ÏPrinses Juliana Het Europa-Congres in Den Haag. Koning uit Jordaanland beëdigd als Regentes van het Koninkrijk ZATERDAG 15 MEI 1948. Spaak trekt zijn ontslagaanvraag in. willedk lieeft dit verz°ek inge- Amerik. bommenwerper opgevist Vliegtuig neergestort in Frankrijk Perzische openbare mening en SowJet-Unie. Bnts Prinselijk Paar in Frankrijk ®e IccslanJ ïn Salcslina V. S. beschuldigd in Perzisch Parlement Betere samenstelling van consumtie'-ijs. Frankering bij Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. ZONNIG EN DROOG. Droog en over 't algemeen zonnig weer, met iets hogere temperaturen dan gisteren. Zwakke tot matige wind tus sen Noord en Oost. Onder Redactionele leiding yan P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuws ch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. DE VRIJE 4de Jaargang No. 807- Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties bot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Uitgave Stichting „De Vrye Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Ma Mei. Opk. Ond. Opk. 15 4.46 20.27 10.30 16 4.45 2028 12.01 17 4.43 20.30 12.01 18 4.42 20.31 14.52 19 4.41 20.33 1615 20 4.39 20.34 17.39 21 4.38 20.36 19.02 22 4.37 20.37 20.26 23 4.35 20.38 21.46 24 4.34 20.40 2a.58 Qnd. 2.17 2.40 2.58 3.12 3.26 3.39 3.53 4.10 4.32 5.02 6 H. K. H. Prinses Juliana der Nederlanden ia gisterenmiddag, nu H. M. de Koningin andermaal de uitoefening van het Konink lijk gezag tijdelijk neerlegt, beëdigd als Regentes van het Ko ninkrijk. Dit is geschied in de verenigde lange jaren hebben mogen behou- vergadering var. de beide Kamers den. der Staten-Generaal. welke daar- 1 W(j verenigen ons in de innige toe in de vergaderzaal der Twee- bede, dat haar een schone en de Kamer waren bijeengekomen, rustige levensavond te midden onder voorzitterschap van Prof. van een weer tot voorspoed ko- R Kranenburg, voorzitter j mend volk moge worden geschon- Dr. van de Eerste Kamer. Voor deze plechtigheid waren in deze zaal enige veranderingen aangebracht. De regeringstafel was weggenomen; in de daardoor vrijgekomen ruimte waren de zetels voor H. K. H. de Prinses en voor Haar Gemaal Z. K. H. Prins Bernhard geplaatst. In de ruimte voor de stenogra fen waren zetels ingericht voor de Ministers en de leden van de Raad van State en voorts voor de volgende autoriteiten: Dr. J. J. van de Velde, regeringscom missaris voor bestuursaangelegen heden voor Sumatra, Dr. M. F. da Costa Gomez, vertegenwoor diger van Curagao bij de Neder landse regering; Mr. Dr. R. H. Pos, vertegenwoordiger van Suri name bij de Nederlandse regering; Th. Sanders, voorzitter der Alge mene Rekenkamer; mej. Mr. M. A. Teilegen, directeur van het Ka binet der Koningin, Mr. Dr. J. Donner, President van de Hoge Raad der Nederlanden en Mr. H. Haga, President van de Bijzon dere Raad van Cassatie. Te kwart voor twee opende de President, Prof. Mr. Kranenburg, de verenigde vergadering, waar na de Griffier Prof. Dr. A. L. de Block voorlezing van het besluit der beëdiging van ,H. K. H. gaf. Vervolgens benoemde de voor zitter tot leden der commissie van in- en uitgeleide de heren Mr. J. R. H. van Schaik, President der Tweede Kamer en Prof. Mr. A Anema, lid der Eerste Kamer. Tegen twee uur begaf deze commissie zich naar de ingang van het Kamergebouw om H. K. H. Prinses Juliana en Z. K. H. Prins Bernhard binnen te gelei den. De Vorstelijke personen wa- rem alleen per auto, komende van het Paleis Noordeinde, aan het gebouw gearriveerd, waar de par ketwacht een erewacht vormde. Toen de Prinses en de Prins hu* zetels hadden ingenomen, hield de voorzitter Prof Mr Kranenburg, de volgende toe spraak: Koninklijke Hoogheid. Namens de verenigde vergade- ri*g der Staten-Generaal heet ik Uwe Koninklijke Hoogheid en Haar Gemaal welkom in die plechtig uur. Met diep leedwezen hebben de ken. Met vol vertrouwen en diepe genegenheid ziet het Nederlandse volk de waarneming van het Ko ninklijk gezag wederom aan Uwe handen toevertrouwd, overtuigd als het is, dat handhaving van ons