De militaire overeenkomst tussen riè en Nederland Belgi Amerikaanse nota aan de Sowjet-Unie Blijft Spaak Eerste Minister? KOSTWINNERSVERGOEDING. WOENSDAG 12 MEI 1948. Engeis Prinselijk Paar naar Frankrijk Radiorede van H. M. de Koningin De communisten in Amerika VOLKSVERTEGENWOORDIGING Truman over de notowlssellng. Einaudi tot President van Italië gekozen. 1 Memorandum van de anti-bolsjewistische^ liga Plan voor „Centrale Commissie" voor Palestina Frankering by Abonnement: Temeuzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.NM.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Rustig weer. Aanvankelijk op vele plaatsen nevel of mist. Overdag nog enkele verspreide buien. Meest zwakke wind. Ongeveer nor male temperatuur voor de tijd van het jaar. 4de Jaargang No. 804- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartanL Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimam per advertentie 1,50, .Inzending advertentie# tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties 5 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven ondei nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Na .iet diner, dat Maandag avond door de Minister van Oor log en Marine a. i., luitenant-kol. A. H. J. L. Piévéz aan de Belgi sche Minister van Landsverdedi ging, kolonel R. de Fraiteur, werd aangebodem. ter 'gelegenheid van diens bezoek aan Nederland en de ondertekening van de militaire overeenkomst tussen België en Nederland, had een verslaggever van het A.N.P., een onderhoud met heide Ministers. Minister Fiévéz verklaarde, dat uit een innige militaire samen werking, die reeds meer dan an derhalf jaar bestaat, een nauw contact gelegd werd. Hieruit groeide een volledige overeen stemming in gezichtspunten van militaire aard. Op grond hiervan werd,* aldus Minister Fiévéz, de militaire overeenkomst getekend tussen beide landen, binnen het kader der Verenigde Naties' en binnen de nog engere band van de vijf mogendheden overeen komst Hierbij verplichten Bel gië en Nederland zich tot de nauwst mogelijke samenwerking op militair gebied, tot overleg op alle denkbare punten en tot het gezamelijik behandelen van alle militaire vraagstukken. Minister De Frait'eur legde er de nadruk op, dat deze overeen komst er een is van zuiver mili tair technische aard, zonder een verdere politieke strekking. Ook zag de Belgische Minister van Landsverdediging in deze over eenkomst een machtige bijdrage tot versterking van de vriend schap tussen beide landen Minister Fiévéz verklaarde desgevraagd, dat deze overéén komst ook openstaat voor Luxem burg, ja voor iedere andere mo gendheid. De clausules vap de overeenkomst zijn, aldus Minister Fiévéz, ten volle bekend aan de andere mogendheden van het Vijflandenpact en de overeenkomst zelf wordt door hen beschouwd als een belangrijke bijdrage tot de verdere militaire samenwer king tussen de vijf landen. Minister De Fraiteur deelde voorts mede, dat op grond van de gesloten overeenkomst verschil lende militaire commissies aan het werk zullen gaan om de be staande plannen verder ,uit te werken. Men is met deze werk zaamheden reeds begonnen. Met nadruk verklaarde luit.