Radio-toespraak van H. M. de Koningin, De Belgische Regeringscrisis Mededelingen over Federale Conferentie DONDERDAG 13 MEI 1948. 4de Jaargang No- 805- Hare Majesteit de Koningin heeft gisteren over de beide zenders een radio-rede uitgesproken voor Nederland en de Overzeesche Gebiedsdelen. Rauter in cassatie Complotten in Slowakije f)e leesfond in Sw De kwestie Honduras Rode Kruis team beschoten Staat van beleg in Egypte Geen nota doch siechts besprekingen. Marshall wil geen bilaterale conferentie Abdoeiiah Opperbevelhebber WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donder dagochtend tot -avond. Rustig weer. Aanvankelijk zwaar bewolkt met plaatselijk mist, later op verschillende plaatsen breken de bewolking. Vrijwel overal droog weer met zwakke tot matige wind tussen W. en N. Ongeveer dezelfde tempera- tuuur als gisteren. Frankering b]] Abonnement: Terneuwn. DE Advertentieprijs: per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver* melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkery N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. H.M. zeide: Land- en Rijksgenooten. Als die dag van gisteren her inner ik mij nog de 12de Mei 1889 toen het 40 jaar geleden was, dat mijn onvergetelijke vader in Amsterdam werd beëedigd en in gehuldigd. Waar ik u over het wederinstel- len van het regentschap van mijn dochter en daarmede verband hou. dende plannen voor de toekomst, wil spreken, meen ik daarvoor geen beteren dag te kunnen uit kiezen, dan deze op één jaar na 100-jarige herinneringsdag. Overgroote vermoeienis, die noch mijn werk, noch mijn gezond heid ten goede komt en die onder den druk van de uitoefening van mijn zware taak geen kans krijgt over te gaan, noopt mij ten twee den male mijn toevlucht te nemen tot een regentschap. Maar er is meer! Het is de last van het klimmen der jaren en achteruitgang van veerkracht, weerstand en arbeids vermogen van de krachten, welke den geest onontbeerlijk zijn voor het nemen van verantwoorde be slissingen in de diepgaande en in gewikkelde vraagstukken, die er in den tegenwoordigen tijd maar al te vele zijn. Voor deze nuchtere werkelijk heid ben ik gesteld en ofschoon ik mij steeds ten volle bewust- ben, dat de mensch slechts wikt en God beschikt, meen ik toch in het wel begrepen belang van u allen en van het Rijk te handelen door het regeringsbeleid toe te vertrouwen aan Juliana, die, naast wijs in zicht ook haar leeftijd voor heeft en over jonge frissche krachten beschikt. Het is op haar dringend verzoek, dat ik de troonswisseling uitstel tot het begin van September. Zij overwoog hierbij geen te leurstelling te willen wekken bij hen, die fnijn jubileum willen her denken. Ik hoop, dat het mij gegeven zal zijn den 30sten Augustus de teu gels van het bewind over te ne men tot na de feestén, om daarna afstand te haren behoeve te doen. Gij kunt ervan verzekerd zijn, dat ik eerst na rijpe overweging tot dit besluit gekomen ben en dat alleen uw belang en mijn plichts besef den doorslag hebben gege ven. Vooraf heb ik het ingewikkelde samenstel van hangende vraag stukken aan mijn geest doen voor bij trekken en zoowel deze als de zeer moeilijke tijdsomstandighe den trachten te peilen,- ja ik heb alle gezichtspunten in beschou wing genomen, die daaruit kunnen voorvloeien. Al deze problemen hebben dit eene gemeen, dat zij nog langen tijd onze aandacht zullen vragen. 0 (Dus ben ik tot de slotsom geko men, dat niet ik, doch een jonge kracht op mijn plaats moet mede werken om het zeldzame samen stel' van problemen, die ons en de geheele menscijheid in hun greep houden, tot een goede oplossing te brehgen. Hoeveel zoude ik tot u kunnen zeggen op een dag als deze, na al wat in den laatsten tijd door hoofd en hart is gegaan, maar dan zoude ik veel te veel geduld van u moe ten vragen. Slechts wil ik u zeggen, dat mijn gedachten steeds zullen blijven uitgaan naar hen, dfe hun leven gaven in den strijd tegen den overweldiger en- naar al degenen, die nog lijden, door wat zij verlo ren hebben. Wij moeten tezamen deij geest overwinnen, die spreekt uit de handelingen en nalatigheden, wel ke in de jaren van oorlog en bezet ting den weerstand hebben belem merd en zelfs vele goede Neder landers het leven hebben gekost, en die ook thans nog in ons volk