constitutioneel bestel, dat de waarborging van recht en vrij heid in Uwe handen veilig zullen zjjn, en Uw bewind zal worden gedragen door warme liefde voor ons volk. Als voorzitter van de verenigde vergadering der Staten-Generaal neem ik dan thans de vrijheid Uwe Koninklijke Hoogheid eer biedig te verzoeken de door de grondiwet van de Regent gevor derde eed in mijn handen te wil len afleggen. H. K. H. Prinses Juliana legde vervolgens in handen van de voor- zifter de in artikel 44 der grond wet voorgeschreven eed af. Na deze plechtige beëdiging ztwde de voorzitter nog het vol gende Aiogen aan Uwe Koninklijke Hoogheid de kracht en de wijs heid geschonken worden voor de vervulling van Hare hoge taak en moge Gods zegen op Hhar arbeid rusten. Deve de Regentes." Hiermede was de plechtigheid ten einde. Uitgeleide gedaan door de leden der commissie verlieten de Prinses-Regenfes en Prins Bernhard daarna de zaal. Na terugkeer der leden en na dat Mr. Van Schaik had medege deeld, dat de commissie zich van haar taak gekweten had, sloot de voorzitter de verenigde vergade ring der Staten-Generaal. Abdullah is Koning van Trans jordanië hij de gratie van Enge land. Zijn rijk ligt aan gene zijde van Palestina, aan deze zijde van de Jordaan. Dat zegt alles. Trans- Jordanië is 'n kunstmatige schep ping en met de naam is het al nief anders gesteld. De stoot daar toe gaf na de eerste wereldoorlog een Britse Minister van Koloniën, diè voor een nieuw lid van de oude beproefde familie der Hasje- miden een troon, of tenminste een troontje moest vinden. De Hasje- miden hadden tijdens de oorlog dapper meegeholpen, tezamen met de legendarische Overste Lawren ce de Turken te verslaan. Zij kre gen daarvoor een beloning in de vorm van 'n kroon: de vader Hus sein in Arabië, en de zoon Feisal eerst in Syrië en later in Irak. Abdullah was een volgende nako meling en pretendent. Hij kreeg de woestijnen aan gene zijde van de Jordaan, op voorstel van de Minister van Koloniën Wins ton Churchill. Het moet de gewone burger langzamerhand duizelen. De be richten over Unies, federaties en dergelijke volgen elkander in snel tempo op en men krijgt de indruk, dat velen in Europa wel hetzelfde willen, maar dat zich uit alle plannen nog iets wezenlijks moet kristalliseren. Iets, waarook de gewone mens houvast aan heeft. Iets waar hij aan geloven kan en tevens iets wat zijn steeds aan wezig zijnde, misschien onbewus te vrees voor een nieuwe oorlog kan verminderen. Want in feite leeft de West-Europeaan als iemand, die in zijn droom twee sneltreinen op hetzelfde spoor op zich ziet afkomen en geen voet kan verzetten door de onmacht, die juist in dromen zoveel voor komt. De twee grootmachten Amerika en Rusland, die lijnrecht tegen over elkander staan, getuige wel de verklaringen, die zo pas door hen zijn afgelegd, dreigen in een onderlinge strijd het oude West- Europa te verpletteren en de West-Europeaan voelt zijn on macht. Het is deze onmacht, die hem aan de ene kant onrustig maakt en aan de andere kant be rustend in zijn komende noodlot. Beide geesteshoudingen zijn ge vaarlek. De enige juiste is om die on macht te lijf te gaan. Deze vloeit hoofdzakelijk voort uit de ver deeldheid, die er in het mde werelddeel heerst. De verdeeld heid, die zwak maakt, moet wor den bestreden met alle middelen waarover men nog beschikt. Want indien men zou kunnen bereiken, dat bijvoorbeeld landen als Enge- Staten-Generaal kennis genomen ."„s J liT7^, SJBngT van de redenen, die hebben geleid Nederland^ Belgie, Frank- tot het Koninklijk besluit, waarbij aan Uwe Koninklijke Hoogheid aan de waarneming van" het Konink lijk gezag werd opgedragen. Een golf van ontroering is door ons volk gegaan, toen het dooi de vertrouwde stem van onze Ko ningin, die in de jaren der bezet- "*8" zo dikwijls sterkende woor- den van bemoediging en ver troosting en hoop tot ons bracht, de tijding hoorde, dat Hare Maje steit heeft besloten tot spoedige afstand van de Kroon ten be hoeve van Uwe Koninklijke Hoog heid. Wij begrijpen volledig, dat en kel diep plichtsbesef en warme liefde voor land en volk dit ingrij pende besluit deden ontstaan, en wij buigen daarvoor eerbiedig het hoofd vervuld van weemoed en dankbaarheid; dankbaarheid, dat w9 onze geliefde Koningin zo MEDEDELING. In verband met het Pink sterfeest zai Maandag a„s. «ns Blad niet verschijnen- Paul Henri Spaak. België's waar nemend Minister-President heeft gisteren de Woensdag- j.l. 