De Grondwetsherziening aangenomen Nieuw plan der V.S. voor Palestina De besprekingen over Duitsland DE STRIJD OM JAFFA «cl e von VRIJDAG 30 APRIL 1948. Afschuwelijke moord op negenjarig knaapje Geen krentenbrood voor zelfverzorgers Marshall waarschuwt Sovjet-Rusland Volkspartij voor vrijheid en democratie Da moord fe Naaldwijk Gruber wijst Joegoslavische eisen van de band Oe autobanderproduciie WEEKSVERW ACHTING Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Overwegend zwaar bewolkt. Overwegend zwaar bewolkt met enkele flinke buien en on geveer dezelfde temperatuur gisteren. Meest zwakke wind uit uiteenlopende richtin gen. Frankering bQ Abonnement: Terneraten. DE F Verschijnt dagelijks 4de Jaargang No- 795- Dnikkerij N.V. Firma P. .1 i-an de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Advertentieprijs: per mm 10 et.; mtrUmnn) per advertentie ƒ1,50. Inzending aiTiu tot des namiddags 4 m Rubriek kl. advertenties} 5 regels 50 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 «ent meer. TWEEDE KAMER. Nadat in de gisteren gehouden vergadering van de Tweede Ka- «er de Regering het door de heer Tilanus (C.-H.) ingediend amen dement, waarin wordt voorgesteld het nieuwe artikel 208 lid 3 aldus te lezen: „De Kroon der Unie wordt gedragen door Hare Maje steit Koningin Wilhelmtna en bij opvolging door Hare wettige op volgers in de Kroon der Neder landen'" had overgenomen, werd het wetsvoorstel tot wijziging van Het lijkje, dat Woensdagmid dag in een jutezak genaaid, in de Delfhavense Schie drijvende werd gevonden, is door de ouders herkend. Dacht men aanvankelijk met een kind van ongeveer twee jaar te doen te hebben, toen de zak eenmaal geopend was en het lichaampje te voorschijn kwam, bleek dit van een ongeveer tien jarig jongetje te zijn. Onmiddellijk werd gedacht aan de 9-jarige C. F. Vermeulen Uit de Aelwijn Floriszsitraat te Rot terdam, die sedert 11 April ver mist werd en over wiens verdwij nen de politie reeds inlichtingen had verzocht. Het pakje kleren, dat apart in de zak was gestopt het lichaampje lag geheel ont kleed werd aan de ouders ge toond, die ze met één oogopslag herkenden. Gezien de omstandigheden, waaronder het lijkje werd gevon den, is een ongeluk natuurlijk uit gesloten en de politie denkt ern stig over de mogelijkheid, dat hier sprake is van een zedenmisdrijf, gevolgd door moord Gisteren is sectio op het ljjk verricht. Van de dader echter is nog geen spoor. de Nederlandse Grondwet daar na in stemming gebracht en aangenomen met 64 3temmen tegen 21 stemmen. Vóór stemden de leden van de KV.P., de Partij van de Arbeid, de Chr.-Hist. Unie en de Volks partij voor Vrijheid en Democra- Tegen stemden de leden van de C. P. N., de Staatsk. Gereformeer de Partij en de Anti-Revolutionai re Partij. v Y y Heden herdenkt onze X Kroonprinses Haar 39st,e y jaardag. X Wij bieden H. K. H. Prin- ses. Juliana op deze feest- X ifag onze hartelijke geluk- •J- wensen aan en hopen, dat nog vele jaren Haar deel moge zijn en Haar, Haar v Gezin en onze Vorstin en A ons Volk een gelukkige toe- y komst moge geschonken X worden;. Dt voormalige Nazi-Gouw leider van Danzig Albert Forster is door het Gerechtshof te War schau wegens misdaden tegen de mesheid ter dood veroordeeld. y Zoals bekend zullen de bakkers hun toewijzing krenten en roizrj- nen voor de uit te geven krenten broden naar het aaptal in de week van 2228 Maart ingeleverde broodbonnen krijgen. De bakkers op het platteland, die over het al gemeen meer voor zelfverzorgers batoken en dus weinig bonnen krij gen van hun klanten, omdat