rondwaart. Doch op dit oogenblik roep ik u met den meesten ernst toe: In dezen tijd varf geweld en gevaar, sluit u nauw aaneen, eendracht en nog eens eendracht. De goede eigenschappen, die wij in en na den oorlog konden ont plooien hebben buiten onze gren zen bij allen, die van goeden wille zijn, waar ook ter wereld, vertrou wen en waardeering gewekt. Dit vertrouwen en deze waar deering zijn een kostbaar bezit, dat wij niet verloren mogen laten gaan door verdeeldheid of het vooropstellen van ons persoonlijk belang. Toont opgewassen te zijn tegen den grooten tijd, waarin wij leven, met een wijden blik voor het wereldgebeuren en met begrip voor het wezenlijke, waar het voor ons allen om gaat. En vervult zoodoende uw plicht tegenover uzelf en tegenover het vaderland, tegenover onae bondge. nooten en de groote gemeenschap der volkeren. Gaat de toekomst tegemoet schouder aan schouder met Ju liana. God zegene u en mijn geliefd kind." Naar het A.N.P. verneemt heeft Rauter beroep in cassatie aange tekend. De Slowaakse provinciale- rege ring heeft mededelingen gedaan over ontdekking van een drietal complotten in de stad Lucenec, aan de Hongaarse grens. Twaalf per sonen zijn gearresteerd. Een der organisaties zou spionnagewerk voor dé westelijke mogendhedei} verricht hebben. De tweede was een anti-communistische jeugd groep voor het uitvoeren van sa botage en de derde noemde zich de „Anglo-Amerikaanse partisa- nen", aldus de .mededeling. Dé"* Joodse Nationale Raad van dertien kwam giateren te Tel Aviv bijeen voor het nemen van een beslissing over eventuëte pro clamatie van een Joodse staat bij de beëindiging van het Brits man daat op Vrijdagavond aanstaande. Volgens inlichting uit bronnen van de Arabische liga zouden de Arabieren het Brits-Amerikaanse voorstel voor een wapenstilstand van drie maanden in Palestina van de hand wijzen. De politieke commis.Se van de liga kwam gis teren weder bijeen om het voor stel te bespreken. Een gepantserde colonne van het Arabische' Legioen heeft gis teren een hevige aanval ingezet op de Joodse kolonie Kfar Etzion, Terwijl men Dinsdagmorgen nog een snellfc oplossing van de rege ringscrisis verwachtte en alge meen van oordeel scheen te zijn dat een compromis bereikt was tussen de beide regeringspartijen en nog slechts de terugkeer van Minister Spaak uit Parijs nodig was om heden een nieuw kabinet te kunnen samenstellen, zijn in de loop van Dinsdag nieuwe moeilijk heden gerezen. Tijdens de onderhandelingen tussien de leden van de z.g. Com missie van Negen, onder leiding van Rolin, hebben zich opnieuw meningsverschillen voorgedaan over de interpretatie van de -blok kering der wedden van de onder wijzers der Katholieke technische scholen. Volgens de overgangs- INDONtaSIE. De Regeringsvoorlichtingsdienst te Batavia, heeft nadere medede lingen gedaan( ten aanzien van de federale conferentie te Bandoeng, die waarschijnlijk 26 Mei aan vangt. Deze conferentie moet al lereerst gezien worden als de uitwerking van het 'streven tot gemeenschappelijk overleg om trent de federale opbouw tussen vertegenwoordigers van die gebie den, die in de afgelopen jaren. zich hebben georganiseerd en zich bereid verklaard hebben hun me dewerking aan de vorming van de Verenigde Staten van Indonesië te geven. De zetelverhoudingen en het stemmenaantal zijn hier niet van betekenis. Men rekent op een totale deel name van circa honderd perso nen. Uitnodigingen werden ver zonden aan dertien Presidenten, Wali-Negaras, voorzitters of hoofden van gebieden. De confe rentie ,zal uit haar midden een voorzitter kiezen. 0.m. kan aangenomen worden, dat behandeld zullen worden: 1. De ophouw van de federale organisatie in de overgangstijd. 2. De staatskundige construc tie van de Verenigde Staten van Indonesië. 3. De inwendige veiligheid. 4. Economische vraagstukken. 5. Het ambtenarenvraagstuk. 6. De Nederlands-Indonesische Unie. Naar het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft medege deeld, zijn de regeringen van En geland en Guatemala overeenge komen Ihet geschil over de souve- reiniteit van Brits Honduras aan het Internationale Hof van Justi tie voor te leggen. Engeland is echter niet bereid accoord te gaan met de voorwaarde® van Guate mala, dat Engeland de „gewapen de provocatie" zal staiken door zijn oorlogsschepen en troepen uit Honduras terug te trekken. In antwoord op een nota van Guate mala op 24 Maart, waarin de voor waarden werden neergelegd, heeft de Britse Gezant in Guatemala verklaard, dat Engeland zijn recht om schepen en troepen naar Honduras te zenden niet kon be spreken voordat een orgaan als het' Internationale Hof het be staan van het Britse eigendoms recht had ontkend. 