswijziging te onthouden. In zover deze leden bezorgdheid aan de dag hebben gelegd voor de toestand van 's lands finan ciën, kan dit tot op zekere hoogte wórden gewaardeerd. Het zou evenwel onverantwoord zijn, uit financiële of welke andere over- wegingen ook, de oefeningsduur zodanig te verlagen, dat de dienstplichtigen, onvoldoende voor bereid, gesteld zouden worden vo-or de taak, dte 'hun wacht, als zij in het oorlogsbedrijf moeten worden ingezet. Het zou spelen zijn met de levens van landgeno ten en spelen met de hoogste landsbelangen. De oefeningstijd van 24 maan den voor sommige groepen van dienstplichtigen zelfs nog langer zal een verlengde oefe- ningstijd zijn voor diegenen, die bestemd worden voor tijdelijke dienst in de tropen. Het geldt hier een regeling voor vredestijd. Hoe groot de sterkte aan uit te zenden dienstplichtigen zal zijn, als meer normale toestanden zul len zijn ingetreden, valt thans nog niet te zeggen. Het broederdienststelsel, waar bij uit elk gezin niet meer dan één zoon behoefde te dienen, heeft slechts tot de lichting 1937 gegolden. Het is afgeschaft, om dat anders het verhoogde contin gent bij lange na niet bereikt zou kunnen worden. Herleving van dat stelsel zouhet onmogelijk maken de krijgsmacht op de no dige sterkte te brengen, tenzij dan door de leeftijdsgrens op te voe ren tot een hoogte, die niemand zou kunnen aanvaarden. De Amerikaanse Minister van Oorlog, Kenneth Royall, heeft be vel gegeven te wachten met de terechtstelling van 17 Duitsers, die ter dood veroordeeld zijn wegens medeplichtigheid aan de massamoord te Malmedy op ont wapende Amerikaanse krijgsge vangenen. In een communiqué van het Ministerie van Oorlog wordt ver klaard, dat deze beslissing geno- men is wegens het belang van de opmerkingen", die in het ver zoekschrift van de verdedigers zijn naar vorta gebracht. Volgens een artikel in de Finan- "SaL Times is de toestand in Duitsland in politiek opzi-cht slechter geworden ofschoon de productie is toegenomen. De Duitsers zijin zeer nationalistisch en chauvinistisch geworden, aldus de correspondent, die zegt een uitgebreide tocht door Duitsland gemaakt te hebben. Hun admini stratie is armzalig en het gevaar bestaat, dat de Marshall-hulp verspild zal worden tenzij de ge allieerden er streng toezicht op houden. r In een verklaring noemde het Amerikaanse Departement van Buitenlandse Zaken de verklaring van Stalin, dat „een vredelievende regeling van de hangende kwes ties mogelijk en noodzakelijk is in het belang vna de algemene vrede" „bemoedigend". Naar verluidt is de Amerikaan se verklaring geformuleerd door de Minister van Buitenlandse Za ken, Marsihall, na overleg met President Truman. De tekst der verklaring luidt: „Het Departement heeft ken nis genomen van de persberich ten over een verklaring van Pre mier Stalin in antwoord op een open brief van de heer Wallace." „Het oordeel van Premier Sta lin, dat een vredelievende rege ling van de hangende problemen mogelijk en noodzakelijk is in het belang van een algemene vrede is bemoedigend, maar de speci fieke kwesties, in Premier Sta lin's verklaring opgesomd, zjjn geen bilaterale kwesties tussen ons land en de Sowjet-Unie. Zij zijn van zeer groot belang voor vele landen en zijn de afgelopen twee jaren of langer bespraken in lichamen waarin andere landen vertegenwoordigd waren, zoals de Ver. Naties en de Raai van Ministers van Buitenlandse Zaken." „Zo hebben b.v. de Commissie der Ver. Naties voor atoomener gie en haar subcommissies meer dan 200 vergaderingen gehouden. Juist Dinsdag heeft deze commis sie te kennen gegeven, dat zij met in staat is een oplossing te bereiken op grond van de hard nekkige oppositie van twee harer leden de Sowjet-Unie en de Oekraïne tegen voorstellen die voor de andere negen in de com missie vertegenwoordigde naties aanvaardbaar waren." „Een der gelijke toestand bestaat met be trekking tot andere in Premier Stalin's verklaring genoemde pro blemen."

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1