deze zelf meel geven, staan nu voor de vraag, of zij deze zelfverzorgers al of niet een krentenbrood moe ten geven. Het Centraal Distributiekantoor heeft echter geen regeling voor de zelfverzorgers ontworpen, om dat zulks In de praktijk onmoge lijk is. Er zal uitsluitend kren tenbrood mogen worden afge leverd op de daarvoor aan te wij zen broodbonnen. Misschien zal de hoeveelheid toe te wijzen kren ten en rozijnen de bakkers toe staan daarvan iets te verstrekken aan de zelfverzorgers zonder hun and«re klanten tekort te doen. UIT TREIN GEVALLEN Gisterenmorgen is onder de ge meente Rijswijk ongeveer 200 meter van de overweg aan de Kleiweg langs de spoorbaan Rot terdamDen Haag het stoffelijk overschot van'een jongeman aan getroffen. Volgens de op hem gevonden identiteitspapieren is het de 17- jarive L. J. Heins uit Schiedam. De politie vermoedt, dat hij uit een trein RotterdamDen Haag is gevallen. Bij de stationschef ce Den Haag was van een dergelijk ongeval echter geen melding bin nen gekomen. Naar aangenomen wordt werkt men op de zes-mogendhedencon- ferentie te Londen een gemeen schappelijk voorstel uit over de politieke toekomst van West- Duitsland, gebaseerd op de aparte Amerikaanse, Franse en Britse ontwerpen, dat aangeboden zou kunnen worden aan de drie Bene- lrxlanden, die alsdan aan de be sprekingen zouden kunnen gaan deelnemen. Volgens welingelichte waarne mers zouden Frankrijk en de Ver enigde Staten hun standpunt van Maart j.l. enigszins gewijzigd heb ben. Frankrijk zou Willen vast houden aan zijn oppositie tegen het voorstel tot spoedige oprich ting van een West-Duitse regermg te Franikfort. Anderzijds zou het idee van een gecentraliseerde poli tieke activiteit, in de vorm van een constituerend lichaam, waar in Duitsers uit alle drie Westelijke zones zitting zouden hebben, steeds meer instemming ontmoe ten. Volgens waarnemers zouden de Beneluxlanden het toejuichen, wanneer de Westelijke mogendhe den het eens zouden kunnen wor den over een plan, waarbij het stadium van een trizonaal bestuur wordt overgeslagen en recht streeks wordt overgegaan tot op richting van een Duitse constitu erende vergadering. Volgens be richten van betrouwbare zijde heb ben de Beneluxlanden steun Ver leend aan het Franse aandringen op een in grote mate federaal ka rakter van 'n eventuele toekom stige Duitse grondwet. Er worden Joegoslavische troepenbewegingen <op weg naar de grens van Triëst gesignaleerd. Er worden niuwe observatieposten langs dt grens ingericht. Vanaf Woensdag is de grens tussen Joe goslavië en Triëst afgesloten. De correspondent van de New- York Times te Lake Success, meldt, dat de delegatie der V. S. bij de V. N. een nieuw plan voor Palestina heeft ontworpen, waar bij de algemene vergadering de bestaande toestand in het Heilige Land zal erkennen en een uitein delijke beslissing over zijn toe komst zal uitstellen tot de perio dieke bijeenkomst van de verga dering, die in September in Parijs zal plaats vinden. Er zou nog niet definitief beslo ten zijn of het nieuwe plan in de plaats gesteld zal worden van het voorgestelde „tijdelijke" trust schap. Het Jewish Agency, het George Marshall, de Amerikaan se Minister van Buitenlandse Za ken, heeft Woensdag op een pers conferentie voorlezing gedaan van een op schrift gestelde verklaring, waarin tot de Sowjet-Unie de waarschuwing werd gericht, geen schending toe tè laten door de Sowjet-Russische militaire auto riteiten in Oostenrijk van hun ver plichtingen of van de Amerikaan se rechten in Wenen, zoals door internationale overeenkomst om