Strubbelingen met materialen trein van Djogja Belgische Regering afgetreden Bondsdag C.J.M.V. in de Hoofdstad HET HAAGSCHE CONGRES VRIJDAG 7 MEI 1948. 0e zaak Christiansen Vermindering hulp aan Europa Oe Iccslnnd Sn Salcsiinn Boodschap van Smuts Boodschap van Australische Premier Vergadering plaatsvervangers afgelast Huis van Nederlandse Consul-Generaal te Jeruzalem geplunderd De terechtstellingen in Griekenland De staking in West-Duitsland VOLKSVERTEGENWOORDIGING Fmnkering by Abonnement: Temeuzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I, te De Bilt, geldig tót Vrijdag avond. Droog weer. Droog weer, hoofdzakelijk in het Zuid-Oosten van het land nog vrij veel bewolking. Zwak ke tot matige wind overwe gend uit Oostelijke richtingen. Iets hogere temperatuur dan Donderdag. 4de Jaargang No- 880- Advertentieprijs per mm 10 et.; minimam per advertentie 1,Ö0[ Inzending advertenties tot des namiddags 4 uiui Rubriek kl. advertentie#; 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven ondec nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 8,25 per kwartaal. INDONESIË Woensdagavond 21 uur locale tijd arriveerde te Ratavia de spe ciale trein uit Djogja, die de auto bussen, trucks, enz. door de Ne derlanders voor de besprekingen te Kalioerang afgestaan, naar Batavia terugvoerde. Baankomst te Batavia ver telde de fotograaf van de Rege ringsvoorlichtingsdienst, H. J. Muis, dat zich onderweg moeilijk heden hadden voorgedaan. De trein met materialen was, aldus de beer Muis, Dinsdag om 13 uur in Ka rang an jar op republikeins gebied aangekomen. Karanganjar is het laatste station op republi keins gebied, daarna begint de ge demilitariseerde zone, die zich uitstrekt tot Gombong. Te Karanganjar werd een he vel getoond, afkomstig uit Keboe- men (ongeveer 20 km in republi keins gebied) luidende, dat van de fotograaf Muis filmtoestel en films in beslag genomen moesten worden. Het besluit was afkom stig van de republikeinse luite nant Hidaja. De leider van het transport, de heer Drielsma, wei- gerde deze voorwerpen af te staan en wees er op, dat de heer Muis met toestemming van Djogja de reis met de materialentrein mee maakte. Het toestel w.erd in een afgesloten auto op de trein ach tergelaten en de locomotief plus een wagon werden afgehaakt en de heren Drielsma en Muis gin- gem hiermede naar Keboemen. Te Keboemen vertelde de heer Drielsma aan luitenant Hidaja, dat de trein niet zou vertrekken zander het toestel van de foto graaf, waarop Hidaja Djogja op belde om instructies. Om zestien uur was er -nog geen verbinding met Djogja tot stand gebracht, zodat Hidaja de locomotief met de wagen terugstuurde naar Ka ranganjar met instructies, dat in dien om 18 uur nog geen bericht uit Djogja zou zijn ontvangen, de gehele trein terug moest keren naar Keboeirien. Inmiddels paste een der begeleidende ambtenaren op de trein. Om 17 uur kreeg men contact met Djogja en ont- vl*g men instructie, dat trein met fototoestel en mensen moest wor de* vastgehouden. Hidaja zond toen een tweede koerier naar Ka ranganjar om de trein te doen terugkeren. Deze koerier arri veerde om 18 uur te Karanganjar. Blijkbaar was het vorige bevel verkeerd overgebracht, zodat de train was doorgereden tot over de demarcatielijn en inmiddels in Kroja aangekomen. Dit bericht bereikte Hidaja om 19 uur, waar op de heren Drielsma en Muis werden vrijgelaten, omdat het geen nut meer had hen verder vast te houden. Wederom moest naar Djogja worden