De arrestaties in Portugal De toestand in Italië MAANDAG 26 APRIL 1948. Conferentie vertegenwoordigers deelstaten te Bandceng Auto-ongeiuk op de Rijks weg bij Bussum Mogelijkheid van Franse regeringscrisis Het vliegongeluk boven Berlijn Eerste Marshall-goederen in ons iand Alg. vergadering Staatk. Geref. Partij Samenvoeging douanp- behandeling Ned.-Belgische grens Veiligheidsmaatregelen 1 in Brazilië W H Frankering by Abonnement: Terne uien. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te Die Bilt, geldig tot Maan dagavond. Droog. Droog weer, met nu en dan overdrijvende wolkenvelden. Tijdelijk vrij krachtige wind tussen Noord en Noord-Oost. Weinig verandering van tem peratuur. VRIJE 4de Jaargang No* 791* Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V- Firma P. J van de Sande Temeuzen Advertentieprijs per mm 10 et.; minimum per advertentie l.ftOj Inzending advertenties tot des namiddags 4 uux Rubriek kl. advertentie#; 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau-van dit Bl&d 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Medio Mei zal te Bandoeng een conferentie van vertegenwoordi gers der deelstaten worden ge houden. Aan de deelstaten en de deelstaten in opbouw werd reeds verzocht de gedachten te laten f'aan over het zenden ener ver- egenwoordiging naar deze confe rentie. Ook de minderheidsgroe pen worden voor aanwijzing ener vertegenwoordiging ingeschakeld. Er wordt van uitgedaan, dat de conferentie wel enige maanden in beslag zal nemen. Het feit, dat Bandoer.g voor deze conferentie werd gekozen, houdt voornamelijk verband met Twee echtparen gedood. Een ontzettend auto-ongeluk, dat in de nacht van Zaterdag op Zondag op de Rijksweg Amers- foort--Amsterdam is geschied, heeft aan 4 mensen het leven ge kost. Het. zijn de echtparen Er ven—Dorens en Van Heukelum uit uit Amsterdam Het ongeluk heeft zich omstreeks 1 uur 's nachts afgespeeld. De chauffeur van een zwaar be laden trailer had zijn wagen aan de kant van de weg stilgezet om een lek geworden band te ver wisselen. De trailer stond met de voorzijde in de richting Amster dam. Met grote snelheid naderde een luxe auto eveneens op weg naar Amsterdam. Vermoedelijk heeft de bestuurder van deze auto de stilstaande vrachtwagen niet opgemerkt en met geweldige kracht botste de auto tegen de achterzijde van de trailer. De luxe auto schoof als het ware onder de laadbak van de grote trailer. De kap werd afgerukt en de auto geheel vernield. Alle vier inzit tenden waren op slag dood. Een ontvlucht meisje- Bn het direct door de politie in gesteld onderzoek kwam aan het licht, dat zich hij de trailer be halve de chauffeur nog een 20- j a rig meisje bevond, dat gekleed was in gestichtskleren. Zij bleek diezelfde avond uit het opvoedings gesticht te Zeist ontvlucht. Zij had de stilstaande vrachtauto ge zien en de chauffeur gevraagd te mogen meerijden, hetgeën deze toestond. Het meisje is toen al vast in de cabine gaan zitten, ter wijl de chauffeur met zijn auto bezig was. Is het gebeurde voor het ontvluchte meisje een minder aangenaam einde van haar vlucht geweest, voor de politie was zij een belangrijke getuige want zij verklaarde, dat haar aandacht op de trailer was gevallen door het brandende rode achterlicht. Zo doende kwam vast te staan, dat de chauffeur van de vrachtauto niet de minste schuld heeft aan dit ontzettend ongeluk. Br kwam later nog een belang rijke verklaring van een chauffeur, die het rode licht van de trailer wèl had opgemerkt, hoewel te laat en alleen door krachtig remmen had zijn aanrijding geen ernstig gevolg, hoewel zijn wagen toch zodanig werd beschadigd, dat zij weggesleept moest woren. TUINDER TE NAALDWIJK VERMOORD. Omstreeks 10 uip1 'Zaterdag-# avond