Commissie van Goede Diensten aan de ïeiiigheidsraad Werd Masaryk vermoord? van het Plan-Marshall Het verkeer in Duitsland DE HERDENKING VAN ONZE BEVRIJDING WOENSDAG 5 MEI 1948. RAPPORT van de SPAAK TREEDT AF De woning van het Prinselijk Paar te Londen De onveiligheid van het wegverkeer Griekse communisten terechtgesteld Stichting „Het vierde Prinsenkind' Columbia verbreekt diplomatieke betrekkingen met Sowjet-Unie Trekt De Nicola zich terug? ©e toestand in Palestina Dader gevonden van moord op Nederlander te Brussel Het vliegtuigongeluk bij St Nikiaas-Waes Vacantietoeslag Bakkersbedrijf DE UITVOERING De stakingen in Duitsland Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld "door het K.N. M.I. te De Bilt, geldik tot Woensdagavond, Vrij veel bewolking. Vrij veel bewolking met hier f en daar een enkel buitje. Meest matige wind tussen. Zuid en Zuid-West. Ongeveer dezelfde temperatuur als gis- f teren. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oevereu Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Terneuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen WUlemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. VRIJE 4de Jaargang No. 799- Uitgave Stichting „De Vrye Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Mei. Opk. Ond. Opk. Ond. 5 5.04 20.11. 4.10 15.58 6 5.02 20.12 4.21 17.12 7 6.— 20.14 4.32 18.27 8 4.58 20.16 4.46 19.47 9 4 56 20.17 5.02 21.11 10 4.55 20.19 5.24 22.34 11 4 53 20.20 5.56 23.52 12 4.51 20.22 6.42 INDONESIË De Commissie voor goede diensten in het conflict tussen Nederland en de Republiek heeft gisteren bij de Veiligheidsraad een 15 bladzijden tellend rapport ingediend over de ontwikkelingen in Indonesië sedert de staking der vijandelijkheden aldaar, aldus meldt de New York Times van Dinsdag. Het blad voegt hieraan toe, dat het rapport geen gewag maakt van de door de Republiek geuite beschuldiging, dat de Ne derlandse regering de wapenstil stands-overeenkomst zou hebben geschonden. Het rapport geeft een op de fei ten gebaseerd verslag van de drie West Java-conferenties en zegt b..v. ook niets over de gemelde Nederlandse maritieme blokkade van Republikeins gebied. De "New York Times herinnert er aan, dat verleden week een republikeinse woordvoerder de leden van de Veiligheidsraad op de hoogte heeft gesteld van het feit, dat de Rep. regering aan de Commissie voor goede diensten verschillende protesten heeft doen toekomen betreffende beweerde schendingen door de Nederlan ders van de op de .Renville" ge sloten overeenkomst. De New York Herald Tribune meldt dat volgens het rapport der Commis sie voor goede diensten de Indo nesische Republikeinen een aan val hebben gedaan op de - „on democratische methoden" r waar mede de Negara Pasoendan werd gegrondvest. „Niettemin wisten De Belgische premier, Paul Henri. Spaak, heeft besloten af te treden, zo wordt van gezagheb bende zijde te Brussel vernomen. De Socialistische Kamerfractie, die gisterenochtend heeft verga derd, heeft na de vergadering een communiqué uitgegeven, waarin wordt verklaard, dat zij zich niet ka* verenigen met het door de regeling voorgestelde inzake de subsidies aan het vrije technische onderwijs. By het verlaten van het parle ment, na de vergadering van de Socialistische fractie, verklaarde Spaak: „Ik ben volkomen door myn fractie verslagen en bijge volg zal ik de Ministers bijeen roepen. Vernomen wordt, dat Spaak uiting heeft gegeven aan zijn voornemen zijn