np ITBI IP 1PV1TW ÈFJM y Sw Mil Mm Mm Fm Fa it WW ïnftjffiïïïï De toestand in Transjordanië Behandeling van het pact van Brussel DONDERDAG 29 APRIL IMS. SlS" Brl^ oIS 4de Jaargang No. 791- Aanzienlijk kouder» TWIJFEL OVER OORLOGSVERKLARING De eventuele Amerikaanse garantie aan West-Europa toestand in de Belgische Kamer Het geval Burke H. M. de Koningin zal op 4 Mei geen radiorede houden Fins-Russisch verdrag geratificeerd in Soleslino Post voor Pales 'n* De komende verkiezingen in TsjechOrSlowakije Wapens naar Denemarken? Rapport grenswaarnemers Balkancommissie De besprekingen van de vijf Ministers van Financiën te Brussel Zetel internationale bank te Amsterdam Engels-Amerikaans pfan in gevat van Sowjet-Russische aanval Prins Boudewijn naar België terug!? Critiek op MacArthur Krankering by Abonnement: Terneazen. v W W Rubriek kl. advertentie»; 5 regels 60 ct.ieder» V erschjjnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande TemeuzenAbonnementsprijs 3,25 per kwartaal. WEERSVERWACHTING -medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Afnemende wind uit Westelijke richtingen. Wisselend bewolkt met vooral aan de kust enige buien. Aanzienlijk kouder .dan gisteren. Seym our Cooks," Labour-"Parle- mentslid, heeft in het Lagerhuis gevraagd of Groot-Brittannië be- domgen had dat de aan het Ara bische legioen verstrekte uitrus ting n'et tegen de Zionisten ge bruikt zou worden, y of de Minis ter, „gezien het- feit dat Koning Abdoellah Palestina was binnen gevallen" eenzelfde Boeveelheid uitrusting aan de Joden zou wil len verstrekken." Shmwell, de Minister van Oor log. verklaarde, dat de regering geen informaties had ontvangen waaruit bleek, dat leden van het Arabisdhe legioen in feite Joden aanvielen. Over kwesties, welke alleen nog magr gebaseerd waren Joseph Alsop schrijft in de New- York Herald Tribune van Woens dag" het volgende over de Londen- se (bijeenkomst van de militaire commissie van de landen der West-Europe se Unie: .,Het ver langen van de West-Europeanen naar Amerikaanse militaire ga ranties is zo sterk dat verwacht wordt, dat de permanente mili taire commissie van de West- Europese Unie vrij vroeg tot een overeenkomst zal geraken, ten minste in beginsel." Indien deze overeenkomst niet helemaal zon der betekenis is, zal de tijd geko men zijn voor Amerikaanse actie. Een ding is reeds duidelijk t.a.v. onze actie. De West-Europeanen hefbben onomwonden verklaard, dat zij met het oog op de politie ke situatie in dit land geen waar de toekennen aan slechts een pre sidentiële- of regeringsverklaring. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stemt hiermede in. Daarom zal de President waarschijnlijk de Amerikaanse garantie aan Euro pa ingeval van agressie hekend maken. Maar wat de President zegt zal minstens bevestigd moe ten worden door een resolutie van beide partijen in de Senaat. Dit is het minste, wat gedaan lean worden, wil men voorkomen, dat de West-Europeanen moeten concluderen, dat de Amerikaanse buitenlandse politiek leeg is en zonder betekenis". op persberichten, moest het oor deel opgeschort worden. Door verantwoordelijke rege ringskringen te Cairo en eveneens lin kringen van de Arabische Liga wordt de juistheid van de verkla ring van een officiële Arabische bron in Damascus, Maandagavond afgelegd, volgens welke bet Trans- jordaanse Arabische legioen van Koning Abdoellah in feite het Zio nisme de oorlog verklaard zou hebben, in twijfel getrokken. Algemeen is men van mening, dat het Arabische legioen, waar van enkele eenheden onder Brits commando in Palestina veilig heidsdiensten