'bp de Prins-Regent ingediende ontslag aanvrage van zp'n Regering inge trokken. k: Socialistische en de Ohriste- Volkspartij zpn Donderdag- nd tot volledige overeenstem- g gekomen over de kwestie de subsidiëring van Katholie- scholen,, waardoor de Rege- gscrisis was ontstaan. ret Kabinet van de Prins-IRe- »t deelt mede: Prins-Regent heeft Vrijdag- (rgen Rolin, voorzitter van de jlaat, in audiëntie ontvangen, hem verantwoording heeft af- slegd over het volbrengen van -Jjn taak. Vervolgens heeft de PrinsRe- gent Eerste-Minister Spaak ont vangen. Op grond van de inlichtingen, we de Prins-Regent door Rolin aijn verstrekt, heeft hij Spaak verzocht de ontslagaanvrage van ajn Kabinet in te trekken. t,»^6 A-N.P.-correspondent meldt nader uit Brussel, dat Spaak, naar vernomen wordt, er in toegestemd ■fyu hebben opnieuw Eerste-Mi- mster te worden. rijk, Spanje, Portugal, Italië, Zwitserland, Luxemburg, West- Duitsland en de Skandinavische landen zich zouden verenigen tot een hechte Unie, die naar buiten als een eenheid zou optreden, dan zouden zowel Rusland als Ameri ka terdege rekening moeten hou den met deze West-Europese macht, die dan niet onder zou doen voor deze beide kolossen. Deze laatste gedachte nu be gint hoe langer hoe meer post'üe vatten. Allerwege is men in dit gedeel te van ons oude werelddeel dan ook bezig met het opstellen van plannen om te komen tot dit ge wenste doel. De Benelux was een begin. Een tolunie tussen Frankrijk en Italië is eveneens in de maak. Een vijf- mogendhsdenverdrag tussen En geland, Frankrijk en de Benelux- landen is afgesloten. De Skandi navische landen bestuderen de mogelijkheden van een zeer nauw samengaan. Daarnaast werden en worden belangrijke besprekingen gevoerd tussen de 16 landen die de Marshall-hulp uit Amerika heb ben aanvaard. Zoals dus reeds werd opgemerkt is men allerwe gen bezig. Hiernaast, maar natuurlijk toch weer in nauw verband, staan de plannen van het Congres van Europa, dat in de afgelopen week in Den Haag en Amsterdam werd gehouden en waarvoor van Nederlandse zijde grote belang stelling bestond. Op dit congres werd door vele buitenlandse Staatslieden het woord gevoerd. Het enige wat jammer is, is mis schien dat geen der sprekers thans in hun respectieve landen de touwtjes van de regering in han den heeft. Maar wat niet is kan komen, zullen wij maar denken. De resolutie, die aan het begin van dit congres met algemene stemmen werd aanvaard en waar in verklaard werd, dat het con gres de nagestreefde doeleinden eerst volledig bereikt achtte op de dag, dat geheel Europa ver enigd en georganiseerd zal zijn, liet duidelijk de doelstelling uit komen, al klinkt deze wel wat op timistisch. Het congres, dat zich gesplitst had in drie secties, namelijk een politieke, een culturele en een economische, nam meerdere reso luties aan. Uit deze verklarin gen sprak steeds weer de nood zaak om nauw samen te werken, waarbij de afzonderlijke staten een gedeelte van hun souvereini- teit dienden prijs te geven. Dit laatste zal zeker een der belang rijkste kernpunten vormen van het gehele probleem. Het is im mers juist de souvereiniteit, die steeds verhindert, dat men een unie met een ander kan vormen. Op dit punt zal dus een ieder wat moeten toegeven en hopelijk geschiedt dit snel en zonder veel strubbeling. Minister Bevin's woorden, gesproken op 4 Mei j.l. in het Lagerhuis, die luidden: Het is geenszins de bedoeling van de Engelse regering om ons door academische discussies over sou vereiniteit te laten afleiden van de grote practische taak, die wij ter hand hebben genomen, mogen hierbij in daden worden omgezet. Want