ontslag aan de Prins-regent aan te bieden en daarvan mededeling te doen aan de Ministers, die in de loop van Dinsdagmiddag in vergadering bijeenkwamen. de Republikeinen te bereiken, dat hun eigen candidaat als hoofd van de Negara Pasoendan werd gekozen, die dan ook door de Ne derlanders als zodanig werd er kend", aldus citeert de New York Herald Tribune uit het rapport der Commisie voor goede diensten Het onder Sowjet-Russisch toe zicht staande Duitse Nieuws bureau A.D.N. heeft tegenspraak geleverd van berichten, volgens wejke de Westelijke Geallieerden het recht zouden hebben vrijelijk gebruik te maken van de auto baan en de spoorweg tussen Ber lijn en de Westelijke zones vol gens een overeenkomst met de Sowjets van Juni 1945. In Westelijke politieke kringen te Berlijn legde men dit bericht uit als voorteken van nieuiwe Sowjet-maatregelen tegen de Ge allieerde verbindingen. Britse woordvoerders hebben herhaaldelijk verklaard, dat in 1945 wel geen formele overeen komst met de Sowjets werd ge sloten doch. dat wel verzekering was gegeven van vrij gebruik van weg en spoorweg door Maagden burg naar Berlijn. De ISowjet-grfenswachten. bij Mariënborn zijn Maandag begon nen de paspoorten van autorijders uit Berlijn te voorzien van éxit- stempels, Dergelijke stempels worden gewoonlijk gebruikt door immigratie-toeambten bjj aan komst in of vertrek uit het land, doch waren tot nog toe niet aan gebracht bij het overgaan van zöme-grenzen in Duitsland. Een woordvoerder van generaal Clay heeft verklaard, dat er geen ontmoeting tussen Amerikaanse en Sowjetrussische functionaris sen ter bespreking van de ver keersproblemen zal plaats vinden zolang de Sowjets blijven weige ren Amerikaanse diensttreinen de Amerikaanse sector van Berlijn te laten binnenkomen. Het Britse parlementslid Ronald Chamberlain (Labour), heeft in het Lagerhuis geprotesteerd tegen de uitgave van 50.000 pond ster ling voor vernieuwing van een Londense woning voor Prinses Elizabeth en de Hertog van- Edin burgh, „terwijl honderdduizenden- mensen naar een woning snak ken". Charles Key, Minister van Openbare Werken, antwoordde, dat het geld besteed werd aan centrale verwarming, electrische installaties e.d. Er moest accomo- datie gevonden worden voor het Prinselijk paar en hij achtte de uitgave verantwoord. Emrys Hug hes^, (Labour) was van mening, dat de woning best kon worden ingericht voor enigen van de „jon ge getrouwden in Londen, die met hun schoonmoeders moesten" sa menwonen." De K.N.A.C. heeft besloten op nieuw een prijsvraag uit te schrij ven. Antwoord wordt gevraagd op de vragen: 1. Welke zijn de diepere oor zaken van de onveiligheid van het wegverkeer 2. Wat kan, buiten en behalve het verkeersonderwijs, worden on dernomen om die oorzaken weg te nemen De voorwaarden tot deelneming zijn verkrijgbaar bij het secreta riaat van de K.N.A.C. De beoor deling van de antwoorden ge schiedt door het medisch psycho logisch verkeerstechnisch college, ingesteld door de Ned. Maat schappij tot Bevordering der Ge neeskunst en de K.N.A.C. MEDEDELING. In verband met de Hemel vaartsdag zal Donderdag a-s. ons Blad niet verschij nen. Vijf en twintig Griekse com munisten zijn Dinsdag te Athene terechtgesteld wegens tijdens de opstand van December 1944 be gane moorden. Van regeringszijde wordt mede gedeeld, dat opdracht is gegeven 115 andere comnfejr Uten, die voor hetzelfde feit in ge'vangenissen in de provincie verblijven, te fusil