H«l tongres van Europa Hevig onweder boven ons Land. RESOLUTIE DER POLITIEKE SECTIE AANVAARD DINSDAG 11 MEI 1948. 4de Jaargang No. 803- Beëdiging Prinses Juliana als Regentes Twee gratieverleningen Verklaring Zwitserse Min. van Justitie Wareldtsntoonstelling te Brussel De jollen op Cyprus Geen conferentie tussen Staatshoofden van V. S. en S. U. Dc strijd in Salcslina De Belgischeregeringscrisis Nieuw Amerikaans voorste! wapenstilstand Palestina TsjechoSlowaakse grondwet goedgekeurd Uittocht uit het Heilige land Zal de Republiek volksstemming over heel Indlë vragen Frank ering bU Abonnement: Temeuzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Nog vrij warm. Hier en daar ochtendmist, en enkele plaatse!, regenbuitjes, hiér en daar vergezeld van on weer. In de kuststreken koele re zeewind, overigens iets lage re temperaturen dan gisteren, maar nog vrij warm met wind uit uiteenlopende richtingen. DE VRIJE Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimnm per advertentie 1,80» Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertentiesi 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver- melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V- Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 8,25 per kwartaal. tot het tot standkomen van de resolutie hadden bijgedragen en dankte hij ook het Nederlandse volk voor de genoten gastvrijheid. .Nederland" aldus Eden, „is een „remarkable people" niet alleen in het verzet tijdens de oorlog, maar ook in het werk van de weder opbouw na de oorlog. Dit volk geeft ons allen een voorbeeld, hoe wij hebben te werken voor de vrede". Eden besloot: „We need one another, the world has need' a United Europe". Hierna werd de voorgestelde resolutie met algemene stemmen aanvaard. De moties betreffende Spanje, de studie-commissie voor Duitsland en de Europese pas poorten werden met goedvinden van de vergadering naar de co ördinatiecommissie verwezen. Gisterenmorgen om tien uur kwam het congres in plenaire zitting bijeen ter bespreaing van de resolutie door de politieke sec tie voorgesteld. De vergadering werd geleid door dé Britse oud-Minister van Buitenlandse Zaken, Mr. Antho ny Eden, die onmiddellijk na de opening het woord gaf aan Paul Ramadier, de leider van de poli tieke sectie. Ramadier gaf een korte, para phrase op de resolutie „■Griekse wijsbegeerte, christe lijke godsdienst en Engelse en Franse revoluties hebben geleid tot een gemeenschappelijke opvat ting omtrent het maatschappelijk leven, welke gebaseerd is op eer bied voor de menselijke persoon lijkheid en waar van de wacht woorden zijn: redelijkheid, liefde, vrijheid en gelijkheid. Aldus is een ideaal opgebouwd, dat, hoe wel misschien niet bereikbaar, toch een gemeenschappelijk doel voorstelt aan alle Europeanen". Oud-premier Paul Reynaud ver klaarde bereid te zijn zich neer te leggen bij het echec van zijn voorstel, maar hij was niet gerust op de toekomst. „Ik heb wellicht een non-con formistische houding aangeno men, maar de conformisten heb ben ons' de laatste oorlog be zorgd." Hierna volgde een lange reeks van sprekers, die zich allen in verschillende bewoordingen voor de resolutie uitspraken en hun voldoening uitten pver het in de politieke sectie bereikte resultaat. Namens alle bp bet congres vertegenwoordigde Katholieke partijen van Europa sprak de heer E. Sassen, lid dei1 Tweede Kamer voor de K. V. P. en vice- voorzUter dezer partij. Hij ver klaarde met nadruk enige reserve te hebben ten aanzien van de voorgestelde resolutie. In de eer ste plaats was hij van mening, dat de geestelijke en in het bij zonder de godsdienstige waarden, welke ten grondslag liggen aan de Westerse beschaving en zon der welke men deze beschaving noch kan begrijpen