opgebeld, zo dat heiden pas na middernacht met een extra-locomotief hij de demarcatielijn aankwamen en verder per jeep naar Kroja gin gen. .Het gehel oponthoud had 12 uren geduurd, aldus het verhaal van de heer Muls. Naar wij vernemen zal de open bare, behandeling van de aanklacht tegen de voormalige .General der Flieger" Christiansen door het Bijzondere Gerechtshof te Am- hem op zijn vroegst in Juli ge schieden. Aanvankelijk was ge meld, dat deze zaak reeds in Mei aan de orde zou komen. Amerikaanse Regeringsfunctio narissen beginnen er aan te twij felen of het Huis van Afgevaar digden de volle 5.300 millioen dollar, goedgekeurd voor het eer ste jaar vopr hulp In het kader van het plan-Marshall, zal geven, aldus seint Reuter uit Washing ton. Indien het Huis het bedrag aanzienlijk zou verminderen hoopt het Ministerie van Buitenlandse Zaken der V. S., dat de Senaat de vermindering ongedaan zal maken. Een Huis-commissie voor toe wijzingen onderwerpt de rege ringschatting voor de voorgestel de uitgaven aan een nauwkeurig onderzoek. 'De geheime audities zijn, naar men zegt, zo uitge breid, dat anderhalve dag gewijd werden aan het onderzoek naar de schatting van de Oostenrijkse behoefte aan erwten en bonen. Weliswaar verwacht men, dat de andere punten minder tijd zullen vergen, daar de commissies de audities deze week hoopt te .be ëindigen, doch sommige function- narissen zouden zich niet verwon deren, zo vervolgt Reuter, indien de audities een week langer zou den duren. Naar thans wordt vernomen, hebben de besprekingen over een wapenstilstand, die Dihsdag te Jericho zouden worden gehouden tussen Arabische vertegenwoor digers en de Y.N.-Commissie van Drie de consuls-generaal van de V.S., Frankrijk en België niet plaats gehad. Volgens een be richt uit Joodse bron heeft een ambtenaar van de Palestijnse re gering, die als tussenpersoon op treedt, de Oommissie meegedeeld, dat het onmogelijk was de verga dering te Jericho te regelen. Een Britse woordvoerder heeft gemeld, dat de wapenstilstands besprekingen voor Jeruzalem .be vredigend" verlopen. Tijdens een eerste door de Ha- ganah gehouden persconferentie heeft een officier van het hoofd kwartier dezer organisatie ver klaard, dat de Arabische invasie in Noord-Palestina is uitgevoerd door geregelde Syrisch-Ubaniese strijdkrachten, zoals blijkt uit de .identiteitskaarten aangetroffen op de lijken van officieren en sol daten, die tijdens de gevechten om het leven kwamen." Sedert Dinsdagochtend, zo ging de officier verder, vallen de Li- banees-Syrische troepen opnieuw hevig Rarnot Naphtali aan met twee compagnieën infanterie, ge- Maarschalk Smuts heeft de volgende boodschapaan het Haags congres gezonden: Jk doe u mijn beste wensen toekomen voor het welslagen van de conferentie (voor Europese éénheid. Er hangt zoveel van af voor de toekomst van Europa en de Westerse beschaving en ook voor een toekomstige stabiele en. vredelievende wereldgemeenschap. Europa heeft éénheid nodig, zo wat voor zichzelf als voor de wereld. Daarvan hangt zoveel af va* datgene, waarnaar wij stre ven. waarvoor wij geleden hebben en waarop wij hopen als wij aan ee* betere wereld denken. Het uur heeft geslagen in het onverbiddelijke tijsibestel en ais w<j het voorbij laten gaan zal de schaduw, die thans de vooruit zichten van de mensheid verduis tert, nog dieper worden. Op dit plechtige ogenblik van de geschie denis zijn de ogen der wereld ge ruid op deze conferentie en. naar ik koop, niet