Oe Amerikaanse hulpverlening aan Europa De PH-TKW verongelukt Aanslag op Griekse Minister van Justitie Nederlandse Bond van Jongelingsver. op Geref. grondslag Het prijspeil in de Veren. Staten Stand der Landbouwgewassen op 15 April 1948 MAANDAG 3 MEI 1948. Het congres van Europa Douane contröle aan Ned.-Belg. en Belg.-Fr. grens De 1 Mei parade op het Rode Plein jDe prijs i van het Krentenbrood De productie van Sigaretten en Kerftabak F De scbooltandverzorging Canadese Havermout Atoomenergie voor vredesdoeleinden Ontploffing in |Atoom-Laboratorium Sowjatrussische officier in Bremen ontvoerd Ernstige aanrijding Brug bij ingestort Monte Castello Churchill komt Donderdag naar Nederland De export van Haring De toestand in Palestina F. N, B. en burgerrecht Fruitoogst in 1948 Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door bet K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot [Maandagavond. Wisselend bewolkt. Wisselend bewolkt met plaat selijk enkele buien. Zwakke tot matige wind tussen W. en Noord. Ongeveer dezelfde temperatuur ais gisteren. Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Uitgave Stichting „De Vrtfe Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren :tedactie-adres: Noordstr. 55-57, Terneuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. VRIJE ZON EN 4de Jaargang No- 707- 1948 Zon Mei. Opk. Ond. 3 5.07 20.07 4 5.05 20.09 5 5.04 20.11 6 5.02 20.12 V 5.— 20.14 8 4.58 20.16 9 4.56 20.17 10 4.55 20.19 MAAN Maan Opk. 3.46 3.59 4.10 4.21 4.32 4.46 5.02 5.24 Oud. 13.34 14.45 15.58 17.12 18.27 19.47 21.11 22.34 'De administrateur van hét programma voor de Amerikaan se hulpverlening aan Europa, Paul Hoffman, heeft Zaterdag zijn goedkeuring gehecht aan de levering van voedsel, kolen en andere goederen tot een totale waarde van 15.969.000 dollar aan Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en Italië. Nederland zal volgens deze nieuwe toewijzing voor 2.755.000 dollar aan tarwe en meel uit de V. S. en 127.946 ton steenkool uit de mijnen van West Duitsland ontvangen. De waarde der leveranties in het kader van he,. Europese ner- -stelprogranima aan de 5 meest behoeftige landen bedraagt thans 74.27.000 dollar, de kosten voor het vervoer overzee ad 5.360.000 dollar niet medegerekend. Volgens deze nieuwe toewijzing zullen voorts de volgende leve ranties door West-Duitsland plaats vinden: 127.946 long ton steenkool aan Italië, 147.140 ton steenkool aan Frankrijk en 20,3 long ton tarwe-, gerst- en haverzaad aan Oostenrijk. Ce leveranties van West- Duétsland zullen een totale waar de hebiben van 6.44.000 dollar. De Amerikaanse leveranties volgens deze nieuwe toewijzing, die een totale waarde zullen hebben van 9.514.000 dollar, wor den als volgt gespecificeerd: 269 long ton talk, 300 long ton lijn- oie, 282 long ton medicamenten, 98,'i long ton mosterdzaad, 88 long ton middelen ter bestrijding van plantenziekten en 147,6 long to* boekweitzaad aan Oostenrijk (totale waarde 792,000 doll.), 20 Betoging op de Dam. Binnen het kader van het con gres van Europa zal, zoals ge meld, op 9 Mei op de Dameen openbare betoging worden gehou den. Voor het Koninklijk Paleis zal een. tribune worden opgericht, waar de sprekers en een 20-tai leidende persoonlijkheden van het •ongres plaats kunnen nemen. Op het middenterrein zal een carré worden vrijgehouden voor de 800 Buropese gedelegeerden. De beto ging zal worden opgeluisterd door het stafmuziekkorps