Minister Maosholt over de huidige landbouwpolitiek Grote drukte op de badplaatsen Voedselrantsoenen in W.-Duitsland SM0KKELC0MPL0T ONTDEKT Frankerlng by Abonnement: Temeuzoa. DINSDAG 18 MEI 1948. (ocslanJ ïn Saleslina Geruchten te Berlijn Brits s.s. op een mijn Reeds eist de rivier zijn tol Mr Van Kleffens in ons land Heden behandeling W.-Java- rapport in veiligheidsraad Rechtszaken Voorlopig geen verbod van onderhoudswerken WE KUS V ERW ACJHTIN G medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Minder warm. Tijdelijk: wat overdrijvende be wolking, maar droog en over het algemeen toch zonnig weer, echter met minder hoge tem peraturen dan gisteren. Mati ge, nu en dan vrij krachtige wind tussen Noord en Oost. 4de Jaargang No. 808. Verschijnt dag-oltykg Drukkerij N.V. Firma P. J van de Sande Ternenzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Advertentieprijs per mm 10 et., minimum per advertentie 1,50. inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertentie#} 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Maandagmorgen hebben twee luchtaanvallen op Tel Aviv plaats gehad. Er was zwak afweerge schut. Het Egyptische ministerie van Landsverdediging heeft alle nachtvluchten verboden. Men vreest Joodse luchtaanvallen we gens het bombardement van Tel- Aviv. De Haganah maakt melding van een „succesvolle nachtvlucht, vijf tien kilometer over Libanees grondgebied, waarbij een brug over de Thetitani ten Westen van Mardjajoen is opgeblaizen. De Joodse vliegtuigen keerden zonder verliezen of gewonden naar hun baseg terug. Een Libanese colon ne, die op weg was naar de brug, heeft zich teruggetrokken, zo gaat het communiqué van de Haganah verder. In het gebied van Samach zijn drie Arabische gevechtswa gens onbruikbaar gemaakt. Jood se troepen hebben het fort Ne'oi Joesje op de Libanese grens ver overd. De Egyptische regering heeft aan de grote mogendheden doen weten, dat wapens, bestemd voor de Zionisten, in beslag genomen zouden worden. De territoriale wa teren van Palestina zijn „gevaar lijk voor buitenlandse vaartuigen", aldus de mededeling van de Egyp tische regering. Volgens niet bevestigde berich ten uit Cairo heeft de voorhoede van de Egyptische strijdkrachten in Palestina Majdial bereikt, twin tig kilometer verder vooruitge schoven dan de Zaterdag bezette hoofdbasis Gaza. Dé tegenstand zou gering geweest zijn. De Joodse radio-omroep ,,De stem van Israël" heeft Egypte en andere Arabische staten, die Pa lestina zijn binnengevallen, doen weten, dat zij Uit de lucht aange- vailen zouden worden; de mede deling is in het Arabisch gedaan en maakte melding van toekom stige aanvallen op Arabische ste den. De Joodse contróleur der be voorrading, Isaac Bawley, heeft meegedeeld, dat er wapens naar Palestina onderweg zijn Er zal een prijzencontröle ingesteld wor den, vooral met betrekking tot l grondstoffen voor de wapenindu strie. Enige industrieën zullen worden omgeschakeld voor de oor logsproductie. De vierde luchtaanval van gis teren op Tel Aviv heeft een half uur geduurd en werd uitgevoerd door het grootste aantal vliegtui gen, dat de stad tot nog toe tege lijkertijd heeft aangevallen. In Naar van Duitse politieke zijde te Berlijn verluidt, zou het Krem lin een zekere generaal Sjtarnof naar Berlijn gezonden hebben met de opdracht de afscheiding van de Oostelijke zöme van de rest van Duitsland te voltooien en de Westelijke geallieerden uit de hoofdstad weg te werken. Van officiële Sowjet-Russische