op daden zal het in de naaste toekomst aankomen. En dit is juist, wat men in de resolu ties en de vele redevoeringen van het Haagse Congres heeft gemist. Vele schone woorden zijn gespro ken; vele ""fraaie volzinnen zijn geformuleerd Zo lezen wij in de economische resolutie o.a. dat ed naties van Europa alleen gered kunnen worden door een volledige economische Unie, welke een en kel afzetgebied vormt voor ar beid, voortbrenging en handel. Vele eenvoudige mensen begrijpen al lang niet meer, waarom Euro pa verdeeld is door talloze gren zen met even zovele douanefor maliteiten en handelsbelemmerin gen. Wanneer men deze inder daad opheft, zullen zeer zeker in het begin enkele schokken plaats hebben. Onze generatie zal zich misschien slechts moeilijk kunnen aanpassen aan de nieuwe om standigheden, doch over vijftig jaar weet men niet beter meer. Er kan in Éuropa iets groots worden verricht, maar de tijd dringt. Naast compressen, rede voeringen en resoluties, die op hun tijd van belang kunnen zijn om den volke in te lichten en rijp te maken, dienen de regeringen der betrokken landen van wal te ste- ikien met voorbijzien van kleine eigen belangetjes. De Belgische oud-premier, Paul van Zeeland, sloeg de spijker op de kop, toen hij zeide: „Het volk van Europa beschikt over dë no dige moed. Het heeft slechts lei ders nodig, die de juiste weg wij-, zen". Indien deze leiders spoedig gevonden worden kan Europa nog een betere toekomst tegemoet gaan. Franse vissers hebben het wrak van een twee-motorige Ameri kaanse Glenn Martin-hommen- werper opgevist uit de Middel landse Zee, 32 km ten Zuiden van Séte. Toen het wrak aan land gebracht werd was er geen spoor van inzittenden te bespeuren. Men vermoedt, dat het vliegtuig in de oorlog werd neergehaald. Nabij Saint Bauzile in Zuid- Frankrijk is Donderdagavond een vliegtuig neergestort Een boe renarbeider, die een explosie hoor de, begaf zich naar de plaats van de ramp en vond de resten van een vliegtuig. Het aantal doden is nog niet bekend. De mogelijkheid bestaat, dat het een toestel van de Belgische maatschappij Sabena betreft. Vol gens een onbevestigd bericht is het een transportvliegtuig. De Franse politie heeft Vrijdag morgen vroeg vier lichamen te voorschijn gehaald uit .het Wrak van het tweemotorig vliegtuig, dat Donderdagavond in een storm in het rotsachtig gebied van Ardeche is verongelukt. Een der lichamen werd herkend als dat van een jonge vrouw, die een paspoort bij zich droeg op naam van Kathleen Hartington, geboren 20 Februari 19i20. (iDe markiezin Kathleen van Harting ton is een dochter van Joseph O" Kennedy, voormalig Amerikaans ambassadeur in Groot-Brittannië Zij huwde in 1944 met de markies van Hartington van de Cold- stream-Guards, die hetzelfde jaar in de strijd omkwam. Hij was de oudste zoon van de tiende hertog van Devonshire). Een van de andere drie doden, allen mannen, was een militair. Het is niet bekend of er meer dan vier personen aan boord waren. Het Arabische Eegioen. Abdullah, thans 66 jaar oud, i; verstandig en geslepen, zoals het een zoon van de woestijn betaamt, en hij bleet steeds een beproefde vriend van Engeland. Zijn Rijk was een Brits protectoraat, een étappe op de weg over het land naar de aardoliebronnen van Irak en een steunpunt in de nabijheid van de zeeweg naar Indië. De Emir (Vorst) ontving grote subsidies, zowel ten behoeve van zijn Staat alsook ten gunste van zijn particulier vermogen^ Daar mee kon hrji een klein leger vor men. dat in het gehele Oosten enig is en ook op een dienovereenkom stig prestige kan bogen. Het Arabische Legioen, zo heec dit leger, is niet een schare van strijders met wapperende boer- noesen, ouderwetse geweren en zilverbeslagen dolken, welks ont brekende militaire ervaring door schilderachtige kleurenpracht ge compenseerd moet worden. Het Legioen is veeleer zeer modern ge üniformeerd en bewapend, goed opgeleid en gedeeltelijk gemoto riseerd; een scherp geslepen in strument van Britse instructeurs. Dank zij een zorgizaam verkregen en