Sowjet-protest bij Columbiaanse Regering VERSTERKING VAN HET WETTIG GEZAG DE TOESTAND, JN PALESTINA HET VERVOER VAN GOEDEREN DINSDAG 4 MEI 1948. Hedenavond 6 uur vlaggen halfstok in het kader van het plan-Marshall Telegram van gepension- neerden aan Ministerraad Postwisselverkeer met België Radiotoespraak Min.-Pres. ter gelegenheid van de bevrijdingsdag Oe terugkeer van oorlogs vrijwilligers Oe Geallieerde bestuursraad Frankeriug by Abounement: Tenurvf WEERSVERWACHTING ««•degedceld door het K.N M.I. be De Rilt, geldig tot Dinsdag avond. Iets zachter. Geleidelijk toenemer.de be wolking met later, voorname lijk in het Zuid-Westen van hét land. enige regen of mot regen. Iets zachter dan Maan dag. Meest matige wind uit Boidelrjke richtingen. 4de Jaargang No. 798- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs per mm 10 et.; minimam per advertentie l,60j Inzending advertentlos tot des namiddags 4 uur Rubriek kk advertent!»: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal •c Minister van Binnenlandse Kaken, Mr. Dr. Witteman, heeft gisteravond over de radiozenders een rede uitgesproken waarin hij op de noodzakelijkheid wees van het vormen van militaire en po litiële reserve-onderdelen. Gebeurtenissen in enige andere landen maken het noodzakelijk rekening te houden met de moge lijkheid, dat ook in ons land te eniger tijd een poging zal worden gewaagd om door intimidatie of geweld de grondwettige regerings vorm te vernietigen en een nieuwe orde te vestigen, een nieuwe orde, die evenals bij het Nationaal So cialisme slechts gepaard kan gaan met onderdrukking, dwang en slavernij. De kleine minderheid bij ons, die, om dit te bereiken, wellicht bereid zou zijn een greep naar de macht te doen, zou, wanneer zij daarbij alleen stond, door het be staande gezagsapparaat gemak kelijk kunnen worden bedwongen. Het is echter niet uitgesloten, dat eea dergelijke minderheid steun va* buiten zou verkregen en dat zorgvuldig voorbereidde en tege lijkertijd. optredende ordeversto ringen in de West-Epropese demo cratieën de positie van de voor standers ener omwenteling zouden versterken. Ook dan zullen de regering en *öe verantwoordelijke autoriteiten oa«t beslistheid en zo nodig met onverbiddelijke kracht het gezag haMdhaven. •e Regering doet een dringend e» klemmend beroep op allen, die #>*s Oranjehuis, ons democratisch •taMtefbestel en onze volksvrijhe- «te.» tegen aanslagen metterdaad en met kracht willen beschermen en verdedigen. is er van overtuigd, dat wan ted dergelijke aanslagen zouden worden gepleegd, de overgrote meerderheid van one volk als één ma* achter de Regering zal staan. Deze steun zou echter dan zijn onvoorbereid en van ongeoefen de. Daarom roept de Regering thans allen op, die van goeden wdle zijn, opdat zij, na een korte opleiding, wanneer dit nodig mocht zijn, met de vereiste ken nis en vakbekwaamheid het ge zagsapparaat kunnen versterken, het gezag mede kunnen handha- ve*. De Regering deelt het volgende ■■ede: Met betrekking tot de maat regelen, welke door de Regering tot versterking van het gezags apparaat der Overheid worden ge- *o«nen, zijn door verschillende in stanties communiqué's e.d. ver strekt. Teneinde de bevolking een dui delijk beeld van het gehele com plex van maatregelen te geven en eventuele misverstanden weg te nomen, volgt hier in aansluiting op de radiorede van de Mfnister va* iBinnenlnadse Zaken een sa menvatting dezer maatregelen. Bij de bestaande formaties van politie en leger wordt de moge- reid geopend om individueel vrijwilliger in reserveverband to« te treden. Reserve-formaties. dienstneming als vrijwilliger heeft men de keuze uit vier moge lijkheden. t.w. toetreding tot: a. de reserve-gemeentepolitie in gemeenten, waar gemeente politie optreedt; te. de reserve Rijkspolitie, in ge meenten waar Rijkspolitie op treedt; e. de Nationale Reserve en de Koninklijke Landmacht; d. de reserve grensbewaking van bet wapen der Kon. Mare- ehaussée in een strook van ongeveer 30 km landinwaarts van 's Rijks landsgrenzen, in de havengemeenten en bij de vliegvelden. Uiteraard kamen voor aanne ming bij een der reserves van de vier genoemde formaties uitslui tend in aanmerking personen, wier vaderlandse en democrati sche gezindheid hoven alle twijfel verheven blijkt te zijn. Bovendien moeten de gegadigden medisch geschikt worden' bevonden. Leeftgdsgrenaen. Voorts zullen de volgende