der Amster damse politie en door zang van 50 leden van verschillende orato riumverenigingen onder leiding van L. Schwirz. Een speciale trein met congresleden zal te 3.30 uur aan het Centraal-station aanko men. Zij zullen zich te voet naar het Damterrein begeven. De voornaamste congressisten zullen per auto van Den Haag naar Am sterdam komen. De betoging he li jst om 4 uur precies. millioen libs, tarwemeel en 45.000 long ton tarwe tei waarde van 4.704.000 dollar aan Frankrijk eu 246 long ton talk ter waarde van 133.000 dollar aan Italië. Hoffman heeft thans bepaald, dat de vrachtruimte voor het ver voer va,n de E.R.P.-leveranties kan worden gekozen op dezelfde wijze ais bij normale handels- leveranties. Er zullen evenwel stappen worden genomen om te verzekeren, dat voor zover moge lijk minstens 50 van de over zeese verschepelingen wordt ver voerd in Amerikaanse schepen. Met 170 stemmen bij 1 onthou ding is in de Belgische Kamer het wetsontwerp tot goedkeuring van de overeenkomsten tussen. België en Nederland en België en Frank rijk met het oog op de gemeen schappelijke contróle aan de douane-kantoren, goedgekeurd. De heer Fayatt commenteerde zjjn onthouding als volgt: Ik vrees dat de regel, volgens welke het Nederlands de taal van onze diplo matieke betrekkingen met onze Noorderburen zou zijn in deze niet werd nageleefd. Door mijn ont houding wens ik de noodzakelijk heid te onerlijnen deze regel in de toekomst te eerbiedigen". Maarschalk Stalin heeft van de trappen van het mausoleum van Lenin de opening van de parade op het Rode Plein gade geslagen, zo meldt de radio-repor ter van radio Moskou. Volgens een andere reporter, die vanuit een zware bommenwerper het overvliegen van de Sovjet-eska ders gadesloeg, bevonden zich hieronder straalvliegtuigen,die met de snelheid van het geluid vlogen. Maarschalk Boelganin, Minister voor de Strijdkrachten, die de troepen inspecteerde, sprak o.m. de volgende woorden: „De iSovjet-Unie is altijd voorstander geweest van vredelievende be trekkingen, gebaseerd op gelijke rechten, tussen alle landen, groot en klein. Dit is aangetoond door de verdragen van vriendschap, iuN7'-CI' De Minister van Landbouw, -Visserij en Voedselvoorziening heeft bepaald, dat de prijs van het krentenbrood wordt gesteld op ƒ1 per brood van 800 gram en op 8 cent per boUetje van ten minste 50 gram. Voorts is be paald, dat het krentenbrood ten minste 20 krenten, rozijnen of sucade moet bevatten. Het pu bliek dient er rekening mede te houden, dat de hoeveelheid aan de bakkers gedistribueerde kren ten en rozijnen betrekkelijk ge ring is, zodat zij hun klanten slechts mondjesmaat van kren tenbrood kunnen voorzien. Vraag en aanbod op de sigaret- tenmarkt zijn op het ogenblik niet met elkaar in overeenstemming. De productie van sigaretten en kerftabak is, in rantsoenen bere kend, even groot. De vraag naar sigaretten is evenwel groter dan die naar shag, rooktabak en pruimtabak. Daardoor zijn grote voorraden kerftabak bij groot- en kleinhandel ontstaan. Door de vakgroep detailhandel in tabak en tabaksfabrikaten is thans een actie ingezet om het rokend publiek te bewegen niet uitsluitend sigaretten op de bon nen te eisen. Hiertoe strekkende raambiljetten worden onder de winkeliers verspreid. Naar het A.N.P. verneemt, wordt er van Overheidswege ernstig naar gestreefd om het tot stand komen van een alge hele schooltandverzorging te be vorderen. Een organisatieplan