-kolonel Fiévéz nog, dat deze overeen komst zeer in het belang is van beide landen. Maar niet alleen voor België en Neueriand. Deze overeenkomst, die tegen niemand gericht is zal te zijner tijd een grote invloed doen gelden op de gang van zaken in Europa en een belangrijke bijdrage voor het be houd van de vrede betekenen. Deze verklaring werd ten Volle gesteund door Kol. De Fraiteur. Deze overeenkomst zou nooit zo spoedig gesloten zijn, besloot Min. Fiévéz, zonder de grote per soonlijke vriendschap tussen bei de Ministers. Prinses Elizabeth en de Hertog van Edinburg zullen Donderdag avond té Dover scheep gaan met (bestemming voor Duinkerken. Zij zullen vergezeld worden door de Franse ambassadeur Massigli, die tijdens bet weekend naar Londen zal terugkeren om deel te nemen aan de besprekingen over Duits land. H. M. de Koningin zal heden om 17-30 uur een radiorede hou den voor Nederland en de Over zeese Gebiedsdelen. Voor Ne derland zal de rede uitgezonden worden over beide Ililversumse zenders. De commissie terzake on-Ameri- kaanse activiteit uit. het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden, heeft een rapport gepubliceerd, waarin verklaard wordt, dat de Communistische Partij in de Ver enigde Staten het aanlegt op om verwerping van de regering door middel van geweld. Het rapport ondersteunt het wetsontwerp ter. zake toezicht- op revolutionaire activiteit, dat Donderdag aan het Huis zal worden voorgelegd, en volgens het welk partijleiders ver oordeeld zouden kunnen worden tot tien jaar gevangenisstraf of een boete van tienduizend dollar. Radio-Moskou deelde gisteren morgen mede, dat Generaal Be dell Smith, de Amerikaanse am bassadeur te Moskou, zes dagen geleden aan de Sowjet Minister van Buitenlandse Zaken, Molo- tof, een verklaring over de Sow- jet-RussischAmerikaanse be trekkingen heeft overhandigd- Radio-Moskou meldde voorts, dat Moiotof de Amerikaanse ambassadeur Zondag heeft me degedeeld, dat de Sowjet-Unie instemt met een Amerikaans voorstel om besprekingen te be ginnen over de regeling van ge schilpunten, die tussen beide landen bestaan. In de Amerikaanse nota wordt verklaard, dat de bezorgdheid en de vastbeslotenheid van het Ame rikaanse volk is toegenomen in verband met de vijandige hou ding, die door de Sowjet-Unie aan de dag is geleed met betrekking tot het program voor Europees De Belgische Regeringscrisis. Zowel de Belgische Katholieken als de Socialisten hebben zich Maandagavond in principe ac- coord verklaard met dfe modus vivendi, zoals deze met betrekking tot het onderwijsprobleem door de contactcommissie onder leiding van de voorzitter van de Senaat, Rotin, is opgesteld. Hiermede is een belangrijke stap gedaan naar de oplossing van de regeringscri sis. Overbodige technische scho len zullen thans verdwijnen terwijl de leerkrachten der erkende Katholieke technische scholen be ter gesalarieerd zullen worden. Beide partijen hebben intussen de wens uitgesproken, dat Spaak le^Mi nister blijft en deze zal zich moeilijk aan de aandrang kunnen onttrekken. Het wachten is thans op zijn terugkomst uit Parijs, waar hij in het leader van het plan-Marshall besprekingen voert met Averell Harriman. Algemeen wordt in Brussel thans verwacht, dat heden opnieuw een' regering- Spaak zal worden gevormd, ge heel dezelfde als de afgetredene. Intussen is gebleken, dat zowel Katholieken als Socialisten bij de besprekingen bereid zijn geweest tot concessies, waarbij men even wei steeds als voorwaarde ge steld zou hebben, dat Spaak als Eerste-Mtnister zou terugkomen. De vraag is nu of Spaak erin zal toestemmen opnieuw het Pre mierschap op zich te nemen. Her haaldelijk toch heeft hij doen blij ken dat hij zich tot zijn taak van Minister van Buitenlandse Zaken wenst te beperken. De diepere oorzaak van Spaak's ongeneigdheid de leiding der rege ring op zich te nemen zou volgens sommige kringen gelegen zijn in de Koningskwestie. Bij een terug- keei van Spaak als hoofd van de regering zou hij een oplossing moeten vinden en hij zou