De REGERINGSCRISIS in België. PRINS BERNHARD spreek tot militairen In Indië. Voorstellen voor Palestina van Arthur Creech Jones MAANDAG 10 MEI 1948. °p de aerde dag van de rege ringscrisis in België ziet het er nog ,niet naar uit dat, men spoedig tot een oplossing zal geraken. Zelfs het vinden van een Kabinets formateur is tot nu toe gestrand op de moeilijkheden, welke voort vloeien uit de meningsverschillen over de onderwijsproblemen. WINSTON CHURCHILL op Paleis Het Loo. De CONFERENTIE voor Vrijheid en Voorlichting te Geneve. H. M. DE KONINGIN legt opnieuw uitoefening Gezag neer. 160.000 ton staal voor atoomenergie. Militair Pact tussen Nederland en België. Het „Congres voor Europa" Palar benoemd tot gevolmachtigd minister OVEREENKOMST OPGEZEGD Het vuren in Jeruzalem gestaakt. Onderhoud met Van Kleffens en Lovett. De a.s. verkiezingen in Zuid-Korea. De stakingen in Duitsland Oe Saw ter dood gebracht WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.MJ. te De ~!Bilt, geldig tot Maan dagavond. Onweerachtig. Wind aanvankelijk nog uit Oostelijke, later uit uiteenlo pende richtingen en meest zwak. Geleidelijk meer bewol king met hier en daar een regenbuitje of onweer. Onge veer dezelfde temperatuur als gisteren. Fxankering by Abonnement: Terne aten. ZEEUW 4de Jaargang No. 802. Verschijnt dagelijks Drakkery N.V- Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Advertentieprijs per mm 10 et.; minimam per advertentie 1,50, Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties; 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent moer. D« Prins-Regent heeft Vrijdag de gehele dag besprekingen ge voerd om tot een vergelijk te ko men, doch is hierin kennelijk niet geslaagd. Tenslotte heeft hij de heer Rolin, de socialistische voor zitter van ds Senaat, opgedragen als bemiddelaar op te treden tus sen de Katholieken en socialisten en te trachten de tegenstellingen, die beide grootste politieke par tijen scheidt, te overbruggen. Uit deze daad van de Prins-Regent mag intussen worden afgeleid, dat zich althans in dit stadium, nog geen nieuwe regeringsformule aftekent en de Prins-Regent een poging doet opnieuw een samen gaan tussen de socialistische par tij en de Katholieke Volkspartij te bewerkstelligen. Aan de andere kant schijnt even wei zowel in de rangen der socia listen als die der Katholieken veel gevoeld te worden voor een samenwerking met de liberalen, die hiertoe in hun bladen duidelijk de wens te kennen hebben gege ven. Van Katholieke zijde verheelt men zich niet bevreesd te zijn voor de gedachte dat de socialisten op een ontbinding van de wetgevende kamers en hieruit voortkomende verkiezingen aansturen. Dit zou deze namelijk vrij belangrijke po litieke voordelen opleveren nu het vrouwenkiesrecht nog niet van kraeht is. In he algemeen blijkt men 't in politieke kringen te betreuren dat de «egering Spaak op zo weinig overtuigende wijze ten val is ge bracht en koestert men nog steeds de stille hoop dat wanneer de heer Rolin beide partijen op het stuk van het schoolprobleem nader tot elkaar zal hebben gebracht, Spaak geneigd zal zijn opnieuw de func tie van premier op zich te nemen. Ook het socialistische blad „Le Peuple" van Zaterdagmorgen, wiens hoofdredacteur nauwe rela ties onderhoudt met de heer Spaak, schrijft dat indien men in de onderwijskwestie tot een ac- coo«d zou kunnen komen, de afge treden Eerste Minister, ondanks zijn weinig enthousiasme, bereid zou worden gevonden opnieuw de leiding op zich te nemen van een Aan het diner, dat) Winston Churchill als gast van