schreven. „Een dergelijke schen ding, aldus de verklaring, zou niet voorbijgezien kunnen worden als maatstaf voor de goede trouw van de Sowjet-Russische regering ten opzichte van de bespreking over het vredesverdrag met Oos tenrijk, welke thans te Londen gaande is." Marshall zeide, dat volgens de laatste berichten uit Wenen er' geen schendingen van het Ameri kaanse recht op doortocht naar de stad plaats vindt. Wel waren posten ingericht langs de kortste route naar het Amerikaanse vlieg veld van Tulln, doch tot nog toe kon 't Amerikaanse verkeer vrije lijk langs die route passeren. Di. Salazar heeft Woensdag in zijn rede ter gelegenheid van de 20ste verjaring van zijn bewir.d gesproken over de toekomst van Dezer dagen kwam te Amster dam bijeen de verttiezingsraad van de V. V. D. In deze vergadering heeft de verkiezingsraad het volgende be sluit genomen met betrekking tot de candidaatstelling voor de Tweede Kamer. De kieskringen te 's Hertogeniboscb, Tilburg en Maastricht zullen worden gecom bineerd, zodat in die kieskringen een gelijkluidende lijst zal worden ingediend. In alle overige kies kringen zullen afzonderlijke lijs- te» van candldaten worden inge diend. Öp alle lijsten zullen op de eer ste plaatsen een zelfde aantal eandidaten in wisselende volgorde geplaatst worden. Op alle lijsten zal de eerstè plaats worden ingenomen' door Mr. P. J. Oud. Het aantal namen van perso nen, dat in wisselende volgorde op de eerste nummers ran de ver schillende lijsten geplaatst zal worden zal tien bedragen. 1. Mr. P. J. Oud, Rotterdam; voorts in alfabetische volgorde: H. J. Ankersmit, Deventer; J. G. H. Cornelissen, Amsterdam; mevr. A. Fortanierde Wit, Amster dam; F. den Hartog, Hoog Blok land; Drs. H. A. Korthals, Voor schoten; Dr. Ir. S L. Louwes, Wassenaar; G. Ritmeester, Den Helder; Mr. G. Vonk, Haarlem; R Zegering Hadders, Emmen. Europa en over de Europese mo gelijkheid tot verdediging tegen de huidige gevaren. Volgens hem is de strijd tegen het gevaar uit het Oosten moge lijk door de afzondering van de Sowjet-Unie, het sluiten van ver dragen onder verscheidene landen of de voorbereiding van verdedi gingsmiddelen. De Sowjet-Unie zal niet erg gehinderd zijn door isolatie, daar haai' economisch stelsel, haar natuurlijke rijkdom men en de beperkte behoeften van haar bevolking het haar mogelijk maken in een gesloten kring te leven. In verband met een „zogezegde Westerse volkerenfamMie" heeft Salazar de formule van een boven nationale staat afgekeurd, daar hij van mening is, dat een derge lijke formule voor elk land neer-, komt op het prijsgeven van zijn individueel karakter. Naar zijn oordeel is een accoord onder de landen mogelijk, op voorwaarde dat er geen inmenging is, in de binnenlandse politiek van elk van hen. Hij heeft bevestigd! dat het voortbestaan van W.-Europa on mogelijk is zonder wederopneming van Duitsland onder de Europese landen en zonder rehabilitatie van Italië. Betreffende het Spaanse vraag stuk, (Portugal is op de jongste vergadering der 16 als verdediger van Spanje opgetreden.), heeft Sa lazar verklaard, dat Spanje een economische waarde is, die niet mag verwaarloosd worden. Tot be sluit heeft hij gezegd: „Men mag niet vergeten, dat het Siberische Schiereiland een geheel vormt wat betreft de verdediging". De Britse troepen, die Woens dag in de strijd om Jaffa hebben ingegrepen met gebruikmaking van Spitfires met raketgeschut, zijn de gehele nacht door in de strijd gewikkeld geweest. De Irgoen beschoot de Britse stellin gen in Jaffa met mortieren. De Irgoen beheerst thans gedeeltelijk