noch in stand houden, onvoldoende tot uitdruk king waren gebracht. Voorts verklaarde hij, dat de eenheid van geheel Eurooa voor hands onbereikbaar was, omdat een deel hiervan nog zucht onder een totalitair regiem. Tenslotte betoogde Mr. Sassen: wij hebben op dit congres met klem de noodzakelijkheid aan vaard om overdracht van souve- reine rechten door de verschillen de landen van Europa te doen plaats hebben, maar het bezit van deze souvereine rechten heeft toch altijd nog deze waarde, dat de landen zelf kunnen bepalen onder welke voorwaarden en ter bereiking van welke doelstellin gen men instemt met de vorming van de voorgestelde supra-natio- nale rechtsgemeenschap. Men kan zich hierdoor vrijwa ren tegen bondgenootschappen, voortkomend uit louter eigenbe lang of bondgenootschappen, die uitsluitend het belang van afzon derlijke mogendheden of groepen van landen nastreven. Onder deze reserves verklaar de Mr. Sassen de voorgestelde resolutie te kunnen aanvaarden. Tenslotte sprak Anthony Eden een kort dankwoord aan allen, die H. K. H. Prinses Juliana zal als Regentes van het Koninkrijk worden beëdigd in een verenigde vergadering der Staten-Generaaï, welke op Vrijdag 14 Mei des mid dags te kwart voor twee zal wor den bijeengeroepen in het gebouw der Tweede Kamer. De beëdiging, die op de meest1 eenvoudige wijze zal geschieden, vindt plaats om 2 uur. Bij Kon. Besluit is gratie ver leend aan G. R. Mozer, tot de doodstraf veroordeeld bij senten tie van het Bijzonder Hof te Amsterdam en aan F. Th. C. Rosier, tof de doodstraf veroor deeld hij arrest van de Bijzondere Raad van Cassatie. In heide ge vallen Is de doodstraf veranderd in een levenslange gevangenis straf. „Wij zullen onze vrijheden tot het uiterste verdedigen. Wij zul len ook niet dulden, dat men de vrijheden misbruikt om een aan slag te plegen op de vrijheid zelf" zo heeft Von Steiger, Zwit sers Minister van Justitie en Po litie, verklaard in een rede ter gelegenheid van de honderste ver jaardag van de grondwet". Juist omdat wij een volk zijn, dat voor de vrijheid is geboren en ih de vrijheid opgevoed, weten wij, dat die vrijheid ons niet is gegeven om te misbruiken. Vrij heid van mening betekent niet, dat men het recht heeft propa ganda te voeren voor vreemde ideologieën en voor vreemde sta ten. De vrijheid, bestaat niet meer, wanneer de activiteit van degenen, die zich er op beroepen, liegen het vaderland is gericht. De Belgische regering heeft haar vertegenwoordigers bij het internationaal comité voor wereld tentoonstellingen gemachtigd voor te stellen in het jaar 1955 de wereldtentoonstelling te Brussel in te richten. Er is ook gesproken over de jaren 1952 en 1953, doch men achtte deze data te vroeg. Naar een woordvoerder van hei Britse Ministerie van Buiten landse Zaken heeft verklaard, zullen de illegale Joodse immi granten, die momenteel op Cyprus, zijn gedetineerd, vrijgelaten wor-" den, wanneer Engeland het man daat neerlegt. Welingelichte kringen zijn ech ter van mening, dat Engeland niet bereid zal zijn hun transport naar Palestina te verzorgen, zo dat dit door het Jewish Agency zou kunnen worden georgani seerd. Millard Tydings, de democrati sche senator en lid van de se naatscommissie voor strijdkrach ten, heeft Zondagmiddag ver klaard, dat President Truman hem had medegedeeld, „dat gener lei conferentie tussen de beide Amerikaanse en Russische staats hoofden was voorgesteld". Volgens de democratische se nator zou President Truman ver klaard hebben, dat Stalin even min als welke persoonliikheid van de UjSjS.R. ook een soortgelijk voorstel aan 'het Witte Huis of aan de regering der Verenigde Staten had gedaan. Een hevig onweer, gepaard met slagregens en kletterende hagel buien woedde