zijde weigert men dit te bevestigen. Volgens kringen der Westelijke geallieerden zou Sjtarnof in Ber- ijn zijn aangekomen, doch verder niets over zijn werkzaamheden hekend zijn. Duitse politici, die met de Russen in nauwe betrek king staan, verklaarden, dat 2 vooraanstaande functionarissen van de politieke afdeling van het Russische militaire bestuur, Geor- giev Emalinin en Ivanof, naar Moskou waren teruggeroepen na dat Sjtarnof arriveerde. Schip gezonken. Zaterdagavond, omstreeks zes uur, is het Britse stoomschip „Pölglen", groot 1100 deadweigt, bij Borkum op een mijn gelopen. Na twee uur verdween het schip, dat geladen was met mijnhout, in de diepte. De bemanning van het schip, veertien koppen, "werd door de op weg naar Delfzijl zijnde Neder landse coaster Glory" aan boord genomen en in de Nederlandse haven aan land gezet. Een lid van de bemanning van het Britse stoomschip heeft een been gebro- I ken. De „Polglen" was op weg van Hamburg naar een haven in Engeland. Het schip behoorde aan de rederij „Strueline Compa ny" te Londen. Kapitein is de heer Hunter. De bemanning zal zich via Hoek van Holland naar Engeland begeven. duikvluchten werden bommen ge worpen en werd de stad met de boordwapens bestookt. Palestijnse wateren gevaarlijk. Egypte heeft de grote mogend heden doen weten ctat de Palestijn se wateren als gevaarlijk voor de buitenlandse scheepvaart moeten worden beschouwd en dat alle voor de Zionisten bestemde wapens zul len worden verbeurd verklaard. De Veiligheidsraad over Palestina. Maandag hebben de V.S. in de bijeenkomst van de Veiligheids raad de toestand in Palestina „een bedreiging voor de vrede" ge noemd en een beroep gedaan op de regeringen, onmiddellijk een eind te maken aan het vechten. Nog geen erkenning door Ne derland van de Staat Israël." In politieke kringen te 's Gra- venhage verluidt dat omtrent een eventuële erkenning van de Jood se staat „Israël" door Nederland nog geen beslissing te verwachten is zolang geen klaarheid in de thans ontstane situatie is geko men. DUBBELVERKEER OP MOERDIJKBRUG. De Moerdijk-verkeersbrug is nu geschikt voor dubbel verkeer, om dat ook de laatste boog van een breed wegdek is voorzien. De stoplichten hebben nu afgedaan. Een vliegtuig van de lijn RomePalermo is Vrijdag nabij Reggio in Calabrië tegen een berg gevlogen^ Het toestel is volledig vernield. Er zouden echter geen slachtoffers zijn. Zaterdagmiddag waren 4 jon gens, aangelokt door het mooie weer, op de Rijn bij Wageningen aan het spelevaren. Zij konden de verleiding niet weerstaan zieh in het water te verfrissen. Een hunner, de 14-jarige H. v. d. B., die de zwemkunst niet meester was, raakte het contact met het bootje kwijt en verdronk. Het dreggen had tot dusver geen re- slutaat. Zondagmorgen om elf uur is de 32-jarige G. Dolk, uit Sliedrecht, bij het zwemmen in de Merwede verdronken. Het mooie Pinksterweer deed onze Noordzeestranden door dui zenden bevolken en overal was, het overvol. Rubberbootjes dreven af. Te Zandvoort waren Zondag twee jongens met een rubber bootje door de branding heen op zee gaan varen. Door de sterke zuiging van de zee slaagde zij er niet m het strand weder te, be reiken en dreven steeds verder zee in. Enige badlieden sloegen alarm en weldra waren zowel de reddingboten te Zandvoort, Sche- veningen en IJmuiden in zee om te trachten het rubberbootje te ontdekken. Daar geen spoor van het bootje werd ontdekt, was reeds besloten om ook gedurende de nacht op zee te blijven