drong een gemaskerde man de woning van de 39-jarige tuin der A. Thoen te Naaldwijk binnen, welke woning is gelegen aan de Zwartedijk 12ib. Zij staat aldaar vrijwel alleen. De indringer richt te een pistool op de echtgenote van Thoen, die naar da deur gelo pen was. Op haar gillen liep A. Thoen naar voren en gooide een stoel naar het hoofd van de in dringer. Deze loste hierop een schot naar de grond. Br vond toen een worsteling laats, tijdens welke A. Thoen een Jweede stoel naar 'de gemaskerde indringer wierp. Deze laatste los te vervolgens een tweede schot, dat A. Thoen in _jie huik trof. De ze viel ernstig getroffen neer. De indringer koos hierop het hazen pad, zonder iets mee te nemen. Het slachtoffer werd kort hier op overgebracht naar het zieken huis aan het Westeinde te 'sGra- venhage. Aldaar is hij gistermor gen om 5 uur aan de, bekomen ver wonding overleden. Hij laat een vrouw en drie kinderen na. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. het huisvestingsprobleem te Ba tavia. m De openingsdatum van deze conferentie, die gezien mag wor den als de voorloper van de Indo nesische constituante, is voorlo pig vastgesteld op 12 Mei. De conferentie zal maximaal 100 deelnemers, iqclusief de staf, tel len; zij zal los van regering en delegatie onder eigen Indonesi sche leiding staan en een eigen Indonesisch cachet kunnen dra gen; zij zal naar drie zijden eon: tacten onderhouden: 1. naar de delegatie van het Koninkrijk, die in de besprekingen met de Republikeinse delegatie tendele hetzelfde terrein voor haar rekening heeft; 2. naar de voorlopige federale regering, die voor de resultaten harer arbeid onmisbare steun vindt voor de omvangrijke taak van stichting der federatie; 3. naar de deelstaten en deel staten in ophouw, die door de conferentie vertegenwoordigd worden en welker binding tot fe deratief geheel haar primaire taak zal vormen. GENERAAL KOEN DG OP HET LO ONTVANGEN. tHare Majesteit de Koningin heeft Vrijdag in gezélschap van Prinses Juliana Generaal Koenig en echtgenote op het Paleis Het Loo ontvangen. Na gezamenlijk de lunch gebruikt te hebben ont ving Generaal Koenig uit handen van Hare Majesteit .het Groot kruis in de Orde van Oranje- Nassau. Volgens dc correspondent van Reuter wordt de Frar.ee drie-par tijenregering van Robert Schu mann bedreigd door een crisis tengevolge van het feit, dat het bestuur van de Socialistische par tij het voorstel der'M.R.P. (R.K.) tot verlenging van de periode voor militaire dienst heeft afge wezen. (De M.R.P. wenste de periode van eerste oefening var twaalf op achttien maanden ge bracht te zien) twee andere con flicten brengen eveneens verdeeld heid teweeg: de financiering der scholen in dé? mijnstreken en het bezit van enige grote provinciale bladen. De regering van Portugal heeft 44 personen gearresteerd, die tot linkse organisaties zouden be horen. Volgens een 'door het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitge geven communiqué behoren som mige dezer gearresteerden tot ,,de zogenaamde Portugese communis tische partjj". De anderen zijn „leden van de anti-fascistische eenheidsbeweging". Enkelen dezer hebben leidende functies bekleed in „de. .democratische eenheids beweging, een voor de algemene verkiezingen van 1945 opgerichte organisatie der oppositie". Volgens het communiqué zijn talrijke, leden van da» jeugdafde ling der democratische eenheids beweging leden geweest van de Portugese communistische partij. iDe democratische eenheidsbe weging is onlangs door de rege ring onwettig verklaard. Tot de gearresteerden, wier na men met aanhaling uit. de be schuldiging zijn gepubliceerd, be- Generaal Alexandrof, voorzitter van de Russische* commissie van onderzoek