en een wettelijke regeling zijn reeds in voorbereiding. Waar de belangstelling voor dit, ten behoeve van de tandheel kundige verzorging voor ons volk zo noodzakelijk werk, aanwezig is en het voorbereidende werk reeds zover is gevorderd, dat een schooltandverzorgingsdienst op gericht kan worden, is nu reeds de mogelijkheid aanwezig toe over te gaan. daar Canada heeft Vrijdag de eerste lading havermout naar Nederland verscheept. Nederland profiteert aldus als eerste van de beslissing der regering de uitvoer van haver mout naar Europa toe te staan. Op 5 en 6 Mei viert te 's Gra- venhage de Nederlandse bond van Jcngelingsyerenigingen op Gere formeerde grondslag zijn 60-jarig jubileum. De Bondsdagen, waarvoor tot nu toe meer dan 12.000 deelne mers zich hebben opgegeven, worden geopend met een. plechtige ibid- en dankstond in de Ooster- kerk aan de Z. O. Buitensingel, op Woensdag, 5 Mei om 11.30 uur. Woendagmiddags volgt dan de huishoudelijke vergadering, waar in o.m. de heer Algra uit Leeu warden zal preken over ,,60 Jaar Bondshistorie". Woensdagavond komen de af gevaardigden van de verschillen de aangesloten verenigingen bijeen op een feestavond in de Dieren tuin en in het Gebouw voor Kun sten en Wetenschappen. De Donderdag vormt het hoog tepunt van de feestviering. In de Houtrusthallen waar 9 000 perso nen verwacht zullen worden, zal, na een openingswoord van de President Truman heeft ver klaard, dat, naar fnen hem had medegedeeld, grote ontdekkingen wat betreft het gebruik van atoomenergie voor vredesdoelein den te wachten stonden. Het ge zegde van wijlen Henry Ford, dat de wetenschappelijke resultaten «aar aanleiding van die tweede wereldoorlog de door de oorlog aangerichte schade misschien ■teer dan vergoeden zouden, zou t«4 op zekere hoogte bewaarheid warden. Truman deelde dit mede in een toespraak voor het nationaal ge- zaaaheidscongres. In het laboratoriumgebouw van de „General Electric Company" te New York. heeft zich Vrijdag een ontploffing voorgedaan van zulk een kracht, dat een employé door een raam naar buiten werd ge slingerd en dood viel, terwijl een gehele verdieping van het gebouw geruïneerd werd. In het laborato rium worden proeven genomen op het gebied van de atoomsplit sing. Volgens berichten uit Berlijn die in verscheidene Londense ochtendbladen zijn afgedrukt, zouden de Sovjet-Russische auto riteiten een protest hebben inge diend bij de Amerikaanse auto riteiten in verband met de be weerde ontvoering van de Rus sische Luitenant «Kolonel Tasso- jev, die onder verdachte omstan digheden zou zijn verdwenen na dat hij Donderdag hij de Ameri kaanse havencommandant te Bremen op bezoek geweest was. voorzitter van de Bond, Professor Dr. K. Dijk, de Bond gecompli menteerd worden. Mogelijk zal Minister Dr. J. J. Glelen aanwe zig zijn. Tal van vooraanstaande personen uit land en gemeente zullen deze vergadering bijwonen. Ook andere jeugdorganisaties en corporaties zijn vertegenwoor digd. Behalve de vergadering in de Houtrusthallen komt men nog bij een in het Kurhaus en in de Die rentuin. In de middagvergadering spreekt in de Houtrusthallen de heer Jan Schouten Om ongeveer 4 uur zul- leA alle 12.000 deelnemers hijeen komen op een ter» --in naast de Houtrusthallen, waar de voorzit-* ter van de Bond, die meer dan 28 jaar een werkzaam aandeel gehad heeft, zal aftreden als voorzitter. In verband hiermede zal hij worden gehuldigd en zal hem o.m. een