Anti-Japanse demonstratie te Kobe Interkerkelijke Christelijke Actie Eerste Marshall-schip aangekomen Transjordanië verklaart Zionisme de oorlog DINSDAG 27 AAPRIL 1948. DE AMËRIK. HULP AAN EUROPA Conferentie Ministers van Buitenlandse Zaken CONFERENTIE der Generaal Bradley bezorgd voor oorlog Het goederenvervoer naar Duitsland Nieuwe Amerikaanse wapens De conferentie der JU socialistische partijen De financiële bespreking der Vijf landen te Brussel Mutatiesin defied.delegatie Eerste Nederlandse groente naar Duitsland Jachtvliegtuigen voor Turkije WEEKS VERWACHTING medegedeeld door liet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Droog weer- Aanvankelijk op de meeste plaatsen weinig, maar later ot> de dag weer toenemènde be wolking. Droog weer. Matige wind tussen Noord en West. Ongeveer dezelfde temperatuur ais gisterem Fnmkering by AhoimeiuentTerueuzen. DE ZEEUW 4de Jaargang No* 792- Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimam per advertentie 1,50! Inzending advertentie# tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertentie#: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver mélding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijn» dagelijks Drukkerij N V. Firma I wan de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per ki^an Ü1S.I Luitenant-Generaal Eichelber- gear, commandant van het Ameri kaanse achtste leger in Japan, he«ft zich naar Kobe begeven om een onderzoek in te stellen naar de anti-Japanse demonstraties van K#reanen aldaar. Hij heeft de- Amerikaanse troepen ibevel gege ven „het nodige te doen om de orde te herstellen" en 70 Ko reaanse leiders te arresteren. E>e ongeregeldheden ontstonden na een bevel tot sluiting van de Koreaanse scholei: te Kdbe om dat zij, zich niet hielden aan de Japanse onderwijswetten inzake het gebruik van Japanse leerboe ken. De 70 leiders zijn de vorige week door de Japanners gear resteerd, toen 15.000 Koreanen het bureau van de gouverneur te Kobe bestormden en deze dwon gen het ibevel tot sluiting der scholen in te trekken. Zij werden later bij «elletjes „onder dwang" vrH^elaten. J>e Koreaanse opstanden van Kéfoe en Osaka zijn het werk van Japanse en Koreaanse communis- tisahe raddraaiers", - aldus ver klaarde Generaal Eichelberger, de De Trans Jordaanse Regering heeft Maandagavond het Zionis me de oorlog verklaard. hi een redevoering die hij gis terenmorgen te Atlantic City heeft gehouden, heeft William Thorp, plaatsvervangend Minis ter van Handel der V. S„ als zijn mening uitgesproken, dat West- Europa na afloop van de verwe zenlijking van het E.R.P. in 1952 nog op een lager' levenspeil zou staan dan in 1939. De Minister, die het woord voerde voor de ver eniging van fabrikanten van At lantic City, heeft uiteengezet dat hoewel dé totale levensmiddelen^ productie was toegenomen in ver houding met die van voor de oor log, zij toch niet voldoende was voor een eveneens toegenomen bevolking. Hetzelfde vraagstuk geldt voor hetgeen de woningen betreft, waarvan het aantal en de hoeda nigheden heneden die van voor de oorlog blijven. Deze gedeeltelijke wederopbouw zal echter grote hoeveelheden staal vereisen, waar door de industrie-niet in staat zal zij* afgewerkte producten aan de handel te leveren. Hij heeft hier no** aan toegevoegd, dat de Euro pese volken evenwel in 1952 de voldoening zullen smaken, niet nuser afhankelijk te zijn van bui tenlandse hulp. Om dit doel te bereiken, meent hij, zou het nood zakelijk zijn alle beperkingen op te heffen die de, handel in de weg staan (toltarieven, kunstmatige wisselkoers monopolies enz.) Vervolgens heeft Minister Thorp de