leren. Rendis, de voorlopige Minister van Justitie, heeft, naar wordt gemeld, de gerechtelijke autori teiten verzocht de dossiers van 830 communisten, die op dezelfde beschuldiging ter dood zijn ver oordeeld, af te sluiten. Naar ver luidt zal «hun terechtstelling, die drie jaar is uitgesteld, thans wor den uitgevoerd. PER HOOFD 200 GRAM KRENTENBROOD De hoeveelheid krenten en ro zijnen, welke voor het bakken van krentenbrood aan de bakkers be schikbaar wordt gesteld, komt overeen met 75 gram per hoofd. Dit betekent, dat de bevolking ongeveer 200 gram krentenbrood per hoofd kan betrekken indien de bakker krentenbrood levert, waarin de helft van de grondstof bloem door krenten en rozijnen is vervangen. Zelfverzorgers voor brooé kun nen geen recht doen gelden op 't betrekken van krentenbrood. Eenheden van het Ameri kaanse leger hebben Zondag ma noeuvres gehouden in de heuvels aan de grens tussen het vrije ge bied vanTriëst en Joego-Slavië. Naar Reuter van zeer bevoegde njjde verneemt, is de ontslagaan vrage van Minister Spaak een kwestie van uren. Reeds eerder werd gevreesd," dat de 75 jaar oude schoolstrijd de regering ten val zou kunnen brengen. Vrijdag j.l. werd door beide partijen van de Belgische coalitieregering in principe over eenstemming bereikt over een politiek ter regeling van de schoolkwestie. Spaak begaf zich van het par lement onmiddellijk naar het pa leis van de Prins-regent om de politieke situatie uiteen te zetten -Spaak's coalitieregering van Socialisten en Katholieken be- sehikte over een meerderheid van 1G2 tegen 40 in de Kamer van Afgevaardigden, terwijl zij jn de Senaat 138 leden achter zich heeft tegenover een oppositie van 29. In politieke kringen meent men, dat de Prins-regent het ont slag van Spaak niet zal aanvaar den teneinde de Socialistische partif „in de gelegenheid te «tel len haar star oppositionele hou di*g te herzien." „Jan Masaryk, d,e gewezen Mi nister van Buitenlandse Zaken van Tsjecho-Slowakije, heeft geen zelfmoord gepleegd, doch werd gedood omdat hij een zeer lastige getuige was inzake een complot om door middel van een bomaan slag drie vooraanstaande minis ters, van wie hij er één was, te doden, vijf maanden voor de om wenteling in Tsjecho-Slowakije", aldus heeft Lord Vansittard, vroegere plaatsvervangend secre taris-generaal van Buitenlandse Zaken in een artikel in de „Daily Mali" verklaard. Hij voegde er aan toe Masaryk goed te kennen. „Het is bijna zeker, dat Masaryk niet van vijftig voet hoogte op het stenen plaveisel sprong, dit zou nooit de manier zijn, die hij zou hebben gekozen". „De close- ups van het opgebaarde lijk ver tonen geen lichamelijke bescha diging. Masaryk stierf daarom waarschijnlijk door de hand van iemand in zijn flat en zijn lichaam werd naar het plaveisel gebracht", zo vervolgt Vansittard in het artikel. Vansittart betoogt, dat Masa ryk het nooit lang had kunnen uithouden met de nieuwe nege ring en dat het regiem zijn tegen woordigheid niet lang kon ver dragen, daar hij een zo grote mate van populariteit genoot. Masaryk allleen was in staat te De Columbiaanse regering heeft Maandagavond de diplomatieke betrekkingen met de Sowjet-Unie verbroken, zo meldt radio-Bogota. Eerdere berichten, dat de betrek kingen waren vebroken omdat Sowjet-Russen zouden hebben deelgenomen aan de jongste re volutie waarbij ongeveer 1500 per sonen zijn gedood, waren van of ficiële zijde tegengesproken. Het laatste bericht volgt spoe dig