H.M. die Koningin Zaterdagavond ten Pa- leize 't Loo gebruikte, zaten be halve zijn echtgenote en de leden van de Hofhouding mede aan An thony Eden en Lady Nicholls. Laatstgenoemde keerde later op de avond naar Den Haag terug, terwijl, de overige gasten op 't Loo bleven overnachten. Het prachtige voorjaarsweer lokte Zondagochtend de bezoe kers tot een wandeling in het Koninklijke park, dat om deze tijd van hetJ jaar wel op zijn mooist is. Na het middaguur zaten de Engelse gasten met Hare Majes teit aan de lunch aan. Kort na half twee vertrok heL gezelschag, waarbij de Vorstin op het bordes persoonlijk afscheid nam van de heer Churchill. Tal van Apel- doorners hebben hun middagdis in de steek gelaten om bij het pa- leia een gtlmp van (je beroemde man met zijn grote sigaar op te vangen. Hartelijk toegejuicht ver dween de stoet uit het gezicht in de richting van Amersfoort'. IN- Amerikaanse delegatie ter conferentie voor de vrijheid van voorlichting te Genève heeft George Marshall, de Amerikaanse Miaister van Buitenlandse Zaken, meegedeeld, dat de huidige po gingen tot het vinden van een compromis met de Sowjet-Unie over de grondbeginselen ,,niet al leen nutteloos zijn, doch uiterst gevaarlijk kunnen zijn". De delegatie veroordeelt ,,de onverzettelijkheid van het Sowjet- Rugsisch blok". kabinet dat nagenoeg hetzelfde zou zijn, als dat hetwelk enkele dagen geleden is afgetreden. Volgens „Le Soir" heerste er Vrijdag in politieke kringen te Brussel een pessimistische stem ming omtrent de duur van de re geringscrisis. „Dit is een ernsti ge crisis", zo schrijft het Brussel se blad, „omdat het hier princi piële kwesties betreft". De „Nation Beige" ziet de op lossing in een wedersamenstelling van de oude regering met aan het hoofd Spaak of Van Acker. Wanneer dit niet het geval is, zo betoogt het blad, zal men in een impasse geraken en nieuwe verkiezingen zullen hier geen uit komst brengen. De voorzitter der Belgische so cialisten, Max Buset, schrijft in „Le Peuple" een artikel dat op valt door de verzoenende geest, die er uit spreekt. Hij stet in het licht dat het omverwerpén der regering niet beschouwd moet worden als een overwinning van de ene socialistische clan op de andere en hij brengt hulde aan Spaak. Tenslotte tracht hij de Katholieken ervan te overtuigen, dat de socialisten geenszins ver blinde anti-clericalen zijn, doch wel degelijk de realiteit van het ogenblik voor ogen hebben. De politieke waarnemers voor spellen de ontbinding van het par lement en algemene verkiezingen binnen 40 dagen, daar dit de enige weg zou zijn om uit de impasse te geraken. Spaak zal Dinsdag naar Parijs gaan om Averell Harriman, de „rezende ambassadeur" voor het plan-Marshall, te ontmoeten, al dus verneemt Reuter van gezag hebbende zijde. H.M. de Koningin ziet Zich met het oog op Haar gezondheid genoodzaakt opnieuw de uitoefe ning van het Koninklijk gezag tijdelijk neer te leggen. H-K.H. Prinses Juliana zal met ingang van 14 Mei a-s. als Re gentes optreden en op diezelfde dag worden beëdigd. De Amerikaanse Minister van Handel, Charles Sawyer, maakte Vrijdag bekend, dat de Ameri kaanse staalproducenten zich voorlopig bereid hebben verklaard de levering van 160.000 ton staal te garanderen voor atoomenergie- projecten in de periode tussen Juli a.s. en Februari 1949. Ter opening van de demobilisa tie-rubriek „Uw Toekomst" van het P. C. J. Strijdkrachten-pro gramma voor Indië, heeft Z. K. H. Pring Bernhard, in ziin functie van Voorzitter van de Nationale Demobilisatieraad, Zaterdag!mi|d- dag een radio-toespraak gehou