nadruk gelegd op het belang van de stabilisatie van de Euro pese valuta's en verklaarde: „Het volk weet dat wanneer het geld dat het verdient kan ge bruikt worden om het noodzake lijke aan te schaffen, het mogelijk zal worden het vertrouwen te herstellen in de Europese handel". TV Washington verwacht men, éat Marshall, Bevin en Bidault, cpoedig te Washington zullen con- feren en dat op de agenda waar schijnlijk de kwestie van Ame rikaanse militaire steun aan de West-Europese Unie zal voorko men. Het Is nog niet bekend, of Benelux ook op de conferentie zal zjj* vertegenwoordigd. Het bericht van een Britse krant als zouden Bidault en Bevin binnen een tiental dagen te Was hington een ontmoeting hebben met Marshall, wordt in het Minis terie van Buitenlandse Zaken ten stelligste tegengesproken. opperbevelhebber van de Ameri kaanse bezettingsstrijdkraehten. Onder de 800 personen,'die se dert Zondag zijn aangehouden, bevinden zich „8 Japanse commu nistische leiders". De Amerikaanse overheid maakt bovendien bekend, dat de grootscheepse razzia die Zondag is begonnen, zal worden voortge zet tot alle verdachten zullen zijn aangehouden. Radio Moskou heeft gedeelten uit een artikel in de „Pravda" uit- gezondeiï, waarin gezegd wordt, dat Japan een nieuwe anti-Kore- aanse propagandacampagne veert. „In de eerste plaats", zo schrijft de „Pravda", .zijn de Koreaanse scholen in Japan op regerings bevel gesloten. Het onderwijs in de Koreaanse taal is over het ge- help Japanse grondgebied verbo den. Overtredingen ter zake wor den met gevangenisstraf of dwangarbeid beboet." „Zulks heeft op Korea grote ontevredenheid met zich gebracht, de Koreaanse burgers, die in Japan zijn gevestigd, zijn ver zocht naar hun land terug te keren." Na te hebben verklaard, dat „de leiders van Koreaanse orga nisaties in Japan door de Japanse politie onder beschuldiging van wederoprichting, van ontbonden organisaties werden aangehouden, besluit de „Pravda": „de Ameri kaanse autoriteiten stemmen in met de door de Japanse regering genomen maatregelen. Zij be schouwen slotting der Koreaanse scholen als een heilzame maat regel". Gisterennamiddag' had een hevig gevecht plaats tussen 15.000 IJo- reanen en 4000 Japanse politie agenten. De brandweer moest in grijpen. Er werd in de lut^it ge schoten met revolvers, 31 perso nen werden gewond. De Korea nen hadden een monsterbetoging aangekondigd, doch talrijke trei nen, die betogers uit de omstreken aanvoerden, werden door de Ja panse politie opgehouden voor ze Osaka bereikten. Lord Halifax, voormalig Brit» Minister van Buitenlandse Zaken, heeft Zondag de bijeenkomst der Interkerkelijke Christelijke actie te Londen geopend met een be roep op „de geest van het ver enigd Christendom", ten einde strijd te voeren tegen „krachten, die zullen vechten met elk te hun ner beschikking staand wapen". Halifax zei niet, welke krachten hij bedoelde. Naar zijn mening bedreigen zij „de Christelijke levenswijze". Hun overtuiging, zo vervolgde hp,, is hun gods dienst en zij trachten de wereld te bekeren met een ij/Wa" en on vermoeide vasthoudejlfclheid, die weinig religieuze bewe'gïngen heib- ben kunnen opbrengen. Een reeks sprekers, Katholie ken, Protestanten, conservatieven en socialisten o.a. uit België, Duitsland. Engeland, Frankrijk en Nederland, wezen op „het ver band tussen Christendom en Wes terse Europese beschaving". Ds. Egbert Emmen uit Neder land spoorde zijn gehoor aan „de geestelijke strijd te strijden tegen alles, wat niet rechtvaardig is jegens God en de mensen". Voor Zweden sprak Baron Ca rol Hamilton, voor Duitsland spraken Karl Arnold (de Katho lieke