de wijk Mansjieh van Jaffa na een gevecht van huis tot huis. Het Britse hoofdkwartier meldt, dat spoorwegeigendommen te Jaffa, die door de Joden worden bescho ten, in brand staan De Arabie ren, die volgens de radio van de Haganah zware verliezen geleden hebben, beschieten met hun artil lerie de voornaamste straten van Tel Aviv. De Engelsen hebben gisteren morgen een artillerie-bombarde ment van de stellingen, dje door de Irgoen in de wijk Mansjieh van Jaffa zijn bezet, ingezet. Volgens onbevestigde Joodse berichten zouden Britse troepen de Joodse blokkade te land van Jaffa gebroken hebben en de aan komst van Arabische versterkin gen in de stad beveiligen. Bij de gevechten van Woensdag zijn 26 Arabieren gedood en 29 gewond. Te Jaffa zijn Britse versterkin gen aangekomen, die een hevig artillerievuur hebben geopend op de Joodse stellingen en de Zuide lijke voorstellen van Tel Aviv. Volgens de politie te Jeruzalem zijn Woensdag bij de strijd om Jaffa 26 Arabieren en 11 Joden gedood en resp. 92 en 30 gewond. Een gisteren te Damascus uit gegeven communiqué van het Arabisch algemeen hoofdkwartier zegt: ,,Onze strijdkrachten be schoten de kolonie Mickfa Izrael aan de Zuidelijke grens van Jaffa. Onze artillerie beschoot bovendien Tel Aviv met verscheidene brand bommen. De vijand leed zware verliezen, hoewel deze tot dusver nog niet precies bekend zijn. Wij verloren een man. Herhaalde vij andelijke aanvallen in de sector Tel Aviv werden afgeslagen en enkele bezette posities werden hernomen. Van de andere fron ten zijn geen veranderingen te melden Bei san in Joodse handen. Tijdens de nacht werd de in de Jordaan-vallei gelegen Arabische stad Belsan door de Joden Inge nomen. De in de buurt van deze stad gelegen politiepost bevindt zich thans eveneens in handen der Joden. Zoals gemeld werden te Kerk rade gearresteerd de vermoede lijke dader en de medeplichtigs van de moord op de heer 't Hoen te Naaldwijk. De vermoedelijke dader is, zo vernemen wij nader een Duitser S„ afkomstig uit Her- zogenrath. Hij »vas geen onbe kende voor de politie. Eind Maart werd hij in Herzogenrath door de politie van Kerkrade in samen werking met de Duitse politie ge arresteerd, verdacht van een in braak, die hij met twee andere Duitsers in Kerkrade had ve- pleegd. Het drietal werd ter. be schikking gesteld van de Duitse politie, maar wegens plaatsge brek in de gevangenis te Aken werden gij, in afwachting van hun berechting, voorlopig vrijgelaten. Begin April kwam S. weer over de grens en ging naar Den Haag, waar hij voor en tijdens de oorlog enige jaren had gewoond. Na de moord te Naaldwijk kreeg de politie van Naaldwijk een tip uit de onderwereld, dat S. de moord zou hebben gepleegd en dat hij naar Zuid-Limburg was gegaan. De Naaldwijkse po litie waarschuwde haar collega's in Kerkrade. Woensdagavond kwam S inderdaad in Kerkrade aan. samen met de Hagenaar B. Zij trachtten over de grens te komen, maar werden door de kommiezen aangehouden wegens illegale grensoverschrijding en de- vlezensmokkel. B., beweerde dat hij van plan was. zekere familie K. in Kerkrade te bezoeken. Hier op werd hij vrijgelaten. S. werd echter door de kommiezen a&n de marechaussée overgegeven. Eén der marechaussée's her innerde zich, dat S. werd gezocht wegens inbraak; hij waarschuwde de gemeentepolitie. Deze arres teerde S. als verdacht van de moord te Naaldwijk. Teven werd een bezoek gebracht aan de fa milie K., waar B. werd aange troffen. Hij werd eveneens ge arresteerd, omdat hij vermoede lijk de medeplichtige in deze af faire is Arabische Hoge