geschenk worden j aangeboden door een comité van oud-leden. Waarnemers zien in Hët feit, De Bond, die thans meer dan i f'e afgelopen week een derde 23.000 leden telt, verheugd zich i 8ro°t Amerikaans concern de prij- Zaterdagmorgen is een motor rijwiel, bestuurd door de 39-jarige W. E. en met op de duo zijn broer, de 35-jarige H. E. beiden uit 's Gravenhage, op de Benoorden- houtseweg te Den Haag in bot sing gekomen met een perso nenauto. W. E. werd zwaar ge wond overgebracht naar het zie kenhuis aan het Westeinde, waar hij later op de dag overleed. Zijn broer brak beide benen. Hfj werd eveneens naar 't ziekenhuis over gebracht. Christos Ladas, de Griekse Mi nister van Justitie is Zaterdag, toen hij op weg van zijn woning naar zijn bureau, vermoord. Drie bandgranaten werden naar zijn auto geworpen. Een 22-jarige arbeider, Efstra- tios Moutzoyannis, zou de hand granaten geworpen hebben. De dokters hebben nog niet vastge steld of de verwondingen, die Minister Ladas heeft opgelopen, van ernstige aard zijn. Volgens AFP zou 's Ministers toestand zeer ernstig zijn. Hij is aan hoofd en onderlichaam gewond De aanslag geschiedde te 9 uur plaatselijke tijd toen de 55-jarige Minister in zijn auto wilde stap pen. Een handgranaat kwam terecht op het dak van de wagen en verwondde de Minister, de chauffeur en een politie-agent naast de chauffeur. Een tweede agent, die in een portiek stond, schoot op de aanvaller, die een tweede handgranaat wierp, welke de agent en hemzelf verwondde. Iemand, die bij- de aanvaller stond, zag men weglopen en in een zijstraat verdwijnen. De ge wonde aanvaller werd bewuste loos naar een ziekenhuis vervoerd en zou later bevestigend geant woord hebben op de vraag of hij op bevel van de communistische partij had gehandeld. Eenlid van het politie-escorte van de Minister is aan de beko men verwondingen overleden. Zijn chauffeur en een hem ver gezellende poitie-agent werden eveneens gewond. Een lid van de politie-escorte schoot op de dader die een communist zou zijn, en verwondde hem ernstig. Hij werd daarna gearresteerd Aan de verwondingen overleden Volgens een te Londen ontvan gen persbericht is Christos Ladas, die bjj een bomaanslag gewond raakte, in het ziekenhuis overle den. Hij was lid van de liberale par tij. en op 7 September 1947 Minis ter van Justitie geworden in het Kabinet Sofoelis. De staat van beleg te Athene afgekondigd. De Griekse Vice-Minister-Pre- sident, Tsladaris, heeft medege deeld, dat te Athene de staat van beleg is afgekondigd in verband met een memorandum van de Generale Staf over de aan de gang zijnde zuiveringsoperaties en wegens de te Athene gemelde wanordelijkheden, die „de indruk wekken, dat vermomde partisa- nen Athene hebben weten binnen te komen." Andere politiemaat regelen zullen volgen. ,22 Doden en 22 zwaar w "pb-n zijn 22 doden en een gewonden van onder (fcaald van dé in aan- brug van Monte Cas- Ihet gebied van Rimini, stort. was tijdens de oorlog en werd herbouwd, iider van de herstelwerk- iden aslh de brug van Castello is door de politie houden. Deze heeft een on- k ingesteld naar de verant- ïelijkhoid voor -de ramp. en de brug over de Savio- instortte, zijn 50 arbeiders een afgrond van 40 meter uiepte gevallen, terwijl anderen, beneden aan de brug door het puin zijn bedolven. Het aantal doden bedraagt 22 terwijl 20 zwaar gewonden naar de ziekenhuizen van Rimini en Flori zijn overgebracht. Men vreest dat zich' nog