7. Overgangsregelingen i.v.b. met de overdracht van de souve- reiniteit. 8. De bijzondere overeenkomst tussen Nederland en de Ver. Sta ten van Indonesië. Naar het Nederlandse Rode Kruis te Batavia thans meedeelt is op 7 Mei een mobiel team van het Rode Kruis aan de Zuidkust van Java beschoten De ver pleegster Mia Pisters uit Heer hij Maastricht werd dodelijk ge wond en overleed onmiddellijk. De beschieting gebeurde bij Manoengdjava in de buurt van Tjilatjap. Het team bestond uit drie verpleegsters en een manne lijke hulpkracht en werd be schermd door drie militairen. Toen de rode jeep een plekje naderde, waar de rivier te voet moest worden overgestoken, bleek, dat de vlonder verplaatst was, terwijl het dorpshoofd en zijn menoen, die anders altijd hielpen, afwezig waren. Toen men bij de rivier uit de jeep stapte, werd van de overzijde een salvo gelost, waarbij genoemde verpleegster werd getroffen. Na beantwoording van het vuur kwam een tweede vuurstoot, die gevolgd werd door een „barbaars gekrijs". Het stoffelijk overschot van het slachtoffer kon met moeite in veiligheid gebracht worden. -Het werd te Tjilatjap hegraven. In dé mededeling van het Rode Kruis wordt er op gewezen, dat Rode Kruis-teams reeds vele ma len zijn beschoten; dit was ech ter het. eerste geval met derge lijke afloop. De Egyptische regering zal Donderdag 13 Mei de staat van beleg afkondigen. Het parlement heeft, tijdens een besloten vergadering, de Minister- President gemachtigd, de functie van militaire gouverneur uit te oefenen em de maatregelen te nemenl, die door de ontwikkeling van tie toestand noodzakelijk wor den. Na afloop van de vergade ring van het Parlement is de Mi nisterraad bijeengekomen, om di verse maatregelen te nemen ter bescherming van de Egyptische strijdkrachten, hun verkeerswegen en hun voedselvoorziening. formule zou deze blokkering auto matisch geschieden doch de Socia listische onderhandelaars zouden haar afhankelijk willen maken yan de reorganisatie der scholen. Vooral de Waalse en Brusselse socialisten schijnen in dit opzicht niet bereid te zijn tot concessies tegenover de Katholieken. Alvorens haar houding te be palen zal de socialistische Parle- mentsfractié van gedachten wis selen met de algemene partijraad. Volgens socialistische politieke kringen zou deze partijraad niet eerder dan Vrijdagmorgen bijeen geroepen kunnen worden, daar eerst beschouwingen van de socialistische partijleiders ter ken nis van Rolin gebracht zullen moeten worden. Aangenomen mag dus worden dat, indien er al een oplossing wordt gevonden, dit waarschijnlijk niet eerder zal zijn dan einde van deze week. De contactcommissie van de Katholieke Volkspartij is gisteren morgen te 11 uur bijeengekomen teneinde opnieuw de door de socia listen geopperde bezwaren tegen de voorgestelde forrpule inzake het technische onderwijs te bestu deren. De Engelse regering heeft gis teren afschriften ontvangen van de officiële samenvattingen van de besprekingen tussen de Ameri kaanse ambassadeur te Moskou Bedell Smith en de Sowjet-Russi- sche Minister van Buitenlandse Zaken Molotof. Volgens een woordvoerder van het Engelse Ministerie hebben de vertegenwoordigers der beide lan den geen officiële nota's uitge wisseld, doch slechts besprekingen gevoerd, waarvan een „aide me morie"' is opgesteld, die Engeland thans in afschrift ontvangt. „Dit is aanzienlijk minder officieel dan een uitwisseling van nota's", al dus deze woordvoerder. George Marshall, de Amerikaan se Minister van Buitenlandse Za ken, heeft gisteren de mogelijk heid van een bilaterale conferentie tussen de V. S. en de S. U. van de hhnd gewezen. Marshall drukte zijn teleurstel ling uit over het feit, dat de Sow- jet-Unie ,,'t vertrouwen geschon den" had. Marshall voegde eraan toe, dat radio Moskou alle opmer kingen van, Molotof had bekend gemaakt, terwijl de opmerkingen van de Amerikaanse