vergeefs". w.g. Smnte. De Australische premier, Men- zies, heeft het Haags Congres de volgende 'boodschap doen toe komen: „Het versterkenvan de demo cratische elementen in Europa is van vitaal belang voor vrede en veiligheid in de wereld. Ik zal met grote sympathie en levendige hoop het werk gadeslaan van uw historische vergadering te Den Haag inzake de eenheid van Europa, zonder welke de werke lijke vruchten der bevrijding ver loren kunnen gaan en de toe komst van millioenen mannen en vrouwen somher kan zijn". w.g. R. G Menzies. steund door pantserwagens en ar tillerie. De woordvoerder van de Haganah deelde verder mede, dat aanzienlijke concentraties van Egyptische troepen, voor het me rendeel bestaande uit leden van de liga der „Mueelmanse Broe ders7' te Hegev, in Zuid-Palestina, zijn gemeld. De vergadering van de plaats vervangers voor Oostenrijk, die Woensdag moest plaats hebben, is afgelast pp verzoek van de Russische afvaardiging, die geen reden hiervoor heeft opgegeven. Voor de Woensdagmiddag ge houden zitting van de Belgische Kamer bestond zeer veel belang stelling van de zijde van het pu bliek en alle tribunes waren tot de nok toe bezet. Allereerst legde de Belgische Minister van Onderwijs, Huys- mans, een verklaring af waar omtrent de regering het eens was geworden. Alvorens tot een technische be schouwing over te gaan maakte de Minister nog enkele algemene opmerkingen. Hij wees er op, dat het schoolprobleem in het verleden tot vrij talrijke conflic ten aanleiding heeft gegeven, zo wel van morele als politieke aard. Ook de tekst van de grondwet betreffende het onderwijs is op verschillende wijzen geïnterpre teerd, hetgeen tot allerlei ver keerde toestanden aanleiding gaf. De huidige regering heeft een einde willen maken aan de ver schillen in uitleg en zij heeft hier toe een reeks maatregelen vast gesteld. Het feit, dat de rege ring er toe gekomen is sommige beslissingen te nemen, heeft re acties teweeggebracht ën van weerszijden heeft het niet aan critiek ontbroken. De Minister verklaarde vervolgens aan het officieel onderwijs de impuls ge geven te hebben die het nodig heeft zonder evenwel te hebber, nagelaten het terrein voor te be reiden voor de goede verstand houding tussen de verschillende vormen van schoolorganisatie. Vervolgens gaf Minister Huys- mans een gedetailleerd overzicht van de maatregelen, die de re gering zich met betrekking tot het onderwijs voorstelt te nemen. Hierna is de heer De Schrijver (K.V.P.) aan het woord. Hij stelt in het licht, dat, hoewel de Ka tholieke Volkspartij niet met alles in de voorgestelde maatregelen accoord gaat, zij, gezien de alge mene toestand in België en de in ternationale politiek, bereid is I deze te accepteren. Volgens Joodse bronnen hebben Britse manschappen, „vergezeld van officieren", het vorige week end het huis van de Nederlandse eonsui-generaal te Jeruzalem J. A. Nederbragt, geplunderd. Het incident zou hebben plaats gevonden tijdens of na het ge vecht om de wrjk Katamon De gestolen goederen zouden zijn te ruggegeven nadat de eonsul-gene- raal bij het Britse hoofdkwartier een klacht had ingediend. Behalve te verklaren, dat de goederen waren gestolen, zou Ne derbragt niet anders hebben wil len bevestigen, dan dat bij de zaak voor hogere instanties had gebracht. ZEEPOST. Naar Nederlands Oost-Indië kan zeepost worden verzonden met het m.s. „Indrapoera," dat op 13 Mei a.s. vertrekt. Het verdient aanbeveling de cor respondentie twee