meerdere lij ken onder het puin bcviinden. Zaterdagochtend om tien r nuten voor elf is tijdens een les vlucht de DO6 PH—TKW bij het oefenen in het Starten en landen waarschijnlijk tengevolge van een verkeerde manoeuvre, aan het Zuidwestelijk gedeelte van lan- dingsbaan 250 op de vlieghaven Schiphol zwaar beschadigd. De bemanning, bestaande uit gezagvoerder Ekels, leerling vlieger Ger Euporto, radiotele grafist Hoefnagels en boordwerk tuigkundige Van der Ham, liep lichte verwondingen op. Naar de juiste oorzaak van het ongeluk wordt nog een nader onderzoek ingesteld. 'Het DC 6-toestel is practiseh geheel vernield. Het is door midden gebroken en het mag een wonder heten, dat geen van de vier inzittenden ernstige verwon dingen heeft opgelopen. De instructeur de heer Ekeis. werd licht aan de enkels ver wond. Het toestel ligt aan da uiterste Zuidelijke rand van -het vliegveld. Ooggetuigen verklaar den, dat zich een tamelijk grote rookontwikkeling voordeed on middellijk nadat het toestel was neergestort. Er brak echter geen brand uit. Direct na de „crash" waren de brancards bij het toestel aanwezig en werden de vier in zittenden weggedragen. Alle te lefoonverbindingen met Schiphol werden onmiddellijk verbroken. De DC 6 PHTKW, die Zater dagmorgen doormidden brak, is de tweede machine van de 3erie var 7 welke de K.L.M. in Ame rika besteld heeft en waarvan dq Naar wij vernemen zal de heer Winston Churchill Donderdagmid dag a.s. op Schiphol aankomen. De Britse ambassadeur in Ne derland, Sir Philip Nicholls, zal waarschijnlijk zijn rustperiode on derbreken om hem te verwelko men.. De heer Churchill zal geduren de zijn verblijf in Nederland in de Britse ambassade logeren. eerste 25 Maart j 1. in ons land arriveerde. Het is bijna uitge sloten, dat het ongeluk te wijten zou zijn aan een constructiefout, daar er begin Maart de' DC 6- toestellen, nadat zij in verband met verschilende rampen uit de dienst wanen genomen, weer door de verschillende luchtvaartmaat schappijen op hun lijnen waren ingezet. De brandweer, die ter stond na de „crash" ter plaatse was heeft wel met schuimblus- apparaten gewerkt doch van vlammen was niets te zien. Da gelijks werden met de DC 6-tom stellen lesvuehten gemaakt om het pilotenoorps vertrouwd te maken met de besturing. Twee werklieden zijn bij de crash op de luchthaven aan een groot gevaar ontsnapt Het toe stel raakte met de top van de linkervleugel de grond, draaide een hele slag- om en kwam ten slotte in de zandheuveltjes aan de Zuidelijke rand van het vlieg veld terecht waar op het ogenblik aan een rijbaan wordt gewerkt. Bij deze manoeuvre schoof de machine over enige draineriugs- buizen heen, waarin twee arbei ders aan het werk waren. Zij zagen het toestel over zich heen schuiven, doch kwamen met de schrik vrij. Van beide vleugels zijn stukken afgebroken. Leden van de Rijksluchtvaartdienst stellen op het ogenblik een nauw keurig onderzoek in. Volgens gegevens, samengesteld door de dienst der Nederlandse Haringcontröle, werden in het eerste kwartaal 1948 aan gezou ten'haring geëxporteerd: 112.915 hele vaten, 20.490 halve vaten, 16.347 kwart vaten, 14.315 achtste vaten, 55 zestiende vaten en 4824 twee-en-dertigste vaten, 33.090 kegs, 21.382 blikken en 712 kleine vaatjes van 6 en 12 hg. Met een totaal netto gewicht van 14.331.012 kg en een waarde van ƒ7.648.658. In percenten uitgedrukt expor teerden in 1947 Scheveningen 41.73 pet., Katwijk aan