verrichten, de lei ding van de operaties in handen zal nemen. In het officiële bericht over de situatie in Transjordanië van Sir Eric Kirkbride, de Britse Gezant in Amman, dat Dinsdagavond te Londen is ontvangen, worden de persberichten, volgens welke Iro ning Abdoellah het Zionisme de oorlog verklaard zou hebben en geregelde troepen van bet Trans- De Irgoen zou er in zijn ge slaagd twee wijken van Jaffa te omsingelen, aldus berichten uit Joodse bron. Een groep Arabie ren zou zich hebben overgegeven. iHet blad ,,A1 Balagh" meent te weten, dat de Egyptische rege ring besloten heeft zich in „staat van defensieve oorlog" te 'be schouwen en met haar geregeld leger deel te nemen aan de Ara bische krijgsverrichtingen in Pa lestina. Volgens het blad zouden de Egyptische troepen samenge trokken zijn aan de grenzen van Palestina, die zij Vrijdag e.k. zou den overschrijden. Steeds volgens hetzelfde blad, zou de Egyptische luchtmacht be vel gekregen hebben het vliegveld van Lydda te bezetten en het te gebruiken voor militaire doelein den. Voorts zouden Egyptische vlooteenheden, waaronder een tiental onlangs in Groot-Brittan- nië gekochte sneiboten, gebruikt worden om de kusten van Pa lestina te bewaken. Ofschoon zowel Joden als Ara bieren op een besloten bijeen- Dinsdagmiddag" is in de Belgi sche Kamer van Volksvertegen woordigers het op 17 Maart j.l. tussen Frankrijk, Engeland, Ne derland, België en Luxemburg te Brussel gesloten pact behandeld. Tijdens de debatten heeft de heer Terfve (comm.) een felle aanval gedaan op dit pact, dat hij een politieke aanval noemde en waarvan hij verklaarde, dat het neerkomt op een anti-komintern overeenkomst, Volgens hem moet men in de benaming Duitsland, waarvan zo dikwijls in de artike len van het document sprake is, een bepaalde tactiek zien en spre ker is van oordeel dat de overeen- komst tegcb de Slavische landen en tegen de Sowjet-Unie is ge- rieht. De heer Terfve is van mening dat het pact zonder mili taire garanties waardeloos is en hij maakt in dit verband een zin speling op de reis van Spaak naar de Verenigde Staten. „Wanneer het pact van Brussel inderdaad tegen niemand gericht is, zoals men wil doen geloven, dan zou er niet alleen aan Amerika militaire garantie gevraagd moeten wor den, doch ook aan de Sowjet- TJuie'". De heer Moyersoen (K.V.P.) on derstreept, dat het pact van Brus sel het belangrijkste de, dat België ooit heeft gesloten en hij verklaart dat alle leden van de Katholieke Volkspartij dit zullen steunen. Hij wijst er vervolgens op, dat de instelling van een consultatieve raad zal verhoeden, dat een land i automatisch in een conflict wordt betrokken. Bij zijn beantwoording der spre kers ontkende Spaak, dat het pact van Brussel gericht zou zijn tegen het communisme. Hij verklaarde evenwel van oordeel te zijn, dat het beste middel om diit te bestrij den een vastberaden en gedurfde economische en sociale politiek is. De Belgische Eerste-Minister be toogde verder, dat het belachelijk zou zijn geweest de Sowjet-Ürüe militaire garanties te vragen op een ogenblik dat de Sowjet-Russi- scjhe pers op iedere mogelijke ma nier het pact aanviel. In het begin van 1946 en op nieuw in het begin van 1947 heb ik de Sowjet-Unie gevraagd, of zij het niet van belang zouden ach ten dat België met haar tot een zelfde militair en politiek hondge nootschap zou geraken als zij reeds had gesloten met Engeland en Frankrijk. Op deze vraag, heb ik nooit enig antwoord ontvangen en ik heb hieruit dus de conclusie getrokken dat men in deze aange legenheid geen belang stelde. Een Brits woordvoerder heeft