premier van Noord-Rijn- Westfalen) en Dr. Adolf Grimme (de Protestantse Minister van Opvoeding van Neder-Saksen). Voor het eerst hebben Duitse politieke figuren, gesproken op een internationale openbare bij eenkomst in Groot-Brittannië sinds de tweede wereldoorlog. Een lid van de Italiaanse Chris- telijk-democratische partij, de Katholieke vertegenwoordiger Gi- ordani, .beschuldigde het commu nisme van ,het duivelse streven om het beeld van het goede te vernietigen". Maurice Schumann, de leider van de Franse M.R.P., zeide in zijn rede: „Ons Christelijk geloof kan alleen in de practijk tot uiting komen *loor bemiddeling van de democratie, die het sym bool is geworden van de Christe lijke beschaving in ons land en in West-Europa. Want alleen deze democratie en geen. totalitaire Generaal Bradley, chef van de Amerikaanse staf", heeft voor de Senaatscommissie voor de gewa pende diensten Woensdag in een geheime zitting verklaard: „Wij zijn wat meer bevreesd, dat er iets zal gebeuren, dan drie maan den geleden, toen wij ons minder positief uitlieten. Wij zijn er niet zeker van, dat er niet direct een oorlog voor de deur staat.™ Dat verslag is zwaar gecensureerd, al dus meldt Reuter. Bradley verklaarde, dat hij zijn verzoek om algemene militaire op_ leiding handhaafde en getrainde reserves en luchtmacht gezonden moeten worden naar Engeland of naar elders,' daar anders misschien alle vaste, grond intussen verloren zou zijn, van waaruit de Sowjet- Unie aangevallen kan worden. „Want wij weten, dat wij allen over de Sowjet-Unie spreken' al dus generaal Bradley. opvatting van de macht be lichaamt de ware'vrijheid van de geest, die de Basis is van onze godsdienstige overtuiging. Wij zijn op egn kruispunt ge komen, waar drie wegwijzers staan. De eer*»» wijst de „weg van de slachtoffers" aan, de tweede „de weg van de Fellow- Travellers" en de derde onze weg, die naar een democratische en Christelijke revolutie leidt. Westerse mogendheden kunnen hun onafhankelijkheid herwinnen, op voorwaarde dat zij zich ver enigen, om een derde macht tus sen de twee grote blokken tot stand te brengen". Attlee en Churchill hebben hun heilwensen gezonden aan de ver tegenwoordigers der Christelijke kerken. „De beweging voor een Verenigd Europa'", zo zegt Chur chill in z'n boodschap, „waardeert uw inspanningen om de Christe nen van alle landen, te overtuigen, de beweging voor een verenigd Europa te steunen. Ik ben er zeker van, dat de conferentie in Albert Hall grotelijks zal bijdra gen tot bet algemeen welzijn". Attlee verklaart in zijn 'bood schap: „Thans komt het er jn de eerste plaats op aan opnieuw de zedelijke waarden te bevestigen, die de grondvesten zijn van onze Christelijke beschaving". In gewoonlijk welingelichte krin gen te Brussel verwacht men, dat een. gedeelte van het goederen vervoer naar Duitsland, dat thans over Hamburg en Bremen loopt, met behulp van het Marshall-plan geleid Zal worden via de havens van Nederland en België. Volgens deze kringen hebben de Ameri kaanse autoriteiten aan de rege ringen van Nederland en België voorgesteld om de Belgische en Nederlandse havenrechten in over eenstemming te brengen met die, welke in dé Duitse havens worden betaald. Naar men veronderstelt zou het de bedoeling zijn om het verschil in de vracht- en haven rechten, die in de Nederlandse en Belgische havens aanzienlijk hoger zijn dan in de Duitse havens, af te trekken van de bedragen, die aan België en Nederland in het kader van het plan-Marshall wor den toegewezen. Amerika heeft drie wapens die krachtiger zijn dan de atoombom, heeft vice-admiraal Ellis M. Za- charias