dagen te voren ter post te 'bezorgen. Minister Gielen richt het woord tot de jongeren. In de vroege morgenuren trok ken Donderdag meer dan 12.000 jongeren uit alle delen van het land de hoofdstad binnen voor de viering van de 95ste bondsdag van het Nederlands Jongelingsver bond, dat kortgeleden is herdoopt in „Christelijke Jongemannen Ver bond". Nadat kerkdiensten in de bin nenstad waren gehouden, maak ten de deelnemers een tocht door de stad om vervolgens in vijf za len bijeenkomsten te beleggen. De grote samenkomst was in de Apoilohal, waar de Verbondsvoor- zilter, Dr. G. P. van Itterzon, de jongeren toesprak in aanwezig heid van Wethouder Mr. W. F. Schokking, die de burgemeester van Amsterdam vertegenwoordig de, hoofdcommissaris H. A. J. G. Kaasjager en Ds. W. F, Wessel- dijk, voorzitter van de Generale Synode der Hervormde Kerk. Tijdens de middagbijeenkoin.st in de Apoilohal arriveerde de Mi nister van O., K. en W., Dr. J. Gielen, <pe op verzoek van de Ver bondsvoorzitter het woord tot de jongeren richtte. De Minister wees er op hoe de Koningin voor het eerst in de geschiedenis in haar Troonrede van 23 Juni 1946 apar te woorden had gewijd aan de jon gerenorganisaties, een teken, al dus spreker, dat de Regering wel zeer bijzondere aandacht aan de jeugd is gaan schenken. „De over heid maakt de wegen vrij voor de jeugd", zo zeide hij, „de jeugd moet echter zelve haar toekomst bouwen. Zij zal daarbij alle mede werking hebben van de Rege ring". De Minister besloot zijn toe spraak met het Verbond de kracht toe te wensen zijn werk-energie voort te zetten. In de traditionele Verbondsdag- rede wees de voorzitter op de noodzakelijkheid van herkestening in Nederland, een taak, waartoe ook het C.J.M.V. kan bijdragen. Spreker wees er op, dat het leden- .tal regelmatig stijgt De organi satie telt thans ruim 25.030 jon geren beneden de 16 jaar en 24.000 van 16 en ouder, verenigd in 1.000 afdelingen en ruim 800 jongensclub. Met een dankwoord aan de Christelijke Jongemannen Vereniging „.Excelsior", die een groot aandeel had in de organi satie van deze massale Jeugddag en een opwekking tot bewuste belijdenis van het Christendom, werd de rede besloten. Zowel in de ochtenduren als des middags werd in de Apoilohal een opvoering gegeven va# Fallen- tin's Roncfsspel ,,C. J. M. V. trek uit De Bondsdag werd besloten met een massale bijeenkomst op het Museumplein, waar de Ver bondsvoorzitter met 'n kort woord de 95ste Verbondsdag sloot. Het blad der communistische partij in Engeland, de Daily Wor ker, heeft gisteren een beroep van vooraanstaande figuren op Tryg- ve Lie secretaris-generaal van' de V.N., maarschalk Stalin, Henry Wallace, de Franse president Vin cent Auriol en de Tsjechische pre mier Klement J. Gottwald gepu bliceerd dat volgens het blad gis teren uit Athene was gesmokkeld door de „1500 democraten in de gevangenis Averoff waarvan ve len binnen 10 dagen zullen worden terechtgesteld.." In het beroep wordt verklaard, dat tijdens de laatste weken enkele honderden van ons zijn terechtgesteld". „Drie jaren zijn voorbijgegaan sinds onze ter dood veroordeling door partijdige rechtbanken op grond van beschuldigingen t.a.v. het terechtstellen van fascistische invallers en Griekse Quislings." Tenslotte wordt gevraagd om de overgebleven 1500 die nog in le ven zijn te redden en de zaak te gen hen opnieuw in behandeling te laten nemen door onbevooroor deelde rechters." De heer Buset (Soc.) verklaart, dat de Socialistische