een twee. de reis naar de Koning te Pregny moeten maken, hetgeen de linkse vleugel met léde ogen zou aanzien. UIT DE TWEEDE KAMER. NederlandsBelgisch ver drag betreffende de toe passing der wederzijdse wetgeving op het gebied der sociale verzekering. Dinsdagmiddag is in de Tweede Kamer aan de orde geweest het wetsontwerp tot goedkeuring van het tussen Nederland en België gesloten verdrag betreffende de toepassing der wederzijdse wet geving op het punt der sociale verzekering. (Reeds in vroeger jaren zijn tussen beide landen verdragen ge sloten ten aanzien van een twee tal takken van sociale verzeke ring, n.l. het verdrag van 9 Febr. 1901 betreffende de onge vallenverzekering en het verdrag van 16 October 1931 betreffende de invaliditeits- en ouderdoms- verzekering. Op het terrein van de ziekte-, de ziekenfonds en de kinderbijslagverzekering doen zich meerdere aanrakingspunten tus sen belde-landen voor, welke een nadere regeling gewenst maak ten. Deze wederkerigheidregeling is in het hier bedoelde verdrag neergelegd.) Het wetsontwerp is zonder be raadslaging of stemming goed gekeurd. herstel. Dit program betekent naar het inzicht der V. S. slechts een maatregel om Amerikaanse hulp te brengen voor het herstel, op een gemeenschappelijke basis, zonder dat dit bedreigingen in houdt tegen wie dan ook. Volgens de verklaring is de huidige toestand ontstaan door bet optreden van de Sowjet rede ring of van politieke groepen, die onder haar controle staan. Ook de reacties op dit optreden «van andere landen, met inbedrin van de V. S, dragen ongetwijfeld een ernstig karakter. De V. S. wen sen een aantal punten duidelijk te maken, welke naar hun me ning van groot belang zijn, opdat er geen misverstand zij, aldus de nota. Op negen Mei ontving' Moiotof Generaal Bedell Smith en hij ver klaarde, dat de Sowjet regering een positieve houding innam tegenover d.e Amerikaanse wen sen om de betrekkingen tussen beide landen te verbeteren.. H" verklaarde zich accoord met het voorstel om besprekingen te be ginnen om de geschilpunten, die tussen beide landen bestaan, te regelen. Radio-Moskou voegt hieraan toe: Tezelfdertijd verklaarde Mo iotof, dat de Sowjet regering het nodig acht mee te delen, dat zij het niet eens kan zijn met de Amerikaanse regering, dat de oorzaak voor de huidige onbevre digende toestand der Sowjet-Rus- sischAmerikaanse betrekkingen en van de spanning in de inter nationale toestand de nolitiek is van de Sowjet-Unie" in Oost- Europa en de vergroting van de invloed der Sowjet-Unie. Sowjet-Unie m,et naburige en an- Wat de betrekkingen van de dere landen in Europa betreft kan de Sowjet regering met vol doening opmerken, dat deze be trekkingen in werkelijkheid sedert de oorlog aanzienlijk zij® ver beterd, Zoals bekend uitte zich dit in het sluiten van verdragen van vriendschap en wederzijdse bijstand tussen de Sowjet-Unie en deze landen, welke verdragen uit sluitend gericht zijn tegen een hernieuwde agressie van de zijde van Duitsland en mogelijke ver bondenen en welke, in tegenstel ling tot de verklaring van de Amerikaanse ambassadeur, geen geheime protocollen bevatten. De betrokken landen, die van Duitse agressie te lijden hebben gehad, hebben' belang bij het sluiten van deze verdragen", President Truman heeft ver klaard, dat het Amerikaanse ver zoek aan Moiotof om behoorlijke en redelijke betrekkingen" tussen de heide landen, „geen nieuwe richting in de Amerikaanse poli tiek betekende". Het doel van het verzoek is, aldus Truman, ,e't on miskenbaar duidelijk te maken, dat de Verenigde Staten geen vij andige of agressieve bedoelingen met betrekking tot de Sowjet- Unie hebben." 