Na de verkiezingen in Italië. Bij de 3508" geboortedag van Maarten Tromp De strijd in Palestina. REDE VAN CHURCHILL VRIJDAG 23 APRIL 1948. „Bandenvoorschrift" nog steeds van kracht, Het Residentie-orkest naar Knokke Omwisseling van tijdelijke rijvergunningen En wij zenden „Liebesgaben"..! Hevige gevechten in Haifa. Frankerlng by Attouaeiueat: Tmicun-n WEERSVERWACHTING medegedeeld door hel K.N.M.I. t,e De Bilt, geldig van Vrijdag ochtend tot Vrijdagavond. RUSTIG WEER Zwaar bewolkt met tijdelijke ^klaringen en enkele versprei de buien. In het N.O. van het land minder warm, overigens ongeveer deizelfde temperatuur als gisteren. ZWakke tot mati ge wind, hoofdzakelijk tussen Weet en Zuid. DE VRIJE 4de Jaargang No. 789. Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimam per adVertentie 1,IS0t Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertentie#; 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onctëa nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. 1 van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. „■et ogenblik is thans aange broken en zelfs voorbijgestreefd dat een nieuw parlement en nieuwe methodes noodzakelijk zijn voor de oplossing van onze natio nale problemen", zo verklaarde Winston Churchill in een rede op het vrouwencongres van de con servatieve partij. Hij vervolgde: Groot-Britt'an- nië, Frankrijk en de West-Europe- se landen zijn verenigd in een ver bond voor wederzijdse hulp, dat weldra een organisatie voor ge meenschappelijke verdediging- zou kunnen worden, en waarin de macht der Verenigde Staten en hun gezag de doorslaggevende factoren vormen". ,JDe nederlaag van de Italiaanse cowmunisten is een historische gebeurtenis. Het verheugt me, Italië opnieuw contact te zien ne men met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, en het wil me voorkomen, dat een oude vriend tot ons terugkomt, na 'n tragisch lintermezzo. hebben steeds gestreefd naar vriendschappelijke betrekkingen met het Italiaanse volk, dat zijn plaats inneemt in de Westerse en Christelijke beschaving: Allen behalve de communisten, de crypto-communisten en de „mee lopers" moeten wij het Italiaan se volk erkentelijk zijn: „Italië neemt opnieuw zijn plaats in on der de voornaamste Europese mo gendheden, in plaats van. zoals zoveel andere landen, mèt de beer in een kooi te zijn opgesloten." „Er is in Europa geen duurzame vrede, zolang de Aziatische im perialistische en communistische overheersing zich over geheel Mid- dea- en Oost-Europa zal uitstrek ken. Tjsecho-Slowakije was nog maar pas van de dwingelandij der Hïtler-Gauleiters bevrijd, of het viel, zoals Polen, onder het juk der Sovjet-Quislings". „De huidige begroting is een schandaal, de belastingen zijn zwaarder dan tijdens de oorlog", zo zei nog de conservatieve lei der die vervolgde: rtSir Stafford Cripps zal overigens wel met zijn geweten overhoop hebben gelegen, wanneer hij in zijn begroting een maatregel inschakelde, die ingege ven is door klassenhaat; wat het Soals gemeld, heeft de A.N.W. B. Belgische instanties verzocht ter gelegenheid van de afschaf fing van de triptieken voor Bel gië, voor Nederlandse wagens ook het hinderlijke „Bandenvoor- sehrift" te laten vervallen. Daar hierop nog geen antwoord ontvangen is, beveelt de A.N.W. B. de automobilisten aan, voor ze naar België vertrekken, ook na 1 Mei de vereiste gegevens om trent de banden: merk en num mers van de buitenbanden en aan tal binnenbanden (ook van even tuele reservewielen) te noteren, te»elnde oponthoud aan de grens tot een minimum te beperken. ■ondagavond 1 Augustus geeft het Residentieorkest op uitnodi ging van de directie van het Casino te Knooke, aldaar een con cert onder leiding van Charles Ifunch met als soliste Nicole Hen- riot. Frits Schuurman zal op 3 Augustus als gastdirigent het or kest yan Oostende leiden. De A.N.W.B. raadt