op de eis der S. U. om scha devergoeding wegens een gewa pende overval, welke tijdens de revolutie op een door leden van Sowjet-legatie te Bogota be woond huis zou hebben plaats ge- en waarbij papieren en voor werpen van waarde ontvreemd ®ouden zijn. De Stichting „Het Vierde Prin senkind" heeft voor haar plan nen, te weten de gratis uitzen ding van kinderen, die in de oor log één of beide ouders hebben verloren, een bedrag van ƒ10.000 ontvangen van dit z.g. „Ierse Fonds'*., ■F Het Ierse FÓnfte heeft daar door de vacantie van 400 dooi de oonog zwaar getfoiIëxTVm^oieii mogelijk gemaakt. De financiële actie der Stich ting „Actie Klaver Vier", steu nende op de adoptie-gedachte, verloopt naar wens, zo deelt de Stichting „Het Vierde Prinsen kind" ons mede. Het bestuur overweegt in deze zomer ook een vacantie-oord te openen voor kinderen, die tenge volge van de oorlog invalide zijn geworden. Dokters hebben zich reeds pro Deo ter beschikking gesteld. Speciale krachten wor den hiervoor aangetrokken. De burgemeester van Alblasserdam en zijn echtgenote werden bereid gevonden, in samenwerking met de medische staf, de leiding van dit speciale kamp op zich te nemen. Ook de jeugdige invalide oorlogsslachtoffers, die nooit van huis kunnen, zullen deze zomer kunnen genieten, wanneerhet Nederlandse volk dit financieel mogelijk maakt. t Het gironummer van de Stich ting" ..Het Vierde Prinsenkind" is 477800. getuigen omtrent de mate waarin het Kremlin door zijn vertegen woordiger Zorin, die op grond van handelsbesprekingen juist voor de omwenteling in Tsjecho- Slowakije verscheen, druk op de loop der gebeurtenissen heeft uit geoefend. Lord Vansittart be schrijft verder hoe in September 1947 pakjes aan de premier, Peter Zenkl, de Minister van Justitie Dr. Prokop Drtina en Masaryk gezonden waren. Als inhoud was vermeld „parfum", doch er rees argwaan en het was gebleken, dat Zich zwaar explosieve spring stof in de pakjes bevonden had. De nationale veiligheidsdienst, welke ondier controle stond van communisten, had alie pogingen tot onderzoek doen mislukken hoewel het spoor van de aanslag duidelijk naar het districtssecre tariaat van de communistische partij te Olomuuc had geleid. Toen de communisten aan de macht waren, aldus Vansittart, waren alle sporen vernietigd en zij, die ervan afwisten werden op last van de communistische mi- ninister van Justitie, Cepieka, ge arresteerd. Minister-President, Dr. Beel, herdacht gisterdagmiddag in de Ridderzaal te 's-Gravenhage, in een uitvoerige rede de herwonnen vrijheid, die een einde bracht aan de jaren van rampspoed en knech- ting. Y In de drie jaren, verstreken sinds het onvergetelijk ogenblik, waarop de mare van de vrijheid ons werd verkondigd, heeft de stroom van ons volksleven zijn normade loop hernomen, deels in de oude, deels jn door ons volk In een communiqué van het Ara bische hoofdkwartier wordt ge zegd, dat Arabische en Joodse strijdkrachten na het staken van het vuren te Jeruzalem in hun po sities blijven. In het district Sa- fed, aldus het communiqué, heb ben de Joden tevergeefs met zwa re mortieren en artillerie onze po sities bestookt. Het bureau van de Italiaanse Minister-President heeft mede gedeeld, dat De Gasperi door Enrico de Nicola, de 71-jarige President, er van op de hoogte .gesteld is, dat diens gezondheid hem ïjjet toelaat hoge staats functies te blijven vervuilen. Men besciiouwt dit als eon aan wijzing, dat de President niet