Zee 26.44 pet., Vlaardingen 3.08 pet. en de overige plaatsen 2.47 pet. van de haring. in een stijgende groei gedurende de na-oorlogse jaren. Vele van haar leden (ongeveer 4.000) ver toeven thans als militair ln Indië; voor hen zal gedurende de Bonds- dagert een extra-collecte worden gehouden. Het verbod van plezierreizen naar het vasteland is per 1 Mei in Engeland opgeheven. Meer dan duizend personen heb ben Londen reeds verlaten, op weg naar het vasteland zen heeft verlaagd, een teken, dat er een einde komt aan de spiraal van de inflatiebeweging. De zo juist afgekondigde prijsverlaging van de U. S. Steel bespaart afne mers 25 millioen dollars per jaar. De General Electric heeft haar prijzen met 5 °/0 verlaagd, nadat zij in Januari reeds een verlaging van 3 tot 10 had ingevoerd hetgeen tezamen de verbruikers een bedrag van 60 millioen dol lars in 1948 bespaart. De Westing- house heeft als derde concern deze week de prijzen met 5 0/0 verlaagd, waarmede 3 millioen dollar aan publiek bespaard worden. Het prijsherstel sedert de daling In het algemeen hebben de win tergewassen zich goe<j ontwikkeld door de zachte winter. De stil stand in de ontwikkeling van het grasland, mede door tekort aan ruwvoeder, kwam zeer ongelegen. Het koolzaad leed enige vorst- schade, doordat het voor het in vallen van de vorst reeds aan de groei was. De vorst remde de e-roei van de al te weelderige tar we en rogge. Onkruid moet op vele plaatsen worden bestreden. Er bestaat veel vraag naar che mische bestrijdingsmiddelen. Op Zoenbrug richtten konijnen ern stige schade aan. De tarwe, aan vankelijk aan de geile kant er. dan vaak iets verkleurd, vertoon de gele slappe punten na de vorst. De stand Is thans goed, in Noord- Groningen en in het Westen is het standcijfer zelfs 80. Ook de rogge kwam goed door de winter. Op vele percelen zelfs te weelderig, doordat niets uit- winterde en doordat het gewas sterk uitstoelde. Dit veroor zaakte gele verkleuring, welke in Limburg mede aan structuurver- val door de droge zomer wordt geweten. Onkruid moet op vele plaatsen worden bestreden. De stand is goed. Het cijfer voor vrijwel het gehele Noordoosten, de Veluwe, Utrecht, Noord-Holland en Zeeuws-Vlaanderen is zelfs 80, terwijl in Zuid-Oost-Brabant de stand zeer goed Is. Door de vroege ontwikkeling had de gerst het land in Noord- Groningen in de eerste week van Februari reeds yol. Ook daarna bleef de ontwikkeling goed, in Noord-Friesland zelfs zeer goed. Het droge weer in de zomei maakte, dat het laat ingezaaide koolzaad onregelmatig stond en in Noord-Holland en Limburg reeds vóór de vorst percelen wer den omgereden. Schade door de vorst trad algemeen op. De stand is goed in Noord-Groningen, waar de verbouw zich sterk uitbreidde, Nrd.-Friesland, Drenthe en Oost- Overijssel, elders wat minder, in Oost-Gelderland en Zuid-Holland slechts matig. Het gewas ont wikkelt zich echter gunstig. Glans- en snuitkevers worden uit verschillende provincies ge meld en de bestrijding werd ter hand genomen. Slechts 'de stand van de karwij is minder dan die van het vorige jaar. Deze is slechts matig tot vrij goed, behalve in Noord-Gro ningen, waar de stand goed is, hoewel koprot optreedt. De zomergewassen, welke vroeg zijn gezaaid, komen goed op. De 'aardappels zijn op de meeste plaatsen reeds gepoot en ook'de bieten kwamen in Maart op vele plaatsen in de grond. In Noord-Groningen staat het vroeg gezaaide vlas reeds lboven