leef tijdsgrenzen in acht genomen wor den: Voor de reserve Rijks- en Ge meentepolitie komen in aanmer king personen, voor zover zij nret militair dienstplichtig zijn, van 21 tot 65 jaar; voorzover zij wel gewoon dienstplichtig zijn, wat de officieren betreft van 45 tot 65 jaar; wat onderofficieren en kor poraals betreft van 40 tot 65 jaar en wat manschappen betreft, van 28 tot 65 jaar. Voor de Nationale reserve ko men in aanmerking personen van 21 tot 50 jaar (officieren tot 60 jaar), die tenminste zes maanden in militaire dienst zijn geweest, met uitzondering van hen, die be horen tot de lichting 1945 en jon gere lichtingen. Voor de reserve grensbewaking komen in aanmerking personen van 21 tot 60 jaar, die tenminste zes maanden in militaire dienst zijn geweest, met uitzondering van hen, die behoren tot de lich ting 1945 en jongere lichtingen. Voorzover ïjetreft nationale re serve grensbewaking, zullen in bijzondere gevallen vrijwilligers kunnen worden toegestaan, die nog niet als militair geoefend zijn of die de gestelde leeftijd nog niet hebben bereikt. Yanirielding. Voor de reserve gemeentepolitie kan men zich aanmelden bij de burgemeester. Hetzelfde geldt voor de reserve grensbewaking, met dien verstande, dat men zich ook kan vervoegen bij de groeps- of districts-commandant der rijks politie of de dichtsbijzijnde briga decommandant der Koninklijke Marechaussee. Bij de reserve grensbewaking hebben voorrang zij, die reeds vroeger bij de Ko ninklijke Marechaussee of het korps politietroepen gediend heb ben. Voor de nationale reserve dient men zich eveneens bij de (burge meester te melden. Uiteraard blij ven reeds gedane aanmeldingen van kracht. Verbandacte. Terzake van de aanneming als vrijwilliger wordt een verbandac te opgemaakt. De toegelaten vrijwilligers wor den individueel opgenomen in het normale Verband van de politie en het leger. Instituut steun wettig gezag. Er heeft zich met instemming van de Regering een instituut ge vormd, dat zich ten doel stelt, de toetreding te bevorderen van vrij willigers tot en het voortdu rend verlenen van medewerking aan door de Regering te vormen organen tot steun van het wettig gezag door het geven van mr'li- taire-, politionele- en economische bijstand. Het instituut draagt de naam van „Instituut Steun Wettig Ge zag" en zal optreden, in landelijk, gewestelijk en plaatselijk verband. Oefening en bewapening. De aangenomen vrijwilligers zul len doelmatig geoefend en bewa pend worden. De oefening van de vrijwilligers bij de Rijks, en Ge meentepolitie zal gedurende onge veer drie maanden één avond of middag per week bedragen, ter wijl bovendien schietoefeningen en exercities zullen worden gehou den. De oefening van de vrij,willigere van de Nationale Reserve zal ge scheiden gedurende twee avonden of één avond en Zaterdagmiddag per week, terwijl bovenien enige dagen per jaar oefeningen in groter verband zullen worden ge houden. De oefening van de vrijwilligers van de reserve grensbewaking zal geschieden gedurende maximaal twee avonden per week. De oefe ning van vrijwilligers van de Na tionale Reserve en van de reserve grensbewaking zal per jaar 200 uur niet te boven gaan. Optreden in werkelijke dienst. De vrijwilligers kunnen uiter aard alleen in werkelijke dienst optreden na daartoe door de be voegde autoriteiten te zijn opge roepen. Het optreden van de vrijwilli gers van de reserve gemeentepo litie blijft in beginsel aan de plaats van inwoning gebonden. De vrijwilligers der reserve rijkspolitie zullen bij voorkeur niet buiten hun gemeente en in begin sel niet buiten het bewakingsge bied van de groep, waarin de groep, waarin de gemeente hun ner inwoning gelegen is, optreden. Het optreden van de vrijwilli gers der reserve grensbewaking is in beginsel gebonden aan het bewakingsgebied van de brigade, waarin him woonplaats gelegen is. Beloningen en Sociale voorzieningen. De beloning voor optreden in werkelijke dienst bij de reserve Rijks- of Gemeentepolitie varieert naar gelang van de rang van be trokkene van 1,tot 2,per uur, terwijl ten aanzien van de vrijwilligers van de Nationale Reserve en de reserve grensbewa king de sociale voorzieningen zul len gelden zoals deze zijn getrof fen voor militairen. iDe commissie Nationale Her denking 1940'45 verzoekt de be volking, op heden 4 Mei om 18 uur, ter herdenking van onze en de Geallieerde gevallenen in de oorlog