1 Uit de verklaring van de Pre- Het is noodzakelijk gebleken, zo bericht ons de afdeling Pers- zaken van het Ministerie van Oorlog, nogmaals de aandacht te vestigen op de mogelijkheid, welke bestaat voor de verwanten van dienstplichtigen, die kostwinner' of medekostwinner zijn, in het ge not van kostwinnersvergoeding te worden g-esteld. De aanvraag hiertoe moet ge schieden bij de burgemeester van de gemeente, waar de verwanten woneij. Bij de. aanvraag, welke monde- linc' kian. geschieden, dient men al le inkomsten, die na het in dienst gaan van de dienstplichtige nog in het gezin blijven besta,an, op te Ceveh. Hierdoor voorkomt men, anneer de onjuistheid der ver strekte gegevens is gebleken, de onaangenaamheden van terugbe taling, waarbij het gezin door eigen schuld in financiële moeilijk heden zou kunnen geraken. Het bedrag van de kostwinners vergoeding is gebonden aan een maximum, dat afhankelijk is van de omvang van het gez.in en de leeftijd der inwonende kinderen. Indien de echtgenote (zonder kinderen) van de dienstplichtige inwoont bij verwanten (b.v. ouders, broer, zuster) bedraagt het maximum bedrag, dat aan ver. goeding kan worden gegeven, 25 per week. De 'inkomsten van de echtgènote worden voor de helft sident bleek niet, of de door Be dell Smith op 4 Mei aangeboden nota '?ou kunnen worden .gezien als een Amerikaans voorstel ter bespreking en regeling van de be staande meningsverschillen tussen beide landen. Amerika's antwoord op Molotof's verklaring. De Amerikaanse regering hfeeft on Molotof's verklaring inzake een bijeenkomst tussen de regering der V. S. en de S. U. een gede tailleerd antwoord gepubliceerd in de vorm van een aanvullend com mentaar, dat Bedell Smith op 9 Mei aan Moiotof heeft gegeven, toen deze het antwoord op de Amerikaanse nota indiende. Nadat in de eerste drie gehou- uen stemmingen voor de verkie zing van een President geen resul taat was verkregen, werd Dins dagavond bij de vierde stemming Einaudi tot President van Italië gekozen. Hij verkreeg 508 stem men, tegen Vittorio Orlando 320, terwijl er 28 blanco stemmen uit gebracht waren. Het Volksfiont en de Italiaanse Sociale Beweging hebben Orlando gesteund, de 87-jarige oud-pre mier en „vader" van de Constitu erende Vergadering. De oppositie van het Volksfront tegen Einaudi was gebaseerd op Einaudi's eco nomische' inzichten: hij is voor stander van de particuliere onder nemingen en tegenstander van staatseigendom. De nieuwe President van Italië, die 74 jaar oud is, behoort tot Europa's bekendste economen, zo meldt Reuter nader. Hij is libe raal Vice-Premier en Minister van Financiën geweest in het Ka binet van De Gasperi. Einaudi is geboortig uit Cuneo. Geruime tijd was hij hoogleraar in de economie te Turijn, hetgeen hij gedurende het bewind van Mussolini gebleven is „ondanks zijn critiek op totalitaire econo mische theoriën." In 1945 is hij Gouverneur van de Italiaanse Bank geworden. Hoewel hij tengevolge van een val kreupel was geworden, liep hij in 1943 naar Zwitserland, op de vlijcht voor de Duitsers. In 1945 is Einaudi door Koning Victor Emanuel tot Senator be noemd. Gedurende het fascistische regiem bleef hij in functie „en stemde geregeld tegen de fascis tische wetgevind." Einaudi ia tegen prijzen-contro- le maar acht controle op discon to-tarieven noqdzakeüjk. Geduren de zijn bewind zijn de Italiaanse industrie en het Italiaanse geld wezen zoveel mogeliik vrij gesteld van controle, en bestond er ift Italië „een betrekkelijk vrije markt in vreemde valuta om