naar het vliegongeval te .Gatow, heeft aan de Duitse en buitenlandse journalisten vergelij kende foto's getoond tot staving van zijn beweringen. Volgens hem kan uit deze foto's worden afge leid, dat de Britten, tussen de da tum van het ongeval en de aan vang van het onderzoek de lig ging van het wrak „naar eigen wens" hadden bepaald en de be wijsstukken vervalst. Hij beschuldigt de Britten zich te hebben willen onttrekken aan 'n technisch onderzoek en 'n ver- l slag te hebben opgemaakt dat steunt op onjuiste en onduidelijke getuigenissen. Hij wijst met na druk op de noodzakelijkheid het luchtreglement in acht te nemen en geeft te verstaan, dat de Sow- jet-overheid maatregelen zal ne men om de veiligheid in de lucht boven Berlijn te waarborgen, ter wijl de Russische zóne wordt over vlogen. Generaal Alexandrof schrijft de verantwoordelijkheid voor liet on geval volledig toe agn de Britse piloot. Ten slotte heeft hij gezegd dat de Sowjet-regering schade vergoeding zal eisen voor de fami lie van de Sowjet-officier en voor het verloren vliegtuig. Het motorschip „Noord'am" van de H. A. L., is op weg naar ons land met aan boord de eerste goe deren, welke ón het kader van het Marshall-plan door Amerika aan Nederland geleverd worden. Wij vernemen, dat de „Noordam" he denochtend in Rotterdam ver wacht wordt en daar aan de Wil- helminakade meren zal. Het ligt in de bedoeling, deze eerste „Marshall-goeder én" met officieel vertoon in ons land te ontvangen. Daartoe zal heden ochtend in een der loodsen van de maatschappij een aantal autoritei ten bijeenkomen. horen Dr. Ruy Luis Gomes, die naar verluidt heeft erkend de' auteur te zijn van 'n voorstel der democratische eenheidsbeweging om bij <je V.N. tegen de toelating van Portugal te protesteren, ad vocaten, ambtenaren, studenten, arbeiders en één arts. Na het uiten der beschuldigin gen wordt in het communiqué verklaard: „Deze feiten kennen de moet het volk oppassen voor agitators, alhoewel het geheime net successievelijk wordt blootge legd en door repressieve maat regelen uiteengeslagen". De democratische eenheidsbewe ging heeft bij het oppergerechts- hóf tegen het regeringsverbod beroep aangetekend, aldus het communiqué. Tussen de Socialisten en de M.R>P. bestaat verschil van opi nie over de genoemde financiering van scholen, terwijl de radicalen dreigen de coalitie te verlaten, wanneer enige grote provinciale 'bladen, die door verzetsgroepen zijn overgenomen, niet aan hes worden teruggegeven. Belangrij ker nog dan deze moeilijkheden acht de correspondent het vraag stuk van het verlagen der kosten voor levensonderhoud. De leiders der „niet-commjjnis- tische vakverenigingen" volgen een „constructieve politiek" maar zij vrezen druk van de massa. De regering hoopt door diverse nood maatregelen tot na de oogst, die z^er goed belooft te worden, te kunnien aanblijven. Ais dan zou den de kosten voor het levens onderhoud verlaagd kunnen wor-' den. De 92 aanhangers van De Gaulle in het parlempnt zouden een cri sis kunnen veroorzaken. ONTSLAG FRAN.Si? REGERINGSAMBTENAREN. De Franse regering heeft Za terdag besloten 120.000 rijksamb tenaren te ontstaan, in overeen stemming met haar verzekering aan de nationale vergadering, dat de openbare uitgaven met 10 pro cent zouden worden beperkt. Met de uitvoering van daze maatregel zal onmiddellijk worden begonnen, j Men meent te weten, dat er later nog 30.000 rijksambtenaren en I arbeiders van de genationaliseer de spoorwegen ontslagen zullen worden, in 't kader van het be- zuinigirjgs,program. ITALIAANS VAKVERBOND ROEPT OP TOT BETOGING. Het Italiaans vakverbond heeft een communiqué uitgegeven, waarin er bij alle arbeiders op aan wordt gedrongen, ,,de gewel dige betogingen