aangekweekte kennis van de Oosterse mentaliteit, waren de in structeurs in staat hij de Bedoe- inen een aanzien te verkrijgen, dat zij thans nog bezitten. Aan het hoofd van het Arabische Le gioen staat geen Arabier, maar een Britse Majoor, J. A. Glubb, "de d"-or Abdullah tot Trans-Jor daans Generaal en Pasja ia be vorderd. De naam van Glubb ziel men slechts zelden in de koppen van de couranten. Enkelen weten iets af van deze vroeger zo schra le officier, die Engelsman is ge bleven en toch een halve Arabier werd, evenals vroeger Lawrence en later St. John Ohiïby, de En gelse adviseur van Ibn Saoed. Uit een handvol armzalige en rondzwervende Bedoeïnen stelde Glubb Pasja een goed met corps geest bezield leger van ongeveer 10.000 man samen. Daardoor werd Abdullah's heerschappij, verzekerd, ook in critieke tijden, toen Ibn Saoed de Hasjemiden uit Mekka had verjaagd en grote lust had zijn overwinningstocht naar Trans Jordanië voort te zetten. De kameelruiters en lichte pant sertroepen zijn zeer bewegelijk, zij duiken onverwachts nu eens hier dan weer daar op, alsof zij uit de lucht komen vallen. Het verras singsmoment is een belangrijke factor bij het geheim van hun succes1 Zo greep in het jaar 1941 het Arabische Legioen tezamen met de Engelsen in het opstandi ge Irak in en kort daarop in Sy rië, een ten gunste van Hitier en zijn trawanten met zorg opgestel de voorpost van Vichy. Abdullah ontving na de tweede wereldoorlog, evenais na de eer ste, de hem toekomende dank. De Emir werd een Koning en het protectoraat werd een onafhanke lijke Staat, die tot' nu toe als enige Arabieren-staat tot een ver drag met Engeland overging, zo dat Trans-Jordanië ook in de toe komst wel voor .een Brits steun punt kan doorgaan. De subsidies uit Londen vloeien eveneens nog onverminderd in de kas van Ab dullah. De tegenspeler van de ex-Moefti. Intussen wil Koning Abdullah zijn macht niet tot Jordaanland beperken. Vaak deed hij aanspra ken gelden op „Groot Syrië," en zijn Engelse beschermheren zullen dat wel ongaarne gezien hebben. De prominente Syriërs echter wil den slechts met tegenzin en de Libanezen helemaal niet. Nu is in Palestina een nieuwe mogelijkheid ontstaan, en deze moet met behulp van de opslaan de golven van het Arabische na tionalisme worden uitgebuit. Plot seling werpt de gematigde Abdul lah, die tot die tijd slechts weinig op de voorgrond was getreden, de Joden een oorlogsverklaring voor de voeten. En hij voegt er de ver zekering aan toe, dat het hem „een eer en een genoegen" is. Maar dë vergenoegde wil niet alleen Joden overwinnen hij/ wil veeleer ook in de kring van zijn Arabische collega's en rivalen de eerste viool spelen en om dat doel te bereiken, moet het superieure militaire instrument van de Glubb Pasja meehelpen. Men spreekt zo gemakkelijk over een strijd tussen Joden en Arabieren in Palestina, doch ver greet daarhij, aat de tegenstanders van de Joden onderling geens zins een eenheid vormen. Tot heden voerde de ex-Moefti van Jt ïuzalem, Amin el Husseini het hoogste woord, ongeacht zijn grijs verleden als aanbidder van de as. Hij verheugde zich in de toege negenheid van koning Faroek van Egypte, die de uit Europa uit gewekene met een broederlijke kus ontving en in de hulp van koning Ibn Saoed, die een wrok koestert tegen de Hasjemiden (dit is overigens wederzijds). De jongste successen van de Joden evenwel berokkenden de ex-Moefti schade en monterden Abdullah op. Maar hij, die door Abdullah vroeger eenvoudig „schurk" werd genoemd, zal zich ook in het spel der intriges van zijn eigen beste vrienden niet zo gemakkelijk ge wonnen geven. De Arabische on enigheid gaf inmiddels de Joodse Haganah de gelegenheid, tot han delen over te gaan. Nu maken de Arabieren zich weer gereed om een tegenaanval te doen, en de koning van Jordaanland hoopt, daaruit goede munt te slaan. Het zou wel eens kunnen, dat deze niet alleen gesloten zal worden hoop een gevaarlijke vergissing om de Arabische landen, doch ook blijkt te zijn. j 's werelds grootste olievoor Onmachtige