voor herkiezing in aanmerking wenst te komen. In politieke kr'ngen sluit men echter de mogelijkheid niet uit, dat De Nicola van gedachten ver andert wanneer door alle partijen daarQT) bii hem wordt aanaedron- ffer. Volgens gewoonlijk welinge lichte communistische kringen te Rome heeft de leider der Ita liaanse communisten, Palmiro Togiiatti, voorgesteld, dat de se natoren en parlementsleden van het Volksfront de gezamenlijke zitting van kamer en senaat op aanstaande Maandag voor verkie zing van een President der Repu bliek zullen boycotten, uit pro test tegen de wijze waarop de verkiezingen zijn gehouden. Gemeld wordt, dat Arabische strijdkrachten zich samentrekken in het heuvelgebied langs de ver keersweg van Jeruzalem naar He bron voor een aanval op de Jood se nederzetting Kfar Ezion, zo wordt uit Arabische bron verno men. Volgens een correspondent van Reuter beginnen Arabische legers zich in de richting" van het Palestijnse strijdtoneel te bewe gen. Fawzi El Din Al Kawoek- dji, de Arabische commandant te velde, verklaarde tegenover de correspondent, dat de geregelde Arabische legers binnen enkele dagen Palestina binnen zullen trekken. Volgens berichten uit Damascus zouden de Arabische piannen met betrekking tot „invasiedag", een dezer dagen te Amman en Damas cus geratificeerd, de volgende troepenbewegingen inhouden 1. Syrische en Libanese troe pen vallen in Noord-Palestina aan. 2. Het Transjordaanse Arabi sche legioen en 1 Iraakse troepen stoten door naar het centrum van het Heilige Land. 3. Ongeveer 1.000 man Egyp tische troepen vallen in Zuid-Pale- stina aan. Door geheel Transjordanië wor den de oorlogsvoorbereidingen voltooid, aldus de correspondent j van Reuter die ,in het land heeft gereisd. Het .«Arabische legioen wordt uitgerust met artillerie en gevechtwagens. De opleiding van duizenden nieuwe recruten wordt versneld. Verwacht wordt, zo gaat de cor respondent voort, dat Koning Ab- doellah, van Transjordanië, de op- pei bevelhebber van de geregelde Arabische troepen zal worden en generaal Ismail Safwat Pasja commandant van de vrijwilligers van het Arabische „bevrijdings leger". De commandant te velde van dit „bevrijdingsleger", Fawzi El Din Al Kawoekdji, die zijn hoofd kwartier thans te Ramallah, 16 km ten noorden van Jeruzalem, heeft, zou een tegenaanval voor bereiden in het gebied van Jeruza. lem, waarbij 5000 man aan onge regelde strijdkrachten, gesteund door plaatselijke strijders, zouden worden .ingezet. De Joodse strijdkrachten van de Haganah en de Irgoen Zwai Leoe- mi worden op 20.000 man front troepen en ten minste 40.000 man hulptroepen geschat. Deze strijd krachten consolideren thans de jongste territoriale en strategi sche overwinningen in het Heilige Land. De Saoedi Arabische delegatie Bagdad heeft officieel me^edeeld, dat Koning Ibn Saoed van Saoedi- Arabië Palestina als zijn eigen zaak beschouwt en dat zijn land ten volle met de ledenstaten van de Arabische Liga zal samenwer ken om Palestina te redden en er 'n onafhankelijke Arabische st^at te vestigen. Ibn Saoed zou „zijn uiterste best doen Palestina voor de Arabieren te redden", aldus een woordvoer der van de legatie. „Het is zjjn wens met de Arabische Liga ka rnen te werken om massamoorden te voorkomen en de Palestijnse Arabieren te helpen ,bij de tot standbrenging van vrede en orde in het Heilige Land". De nederzetting Kfar Etzion is Dinsdagmorgen sinas zonsopgang aangevallen door sterke Arabi