op de eerste Mei in het gehele land bij te wonen, teneinde uw verlangen naar vrij heid en het verkrijgen van betere levensvoorwaarden te tonen". In het communiqué wordt ver klaard, dat er nog 2 millioen werklozen in Italië zijn en de levensstandaard van de Italiaan se arbeiders nog te laag is „on danks de grote successen, die de georganiseerde arbeiders hebben behaald." ROND DE ITALIAANSE VERKIEZINGEN. Geen ernstige botsingen. De opstootjes, die zich de laat ste dagen in verschillende delen van Italië hebben voorgedaan, worden hier vooralsnog niet van ernstige aard geacht,' aangezien nog niets is gebleken van een ge organiseerd plan van het Volks front tot verstoring van de orde. De incidenten zijn van plaatse lijke aard en hebben zich voorna melijk voorgedaan op het platte land, in gebieden waar het Volks front een grote aanhang heeft. In alle gevallen heeft de politie de orde zeer snel kunnen herstellen. Zij heeft r'aarb'j verscheidene ar restaties verricht en wederom wapenvoorraden gevonden. In de Zuidelijke provincie Fog- gia hadden aanhangers van het Volksfront in een aantal dorpen tijdelijk belangrijke posten bezet, tot de carabinieri de orde her stelde. Onder de vele wegens ordeverstoring en wapenbezit ge arresteerde personen bevonden zich de Secretaris van het vakver bond en de voorzitter van het Volksfront. Tonelen als in Fog- gia hebben zich ook afgespeeld in de bergdorpen rondom Rome. Te Ronorio nabij Bologna heb ben onbekenden een aanval ge daan op het kruitmagazijn, waar bij een levendig vuurgevecht ont stond tussen aanvallers en bewa- keuren overeenkomst, n.l. het ge- meensQjiappelijk verlangen om de formaliteiterf, welke gepaard gaan met overschrijding van de grens tussen België en Nederland, zo veel mogelijk te vereenvoudigen en beperken, vond instemming bij alie leden van de Kamer. Voorts wenste men zijn verheu genis over de snelle indiening van dit goedkeuringsontwerp te ken nen £e geven; op 13 April werd de overeenkomst gesloten en reeds 16 April bereikte het onderhavige voorstel van wet de kamer. In dit verband werd de hoop uitgespro ken, dat dezelfde gedragslijn ook zal worden gevolgd bij andere goed te keuren verdragen en overeen komsten. Aan het verslag der Tweede Kamer betreffende het wetsont werp: Verdrag nopens samenvoe ging van douanebehandeling aan de NederlandsBelgische grens, is het volgende ontleend Algemeen werd de indiening van dit ontwerp van wet toegejuicht. De overweging, die heeft geleid tot het sluiten van de hier goed te kers. De aanvallers namen de vlucht toen de politie in pantser auto's verscheen. In Milaan zouden vele arresta ties zijn verricht in verband met de ontdekking van een „commu nistisch complot" om het com mando over de politie over te ne men wanneer het Volksfront de verkiezingen zou hebben gewon nen. Volgens de berichten, die niet van officiële zijde stammen, zijn op verschillende personen kaarten gevonden, die hun de „bevoegd heid" verleenden de leiding over te nemen van poliitiebureaux en poli tiecorpsen. De politie te Milaan neemt voor zorgsmaatregelen om ongeregeld heden, wanneer communisten en links-socialistische partisanen van plan zijn in alle delen van de stad vergaderingen te beleggen tezelf dertijd als soortgelijke vergade ringen van Christen-Democraten en rechtse socialisten, te voorko men. In het sanatorium Umberto Prio te Rome werden 6 verplegers gewond toen patiënten met stok ken en messen gewapend een „re volutie"' ensceneerden. Bij hevige worstelingen tussen patiënten en verplegers werden ruiten verbrij zeld. Vliegende brigades van de politie herstelden de orde. Vier leiders van de „opstand" werden naar een ander ziekenhuis overge bracht. Reeds eerder waren