UNO. j raden' zo besluit het artikel De Arabieren in Palestina zijn wel in aantal bijna dubbel zo sterk als de Joden. Daarentegen strijden in de Joodse gelederen veelvuldige soldaten, die tijdens de tweede wereldoorlog in de ge allieerde legers hebben gediend. Zij beschikken over oorlogserva ring, terwijl in het kamp van de tegenstander bijna uitsluitend het Arabische legioen hierover be- beschikt. Palestina's landgrenzen worden door Arabische staten ge vormd, waaruit in grote getale Arabieren naar Palestina stro men. Hulp voor de Joden kan alleen van over zee of door de lucht worden aangevoerd, en daar waken de Engelsen voor Terwijl de golven van de oorlog in Palestina steeds hoger slaan geven de beraadslagende wijzen van Lake Success een troosteloos beeld van radeloosheid te zien. Volgens de speciale correspon dent van de „Times" t'e Bagdad heeft de Palestijnse kwestie de Brits-Iraakse verhouding „vergif tigd". De gebelgdheid over Engeland wegens het aannemen van een houding, welke volgens de Ira kezen pro-zionistisch zou zijn, is sinds de Sowjet-Unie het verde- -Uigsplan voor Palestina voor staat, toegenomen door vrees, ai- dus de „Times". Een Zionisjischc staat wordt beschouwd als niets anders als een SowjetRussisch bruggehoofd ten behoeve van de overheersing in het Midden-Oos ten. Mat er ook gezegd mag wor- üen over de Westelijke mogend- nedenzo vervolgt de correspon dent van de „Times", zij wor den door de Irakezen beschouwd als natuurlijke bondgenoten en^de Irakezen hebben vrees voor en atkeer van het communisme. Volgens de openbare mening in Irak zal het volgende „object" van de. Sowjet-Unie de Perzische Golf zijn. Men meent, dat de tang n ibT t Nadruk verboden. (Unicos Press.) Prinsen Elisabeth van Engeland en de Hertog van Edinburgh zijn Vrijdagmorgen vroeg per veerboot m Duinkerken aangekomen. De overtocht werd gemaakt onder zeer uitgebreide voorzorgsmaatre gelen. De passagiers van de boot hebben de Prinses gedurende de nacht niet aan dek zien verschij nen. De Hertog van Edinburgh vertoonde zich wel op de brug, ge kleed in zee-uniform, zodra de speciale wagon aan boord was ge reden. Hij nam enige tijd de plaats in achter het stuurwiel onder het wakend oog van kapitein John Beach, alvorens zich ter ruste te begeven. In een communiqué van de Ha ganah wordt meegedeeld, dat een hoge Britse officier het Joods bu reau er officieel van in kennis heeft gesjeld, dat de strijdkrach ten van het Arabische legioen in Palestina niet langer onder het opperbevel van het Britse leger staan. De Haganali deelt voorts mede, dat de Arabieren Donderdag Kfar Etzion, een groep van vijf Joodse nederzetting-en ten zuiden van Je ruzalem, zijn binnengedrongen. Volgens eerdere Joodse berich ten uit Kfar Etzion zijn honderd Joden bij de beschieting- gedood en vele gewond. Kfar Etzion is de eerste grote stelling, die voor de Joden verloren gaat. Te Damascus wordt officieel medegedeeld, dat de Arabische Li ga accoord is gegaan met de voor_ waarden, waaronder de Transjor- daanse strijdkrachten van Koning Abdoellah's Arabisch legioen aan de strijd in Palestina zullen deel nemen. Te Amman; de hoofdstad van Transjordanië, zouden naar ver wachting gisteren besprekingen beginnen tussen Emir Abdoel de regent van Irak, en Koning Abdoellah, waaraan ook poli tieke- en militaire adviseurs deel1 zullen nemen. Het Joodse bureau heeft aan de V. N. medegedeeld, dat het Trans, jordaanse Arabische leger van Koning Abdoellah thans aanvallen deed op de Joodse nederzettingen van Kfar Ezion, nadat de Britse officieren het commando over het leger uit handen hadden gegeven „in aperte tegenspraak" met vroe gere verzekeringen van Britse zijde. De Haganah heeft het overdra gen van het commando over het Arabische legioen door Groot- Brittannië bestempeld als „ver raad". Volgens andere berichten van de Haganah hebben Syrische pant sereenheden een aanval gedaan op de nederzetting in het Noord- Oosten van Palestina. De Ara bieren zouden de dorpen Madhar, Hadatha en Oelan in Neder-Galli- lea