medegedeeld, dat zonder succes pogingen zijn gedaan om vrijla ting te verkrijgen van Mrs. Inga Burke, die door de Joego-Slaven wordt vastgehoudep na Zondag j.l. haar echtgenoot, Luitenant Burke, voor haar ogen door Joe- go-Slavische grenswachten te heb- j ben zien doodschieten. A.F.P. meldt, dat de Joego-Sla- vische Generaal Vladimir Velebio, 1 'adjunct-Minister van Buitenland se Zaken aan de ambassadeur van 1 Groot-Brittannië te Belgrado zijn j leedwezen heeft betuigd over het overlijden van Burke. In een aan de Britse vertegenwoordiger ge richt telegram stelt de" Joego slavische Minister van Buiten- landse Zaken voor, een onderzoek nopens de omstandigheden van dit „ongeval" in te stellen. 1 jordaanse leger Palestina zouden zijn binnengetrokken en Jericho bezet zouden hebben, tegengespro ken. Volgens een woordvoerder van het Departement van Buitenland se Zaken te Londen werd in het bericht van Sir Eric ook de mo gelijkheid in twijfel getrokken van een geconcentreerde actie, binnenkort tegen de Joden dn Palestina, door de andere staten van de Arabische Liga. Wij vernemen, dat H. M. de Koningin, om Haar krachten te ontzien op 4 Mei a.s. geen radio- toespraak zal houden. Hjet Finse parlement haeft gis teren het pact van vriendschap en militaire bijstand met de Sov jet-Unie met 157 tegen 11 stem men geratificeerd. komst van de trustschapsraad verzekerden dat zij zouden in stemmen met een wapenstilstand in Jeruzalem, verlangden zij voor waarden welke het twijfelachtig maken of men uiteindelijk tot een overeenkomst zal kunnen gera ken. Mosje Sjertok verklaarde, dat het Joodse bureau een belofte kon doen namens de Joodse in woners van Palestina, en het Ara bische hoge comité namens de Arabieren in Palestina, doch dat een actie door de strijdkrachten van enige Arabische buurstaat hier buiten zou vallen. Jamal Hoesseini verklaarde na mens het Arabische hoge comité, dat' de veiligheid der heilige plaat sen voldoende gewaarborgd zou zijn door een wapenstilstand voor de oude stad alleen. De Arabieren zouden als voorwaarde stellen, 'dat de strijdkrachten van de Ha- ganah uit hun posities binnen de stad zouden wordep teruggetrok ken. Deze voorwaarde 'werd door Roger Garreau, Frankrijk, die de resolutie betreffende een wapen stilstand voor Jeruzalem Heeft in gediend, aangemerkt als „juist het soort struikelblok, dat het Franse voorstel had willen om zeilen". De strijd om Jaffa. Naar verluidt heeft de districts commissaris de burgemeester van Te] Aviv meegedeeld, dat de Brit se troepen de Joodse troepen niet zullen to,estaan, de Arabische stad Jaffa, die op het ogenblik door de Irgoen wordt aangevallen, te be zetten. De Britse commissaris van het district Tel Aviv heeft in een schrijven aan de Joodse autori teiten verklaard, dat „de Britse troepen, indien de aanvallen op Jaffa worden voortgezet, deze stad met de wapens zullen verde digen". De zender van de Irgoen meldt anderzijds dat de strijd om Tatfa wordt voortgezet. Irgoentroepen hebben nieuwe versterkte posities ingenomen. De Arabieren ontrui men Jaffa in allerhaast. Jaffa gevallen. De Irgoen Zwai Leoemii, be richt dat Jaffa zich heeft over gegeven na zware aanvallen door infanterie en artillerie, culmine rend in een doorbraak met pant serwagens en tanks. Volgens een bericht van Reu ter uit Damascus verklaart het hoofdkwartier van de Arabische strijdkrachten in Palestina, dat „het Arabische garnizoen in Jaffa nog herhaalde vijandelijke aanvallen moedig doorstond." Britse I roepen bezetten vliegveld. Britse troepen hehben volgens mededeling van .een woordvoer der van de