Comité ea een aantal delegaties der V. N. bou reeds °m hun meninge* ge vraagd zijn. De drie voornaamste punten va» het nieuwe plan zijn volgenn de New York Times: 1. Na afloop van het Britse mandaat op 15 Mei en hangende het besluit van de volgende alge mene vergadering zouden de po gingen om de verdeling tot stand te brengen opgeschort moeten worden; 2. de Arabieren en Joden «ou den de gebieden in Palestina, die zij reeds beheersen, verder moeten besturen. (Als gevolg va» de Joodse offensieven in de afgelopen twee weken zijn de door Arabieren en Joden beheerste gebieden thans ongeveer dezelfde, die hu» vol gens het verdelingsbesluit zonden zijn toegewezen) 3. de Joodse immigratie in het Joods gebied van Palestina zou in afwachting van een definitief be sluit van de algemene vergade ring moeten worden vastgesteld op 4000 personen per maand. „De Oostenrijkse regering ver werpt de territoriale eisen, die door de afgevaardigde van Joego slavië op de conferentie der plaatsvervangers voor Oostenrijk zijn ingediend. De uiteenzetting van deze afgevaardigde brengt practisch geen enkele wijziging in het oorspronkelijk Joego-Slavisch standpunt, zodat de Oostenrijkse houding evenmin verandert", al dus verklaarde Woensdagavond de Oostenrijkse Minister van Bui tenlandse Zaken, Karl Gruber, op de tweede vergadering van de plaatsvervangers voor Oostenrijk in Lancaster House. Gruber ver wierp eveneens de eis, dat Oosten rijk 130 millioen dollar aan Joego slavië zou betalen. Hij sprak de Joego-Slavische bewering, als zou Oostenrijk zich tijdens de oorlog hebben verrijkt, tegem. Gruber verklaarde, dat Oosten rijk bereid is aan Joego-Slavië de ut culturele waarden terug te geven, die de nazi-troepen tijdens de oor log hebben gestolen! en die eieh thans in Oostenrijk bevinden. In verband met teleurstelling die de Nederlandse autobanden productie in enkele kringen heeft gewekt, deelde een Amerikaanse expert, die bij de N.V. Nederlands- Amerikaanse autobandenfabriek ..Vredestein" geïntersseerd is, me de, dat dit bedrijf binnen 2 tot 3 maanden op volle kracht zal kun nen produceren. Het nieuwe bedrijf, dat Vrede- stein-banden en Goodrich-banden maakt, leed aan door insiders ver wachte kinderziekten, Boala ge brek aan machines en geschooid personeel om de aanwezige ma chines te bedienen. De meeste moeilijkheden zijn thans overwon nen. In de komende maanden zal de scholing van het faibrieks- personeel voltopid 'zijn. Men moet echter niet verwach ten, dat hiermede het banden- vraagstuk voor Nederland zal zijn opgelost, aangezien de productie slechts aan een fractie van de vraag (minstens 1000 per dag, wellicht meer) zal kunnen vol doen. Het is wel de bedoeling, aldus deze zegsman, de fabriek, die grotendeels met Nederlands kapitaal werkt, uit te breiden. Men wil er, met het oog op de export, het grootste bedrijf van Europa van maken met een dagelijkse productie van 3000- 4000 banden per dag. Daarnaast zal het bedrijf zich vermoedelijk gaan toeleggen op het vervaar digen van plastic-producten, zo dra de daartoe benodigde grond stoffen uit het thans te Pernis in aanbou w zijnde Shell-bedrijf in voldoende mate verkrijgbaar rijn. De Naaldwijkse politie is Don derdag naar Kerkrade gekomen, en heeft S. en B., die ook als een zware jongen bekend bleek te staan, medegenomen. Nader wordt gemeld, dat in Den Haa? een vermoedelijk tweede medenlichtiee is gearresteerd, zo dat zich thans 3 verdachten in het politiebureau te Naaldwijk bevin den. Het onderzoek duurt voort.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1