sche strijdkrachten, van het Ara bische legioen. Volgens een nog niet bevestigd bericht uit Arabische bron is deze plaats, waar reeds hevige gevechten geleverd werden, ver sterkt en kan zij doeltreffend weerstand bieden. Anderzijds werd Dinsdagocto,- tend het dorp Akr, ten Zuiden van Rehovot aangevallen door de Haganah troepen, die het dorp bezet hielden tot 9 uur en zich daarna terugtrokken. De weg van Haifa naar Akko werd afgesneden door Joden, die de brug ten Zuiden van Akko heb ben opgeblazen. De Arabische ont ruiming van Jaffa door middel van schepen wordt voortgezet. zelf gegraven nieuwe beddingen. Nog zijn bij lange na de won den niet geheeld, die het geweld van de. oorlog en de wreedheden van de bezetter ons toebrachten. Nog zijn de huizen talrijk, waar iedere dag opnieuw een lege plaats de herinnering wakker houdt aan een verlies, dat nooit hersteld kan wordep. Nog zijn er velen, die, telkens weer ervaren moeten, dat zij door lichamelijk letsel, door het noodgedwongen afbreken van huh ontwikkelingsgang, door de ver woesting van hun have en goed, achterop zijn gekomen en het een maal gedroomde levensdoel niet of nauwelijks meer kunnen gereiken. Nog zijn er toestanden, die pijnlijkblijven herinneren aan Vorig jaar, in de nacht van 4 op 5 Mei werd de nachtwaker Bernard van Amerongen, geboren te Kralingen, in Nederland in 1893, met een ijzeren staaf ver moord in een gebouw aan de Mon. noyer Kaai te Brussel. De moor denaar verdween met zijn pofte- feuille met 3000 fr. De politie was er in geslaagd de boosdoener, die een vriend was van het slachtoffer, n.l. Joannes Ceuppens, oud 40 jaar, te indenti- ficeren. Men raakte echter het spoor van Ceuppens kwijt. Vorige Zaterdag vonden enkele padvin ders een slapende man in een on bewoond huis in Vorst, jn de buurt van Brussel. Zij brachten de man naar de politie der ge meente. Het bleek Ceuppens te zijn en na enige tijd heeft hij de moord bekend, die hij bijna een jaar geleden beging. De stoffelijke resten van de be manning van het De HavilLand Tiger Moth-toestel, die Maandag morgen bij St. Niklaas-Waes is neergestort, zijn naar Nederland overgebracht. Het onderzoek naar de oorzaak van het vlieg tuigongeluk is nog niet beëindigd. Wel staat vast, dat het vliegtuig op een gegeven moment is „afge gleden" en toen gevallen. Waar aan dit afglijden moet worden ge weten, is nog niet vastgesteld. Maandagavond is een ge vecht tussen Joden en Arabieren ontstaan in de Parijse „Salie Wagram", waar de Franse liga voor een vrij Palestina een ver gadering had belegd. De politie moest ongeveer 30 Arabieren uit de zaal verwijderen, nadat een hunner had getracht een Joodse spreker te wurgen. De samenwerkende organisaties van werkgevers in het hakkers- bedrijf te wetende Ned. Ver eniging van Werkgevers in het Mrk kor.shcirij 1'de Vereniging- van Prot Christelijke Werkgevers in het Bakkersbedrijf, de Ned. Ver eniging van Coöp. Werkgevers, de Nederl. Bakkersbond, de Bond van Christelijke Bakkerspatroons in Nederland en de Ned. R.Kj. Bakkerspatroonstoond, hebben, ge zien de beschikking van het col lege van Rijksbemiddelaars d.d. 19 April 1948 betreffende toeken ning van event, gratificaties in het jaar 1948, besloten evenals in 1947 hun leden te adviseren aan de werknemers in het Bakkers bedrijf die recht hebben op 12 dagen vacantie, bij de vacantie een toeslag te geven gelijk aan het loon over een week, zoals dit is vermeld achter de desbetref