partij 1B deze aangelegenheid positie heeft gekozen en van oordeel is, dat z| niet achter de regeringsvoorstel len kan staan. Zijn partij heeft echter niet het voornemen de huidige regering omver te wer pen. Spreker behandelt het schoolprobleem daarna in bijzon- op welke men tot een accoord zou kunnen komen. Vervolgens betrad Spaak het spreekgestoelte. Hij herinnert aan het verschil van mening, dat tussen hem en de linkse vleugel van zijn partij met betrekking tot het school probleem bestaat en verklaart niet te kunnen geloven, dat een redelijke en gematigde oplossing hiervan een gevaar kan inhouden voor het land. De e©1-® te-Minister stelt in het licht, dat hij de con stitutionele voorschriften heeft geëerbiedigd en dat, zo zijn re gering valt, dit voor het parle ment zal zijn. Hierna gaf hij een overzicht van de bedrijvigheid yan zijn regering in het afgelopen jaar en bepleit de voorgestelde maatregelen op onderwijsgebied. Aan het einde van zijn betoog verklaarde Spaak: „Gezien het geen mijn partijgenoot de heer Buset zojuist in deze Kamer heeft opgemerkt, ben ik van oordeel dat er geen meerderheid meer bestaat en de Socialistische Ka merfractie mij niet meer steunt. Ik' verzoek daarom dan ook de zitting op te heffen". De voorzitter voldeed aan dit verzoek en de leden der regering en de volksvertegenwoordigers verlieten hierop de zaal. Omtrent het feit, of de laatste woorden van Spaak nu ook inder daad betekenden, dat Spaak de regering haar ontslag aanbood, verkeerde men aanvankelijk nog in het onzekere. Enkele Minis ters lieten zich tegenover journa listen ontvallen, dat zij niet wis ten, of de woorden van Spaak hierop doelden. Tenslotte bevestigde de heer Van Acker evenwel, dat de rege ring ontslag had genomen. De heer Spaak begaf zich on middellijk naar het Paleis van de Prins-Regent om deze het ontslag van het Kabinet aan te bieden Prins-regent Karei heeft Woens dagavond de ontslagaanvrage van Spaak aanvaard. Spaak en Eyskens in audiëntie ontvangen. Donderdagmorgen heeft de Prins-Regent de heer Spaak en de heer Eyskens in audiëntie ont vangen. Hoewei omtrent de resul taten van deze bespreking nog niets bekend is. wordt uit door gaans goedingelichte kringen ver nomen, dat de Regent de heer Spaak verzocht heeft een nieuwe regering onder zijn leiding te vor men. Spaak zou dit aanbod even wel van de hand hebben gewezen. De Prins -Regeftt zpu hierop Minister Eyskens met deze taak hebben belast. ^len verwacht, dat het perso neel van het trambedrijf in Han dover en personeel van kranten- bedrijven zich zullen aansluiten by de 60.000 stakers in Hannover. In de Amerikaanse zóne zijn in de steden Mannheim, Neurenberg, Muenchen, Kassei en andere klei ne plaatsen meer dan 30.000 per sonen in staking uit protest te gen lage voedselrantsoenen. UIT DE WERKZAAMHEDEN DER EERSTE KAMER. De Eerste Kamer zal in open bare vergadering bijeenkomen op Dinsdag 11 Mei a.s. 's avonds om half acht. Na mededeling van het besluit der centrale afdeling, zullen o.m. de volgende wetsontwerpen in be handeling worden genomen: wij ziging van de begroting van het seheepvaartfonds voor. 1946; be palingen nopens de strekking van zekere regelingen inzake het be zettingsrecht, sedert de inwer kingtreding van het besluit be zettingsmaatregelen getroffen (Wet Bezettingsmaatregelen H); opheffing van de bijzondere ge rechtshoven, de bijzondere raad van cassatie en de tribunalen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1