gistermiddag boven een groot gedeelte van ons land. De Bilt vertelde ons hierover: Maandagmiddag om 12 uur is van België uit, een front van on weersbuien ons land binnengetrok ken over een linie van Vlissingen tot Maastricht. Om 4 uur had dit front een lijn bereikt' van Zand- voort tot Nijmegen. Het onweer ging op verschillende plaatsen gepaard met flinke regenval. In Den .Haag zag men zich plot seling verplaatst ijl de dagen van Egyptische duisternis. De auto's reden met de lichten aan, evenals verschillende trams. Ook in veie woonhuizen en kantoren draaide men de lichten aan, met het ge volg, dat door de onvoorziene en plotselinge toename van 't electri- citeitsgebruik het licht enkele mi nuten zwakker werd en op som mige plaatsen helemaal uitging. Overal keek men naar het soms angstaanjagende natuurverschijn sel. Bewoners van de Mauritskade te Den Haag zagen de houten blokjes, die tussen de tramrails lagen, onder de voortdurende rof fel van hagelstenen losraken en opspringen. Tijdens het noodweer hoorde men in Den Haag enige malen een vliegmachine brommen, die haar weg zocht door de slag regens. Door de plensbuien ont stonden hier en daar „meren" op straat Deze schade zal echter vlugger hersteld kunnen worden daar geen ruiten van kassen ge sneuveld, maar de gewassen te velde, vooral de aardapn'elen, an dijvie, sla en bloemkool, hebben erg geleden. In Monster en Naald wijk, waar het onweer het hevigst was, ging het licht een half uur uit. naar men zegt door storing in het electriciteitsnet te Delft. De enige melding van bliksemin slag ui|t het Westland bereikte ons uit Naaldwijk, waar een woon huis werd getroffen. De schade was gering. Ook in Rotterdam heerste diepe duisternis. Het bliksemde daar even fel als overal, doch het hagel de er minder dan in Den Haag. Reizende Rotterdammers werden echter onaangenaam verrast door dan die in het Westland. Wel zijn de mededeling, dat het treinver keer met Den Haag gestremd was.' Op het tractieterrein teLeid- schendam sloeg namelijk de blik sem in de bovenleiding. Tussen 15.57 en 16.27 stond daardoor hét verkeer tussen Den Haag en Rot terdam stil. Overigens was dit niet de enige blikseminslag, die het treinverkeer vertraging be zorgde. Tussen Voorburg en Den Haag werd de lijn naar Utrecht getroffen. De treinen naar Utrecht rijden nu op verkeerd spoor en dit veroorzaakt 15 minuten vertra ging voor de treinen naar Utrecht. De treinen uit Den Haag rijden normaal. Men rekent er op, dat de schade zeer spoedig hersteld zal zijn. Op de spoorbrug bij Velzen werd de bovenleiding getroffen. Als ge volg hiervan is er tussen Velzen en Umuiden-Oost slechts verkeer op enkel spoor. Ook hier enige vertraging. Bij 's-Hertogehbosch werd de brug <%er de Dieze door dé bliksem getroffen, 14 minuten vertraging hier. Op de post bij het rangeerterrein Watergraafs meer ontstond 8 minuten vertra ging door blikseminslag. De brand weer te Leiden moest vijftien maal hulp bieden voor blikseminslag, omgewaaide schoorstenen, onder gelopen kelders enz. Ook de hoofdstad heeft zijn deel gekregen van de onweersbuien, die in een breed front sedert 12 uur gisterenmiddag van het Zui den uit over ons land trokken. Omstreeks vier uur werd de hemel boven Amsterdam verduisterd door dikke onweerswolken, die zich weldra ontlastten in hevige plensregens, die de argeloos zon der jassen uitgetrokken hoofdste delingen ijlings een goed heenko men deden zoeken. Een vracht wagen met reclameborden was een gemakkelijke prooi voor de tevens optredende winden en tot tweemaal toe bracht het heen en weer zwiepende gevaarte de levens van de voorbijgangers op de Dam in gevaar, gelukkig zonder ern stige gevolgen. Brandweerauto's gierden even later met sirenege- loei