fende functie in de regeling van arbeidsvoorwaarden .voor het Bakkersbedrijf en aan werk nemers die minder dan 12 dagen vacantie hebben een toeslag naar rato. Oscar E Naumann, die onlangs is teruggekeerd uit Europa, schrijft in het „Journal of Com merce", dat de E.C.A. thans 3 weken bestaat, doch nauwelijks over personeel beschiet. Men mpet nóg deskundigen op het ge bied van de landen en de goede ren vinden. Wiel beschikt men over een klein aantal politieke deskundigen. „Wanneer de vroegere verkla ringen van Truman en Marshall, dat onmiddellijke hulp noodzake lijk is en dat tijd een zeer belang- rijke factor is, nog steeds gelden, dan kan men zeggen dat de E. C. A eerder terrein verliest dan wint."' Naumann voegt hieraan toe, dat Hoffman daarvoor geen ver wijt treft en dat de ernstige ver traging voortvloeit uit het feit, dat de organisatie in Europa voor de Europese economische samenwerking, van welke ver wacht wordt, dat zij de program ma's aan de E. C. A. zal voorleg gen, pas is opgericht en nog geen essentiële plannen voor hulpver lening heeft ontwikkeld. Men verwacht "niet, "dat gede tailleerde voorstellen eerder dan in Juli zullen worden voorgelegd. Verder schrijft Naumann, dat zo al de grote lijnen van de Ame rikaanse politiek ten aanzien van de E. C. A. zijn vastgelegd, deze lijnen, met uitzondering van al gemene verklaringen als b.v. dat men de voorkeur zal geven aan particuliere inkopen boven rege- rings-inkopen, nog niet zijn be kend gemaakt. Toch bestaan er voor de E. C. A. een aantal drin gende redenen om besluiten te nemen ten aanzien van de fiscale politiek in een aantal gevallen en wel op zeer korte termijn, opdac de betrokken landen weten waar zij aan toe zijn. Eén van deze beslissingen be treft de vraag of de Europese landen toestemming verleend zal worden om dollars te gébruiken voor hun onderlinge handel. Bel gië, Zwitserland en Zweden b.v. zouden dit graag willen, omdat zij financiële hulp aan hun buren hebben verleend en aldus een zekere betaling in dollars konden verwachten. Landen, die muiten verkopen en niet alles hebben kunnen ex porteren wat zij wilden, zouden ook graag dollars ontvangen voor hun export naar andere Europese landen. Wanneer echter de E. C. A. zou toelaten, dat uitsluitend tegen betaling van dollars ver kocht wordt zou er in Europa een dollarregiem" ontstaan met later ernstige gevolgen. Een andere financiële beslissing welke geno men moet worden, heeft betrek king op de besteding van de plaatselijke valuta's, die men voor de verkochte Marshal-goederen in eigen land ontvangt. De Ameri kaanse exporteurs zullen in dol lars betaald worden, doch de im porteurs in Europa zullen hun regeringen betalen in valuta's van eigen land. De E. C. A moei besluiten welke gebruiker van dergelijke speciale rekeningen zal worden gemaakt. eenmaal geleden onrecht, aa» eenmaal gekoesterde doch niet verwezenlijkte idealen, die bfl voortduring de aandacht van Re gering en volk blijven vragen. Het leven gaat echter voort en vergt meer dan ooit de volle mens, die het oog gericht'op de toekomst en daar zijn hele ar beidskracht aan wijdend, nauwe lijks meer de tijd kan vinden voor een terugblik. Na een terugblik te hebben ge worpen op de gebeurtenissen tij dens de jaren van rampspoed en de helden van het verzet te heb ben geëerd, besloot Dr. Beel: Het Vaderland, dat ons verenigd heeft in de angstige jaren van het verzet moet ons meer dan ooit verenigen in de