den over de problemen van de terugkeer der gedemobiliseerden in de burgerlijke maatschappij. „Een van de vragen," zo vingZ. K. H. zijn rede aan, „die elk mili tair voor wie de demobisatie in zicht komt, zeker zal beizig hou den is: „Wat zal de toekomst mij brengen". Ik weet, dat dit bij u ook zo is. Brieven, die Ik van u ontving, uitlatingen van hen, die terugkeerden en artikelen in de kranten geven hiervan blijk. Vrijwel alleen zult gij daarbij in de eerste plaats denken aan 'n plaats in de" burgermaatschappij en ongetwijfeld zullen er onder u zijn die zich daarover soms zorgen maken. Het is daarom dat Ik jg-aag 'n 'enkel woord tot u wil riemen, en wel niet om te zeggen: „O, maak je maar geen zorgen, dat komt allemaal vanzelf in orde", want dat gebeurt niet „vanzelf", daar nyet voor gewerkt worden, voor al door u zelf, maar wel om Vi te zeggen dat het mogelijke gedaan wordt om u teleurstelling te be sparen". Na gewezen te hebben op het werk der verschillende organisa ties, welke zich bezig houden met de behartiging van de belangen der gedemobiliseerden, besloot Prins Bernhard zijn toespraak: „Reeds nu wordt o.a. aan de hand van inlichtingen-staten en in veel gevallen door huisbezoek nagegaan, welke wensen er onder u leven en welke mogelijkheden er zijn om die te vervullen. De werk gevers worden aangespoord plaat sen open te houden, respectieve lijk open te maken voor hen, die straks demobiliseren, de vakop leidingen worden uitgebreid, enz In het kort: er wordt gedaan wat mogelijk is om een vlotte opna me in het arbeidsproces te bevor deren. Verwacht hier echter geen wonderen van. Ook hier in Ne derland zijn er in negen van de tien gevallen hopen moeilijkheden te overwinnen, alvorens het doel wordt bereikt. De toestanden zijn nog steeds ver van normaal. Maar wanneer allen dat wil zeggen u zowel als wij zich de moeite geven, kunnen die moei lijkheden overwonnen worden. In de eerstvolgende weken zul len deskundigen uit verschillende lagen der maatschappij u allerlei bijzonderheden vertellen over de mogelijkheden, die er zijn. Zij zul len u zeggen welke de lonen zijn, die er verdiend kunnen worden en zoal meer. Ik wek u op deze uit zendingen regelmatig te volgen. Zij zullen u In staat stellen u een oordeel te vormen omtrent de kan sen, welke u geboden worden. Ik wil nu besluiten door u het vol gende te zeggen: ten eerste, dat het Nederlandse volk in al zijn geledingen voelt, dat hier een plicht ligt en ten tweede, dat als gij, die terugkomt ook zelf ten- volle meewerkt, gij de toekomst niet donker behoeft in te zien. Wie slagen wil, die kan slagen". Naar het A.N.P. verneemt, zal kolonel De Fraiteur, Minister van Landsverdediging van België 10 en 11 Mei een officieel bezoek brengen aan zij.n Nederlandse ambtegenoot, Minister Fievéz. Dit bezoek vormt de bevestiging van de' tussen Nederland en België bereikte overeenstemming om trent de meest volledige samen werking op militair gebied in het kader der vijf mogendhedenover- eenkomst. Deze samenwerking strekt zich zowel uit op het ge bied van de organisatie en het gebruik der strijdkrachten alsop dat van de voorziening in mate riaal en het militair-wetenschap pelijk technisch onderzoek. De ondertekening van de over eenkomst zal geschieden op kas teel Oud-Wassenaar en wordt be sloten met een diner waaraan waarschijnlijk ook Prins Bernhard zal aanzitten. De vertegenwoordigers van de „Vrije mening van de volken van Wit-Rusland, Bulgarije, Honga rije, Letland, Littauen, Polen, Roemenië; Slowakije, Joego-Sla- vië en de Qekraine", die te Parijs