prijsgegeven hebben en de Ha ganah zou het dorp Berir hebben veroverd. Op de weg van Jeruzalem naar Tel Aviv zouden de Arabieren stand houden in de sector van Latroen-Bab Elowad. De politieke commissie van de V. N. heeft een speciale nacht- zitting gehouden voor bespreking van een voorstel tot het zenden van een bemiddelaar van de V. N. naar Palestina en ontbinding van de commissie voor Palestina. De bemiddelaar zou aangewezen moe ten worden door de Grote Vijf en bevoegdheid moeten krijgen „zijn goede diensten te verlenen aan de plaatselijke autoriteiten in Pale stina" om te bereiken: 1. Een regeling voor gemeen schappelijke diensten welke nodig zijn voor de veiligheid en het wel zijn van de bevolking. 2. Bescherming van de Heilige plaatsen. v 3. Bevordering van een vreedza me regeling van de situatie. 4. Samenwerking met de wa penstilstandcommissie van de Vei ligheidsraad. 5. Een beroep op samenwer king van de in aanmerking ko mende instellingen van de V. N. en andere humanitaire en politie ke organisaties. De Sowjet-Unie en Polen ver klaarden zich tegen de meeste punten van het voorstel. De Sow jet-Unie stemde tegen het ontbin den van de commissie voor Pale stina. Dr. Gilbert Jessup (Ver. Staten) legde een verklaring af, waarover vele afgevaardigden zich verwon derden. Hij zeide: „Terwijl het duidelijk is, in het licht van de huidige omstandigheden, dat het verdelingsplan gekoppeld aan een economische unie, zoals voorzien in de resolutie van 29 November, niet tot uitvoering kan worden gebracht, is het evenzeer duide lijk, dat, hangende nadere actie van de algemene vergadering ten aanzien van de toekomstige rege ring van Palestina, de resolutie van 29 November, ofschoon niet tot uitvoering gebracht kunnen worden, als aanbeveling blijft be staan". Jessup verklaarde verder, dat hij „ontwikkelingen van het meest verwarrende karakter" in Pale stina voorzag binnen de komende uren. Trygve Lie. de secretaris-gene raal van de V, N„ heeft van Ko ning Abdoellah van Transjordanië een telegram ontvangen, waarin gezegd wordt: „Wij protesteren tegen de aanvallen van Joodse gewapende organisaties op Arabi sche gebieden in de buurt van Toelkarm en tegen de afschuwe lijke aanval op Beisan, er op wij zende, dat deze provocatie, wan neer zij blijft yoortduren, de toe stand' nog ingewikkelder zal ma ken". Het oppercommando van de Haganah heeft per radio een be roep gedaan op de Joodse bevol king, rekening te houden met de mogelijkheid van invasie en lucht aanvallen op de Joodse staat. Twee uur voor het uitroepen van de Joodse staat heeft de Haganah verzocht met ingang van* Vrijdag nacht in de Joodse steden een gedeeltelijke verduistering in te voeren, de schuilkelders in orde te maken, samenscholingen op straat te voorkomen en op het platteland loopgraven te maken. De voorlopige Joodse regering heeft het Britse wetboek van 1939, waarin de immigratie in Pa lestina aan banden werd gelegd, en de wet op beperking van de verkoop van land, ingetrokken. Volgens het Egyptische pro- regeringsblad „Al Assass" zullen 20.000 Joodse manschappen plus de groep Stern, wanneer de strijd werkelijk uitbreekt, 50.000 Egyp- tenaren, 50.000 Irakezen. 12.000 Arabieren uit Transjordanië en 10.000 uit Syrië en Libanon tégen over zich vinden. Volgens Dr. William Haber, speciaal adviseur van generaal Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur in Duitsland, voor Joodse aangelegenheden, zullen naar zijn mening de Joodse strijd krachten in Palestina „een zak vol militaire verrassingen" ope nen, zodra de Engelsen volledig zijn teruggetrokken en de strijd in volle omvang is losgebrand. Hij was van mening, dat de Joden tot nog toe niet met zware kanonnen of nog dodelijker wapens voor de dag zijn gekomen, uit vrees voor inbeslagneming door de Engelsen. „Israël" de Joodse staat geproclameerd. Rabi Ab. A. HUlel Silver, voor zitter van de Amerikaanse sectie van het Joods bureau voor Pale stina, heeft na de proclamatie van de Joodse staat verklaard: „De Joodse staat, de droom van de