zoeken en had men zich in verbinding gesteld met het vliegveld Valkenburg met verzoek om een marinevliegtuig de zee te laten afzoeken, toen bericht bin nenkwam, dat bezoekers van het strand te Zandvoort de twee jon gens hadden opgemerkt, die hun rubberbootje op het strand trok ken en later in de richting van Haarlem op hun fiets waren ver trokken. Ook te Scheveningen deed zich een dergelijk geval voor. Een jonge militair was met twee meis jes met zijn rubberbootje de zee opgeroeid. Vrijwel onmiddellijk bemerkte hij hoe sterk de stuwing van het water onder de felle Oostelijke wind hem de terugtocht Vrij onverwacht arriveerde Za terdagmorgen met het K.L.M.toe- stel uit New York onze ambassa deur tn Washington Mr. Eelco N. van Kleffens op Schiphol, waar de Minister van Buitenlandse Zaken, Mr. C. G. W. Baron van. Boetze- laer van Oosterhout ter begroe ting aanwezig was. „Ik ben 10 maanden wegge weest, dus het wordt tijd, dat ik weer eens kom kijken'', zo zeide Mr. Van Kleffens, die uiteraard ook besprekingen met de rege ring zal voeren. Zijn terugkeer naar zijn standplaats zal afhan gen van het tempo waarin de af handeling van zaken geschiedt. DE ATOOMCOMMISSIE DER VERENIGDE NATIES. De Commissie der Verenigde Naties voor de atoomenergie, die bijna twee jaar tevergeefs heeft getracht een overeenkomst te he reiken over internationale contro le van atoomwapens, heeft giste ren te Lake Success haar pogin gen hiertoe opgegeven. De politie te Nijmegen heeft de laatste dagen een veertigtal zwartehandelaren gearresteerd wegens grove handel in schaarse goederen. Hieronder zijn ver dachten, die al sinds de oorlog verboden handel dreven In goud en vooral goud'en munten. naar het strand afsneed. De belde meisjes namen een kloek besluit en sprongen de boot uit. Zij bet met moeite bereikten zij de kust. De militair wilde zijn boot niet in de steek laten en begon een hopeloze strijd tegen de elemen ten. EVe meisjes alarmeerden de bemanning van de N.Z.H.R..M.- reddingboot Arthur, die korte tijd later zee koos en er na een tocht van ruim IV2 uur in slaagde de rubberboot IV2 mijl uit de wal ter hoogte van Loosduinen te berei ken? Een door emotie en ver moeidheid toen reeds uitgeputte maar verheugde militair, werd overgenomen en veilig naar de wal gebracht. Ook de rubberboot werd geborgen, zodat ook dit avontuur geen ernstige gevolgen heeft gehad. In een rede over de huidige landbouwpolitiek van de Regering heeft Minister Mansholt Zater- dagavpnd te Markelo op een bij eenkomst van de Partij van de Arbeid medegedeeld, dat de Re gering momenteel doende is de verplichte veeleveringen voor de landbouwers op te heffen. Volgens de Minister zal deze maatregel een besparing geven van 1000 tot 1200 ambtenaren, aangezien de verplichte veelevering een enor me administratieve rompslomp vergt. Voorts tracht de Regering door middel van het Marshall plan zoveel veevoeder te kunnen invoeren, dat de vleesdistributie zo spoedig mogelijk kan worden opgeheven. Ook heeft de Minis ter goede verwachtingen, dat het grote exportprobleem binnen kor te tijd zal zijn opgelost. Duitsland zal onze groente afnemen en in dollars betalen. Weinig hoopgevend liet Minister Mansholt zich uit over de export van boter. Hiermede is het vol komen afgelopen. Denemarken en Nieuw Zeeland hebben ons van de markten verdrongen "én geven ons geen kans deze te heroveren. Thans ligt ongeveer 10.000 ton bo ter opgeslagen, die we niet kwijt kunnen. Nederland kan tegen deze