er ongeregeldheden voorgevallen in verband met klachten over de be handeling en het eten. De direc teur van het ziekenhuis verklaar de, dat de opstand geschiedde na dat hij een verbod had uitgevaar- digd voor een politieke vergade ring in het sanatorium. Enkele patiënten begonnen toen met hulp van buitenaf de 280 patiënten tot verzet aan te zetten. Naar nader wordt vernomen hebben de patiënten zich in hun zaien verschanst en weigeren zij dokters of verplegers de toegang. Verwacht wordt, dat het Ministe rie van Binnenlandse Zaken bin nenkort een mededeling over dez^ affaire zal doen. De Tivolizaal te Utrecht was geheel bezet, toen Vrijdag de voor zitter, Ds. P. Zandt, de partijdag van de Staatkundig Gereformeer de Partij opende. Nadat was be sloten een telegram van aanhan kelijkheid te zenden aan H. M. de Koningin, hield Ds. Zandt een rede, waarin deze de titel „Tot de wet en tot de getuigenis" tot uit gangspunt en middelpunt zijner beschouwingen maakte. Nadat spreker op het zorgwekkende van deze tijd had gewezen, noemde hij het gebeurde in Tsjecho-Slowakije het luiden der noodklok. De S.G.P. iis van het uur van haar oprichting af niet blind ge weest voor de gevaren welke vari de kant der revolutie, bepaaldelijk van het communisme, ons volk be dreigen. De S.G.P. heeft zich principieel gekant tegen de A.R. en C.H. als deze in de Kamer en daarbuiten krachtens hun begin sel voorstonden, dat de vrije pro paganda van het pantheïsme, deïsme en atheïsme en ook van het communisme ongehinderd van overheidswege toegelaten moest worden. Nu de communistische staatsgreep in Tsjecho-Slowakije heeft plaats gevonden, wil men de communisten van hun zetels ver vallen verklaard zien, doch welk een halve maatregel is dit, aldus Ds. Zandt. Waarom veroorlooft men hen dat zij hun principes door een welgeordende propaganda wortel laat séhieten? En wat onze houding tegenover de revolutie bepaalt, nïoet ook onze houdiing tegenover Rome be palen. Men late zich niet verblin den door jie heftige agitatie welke het thans* tegen het communisme voert. Daarin heeft het meteen een geschikt middel gevonden om zijn eigen doeleinden, Nederland weer .onder de Pauselijke vlag te brengen, te bemantelen. Ds. Ziandt merkte, wat de Partij van de Ar beid betreft op, dat met vermeer-# dering van het aantal zetels ook vermeerdering van de ambtenarij en bureaucratie te wachten is. Over Indië zeide spreker dat de S.G.P. wars is van de politiek 'welke rood en rooms ten aanzien van Indië voeren, waarbij Indië verkwanseld wordt en de eemyen lang bestaande eenheid van één en hetzelfde Koninkrijk van Ne derland in Indië verbroken wordt. Rood en roms hebben naar de me ning van spréker voor hun ver antwoording, dat yvij Indië dreigen kwijt te raken met medewerking van de organisatie der Verenigde Naties. President Dutra van Brazilië heeft in een boodschap aan het congres verzocht om wettelijke maatregelen teneinde „de natio nale veiligheid te bewaren."»De wet zon er ir. moeten voorzien, uat „uitsluitende en onvoorwaar- is om toegelaten te worden tot delijke loyaliteit een voorwaarde of te mogen blijven in de gewa pende, de ambtelijke of andere diensten voor de staat". Deze actie, die men in Brazilië reeds een tijd lang verwachtte, volgt op het uittoreken van een re® J ongeregeldheden, stakingen sabotages en bewijzen van com munistische actie in de meeste delen van Brazilië, aldus meldt Reuter. Waarnemers te Rio de Janeiro - geloven, dat de boodschap van de president een stap nader 'is tot het doel: ruimer bevoegdheid voor de regering 0m tegen onder mijnende elementen in alle gele dingen der gemeenschap op te treden en deze uit te roeifen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1