ambassadeur, Walter Bedell Smith, slechts ten dele weergegeven. Het Ameri kaanse Ministerie van Buiten landse Zaken zal echter de gewo ne methoden van diplomatieke on derhandeling blijven gebruiken. „Wij zijn bereid het risico te nemen", aldus Marshall. Officiële Franse kringen jui chen het toe, dat Marshall gewei gerd heeft bilaterale besprekingen met de Sowjet-Unie te beginnen over aangelegeneden, die andere regeringen aangaan. De openbare mening is teleurgesteld, dat de 'hoop op een overeenkomst met de Sowjet-Unie voorbarig is geble ken, doch put moed uit de verze kering, dat de Amerikaanse re gering blijk gegeven heeft van haar bedoeling een verenigd di plomatiek front met de kleinere mogendheden te handhaven. Po- op acht kilometer afstand van Jeruzalem op de Hebronberg, al dus wordt van de zijde der Jla- ganah gemeld. In de kolonie wo nen ongeveer 150 mensen. In een officieel communiqué is medegedeeld, dat het terugtrek ken der Britse troeppn uit Jeru zalem Vrijdag aanstaande zal be ginnen. Uit betrouwbare Joodse bron wordt vernomen, dat Joodse poli tieke leiders overeenstemming hebben bereikt ten aanzien van het "uitroepen va.n een Joodse staat wanneer het Britse man daat geëindigd is. Mosje Sjertok, de vertegen woordiger van het Joods Bureau te Lake Success is Dinsdag naar Tel Avlv teruggekeerd om aan de Joodse „Raad van Dertien" verslag uit, te btengen over zijn besprekingen ipet de Amerikaan se Minister van Buitenlandse Za ken, Marshall. De Raad zal beslissen over de naam van de Joodse staat en de tekst van een proclamatie, die naar verwacht wordt Vrijdag-* avond zal worden uitgevaardigd. De Raad van Dertien zal naar men verwacht de voorlopige re gering van de nieuwe staat wor den, met David Ben Goerion als premier en Minister van Oorlog, Sjertok als Minister van Buiten landse Zaken en Eliëzei Kaplan als Minister van Financiën. De nieuwe regering zal de be stuursfuncties van de mandaat- mogendheid overnemen binnen de grenzen van het verdeelplan der V. N met uitzondering van en kele kleine gebieden waar de Jo den geen macht hebben, Men ge looft, dat de Joden geen onmid dellijke toelating tot de V.N. zul len verzoeken. Na de proclamatie zal de Jood se verdedigingsmacht Haganah openlijk optreden als 't leger van de Joodse staat. Naar een woord voerder van de Irgoen Zwai Leoemi Reuter meedeelde, zal deze verzetsbeweging ophouden te bestaan als ondergronds lichaam en een politieke beweging wor den, terwijl de gewapende man schappen overgaan naar het* Joodse leger. Uit officiële Joodse bron wordt gemeld, dat eenheden van -het Arabische legioen van Koning AbdoelLah een aanval op vier Joodse nederzettingen in het ge bied van Kfar Etzion hebben on dernomen. Behalve pantserwa gens en bren-carriers zou veel infanterie zijn ingezet. Volgens eerdere berichten liep Kfar Et zion gevaar in Arabische handen te vallen. Er worden verder gevechten gemeld aan de weg Jeruzalem Tel Aviv hij Bah el Wad. Men verwacht, dat het Jooda Bureau Woensdag of Donderdag een uit nodiging van Sir Allan Cunning ham zal aanvaarden, om een dele gatie voor het voeren van onder handelingen te zenden Koning Abdoeiiah van Trans- jordanië, zal het opperbevel voe ren over de in Palestina opere rende Arabische legers. Dit besluit werd na verschei dene bijeenkomsten der Arabische leiders, na terugkeer van de Mi nister van Buitenlandse Zaken van Transjordanië genomen, die door Koning Faroek in audiëntie was ontvangen. Ieder Arabisch leger zal zijn eigen bevelhebber en zijn operatiesector in Pales tina hebben. De generale staf van Koning Abdoeiiah zal worden samengesteld uit officieren van alle Arabische legers en zal be last worden m$t de samenorde- ning der militaire operaties. Het hoofd van de generale staf zal waarschijnlijk een Egyptenaar of een Iraak zijn. Een vertegenwoordiger van de Beierse staatssecretaris voor vluchtelingen heeft het Beierse parlement meegedeeld, dat uit Tsjecho-Slowakije 2600 vluchtelin gen Bekeren zijn binnengekomen, van wie 900 doorgezonden zijn naar Hesseq* en Würtenberg- Baden. litieke waarnemers verwachten een hevige communistische; pers campagne, waarbij de indruk ge wekt zal worden, dat Amerika het vredesaanbod van Rusland van de hand gewezen heeft. 1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1