bijeen zijn onder auspiciën van de „federale club voor Oost- en Mid den-Europa" hebben een verkla ring opgesteld, onafhankelijk van de gemeenschappelijke nota, wel ke door de „Federale Club te Lon den" aan het „Congres voor Europa" is aangeboden, waarin zij hun leedwezen erover uitspre ken niet deel te kunnen nemen aan het congres om er hun standpunt uiteen te zetten. Zij zijn - ervan overtuigd, aldus de nota, dat Europa zonder de bo vengenoemde landen niet volledig is. Deze landen zijn geheel onder worpen aan Moskou, dat hun elke samenwerking met West- Europese landen verbiedt. „Wij weigeren te geloven, dat Europa deze stand van zaken voor altijd zal kunnen toestaan", aldus de nota. West-Europa moet zich zonder dralen verenigen en alles doen wat menselijk gesproken mogelijk is, teneinde niet het zelfde lot als onze volken te on dergaan. Arthur Creech Jones, de Britse Minister van Koloniën, heeft in een besloten vergadering de sub commissie voor Palestina der V. N. een uiteenzetting gegeven van het standpunt der Britse regering omtrent de wijze waar op de V. N. het bestuur van Pa lestina zou moeten reg'elen ,na beëindiging van het mandaat. De belangrijkste punten zijn: 1. Iedere door de V. N. in te- stellen orgaan voor Palestina zou klein moeten zijn en met een be scheiden organisatie moeten be ginnen. Het zou een morele kracht moeten vertegenwoordigen en moeten beginnen de centrale diensten te doen verrichten. Als kern voor het» „agentschap" zou de consulaire wapenstilstands- commissie gebruikt kunnen wor den. Hieraan zouden twee voor aanstaande neutrale personen toe gevoegd moeten worden en het geheel zou onder voorzitterschap moeten staan van de voorzitter van de oorspronkelijke commissie voor Palestina Het bureau zou echter niets te maken moeten hebben met het verdelingsplan. Jones twijfelde er aan dat de medewerking van het Joodse Bureau en het Arabische Hoge Comité, inzake dit bestuursorgaan in de aanvang verkregen zou kun nen worden, hoewel het wenselijk was. 2. Het lichaam behoorde niet te trachten wet en orde te hand haven. Een mogelijke regeling zou tot stand komen door samenwer king van onderen af. De gebeur tenissen zouden beide partijen naar overeenstemming brenger. Hierbij zou de V. N. als mogelijke (bemiddelaar kunnen optreden. 3. Het Bureau zou met toe stemming van Joden en Arabie ren moeten werken en langza merhand moeten groeien. 4. De V. N. zouden in den be ginne in de kosten van het or gaan tegemoet moeten komen. Jones zeide, dat het, in dit ver gevorderde stadium geen nut had zich al of niet voor verdeling uit te spreken. Daar de V. N. geen' macht hadden enig besluit op te leggen was het wenselijk te han delen op de „traditionele wijze van het Britse imperium". Voorts was Jones van mening, dat men het Trustschapsplan ge- De Republikeinse Minister van Opvoeding Dr. Ali Sastroamidjo- jo, heeft in een telegram aan de Republikeinse vertegenwoordiger te Lake Success, L. N. Palar, medegedeeld, dat hij door de Re publikeinse regering is benoemd tot gevolmachtigd Minister. De New Lork Herald Tribune schrijft naar aanleiding hiervan: tussen rapporten over nieuws twist in het smeulende Indië, waar de Commissie voor goede diensten bemiddelt tussen de Re publiek en Nederland, bleek deze benoeming bedoeld te zijn om de positie van de heer Palar hij zijn werk alhier te versterken. TUSSEN FINSE SOCIAAL-DE MOCRATEN EN COMMUNIS TEN. De Finse sociaal-democratische partij heeft Zondag officieel de samenwerkingsovereenkomst op gezegd, die haar met de commu nisten en de leden van de