verklaard, n.l. een bacte riologisch en een climatologisch wapen. De Sowjet-Unie weet, aldus de vice-admiraal, dat wij deze drie wapens tijdens de oorlog hebben ontwikkeld. Wat vernietigings kracht betreft, komt de atoombom eerst op de vierde plaats. De conferentie van de 15 socia listische partijen te Parijs heeft besloten tot oprichting van een permanente organisatie met zetel te Parijs ter voorbereiding van de oprichting, van de „Verenigde Vrije Staten van Europa". Ook werd besloten een socialistisch documentatie- en propagandacen- trum op te richten. Dit laat3te, aldus werd ver klaard, betekende niet een 'socia listische tegenhanger van de Ko- minform, doch slechts Sin infor matiecentrum te zijn. Hugh Dalton, de vroegere Brit se Minister van Financiën, beves tigde op een persconferentie, dat geen der 16' socialistische partijen van Europa vertegenwoordigd zou zijn op het federalistisch congres, dat in Mei te Den Haag zal ge houden worden. De 16 socialistische partijen zul. Ien op 4 Juni bijeenkomen te Wenen om de kwestie van het Ruhrgebied, welke thans reeds be- De aankomst van het eerste schip met Marshall-goederen, de „Noordam" van de Holland- Amerika Lijn, is aanleiding ge worden tot een plechtigheid, die niet alleen een officieel maar een feestelijk karakter droeg. De Minister van Buitenlandse en die van Economische Zaken hebben gesproken, de ambassadeur der Verenigde Staten heeft deze beide redevoeringen .beantwoord, de De bijeenkomst der Ministers van Financiën van de landen van het pact van Brussel, zal Woens dag en Donderdag a.s. te Brussel plaats hebben. De Belgische Minister van Fi nanciën Eysikens zal worden ter- i zijde gestaan door de deskundi gen, die de voorbereidende verga dering in Den Haag hebben bijge woond, n.l. de heren Olivier Ge- I rard, adjunct-directeur-generaal bij het ministerie van buitenland- I se handel: Williot, directeur bij het ministerie van financiën en Anslauz, directeur hij de natio nale bank. De conferentie zal twee of drie dagen duren. Zij zou plaats vin den op verzoek van de Britse en Franse regering teneinde de maat regelen te bespreken, waardoor de economische en. financiële samen werking tussen België, Frank rijk, Groot-Brittannië, Nederland en Luxemburg kan worden, ver beterd. Sir Stafford Cripps wordt In verband hiermede te Brussel ver wacht. volksliederen hebben geklonken en .ten slotte heeft de kapitein van het schip uit handen van de voor zitter van de „.Stichting Haven- belangen" een herinneringsplateau ontvangen. Geheel gepavoiseerd lag de „Noordam" voor de kade met een volle lading graan en stukgoede ren. Kleurig klapperden de hon derden vlaggetjes tegen de kil- grijze hemel. De boot scheen ver laten omdat alle .belangstelling zich geconcentreerd had in de loods „San Francisco" die een vrolijke en levendige aanblik bood. Ook hier honderden vlag gen, tussen welke de „Stars and Stripes" en onze driekleur domi neerden. Het muziekkorps van de Holland-Amerika Lijn stond er opgesteld, film- en radiomensen en fotografen waren uit alle delen van het land gekomen en rondom een podium had zich een. illuster gezelschap verzameld: de ambas sadeur van de Ver. Staten, Dr. Herman Baruch; de Minister van IJoetzelaer, Van den Brink en Mansholt, .Rotterdamse Wethou ders, de directie van de Ho land - Amerika Lijn,vertegenwoordi gers van de Kamer van Koophan del en voorts vele vooraanstaan de personen uit handel en scheep vaartkringen. Minister Van Boet- zelaer was de .eerste die het woord voerde. Hierna spraken achtereenvol gens de Minister van Economi sche Zaken, Prof. Dr. J. R. M. van den Brink en de Amerikaanse