de vlaggen halfstok uit te steken. Het zenden van Britse verster kingen naar Palestina, vijftien dagen voor de beëindiging van het mandaat, is een zuiver tactische maatregel, zo wordt van gezag hebbende zijde te Londen verno men. Een woordvoerder van het Mi nisterie van Koloniën ontkende, dat de maatregel een besluit inj hield het mandaat te verlengen of de evacuatie van de troepen uit te stellen. Het ligt in de be doeling der regering de troepen vóór 1 Augustus uit Palestina te hebben. Militaire woordvoerders weiger den zich uit te laten over de tac tische redenen, die het noodzake lijk hebben gemaakt versterkin gen naar het heilige land te zen den. De stap heeft meer dan een vermoeden onder het Britse pu bliek gewekt, dat versterking no dig was als gevolg van een te overhaaste ontruiming. Ander zijds verwacht men, dat de be hoefte aan deze extra troepen na beëindiging van het mandaat, wanneer het Britse administra tieve personeel niet meer door het gehele land verspreid zal zijn, zal ophouden te bestaan. Minister Bevin zal, wanneer hij heden het debat over de buiten landse Zaken opent, het Britse parlement inlichten over de juiste betekenis van de maatregel. Hij zal dan vermoedelijk ook mee delen, of nqg meer troepen naar Palestina worden gezonden. De stafchefs, met veldmaarschalk Montgomery aan het hoofd, heb ben reeds hun goedkeuring aan de noodzakelijke maatregelen ge hecht, De Britse autoriteiten hebben bevestigd, dat de 9100 ton meten de kruiser .New-Castel" het vlaggeschip van de Middellandse Zee-vloot, Zondag uit Port Said naar Palestina is vertrokken en „voor de kust van Jaffa een de- monstratievaart houdt". Van niet officiële zijde is aan de landen van het plan-Marshall medegedeeld, dat men verwacht, dat ongeveer de helft der goede ren, welke in het kader van het hulpverleningsprogramma in de V. S. worden verkocht, met Ame rikaanse schepen vervoerd zal worden. Tevens werd aangekon digd, dat de inkopers hun eigen vervoerders zullen mogen kiezen. De laatste tijd hebben eigenaars van buitenlandse schepen ge tracht zich te verzekeren van het merendeel der te vervoeren la dingen tegen vrachtprijzen ver beneden de markttarieven, vol gens welke Amerikaanse schepen geëxploiteerd) kunnen worden. Dit veroorzaakte onrust hij de Amerikaanse scheepvaartmaat schappijen en heeft er naar ge meld wordt ook toe geleid, dat tijdens de verminderde bedrijvig heid in de scheepvaart in de laat ste tijd het aantal opgelegde Amerikaanse schepen toenam. Daarom is aan de landen, welke deelnemen aan het Europese her stelprogramma, verzocht er naar eer en» geweten voor te zorgeii, dat Amerikaanse schepen een re delijk aandeel zullen vervoeren van de góederen, die in het kader van het hulpverleningsprogram ma naar het buitenland gaan Tn scheepvaartkringen in de V. S. denkt men, dat de buiten landse scheepvaartmaatschappijen haar medewerking in dit opzicht zullen verlenen, daar zij anders strenge controlemaatregelen ver wachten; dit te meer, omdat deze maatschappijen een veel hoger winstpercentage zullen kunnen hereiken, door het toepassen van de tarieven, volgens welke de Amerik. maatschappijen winst gevend zullen kunnen vervoeren, dan door een moordende concur rentie. De So w j e t-z aak'gelas ti gd e te Bogota heeft opdracht ontvangen toti de Columbiaanse regering te protesteren tegen „een gewapen de aanval op 12 April op een huis waar de derde secretaris en andere leden van de staf van de Sowjet-legatie gehuisvest wa ren", zo meldt Radio-Moskou. Het protest heeft betrekking op gebeurtenissen te Bogota tijdens de laatste revolutie. Leden van de staf, aldus het protest, werden gefouilleerd en hun papieren, geld en persoonlijke bezittingen werden meegenomen. De daad was een gevolg van de „ongebreidelde anti-Sowjetcampagne, welke di rect aangemoedigd wordt door de Columbiaanse autoriteiten en verzonnen beweringen, dat Sow- jet-agenten deel hadden genomen aan de recente gebeurtenissen dn Columbia." De Sowjet-regering vernam dit foit pas li) dagen ge leden, daar- tussen 10 en 21 April de verbindingen van de legatie met het Sowjet-Ministerie van Buitenlandse Zaken van Colum biaanse zijde verbroken was. Hier tegen en tegen „de openlijke schending van de immuniteit van diplomatieke Sowjet-vertegen- woordigers protesteert de Sowjet- Unie en eist een onderzoek en de teruggave van de gestolen docu menten en zaken van