de grond, terwijl andere percelen nog worden ingezaaid. De schade aan de zode van het grasland door de droge periode in 1947 is vrijwel overal hersteld en de ontwikkeling was zo gunstig, dat het jongvee en de paarden in half Januari reeds overdag in de wei konden worden gelaten, het geen, gezien de ruwvoederpositie, een uitkomst was. De jonge kunst-weiden staan er goed voor. Samenvatting: Leidt men uit de voor de ver schillende streken opgegeven cij fers, onder inachtneming der be- teelde oppervlakte, het cijfer af voor het gehele land, dan ver krijgt men het volgende resultaat, waarhij de tussen haakjes ge plaatste cijfers aangeven het ge middelde van de standcijfers van het eerste oogstbericht van de laatste 10 jaren: tarwe 76 (61); rogge 76 (64); gerst 70 f59): koolzaad (53); karwij 58 grasland 67 (61); rode en witte klaver 63 (58); lucerne 63 (61). Door de correspondenten wordt de stand opgegeven in cijfers, waarbij 100 is uitmuntend; 90 is zeer goed; 70 is goed; 60 is vrij goed; 50 is matig; 40 is vrij slecht; 30 is slecht en 10 is mis lukt. in het begin van het jaar, dat men in sommige kringen als eeh infla- tionistisch herstel beschouwde 'lield zeer sterk verhand met de in temationale ontwikkelingen, n.l de door de oorlog aangerichte schade en de verwachte inwer kingtreding van het E.R.P. Op het eerste gezicht was het herstel indrukwekkend. Het door het ..Journal of commerce" opge stelde wekelijkse groothandelsprij- zenindexcijfer bereikte op 10 Jan liet hoogtepunt met 185,2. De da ling vart Februari bracht het terug tot 173,7 op 14 Februari. Een sedertdien ingetreden herstel bracht 't terug op 179,2 in de vo rige week. Bijna 50 °/o van het verlies van Januari/Februari zou dus zijn ingehaald. Een analyse van 't prijsverloop dei 110 goederen, die voor de op stelling van het wekelijkse index cijfer worden gebru'kt, geeft een uiteenlopend beeld te zien. Tijdens Ie daling tussen 10 Januari en 14 Februari komen er 30 prijsverla gingen voor, waarvan 24 voc* groepen graan en voedsel. Tegelij kertijd echter zijn 14 producten in prijs -zestegen, terwijl 63 onveran derd bleven. Tijdens het herstel sedert half Februari zijn slechts 25 prijsstijgingen van producten ge registreerd, waarvan er 17 voor kwamen in de afdelingen graan én voedsel. In dezelfde periode daal de de prijs van 20 producten en bleef die van 65 andere onveran derd. Wanneer sedert half Fe bruari de vleesp rijzen- geen veran dering hadden ondergaan, zou het wekelijkse indexcijfer thans op 175,5 staan i.p.v. op 179,2 en zou er slechts iris minder da,n 20 van de in 1948 ingetreden prijsda ling zijn ingehaald i.p.v. zoals thans 50 Het wekelijkse indexcijfer van het „Bureau of Labor Statistic'' heeft zich tot op heden slschts met 30 0/0 hersteld van de daïng in Januari/Februari en uikde analy se blijkt, dat d 'p;---., van alle goederen, behalvtf dan landbouw producten en levensmiddelen, se dert Januari nauwelijks enige wij ziging hebben ondergaan. Econo mische waarnemers alhier zijn van mening, dat de prijzen niet op nieuw een v/ilde inflatie-spiraal volgen en dat de prijsverminderin gen door grote concerns ingevoerd uiteindelijk misschien het teken zullen zijn voor een ommekeer in de inflationi'stische tendens, wan neer dit voorbeeld door andere sectoren van het economische leven gevolgd zou worden. HET SIjEL MET DE DOOD. Toen de 20-jarige W. Pijnen burg, uit Deurne, bij werkzaamhe den te Susteren