door de straten naar het postkantoor, waaruit rookwolken opstaken: Er zou blikseminslag zijn in de radiokamer. Het was slechts de Dieselmotor, die werd aangeslagen voorde lichtvoorzie ning van het gebouw. Het stadhuis kreeg ook alarm. Hier' sloeg het hemelvuur in de vlaggestok. die versplinterd, werd. Een hoofdambtenaar, die aan het telefoneren was, kreeg een schok, maar kwam verder met de schrik vrij. Na ruim drie kwartier slag regen en zwaar onweer was de hui overgetrokken en hernam het ver keer weer zijn normale loop. Elite-troepen van de Haganah hebben een offensief ingezet tegen de door de Arabieren bezette hoogten, die de weg van Jeruza lem naar Tel Aviv beheersen in de buurt van Rab el Wad, 22 km van Jeruzalem, aldus wordt van officiële Joodse zijde vernomen. De Joden zouden een aantal stra tegisch belangrijke heuvel? rond Aboegosj ganofnen hebben. Het voornaamste doel va.n de aanval is het uit' de weg ruimen van de reusachtige wegversperring van 200 meter lengte en 1 meter hoog te, die de Joodse verbindingen tus sen Tel Avlv en Jeruzalem vei- spert. De Joodse kringen schat ten, dat enkele duizenden Ara- bieren in de strijd betrokken zijn. Volgens een Joodse zegsman is het radio-zendscation van de po litie te Jeruzalem gedemonteerd en worden er geen dagelijkse po- litie-rapporten over incidenten in Palestina meer uitgegeven. De inboedel van het hoofdkwar tier van de Palestijnse politie is Zondag bijna geheel naar Haifa overgebracht. Vrachtwagens ver voerden documenten, meubels e.d. De bescherming van Jeruzalem. Sir Alan Cunningham, de hoge commissaris voor Palestina, heeft de vertegenwoordiger van het Ro de Kruis in Palestina, Jacques de Renier, meegedeeld, dat de Pale- De tekst van de modus vivendi, welke Zaterdag j.l. door de uit Katholieken en Socialisten be staande „commissie van negen" onder leiding van de heer Rolin met betrekking tot de onderwijs-' kwestie werd opgesteld, werd gis teren aan de fracties der beide meerderheidspartijen voorgelegd. Deze tekst zou in hoofdzaak maatregelen omvatten, welke een rationalisering van het technisch onderwijs moeten mogelijk ma ken. In het bijzonder zijn er uit voeringsbepalingen betreffende het verhogen van het percentage der staatssubsidies en het aanpas sen der salarissen van het onder wijzend' personeel is opgenomen. Wanneer beide partijen met de* voorgestelde oplossing accoord gaan, mag verwacht worden, dat nog deze week een nieuw parle ment zal worden gevormd, dat slechts weinig of misschien wel in 't geheel niet zal afwijken van het oude. Onmiddellijk na de bijeenkomst van de leiders van de Katholieke Volkspartij en de Belgische Socia listische partij zou Rolin, voorzit ter van de Belgische senaat, de onderhandelaars der beide frac ties in audiëntie ontvangen. Gis terenmiddag zouden deze het voorgestelde modus vivendi in zake de schoolkwestie onderzoe- ken.t De Contact-Commissie van de Katholieke Volkspartij heeft gis terenmiddag onder voorzitter schap van De Schrijver vergaderd. De Schrijver bracht verslag uit over de besprekingen, die tussen vertegenwoordigers der Katholie ke Volkspartij en de Socialistische Partij onder leiding van Rolin, voorzitter van de Senaat, zijn ge voerd. Na afloop van de vergade ring heerste in politieke kringen algemeen de indruk, dat in de Katholieke Volkspartij 'een ac coord is tot stand gekomen op basis van het vergelijk der „Com missie van Negen" en gestreefd wordt naar een wedersamenstel- ling der vorige' Regering. Naar blijkt, zullen in deze zin bij Minis ter Spaak stappen worden gedaan. Uit gezaghebbende bron te Cairo wordt vernomen, dat' de Amerikaanse regering bij de ver schillende Arabische regeringen een nieuw voorstel heeft inge diend voor een wapenstilstand