Palestijnse Regering, het internationale vliegveld Lyd da, zestien kilometer ten Zuid- Oosten van Tel Aviv, bezet. Naar P.T.T. ons mededeelt, wordt thans ook de niet aange tekende luchtpostcorrespondentie .bestemd voor Palestina, uitslui tend op risico van de afzenders verzonden. Reuters' politieke correspon dent te Praag seint, dat bij de ai- gemene verkiezingen in Tsjecho- Slowakije op 30 Mei het indienen van een bl#nco stembiljet de enige manier izal zijn om uitdrukking te geven aan oppositie. Het per centage ingevulde stembriefjes in verhouding tot het totale aantal opgekomen kiezers zal een beeld geven van de sterkte van' het nieuwe regiem. De plaatselijke kiescommissies van het door de communisten ge leide nationale front hebben de tweevoudige taak, de kieslijsten te herzien en candidaten te stel len voor opntming in de ene en enige regeringslijst. In Bohemen^en Moravië-Silezië zal de enige regeringslijst de na men bvatten van candidaten van vier partijen, waarvan twee (de communistische en de sociaal democratische) thans bezig zijn een fusie aan te gaan. De beide andere partijen (Tsjechische so cialisten en de volkspartij) zijn „gezuiverd" en geheel in het nieu we nationale front opgenomen. In Slowakije zal de enige rege ringspartij de namen bevatten van candidaten van"de Slowaakse com munistische partij, de voormalige Slowaakse democraten (thans be kend als de partij van het her stel) en de vrijheidspartij. De zetel in het nieuwe parle ment zullen worden toegewezen op basis van de bevolkingssterkte. Slowakiie krijgt er ongeveer 70 van de 300. Volgens de nieuwe kieswet mag elke groep van tenminste 1000 kiezers in elk district haar eigen candidaat kiezen. Politieke waar immers te Praag verwachten ech ter niet. dat dit tot enige opposi tie aanleiding zal geven. Voor Slowakije heeft men de volgende prognose gesteld: com munisten minstens 40 zetels, par tij van het herstel 23, vrijheids partij rest. In commentaar op berichten in de onder Sovjet-Russisch toe zicht staande „Berliner Zeitung" volgens welke een partii van tien duizend geweren, met ammunitie en explosiva, via een Nederlandse haven over zee uit de Ameri kaanse zóne van Duitsland naar Denemarken zou zijn gezonden voor een fascistische organisatie, heeft de Deense politie verklaard niets af te weten, van het binnen brengen van wapenen in Dene marken. De Balkancorfimissie der V. N. heeft haar goedkeuring gehecht aanj een door «grenswaarnemers opgesteld rapport, waarin ver klaard wordt, dat Griekse gueril- lastrijders wapens en munitie op Joego-Slavisch grondgebied heb ben opgeslagen en van hieruit Griekse regeringstroepen hehben aangervaHén. Volgens het rap port werden guerillastrijders in Bulgarije bewapend en be„wegen zij zich vrij op Bulgaars grondge bied. Uit berichten uit Praag blijkt, aldus het rapport, dat 748 Griekse kinderen van tussen 5 v maanden en 15 jaar door guerilla strijders meegevoerd zijn naar Tsjecho-Bilowakije. Bij, aankomst aldaar was de gezondheidstoe stand der kinderen slecht. Gisterenmorgen 11 uur, zijn de Ministers van Financiën der vijf bri het pact van Brusfiel aange sloten landen op het Ministerie van Financiën bijeengekomen. Naar een Frans financieel des kundige tegenover de journalisten verklaarde, is het bericht van een Frans persbureau volgens het- t welk tijdens deze conferentie de instelling van een z.g. super valuta zou worden besproken, van iedere grond ontbloot. Volgens deze zegsman zouden de besprekingen voornamelijk gaan over het evenwicht in de handelsbalans der vijf landen. Een financieel deskundige merk te nog op, dat