moeilijke jaren van her-opbouw. Gaat dit ideaal tanen, gaan wij vergeten, t wij eerbied en bewondering hebben voor allen, die voor de zaak van het vaderland hun leven lieten, gaan wij ons in onze hulde aan hun- offer bepalen tot woor den, die niet meer uit het hart komen omdat wij in het hart niet meer gelijk zijn, ons niet verbon den voelen met alle „goede vader landers", dan zijn wij in de jaren der bevrijding achteruit gegaan in plaats van vooruit. Begrypen wij wat van een goed Vaderlander ih dit tijdsgewricht wordt ge vraagd: inzet van de hele persoon, ontplooiing van de volle arbeids kracht, woekeren met de gaven van geest en hart, door 'God ge schonken. In dit jaar herdenken wij het feit, dat Hare Majesteit ónze ge- eerbiedigde Koningin 0ns volk een halve eeuw lang is voorgegaan in overeenstemming met de schoon ste tradities van het Oranjehuis. Moge onder leiding van dit zelfde Oranjehuis het Vaderland in het hart van ons volk en in de ge dachten van zijn werkers op alle tereinen in toenemende mate wederom die plaats innemen, die het in de bezettingstijd innam en die door allen, die in deze jaren streden en stierven werd begre- pen, de plaats, die het naar mijn overtuiging ook in Godes raads besluit is toe-bedeeldde plaats van de nooit opdrogende krachtbron, stuwend in de eeuwige vrijheids strijd om een betere wereld. De stakingsgolf tegen de voed selrantsoenen in Neder-lSaksen breidt zich snel uit. Ondanks het feit, dat Zondag het broodrant soen is verhoogd, zullen Dinsdag naar men verwacht opnieuw 24.000 arbeiders het werk neer leggen Ongeveer 8000 i arbeiders van de „Oontiental" Rubberfabrieken te Hanno-ver hebben aangekon digd, dat zij Dinsdag zullen sta ken als protest tegen de „onge lijke voedselleveranti.es aan de verschillende staten van de Brits- Amerikaanse zóne". Men vreest, dat het grootste deel van de 14.000 arbeiders van de chemische fabrieken te Hann over het werk zal neerleggen. Zondag dreigden 1400 man, die werken aan de inrichting van de jaarbeurs te Hannover, met sta- verklaarde, dat een staking het king. Het.bestuur van de beurs onmogelijk zou maken <je beurs op de vastgestèlde datum, 22 Mei te openen. BESTEMMING VOOR DE NUT VOOR CONSUMPTIE GESCHIKTE AARD APPELEN. Nadat door de onlangs tot stand gebrlachte transactie met de Amerikaanse bezettingsauto- riteiten betreffende de levering van 60.000 ton aardappelen ten behoeve der Duitse burgerbevol king de voor export beschikbare voorraden consumptiewaardige aardappelen van oogst 1-947 op bevredigende wijze tot een onbe tekenend minimum konden wor den teruggebracht, kunnen de voor menselijk vöeugel afgekeurde aardappelen thans oók een stemming krijgen. De besprekin gen ten aanzien van dit punt wer den bemoeilijkt door onzekerheid over de hoeveelheden, waarvoor een -bestemming moest worden gevonden. Volgens recente opga ven van de telers zouden zij in totaal nog ca 10.000 ton van deze aardappelen voorradig hebben, maar een deel hiervan zal inmid dels reeds als veevoeder zijn af gevloeid. Indien blijkt, dat de nog restende voorraden een voldoend grondstoffenaanbod mogelijk ma ken; zal een aardappelmeelfabriek te Veendam in bedrijf worden ge steld. Een duizendtal werklozen te Ruvo di Puglia hij Bari in Zuid- Oost-Italië heeft gepoogd aanval len te doen op huizen van leidende Christen-Democraten. Enkele de monstranten en een politie-agent werden gewond.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1