buitenland se handel aan te moedigen." Eén van Einaudi's drie zonen, Giulio Einaudi, is communist en staat; aan het hoofd van een uit geverij. medegerekend ter bepaling van het bedrag der kostwinnersver goeding. Wanneer men meent aanspraak te kunnen maken op vergoeding, doch de burgemeester acht daar voor geen termen aanwezig, of wel, indien men meent te verke ren in een geval, waarin termen aanwezig zijn voor het toekennen van een hogere dan door de burge meester bepaalde vergoeding, als ook wanneer men in de iïfening verkeert, dat er omstandigheden aanwezig zijn voor afwijking van het maximum, dan kan men in deze drie gevallen zich met een met redenen omkjeed verzoek schrift rechtstreeks wenden tot de Minister van Oorlog te 's Gra- venhage. Binnenkort zal in het program ma voor de Nederlandse Strijd krachten een uitvoerige uiteen zetting worden gegeven over de kostwinnersvergoeding. Een gedelegeerde van de anti- bolsjewistische liga voor de be vrijding van het vollt (ALON) heeft een memorandum overhan digd aan Winsten Churchill, ere voorzitter van het Congres van Europa. In dit memorandum van de liga, waarin Alganezen, Arme niërs, Azerbeidsjaners, Bulgaren, Kozakken, Kroaten, Tsjechen, Estlanders, Georgiërs, Hongaren, Kareliërs, Letten, Lithauers, Noord-Kaukasiërs, Polen, Roe menen, Serven, Slowaken, Slove- nen, Tartaren, Turkestani, Oekrai- ners en Wit-(Roethenen zitting hebben, wordt o.m. gezegd: „Zich bewust van het feit, dat het toekomstige lot van de be volking van Oost-Europa onver brekelijk is verbonden met dat van de West-Europese bevolking, doet de liga een beroep op het Congres van Europa, ook het oog te houden op de positie en de be langen van de bevolking achter het ijizeren gordijn en deze bevol king te beschouwen ais mede strijders voor een vrij en ver enigd Europa, aangezien zonder zulk een Europa Oost-Europa nooit zijn eigen vrijheid zal kun nen herkrijgen. Geen plan voor een Europese Unie zou bijzonde re waarde hebben zonder de daad werkelijke deelneming van de Oost-Europese bevolking". De sub-commissie voor Palesti na der V. N. heeft een plan op gesteld voor een „toezichthouden de regering" voor Palestina, als het mandaat geëindigd is. Tij dens een geheime zitting is Maan dag het voorstel ter instelling van een „Centrale Oommissie" over wogen. Volgens de ontwerp-resolutie, welke ingediend is door Finnemoe de Noorse rapporteur der com missie, zou de centrale commis sie bestaan uit de door de V. N. aangewezen wapenstilstandscom missie (België, Frankrijk en de V. S.), de neutfale nog te benoe men gemeentelijke commissaris voor Jeruzalem en Karei Lisicky (TsjechOHSlowakije) De centrale commissie zou de volgende taken te pervullen heb ben: 1. Optreden als tijdelijke ver tegenwoordiging der V. N. in Palestina en als beheerder van de Palestijnse regeringstegoeden 2. het in werking doen blijven van bepaalde centrale diensten in samenwerking met Arabieren en Joden, zoals de spoorwegen, P.T.T. en het innen der in- en uit voerrechten; 3. het voeren van onderhande lingen met verschillende instan ties, zoals de vroegere mandaat- mogendheid, de Britse comman dant en de raad voor de valuta. Volgens het ontwerp zouden Arabieren en Joden het r.echt heb- functionnerende diensten verder te ontwikkelen. Zij worden aan gemoedigd in de door hun be heerste gebieden hun eigen voor lopige 'besturen in te stellen. Maandagochtend zijn te Volo 15 communisten, onder wie een. vrouw terechtgesteld, door de mi- litaire rechtbank veroordeeld we- gens hulp aan de partisanen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1