landen, die boter exporteren tegen 1,80, terwijl onze boter 4,70 zonder Overheidssubsidie kost, niet meer concurreren. In verband hiermede wees de Minis ter op de noodzakelijkheid ons op andere producten toe te leggen. De zuivelindustrie moet zich om schakelen. Er moet meer kaas, gecondenseerde melk en dergelij ke producten worden gefabriceerd waarnaar in het buitenland op het ogenblik grote vraag is en ook goede prijzen te maken. Voor deze omschakeling van de zuivelindus trie die de Minister absoluut noodzakelijk acht, zal de Over heid zo nodig voor credieten zor gen. Voorts merkte de Minister op, dat de export van landbouw- artikelen meer gaat betekenen. In korte tijd zijn de bedragen' voor de export van lanbouwpro- ducten gestegen van 900 millioen tot 1100 millioen gulden. Ten aanzien van leveranties in het kader van het E.R.P. ant woordde de Minister op een des betreffende vraag, dat het niet onmogelijk is dat over enige tijd meer sinaasappelen, bananen en zuidvruchten in Nederland te ver krijgen zullen zijn. Minister Mansholt merkte ver der nog op, dat de Regering er ernstig rekening mee houdt, dat ook de textielindustrie spoedig grote moeilijkheden bij de export zal ondervinden. Enkele uren nadat de leiders van de vakbonden in Beieren de staking vanwege de lage voedsel rantsoenen hadden afgelast, is van Brits-Amerikaanse zijde hekend gemaakt, dat de broodrantsoe nen in 4 staten verhoogd zullen worden. De stakingen in de Britse zóne, voornamelijk in Hannover, werden Donderdag beëindigd. Na een conferentie van de militaire gou verneurs met Duitse, 'Britse en Amerikaanse functionarissen werd besloten het rantsoen in Bei eren, Neder-Saksen, Noord-Rijn land Westfalen en Sleeswijk-Hol- stein met 1000 gram te verhogen, zodat 't op 8500 gram per maand gebracht wordt. Ook werd be sloten het rantsoen in alle staten van de Brits-Amerikaanse zóne met ingang van 1 Juli op 10.000 gram te brengen. Generaal Sir Brian Robertson verklaarde, dat de tijdelijke op heffing op II Juli van de voedsel- sancties tegen staten, die in ge breke gebleven waren, niet het De behandeling van het rapport van de Commissie voor Goede Diensten over West-Java door de Veiligheidsraad zal heden plaats vinden. Aangezien de heer Van Kleffens naar Nederland is ver trokken, zal de Ned. Ambassa deur bij de Canadese regering, de heer Van Royen, uit Ottawa over komen om de heer Van Kleffens te vervangen als leider der Ned. delegatie. KINDJE OVERREDEN EN GEDOOD. Zaterdagmiddag viel het vier jarig dochtertje van de heer Wiek te Aarle Rixtel al spelende onder een met paard bespannen wagen, met het gevolg, dat het meisje met het hoofd onder een der wie len terecht kwam en vrijiwel op slag werd gedood. gevolg was van de recente sta kingen. Deze maatregel sloot niet de mogelijkheid uit van strafmaat, regelen na die datum, indien de staten hun quota zelfgeteelde producten niet zouden afleveren aan de bizonale pool. Naar men weet te weten is een voorstel gedaan om de calorische waarde van het dagelijkse rant soen in Essen, Hamburg, Wuert- temberg, Baden, het Ruhrgebied en Bremen, dat momenteel 1593 calorieën bedraagt, te verhogen. LIET BEWAKER 'GEDETI NEERDE ONTSNAPPEN? De Officier van Justitie van de Arrondissementsrechtbank te Mid delburg eiste 5 maanden gevan genisstraf tegen J. P. B. O., voor heen bewaker van het interne ringskamp te Sluis, die de gede tineerde E. L. gelegenheid had ge geven te ontsnappen. Hij had zich op de wachttoren, waar hij dienst