houders van tijdelijke rijvergunningen aan zich tot de Rijksverkeersinspectie van hun district te wenden, teneinde deze tijdelijke vergunningen voor e«* definitieve in te laten wisse len. Men' voorkomt hiermede ver traging in de behandeling, indien na bekendmaking van de verval datum van deze tijdelijke rijver gunningen 'n stroom van aanvra- fen bij de verschillende rijksver- eersinsipecties wordt ingediend. geval is met de uitzondèrings- heffing op het kapitaal. De af schaffing van de doodstraf, zo concludeerde Churchill, ingevolge dë stemming van een der minst representatieve en der minst van hun verantwoordelijkheid bewuste Dagerhuizen dre ooit te Westmin ster zitting hebben gehad, is een bekentenis van onmacht vanwege de regering. Vooraf had de heer Churchill nog, in verband met de problemen van binnenlandse aard, verklaard: ,,Ik kan U de verzekering gev^n dat de voortzetting van de socia listische experimenten, alsook de ongeschiktheid en de onbekwaam heid van hen, die ze ten uitvoer legden, ons niet alleen ontberingen en beperkingen van alle aard op leggen, doch naar economisch verval leiden en naar een ontvol king van de Britse eilanden, en zulks op een tot dusver nog niiet geziene schaal. In verband met de nationalisa tie van de staalindustrie betoogde Churchill: „De Ministers, die ter zake zelf verdeeld zijn, verzekeren ons dat die slag het volgende jaar zal worden toegebracht: Zo dat waar is, dan. moeten wij ons daar tegen verzetten, met al de grond wettelijke middelen, die te onzer beschikking staan." GROTE MEERDERHEID VOOR EX-NAZI. Te Sehwaebisch Gmund in de Amerikaanse zóne van Duitsland is met overweldi gende meerderheid van de 33 duizend zielen tellende bevolking de vroegere na- tionaal-socialistische burge meester, Franz Konrad, her kozen, aldus meldt het Ame rikaanse leger blad „Stars and Stripes". Konrad was sedert 1932 lid van de partij en heeft ook deel uitge maakt van de S.A. Zijin tegenstander hij de verkie zing was de half-Jood Franz Gzisch, de eerste burgemees ter van de stad na de oor- U%. Volgens het Ameri kaanse blad zijn de suppor ters van Czisch mishandeld en geterroriseerd, werden grote Davissterren op de straten gekalkt en is aan Czisch ook piateriële schade berokkend. Tijdens de ver kiezingscampagne leenden de aanhangers van Konrad een auto met geluidsinstallatie van de plaatselijke commu nistische partijiafdeling en maakten daar propaganda Interview met D# Gasperi. De Italiaanse premier, De Gas peri, heeft Woensdagavond ver klaard, dat de voornaamste taak van de nieuwe regering landher vorming is, gepaard gaande met een herverdeling van de rijkdom. „Deze en andere hervormingen kunnen worden uitgevoerd, indien wij moed tonen bij het in even- wichtwicht brengen van de staats inkomsten en -uitgaven", aldus de premier. Hij zei, dat de overwin ning der christen-democraten „geen nederlaag voor de werken de klasse betekent." „Onze oVer- wiinning betekent geen overwin ning van de reactie, zoals sommi gen willen doen geloven. Onze overwinning zal de overwinning zijn van een regiem, dat, met ga rantie van de politieke vrijheid van allen, zich steeds meer zal wijden aan de schepping van voor waarden, die steeds meer in over eenstemming zullen zijn met so ciale rechtvaardigheid." Behalve het agrarisch probleem is er ook het probleem van de samenwerking tussen de arbeiders en de directies, een probleem, dat kan worden opgelost door deelne ming in de leiding van een kern van arbeiders. Arbeidsproblemen zuUgn grote aandacht moeten hab- gen in het nieuwe parlement, daar wij de beginselen van vrijheid van vakvereniging en het recht tot staking, zoals neergelegd in de grondwet moeten regelen, aldus De Gasperi. Interview met Togliatti. Palmiro Togliatti. de leider der Italiaanse communisten, heeft in een interview met de „Unita", het blad van zijn partij verklaard, dat