ambassadeur Dr. H. Baruch, Nadat de beide volksliederen hadden weerklonken betrad de voorzitter van de Stichting „Ha- venbelangen", Mr. A. C. W. Beer man, het podium om de gezag- sproken werd zonder dat tot ee« beslissing werd gekomen, opnieuw op te nemen. Ter conferentie werd vastge steld, dat de Europese organisatie steeds open moest blijven en d« commerciële uitwisseling bevorde ren tussen bet Oosten' en het Wee ten. Over het regiem van Franco in Spanje werd een veroordeling uitgesproken. Bij besluit van het Ministerie van Algemene Zaken van 15 April 1948 is Prof. Mr. W. G. Vegting, buitengewoon hoogleraar in het administratief recht aan de Universiteit van Amsterdam, be noemd tot lid van de Nederlandse delegatie voor de onderhandelin gen met de Indonesische Repu bliek. Bij besluit van het Ministerie van Algemene Zaken, is Mr. J, H. de Pont, advocaat en procu reur te Amsterdam, bij opdracht van het kabinet van de Minister- President, 'aan vorengenoemde delegatie toegevoegd als adviseur. Prof. Vegting zal in de delega tie Prof. Kernkamp vervangen, die sedert zijn aankomst in Indonesië wegens ziekte niet in gtaat is ge weest, zijn taak ais aan de dele gatie toegevoegd juridisch lid te vervullen. Beide heren zullen zich met het Donderdag as. vertrekkende K.L.M.-vliegtuig naar Indonesië begeven. Gisteren zijn de eerste vracht auto's met Nederlandse groente*, voornamelijk spinazie en sla, over de grens bij Venlo naar Duitsland vertrokken. De groenten werden voor reke ning van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen nor maal op enige veilingen aange kocht en met behulp van expor teurs naait Duitsland vervoerd. Verwacht wordt dat deze aan kopen voor rekening van het Cen traal Bureau in de komende dage* zullen worden voortgezet. Hoewel op het ogenblik nog geen definitieve overeenkomst met de Amerikaanse autoriteiten werd bereikt om 200.000 ton groenten, ter waarde van 10 millioen dollar in verband met het plan Marshall aan de Duitse bevolking te leve ren n ruil voor industriële pro ducten en halffabrikaten, is het Centraal Bureau, in vertrouwen dat deze overeenkomst tot stand komt, met aankoop en verzending begonnen. Men wil hiermede goodwill be tonen ten aanzien van de normali satie van de Nederlands-Duitse handel en de Duitse voedselvoor ziening. Op het ogenblik bevindt zich te Frankfort wederom een Nederlandse delegatie om te trachten het tot stand komen van het groente-contract te bespoedi gen. De thans gezonden groenten zijn bestemd voor het Ruhrgebied. Zij zullen in normale distributie worden' gebracht. Dertig jacfttvliegtuigen „P 47", die een deel van de door de Ver enigde Staten aan Turkije te leveren militaire hulp vormen, zijn uit München naar Ankara ver trokken. De piloot van één dezer toe stellen is met een valscherm naar fceneden gesprongen. Hij werd la ter ongedeerd in de huurt van de Brennerpas door Italiaanse solda ten gevonden. Hij was tot de sprong genoodzaak t geworden door motorstoring aan zijn toestel. voerder van de .„Moordam", kapi tein C. H. P. Coster, een herinne ring mee te geven aan het voor Nederland en speciaal voor Rot terdam zo belangrijke feit, dat het eerste schip met Marshall- goederen was gearriveerd. ,Hij bood een in Delft vervaardigd wandplateau aan, dat de kapitein, zoals hij zeide, er steeds aan her inneren zou, dat Rotterdam de „poort van Europa" is. Tot slot van de plechtigheid overhandigde kapitein Coster aan Minister Mansholt het eerste baaltje Marshall-graan, een sym bolische daad, die natuurlijk door fotografen en door de film werd vastgelegd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1