in geheel Palestina. Het voorstel, dat Zondagavond door het ^Egyptische kabinet zou bestudeerd zijn, zou voor drie maanden gelden en per kwartaal verlengd kunnen worden. Tijdens deze periode zou een „neutraal bestuur" in Palestina gevormd worden. Naar verluidt heeft de Egyptische regering dit voorstel met commentaar doorge geven aan de leiders van de Ara bische liga. die zich thans te Am man bevinden. stijnse regering zou kunnen in stemmen met een voorstel om Jeruzalem onder de bescherming van de Rode Kruis vlag te stel len^, indien zowel Arabieren als Jodm hiertoe officieel een ver zoek tot het Rode Kruis richtten. In Jeruzalem zou typhus zijn uitgebroken Het aantal gevallen is uit veiligheidsoverwegingen niet bekend gemaakt. Jeruzalem onder bescherming van het Rode Kruis. Arabieren en Joden hebben in beginsel toegestemd in een plan tot demilitarisering van Jeruza lem, waarbij de stad onder be scherming van het Rode Kruis zal worden geplaatst- Zondag wapperde "ter gelegen heid van de bevrijding van de openbare gebouwen van Praag de rode vlag naast de Tsjecho-Slo- waakse. Bewoners van het platte land stroomden de stad binnen. Op de dag der herdenking werd- door de Nationale Vergadering de nieuwe grondwet eenstemmig goedgekeurd. Van de driehonderd leden waren 54 afwezig. Zij waren of „weggezuiverd" of hadden het land verlaten. Ou de slotzitting van het Par- lepient, dat in Mei 1946 gekozen was, had plaats in de Vladislav- zaal van het Hradcin. Vladimir Prochazka, die sprak voor de vyerkcommissie verklaar de, dat 9 Mei het eind had bete kend van de bezetting door de 1900 jaar oude vijand en van de over winning door de Sowjet-legers. Daarom zou de grondwet de grondwet van 9 Mei genaamd wor den. Aanvankelijk had de reactie in binnen- en buitenland het eens worden over de grondwet moeilijk gemaakt. Deze moeilijkheden wa ren echter door de wil v^n het volk uit de weg geruimd. In de redevoeringen tijdens het week-eind, aldus Reuter, werd 't aandeel, dat dg Westelijke Geal lieerden in de oorlog hebben ge had, genegeerd Nu het eind yan het Britse man daat in zicht komt, neemt de uit tocht uit het Heilige Land steeds meer 't karakter van een paniek- achtige aftocht op grote schaal aan, aldus meldt Reuter's corres pondent uit Jeruzalem. Het Trans- jordaanse consulaat ontvangt meer dan 200 verzoeken per dag van personen, die naar Amman willen vluchten, niet meer dan een uur reizen van Jeruzalem over de Jordaan gelegen. De consulaten van Syrië, Liba non en Egypte worden eveneens overstelpt met aanvragen. De Britse overzeese luchtvaartmaat schappij heeft de vluchten naar Cyprus reeds voor maandenlang volgeboekt. Dit eiland begint reeds aan. een ernstig woningte kort te lijden. Naar soheepspas- sage is iets minder vraag, deels om dat de weg naar Haifa zwaar bewaakt is. De meestcn willen terugkeren „wanneer en indien de onrust een einde neemt". Een lan ge stoet mannen, vrouwen, kinde ren, ezels, kamelen en karren trekt langs de weg van Jeruzalem naar Jericho, waar de hotels meer gasten boeken dan ooit. Het bureau van de Republikein se delegatie te New York zegt in een mededeling aan de pers. dat het niet is uitgesloten, dat de In donesische Republiek de eis zal stellen van het houden ener volks stemming over het gehele gebied van Nederlands Oost-Indië, met inbegrip van Oost Indonesië en Borneo, Indien de Nederlanders bij de onderhandelingen aandrang blijven uitoefenen tot het houden enef volksstemming over geheel Java, Sumatra en Madoera. Deze persmededeling geeft nog eens te- kennen, dat de volksstemming al leen moet plaats vinden in de door de Nederlandse troepen be zette delen van Java, Sumatra en Madoera.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1