een pantservuist had gevonden, wilde hij deze de monteren. Het gevolg hiervan was echter, dat het projectiel uit elkaar sprong. Een scherf trof de jongeman in de hartstreek, waar door hij onmiddellijk gedood werd. De Haganah heeft Zondag in een communiqué melding ge maakt van een „sterke concentra tie van Syrische troepen' bij de Joodse kolonie Misjmar-Hayarden aan de oever van de Jordaan in Oost-Palestina." Volgens te Tel Aviv ontvangen berichten van Zondagmorgen nam de Arabische Invasie-aanval", waarvan de Ha ganah Zaterdagvond melding maakte, in kracht af. Syrische vensuur. De Syrische Regering heeft de openbaarmaking van alle nieuws over bewegingen van Arabische troepen of de toestand in Palesti na verboden. Mobilisatie van Joden. De Haganah heeft Zaterdag avond de volledige mobilisatie van aile Joden tussen 25 en 35 iaar bevolen. J Het bevel houdt in, dat de Jo den die reeds voor bewakings diensten waren opgeroepen, thans ook aan de fronten kunnen wor den ingezet Het binnenrukken der Syrische en Libanese strijdkrachten in Pa lestina opent officieel de vijande lijkheden tussen de Arabische staten en de Zionisten. Uit Joodse bron wordt gemeld, dat twee Britse torpedobootjagers twee compagnieën Britse solda- zet 16 Jaffa San land hebben ge- Een wapenstilstand. Gemeld wordt, dat door persoon- hjke tussenkomst van eerste- secretaris der Palestijnse Rege ling. Sir Henry Gurney, een wa penstilstand van 48 uur is tot stand gebracht tussen Arabieren en Joden in de Arabische voor stad Katamon in Zuid-Jeruzalem. 1 Ut recht is dezer dagen de jaarlijkse algemene ledenverga dering van de federatie van Ne- "?®drlj'ven ter bestrij ding van de economische dicta tuur en ter bevordering van het particuliere initiatief gehouden.' 't voornaamste punt der besprekin- f vormde het voorstel van het Hoofdbestuur, om de F.N.B. in haar huidige vorm op te heffen en naar te incorporeren in de stichting burgerrecht. De fede ratie zou dan als het ware de economische sectie van burger recht gaan vormen. Dit voorstel werd vrijiwel zonder discussie en zonder hoofdelijke stemmen door de leden aanvaard. Hetzelfde geschiedde met een voorstel van het H. B. volgens hetwelk het batig kassaldo der 1 .N.B. aan burgerrecht zal wor den overgedragen. De uitvoeren de organen der F.N.B, waaron der het weekblad De Bedrijfsposi zijn inmiddels reeds naar burger recht overgegaan. Deskundigen verwachten, mits g»e. nachtvorst optreedt, een goede oogst van kersen en prui men Tijdens de bloei waren de weersomstandigheden en de voor waarden voor bestuiving gunstig-. De bloei der i^eren was van ma tig tot slecht in geheel .Neder- land. Men heeft dan ook voor deze fruitsoort geen grote ver wachtingen. Men gelooft niet, dat de bloei der goudreinetten, welke bomen ongeveer een kwart van de Nederlandse appelboomgaarden uitmaken, goed zal zijn. In de Betuwe, dé Uselstreek, Limburg en Utrecht verwacht men voor andere soorten evenmin gunstiger resultaten. Vroege soorten en sterappels staan er wat beter voor. 'De toestand in Zeeland, Bra bant en Noord-tHolland is over hef. geheel "genomen beter. De Zeeuwse fruittelers verwachten zelfs een goede oogst van appe- lene, een matige perenoogst en goede oogsten van bessen, prui men en kersen. Met de aardbeien, speciaal met de vroege soorten, staat het over het algemeen niet best. Men ver wacht een betrekkelijk kleine oogst.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1