ook tijdens de voor bereidende onderhandelingen nim mer sprake geweest is van de in voering van een z.g. super- valuta. Nadat de Ministers van Finan ciën een korte bespreking hadden gevoerd in het kabinet van Minis ter Eyskens, begaven zij zich om 11.30 naar het Ministerie van Fi nanciën, waar zij zich bij de 37 financiële deskundigen der vijf landen voegden. Minister Eyskens beeft mede gedeeld, dat Woensdagavond een communiqué zou worden uitge geven over de werkzaamheden van Woensdag. De besprekingen eindigden Woensdagmiddag om 13.T5. Over het verloop der onderhandelingen werden geen inlichtingen ver strekt. Woensdagmiddag om 15 uur zouden de Ministers en def deskundigen opnieuw op het Mi nisterie v&n Financiën bijeen- komen. Verwacht werd dat men met de besprekingen Donderdagavond ge reed zal komen. Kansen zeer gunstig. Naar wij uit zeer betrouwba" r bronnen vernemen zijn de kansen zeer groot, dat inderdaad de zetel voor Europa van de internatio nale baak voor herstel en ontwik keling gevestigd zal worden te Amsterdam. Functionnarissen te Washing ton willen geen commentaar leve ren op een bericht, dat de bezoe ken aan Washington van Gene- raal-Majoor Sir Leslie Hollis, plaatsvervangend Minister van Defensie in het Engelse kabinet, verband houden met een geza menlijk Engels-Amerikaans plan yan actie in geval van een plot selinge aanval van de Sovjet-Unie in Berlijn of elders, In officiële kringen gelooft men, dat de jongste reizen tussen Londen en Washington van Gene raal Hollis dienden om de gecom bineerde Engels-Amerik. stafchefs op de hoogte te houden van de West-Europese verdedigingsstra tegie. Naar het zich laat aafizien ,zal de zoon '/an Koning Leoold, de 17- jarige Prtins Boudewijn, binnen kort naar .België terugkeren. In een communiqué, uitgegeven door het secretariaat van de Ko- ning, wordt er op gewezen, dat Prins Boudewijn zijn studie aan het college thans vrijwel heeft be ëindigd. Nadat gewezen is op de vruchtbare studiereis, die de jonge Prins in de Verenigde Staten heeft gemaakt tijdens het verblijf van Koning Leopold op Cuba, maakt het communiqué er melding van dat de Prins, voordat hij de studie zal opnemen aan de militaire aca demie in België, enkele cursussen zal volgen, welke speciaal voor hem zijn ontworpen. O.m. zal de Prins worden ingewijd in de be ginselen van het constitutionele recht in België en zal hem kennis worden bijgebracht van de -voor naamste internationale organen en instellingen.Zijn leermeester zal zijn Prof. Maurice Bourquin, ex-gedelegeerde bij de V. N. en thans hoogleraar aan de universi teit van Genève en aan het insti tuut voor internationale studie. In ingewijde kringen is men de mening toegedaan, dat deze be slissing van Koning Leopold de J oplossing van het Komingsvraag- stuk belangrijk nader tot een op lossing brengt. Sommige menen zelfs uit deze beslissing te mogen concluderen, dat de Vorst niet meer naar België zal terugkeren en dat hij er in toestemt dat zijn zoon hem als Koning van België zal opvolgen. Het Britse en het Russische lid van de Geallieerde Bestuursraad voor Japan hebben de Geallieerde oppenbevelhebber, Generaal Dou glas MacArthur, verweten, i dat hij gehandeld heeft zonder de Raad te consulteren. Het Amerikaanse lid was van oordeel, dat de Gene raal zijn hoekje niet te buiten is gegaan. Het betrof hier de bepalingen van de wet op de maritieme vei ligheid krachtens welke Japan een kustwacht van 125 schepen van tezamen 50.000 ton mag heb ben, waaromtrent MacArthur niet met de Raad zou hebben overlegd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1