had, omgedraaid, waardoor L. ge legenheid kreeg uit het raam te springen en het kamp te verlaten. De Officier achtte dit een zeer ernstig ambtsmisdrijf. De recht bank evenwel meende, dat het on derzoek nog niet volledig was en verweeg de zaak voor andere in structie naar de rechter-commis- saris. BETJE WERY WERD TOT LEVENSLANGE gevange nisstraf VEROORDEELD. Het Amsterdamse Bijzonder Ge rechtshof heeft Zaterdagmorgen, uitspraak doende, de 27-jarige Betje Wery, door wier verraad de persoonsbewijzencentrale van de groep Badriaans in 1944 in de val liep, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, alsmede ontzet ting uit de burgerlijke en politieke rechten. Tegen haar was de dood straf geëist. In de sententie, die door de Pre sident B. de Gaay Fortman werd voorgelezen, werd het opleggen wan levenslange gevangenisstraf geboden geacht, „omdat het Hof in deze verdachte een verdorven en gevaarlijke vrouw ziet, die ver dient zwaar te boeten voor het geen zij haar landgenoten heeft misdaan." Het Hof achtte deze zware straf in het belang van het gehele Ne derlandse volk. Betje Wery kan binnen een ter mijn van 8 dagen cassatie aante kenen. Tien personen zijn Zaterdag ochtend om het leven gekomen bij een vliegramp in het Witkop gebergte in Oranje Vrijstaat. Na lang speuren heeft de C. C. D. te Tilburg de draad in han den gekregen van een smokkel- complot van belangrijke omvang. Bij een groot expeditiebedrijf daar ter stede was een handlan ger van een smokkelbende 'in dienst. Diens gangen werden na gegaan en bij een inval in het ex peditiebedrijf werden 1000 knotten Belgische wol en bijna 1400 zak doeken, alles keurig verpakt aan getroffen en in beslag genomen. Op de pakken bevonden zich adressen, welke evenwel gefin geerd bleken, evenals de plaats van herkomst. Een verder on derzoek wees uit, dat in het laat ste half jaar niet minder dan 34.000 knotten wol, met een ge wicht van 3400 kg en zeer vele zakdoeken ons land waren bin nengesmokkeld. In het westen des lands werden deze goederen met flinke winsten verkocht. Vier Tilburgers behoorden tot het complot, met name de expe ditieknecht Van G., de bakker B.t de slager Van E. en de slagers knecht Van der A. Afnemers wa ren de expediteur L. en de slager van E., heiden wonende boven de Moerdijk. De goederen werden nadat zij binnengesmokkeld waren, opge slagen bij bakker B. te Tilburg. Van hieruit werden zij met kar en paard, verborgen onder brand hout naar de expeditieondeme- ming gebracht, waar de knecht voor de verdere afwikkeling zorg de. Er werden winsten gemaakt van 8 tot 10 per kg. Naar schatting is op deze wijze voor een halve -ton aan Nederlandse deviezen verloren gegaan. De betrokkenen werden alle achter slot en grendel gezet. De Minister van Wederopbouw en Volkhuisvesting heeft besloten voorlopig voor de zomer van 1948 geen verbod tot het uitvoeren van onderhoudswerken uit te vaardi gen. De Minister heeft deze be slissing genomen, nadat hem door gepleegd overleg met de werkge versorganisaties in het bouwbe drijf gebleken was, dat van die zijde alle mogelijke medewerking zal worden verleend om het on derhoudswerk zoveel mogelijk te beperken. Mocht evenwel deze noodzakelijke beperking van on derhoudswerken door onvoldoende medewerking niet worden bereikt en daardoor de nieuwbouw door gebrek aan voldoende arbeids krachten stagneren, dan zal de Minister niet aarzelen alsnog in grijpende maatregelen te nemen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1