S.E.D. L. met communistische strekking alsmede met de agrariërs ver bond. Deze overeenkomst vormde de officiële basis van het) „rood groene" regeringsblok. Het schijnt evenwel niet, dat dit besluit een regeringscrisis tenge volge kan hebben. Deze maatre gel schijnt vooral in verhand met de aan de gang zijnde verkie zingscampagne getroffen te zijn. Zaterdagmiddag is in Jeruza lem het. vuren geheel gestaakt. heel moest laten varen. Het zou ook moeilijk zijn het genoemde or gaan in het kader va.n het Trust schapsplan tot stand te brengen, daar beide partijen zich niet er mee konden verenigen. Op een vraag van de Poolse ge delegeerde antwoordde Jones, dat het onrealistisch zou zijn, niet te erkennen, dat Palestina zich in de richting van een verdeling be- woog. Later hoorde de sub-commissie een verslag aan van Azcarate, het hoofd van de vooruitgezonden groep der V. N. in Palestina, die op grond van actuële ervaringen het meeste van hetgeen Jones ge zegd had bevestigde, aldus Reu ter. Azcarate zal naar Palestina gezonden worden als vertegen woordiger der V. N. Dr. E. van Kleffens heeft Vrij dagmiddag gedurende vijf kwar tier een onderhoud met de Ame rikaanse onderminister van Bui tenlandse Zaken, Lovett, gehad. Na afloop van dit onderhoud had hij niets mede te delen, doch waarnemers te Washington zijn van mening, dat de Indonesische kwestie onderwerp van gesprek was. Volgens een mededeling van de Koreaanse politie zijn 15 commu nisten en een politie-agent tijdens een veldslag op het eiland Tsje- joedo om het leven gekomen. Uit vele plaatsen van het door de Amerikanen bezette Zuidelijke deel van Korea worden de laatste dagen ongeregeldheden gemeld. Maandag zullen in Zuid-Korea verkiezingen plaats hebben voor een volksvergadering. Dr. Rhee, leider van de rechtervleugel, heeft de commissie van onderzoek der V. N. er van beschuldigd, de on geregeldheden tijdens de verkie zingscampagne mede te hebben aangemoedigd. In de afgelopen drie maanden zijn 500 aanvallen gedaan op de politie, bijna 400 personen wer den gedood en op vele plaatsen werd sabotage gepleegd. Op ver zoek van de commissie werden tussen 5 en 10 April meer dan 3000 personen, die gevangen za ten, vrijgelaten, aldus Dr. Rhee. Velen van hen werden later weer gearresteerd in verband met on geregeldheden. Vrijdagavond is een acooord bereikt tussen de Beierse rege ring en de vertegenwoordigers der 15.000 stakers uit de omge ving van München, die een ver betering, van de voedselvoorzie ning eisen. De Beierse regering zal, on danks het verzet van het bizonale bestuur te Frankfort, onverwijld overgaan tot de distributie van de vlees- en vetvoorraden. De ambtenaren van de economische raad te Frankfort tonen zich ten zeerste gebelgd over deze „mani festatie van tuchteloosheid", die wel eens aanleiding zou kunnen zijn tot nieuwe stakingen in Hes sen en Wiirtenberg, waar de be volking zich „achtergesteld" voelt. De Britse militaire gouverneur van Neder-Saksen heeft de arbei ders in dienst van het' militaire bestuur verboden te staken, zo meldt het Duitse Nieuwsbureau D.P.D. Meer dan 8000 personen in Neder-Saksen hadden het werk (neergelegd uit ontevredenheid met het lage broodrantsoen. Oe Saw, de 47-jarige vroegere premier van Birma, is Zaterdag in de vroege ochtend in de gevan genis „Insein" te Rangoon opge hangen wegens medeplichtigheid aan de moord op Oe Aoeng San, eerste-minister, en zes andere mi- nisters^ vorig jaar Juli. Hij heeft tot aan zijn dood vol gehouden onschuldig te zijn.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1