sinds 20 eeuwen dakloos wan delende Jood, is thans werkelijk heid geworden. Trouw aan het handvest der V. N. zal de Joodse staat streven naar wereldvrede én samenwerking". Activiteit in Egypte. Twee vliegvelden in Egypte staan van gi^terenochtend af on der militair toezicht, terwijl alle toegangswegen tot Alexandrië eveneens door militairen worden bewaakt. Van bevoegde zijde wordt vernomen, dat er bij de kleine Egyptische marine de ge hele week reeds bedrijvigheid heerst. Naar verluidt is een aan tal mijnenvegers, kustbewakings- en landingsvaartuigen bij de grens van Palestina, aangekomen. Jemen neemt tleel aan „Heilige Oorlog". Prins Seif el Islam Abdoellah, afgevaardigde van Jemen bij de Arabische Liga, heeft bekend ge maakt dat zijn land zal deelnemen aan de „Heilige Oorlog^m Pales tina. Staat van beleg in de Libanon. Voor het gehele Libanese grond gebied ig Vrijdag de staat van be leg afgekondigd. Uitzonderingstoestand in Irak. Bij Koninklijk decreet is voor geheel Irak de uitzonderingstoe stand afgekondigd. Commissie voor Palestina van haar taak ontheven. De politieke .commissie der V N. heeft met 32 tegen 8 stemmen bij 12 onthoudingen de commissie voor Palestina van haar taak ont heven. De resolutie werd in haar ge heel aangenomen met 35 tegen 6 stemmen bij 10 onthoudingen. De bepalingen ervan machtigen de bemiddelaar de bescherming van de heilige plaatsen te verzekeren. De resolutie ontheft tenslotte, zoals reeds gemeld, de commissie van Palestina van de verdere uit oefening van haar taak met in gang van 1 Juni 1948. Tegen de resolutie in haar geheel stemden de Sowjet-Unie, WiiRusland, de Oekrajne, Tsjecho-Slowakije, Po len en Joego-Slavië. Egytische troepen zullen Pa lestina binnentrekken. Een Egyptisch regeringscom muniqué zegt, dat Vrijdagnacht om één minuut over 12 Egyptische strijdkrachten de grenzen van Palestina zullen overschrijden. De mededeling werd gedaan tij dens een persconferentie van -de Egyptische Minister van Onder wijs. Het is dë eerste officiële verklaring over deze materie. Op het ogenblik, dat de troepen de grens overschrijden, wordt voor geheel Egypte de staat van beleg afgekondigd. Het Egyptische leger telt naar men gelooft ongeveer 40.000 man. In naam is er dienstplicht in Egypte. Zondag jl. werd voor het leger een crediet van vier mil- lioen pond sterling verstrekt om de „extra-uitgaven" van de grens troepen te dekken. Koning Abdoellah en de Pa lestijnse campagne. Uit kringen, die in nauwe ver binding staan met de Arabische liga, wordt vernomen, dat Koning Abdoellah van Transjordanië als voorwaarde voor deelneming van het Arabische legioen aan de Pa lestijnse campagne de voorwaarde heeft gesteld, dat het „Arabische bevrijdingsleger" in rijn tegen woordige vorm ontbonden wordt. Voorts bevestigden deze krin gen de authenticiteit van een verklaring van Koning Abdoellah, inhoudende, dat het Arabische Hoge Comité in Palestina niet representatief zou zijn. Andere voorwaarden van Ko ning Abdoellah, die door de Ara bische liga gesteund worden, mochten nog niet bekend worden gemaakt. Een lid van bet Perzische par lement, Ahmad Razavi, heeft in de zitting van Donderdag de vol gende beschuldigingen uitge bracht: „Het gehele Perzische parlement wordt door de regering der Verenigde Staten bekostigd. De onafhankelijkheid van het Per zische leger is vernietigd door de overeenkomst met de Amerikaan se militaire advies-missie voor Perzië". De voorzitter van de Madjlis (het parlement) sloot de vergade ring, nadat Ahmad Razavi nog had gezegd, dat George Allen (de voormalige Amerikaanse ambas sadeur) zich in interne Perzische aangelegenheden heeft gemengd en dat de Amerikaanse militaire missie „geen Perzische maar Amerikaanse belangen nastreeft". Onder grote opschudding ver lieten de leden de zitting. Met ingang van 15 Mei zal in consumptie-ijs, inplaats van mage re melk, gestandariseerde melk jvorden verwerkt. Dit betekent een belangrijke verbetering in de kwaliteit van het ijs.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1