waarde als mede de bestraffing van de voor deze daad verantwoordelijke per sonen", zo besluit het protest. De Algemene Nederlandse Bond van Gepensionneerden der Nederlandse Spoor- en Tram wegen en de Algemene Militaire Pensioenbond, tezamen tellende ruim 50 000 leden, wier vertegen woordigers dezer dagen in een vergadering te Utrecht ter be spreking van de noodtoestand der gepensionneerden, bijeen waren, hebben in een telegram aan de Ministerraad uiting gegeven aan hun grote ontstemming „over de zeer trage gang der reeds sedert 1046 herhaaldelijk in uitzicht ge stelde pensioenverbetering en. het verlangen, dat nu de grootste mo gelijke spoed betracht wordt voor wetswijziging verhoging der pen sioenen en uitkering van het voor schot 1947, waarvan velen nog verstoken bleven Spoedige voorziening is met het oog op de gestegen kosten voor levensonderhoud zeer dringend noodzakelijk". Het maximum-bedrag voor postwissels, bestemd voor België met inbegrip van de Belgische Congo is verhoogd tot 1600 Bel gische franken. Koning Abdoellah zou gistere* de Palestrjnen in een boodschap verzoeken kalm te blijven, het land niet te verlaten en samen te werken met de bevrijdingslegers die in Palestina moeten komen en tenslotte zich te onthouden van wraakmiddelen tegen vrouwen en kinderen. De Britse gezant in Transjor- danië heeft aan Koning Abdoel lah doen weten, dat de Britse strijdkrachten de orde te Jeruza lem, Nazareth. Bethlehem en Jaffa zullen waarborgen op voor waarde dat de Arabische legers geen enkele militaire operatie be ginnen^ voor 't einde van 't Brits» mandaat. De gezant heeft verklaard, dat de zich ter plaatse bevindende strijdkrachten in staat zijn aan de toestand het hoofd te bieden. De toestand in Jaffa- Maandag patrouilleerde# man schappen van de Ierse en Schotse afdelingen van het Britse leger door de straten van Jaffa. De massale uittocht van Arabieren duurde voort. Nog slechts enkele duizenden Arabieren zouden in de stad achtergebleven zijn. Volgens Joodse bronnen zouden Iraakse soldaten de winkels van Jaffa plunderen. Britse troepen hébben de strategisch belangrijke heuvei van Telrish, ten Zuiden van Jaf fa, bezet en waarschuwden Joden en Arabieren dat op hen gescho ten zou worden wanneer in het betroffen gebied het vuren her nieuwd zou worden. Rjjen vrachtauto's, vol Ara bische vluchtelingen, trekken uit Jaffa langs de Ramleh-weg en passeerden zonder overlast a« kortgeleden door de Haganah be zette sterkte in het Arabisch» dorp Jazoer. Het waren thans hoofdzakelijk mannen, die de auto's bevolkten; vrouwen en kin deren zijn reeds eerder geëvacu eerd. De Minister-President, Dr. Beel, zal morgenavond te kwart vóór 7 een toespraak voor de radio hou den ter gelegenenheid van de her denking onzer bevrijding. In verband met mededelingen in de pers over de terugkeer van oorlogsvrijwilligers uit Indonesië deelt de Legervoorlichtingsdienst het volgende mede: „Zoals onlangs reeds ia een communiqué is medegedeeld, zui len de troepen, die vóór Juni 1946 in Indonesië aankwamen, in de periode April t/m September 1948 thuis varen. Het is niet mo gelijk reeds thans met zekerheid mede te delen op welke datum en met welk schip de onderdelen, die voor deze aflossing in aanmer king komen, de thuisreis zullen aanvaarden. Het vertrek dezer onderdelen uit Indonesië hangt namelijk af van allerlei factoren van militaire en vervoerstechnische aard en vaak maken deze omstandigheden het noodzakelijk op het laatste ogenblik nog wijziging te bren gen in een vooraf vastgestelde vertrekdatum voor een bepaald schip of onderdeel". De Sowjet-Russische vertegen woordiger ibij het secretariaat van de Geallieerde Bestuursraad te Berlijn heeft er op aangedron gen. dat de notulen Van de bij eenkomst van de Raad op 20 Maart, toen Sokolofsky met zijn delegatie de zaal verliet, de bij ten komst alleen als „verdaagd" zouden noemen. De andere ver tegenwoordigers daarentegen wil den, dat Sokolofsky's verklaring, dat de Bestuursraad niet langer bestaat als orgaan van het Vier- mogendhedenbestuur, in de notu len zou worden opgenomen. Waarnemers te Berlijn achten het onwaarschijnlijk, dat er ooit een officieel verslag van de zit ting zal worden opgesteld. Men legt er echter de nadruk op, dat de onenigheid niet zal verhinde ren, dat een nieuwe bijeenkomst van de Bestuursraad belegd

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1