de Verkiezingen in Italië niet vrij zijn geweest. „De interventie va rieerde van bedreigingen tot uit hongering van ons volk tot bedrei ging - met oorlog en, ongelooflijk - als het moge klinken, gebruik vans atoombommen tegen zekere plaatsen en provincies, wanneer daar .in meerderheid op het Volks front gestemd zou worden", aldus Togliatti. Togliatti verklaarde voorts uit drukkelijk, dat de communisten niet van plan waren tot geweld over te gaan. Guiseppe Romita, de vroegere Italiaanse Minister van Openbare Werken en leidende figuur in de links-socialistische partij vdn Nenni, heeft tegenover journalis ten verklaard, dat de socialisten zowel in de Senaat als in de Ka mer een autonome fractie moes ten vormen, geheel apart Van die der andere politieke partijen, wel ke het volksfront vormen. Romi ta zeide, dat hij en zijn aanhan gers alle pogingen in het werk zouden stellen om van de partij van Nenni een duidelijke verkla- rirg te verkrijgen ten gunste van het plan-Marshall, dat hij als het enige middel beschouwt om ar beid te verschaffen aan de arbei ders in het ka^er van het Euro pees economisch herstel. Commentaar van Basso. Een leider van de socialistische meerderheidspartij van Nenni, Delie Basso schrijft in het blad van de partij, dat de voornaamste hoop voor het volksfront thans gelegen is in een groter aandeeï van de socialisten in de leiding van het front. „Wij geloven vast. aldus Basso, dat alleen in zoverre de socialistische partij niet slechts de drijfkracht doch ook de gids en voorhoede van het volksfront kan worden en het kan doordren ken met een socialistische geest, het front in staat zal zijn zich wijder open te stellen voor alle progressieve stromingen en ten laatste een nieuwe weg van de mocratisch burgerschap voor de toekomst van ons land zal kun nen tonen." Basso schrijft de overwinning van de christen-democraten toe aan „buitenlandse pressie, reli gieus terrorisme en corruptie door de regering en christen democraten". Als voornaamste oorzaak van die overwinning noemt Basso de houding van de „Derde Macht", de socialisten van Saragat. Verder schrijft Basso, dat klaarblijkelijk „behalve een aan tal Nostalgische jongeren alle voormalige fascistische elementen gestemd hebben op de christen democraten, die de politieke voortzetting van het "fascisme vertegenwoordigen." De katholieke „Quotidiano" schrijft, dat thans voor het eerst in de geschiedenis de katholieken te beslissen hebben over de toe komst van Italië. „Thans moe ten wij aan de slag. De grond wet omvat uitgebreide en funda mentele hervormingen op econo misch en sociaal gebied. Deze sociale hervormingen zijn geheel in overeenstemming met de katholieke leer. Tot de grote her vormingen welke Italië rhoet uit voeren behoren die betreffende het grondbezit, de industrie, de behuizing en goede lonen. Dit zijn. de taken, welke de christen democraten onder het oog moeten zien en moeten overwinnen, niet om hun politieke positie te ver stevigen doch opdat een nieuwe nationale gemeenschap zal ont staan in overeenstemming met onize idealen. Aanval op partijbureau. De burgemeester van Terlizzi had tevoren een decreet uitge vaardigd, waarin werd bevolen de podia, die voor de verkiezingen waren opgericht, af te breken. De communisten weigerden hier aan gevolg te geven. Dit leidde tot het handgemeen tussen de burgemeester en de communis tische afgevaardigde, die daarop gearresteerd, maar wegens zijn parlementaire onschendbaarheid weer vrijgelaten werd. Het volk. woedend over zijn vrijlating, viel toen het commu nistisch partijbureau en de plaatselijke vakverenigingsbu- rsaux aan. Heden, Vrijdag 23 April, is het 350 jaar geleden, dat Maerten Harper Iszoon Tromp, één der grootste vlootvoogden uit onze rijke maritieme geschiedenis op het Maerlant te Den Briel werd geboren. v Zoals met vrijwel al onze zee-' helden uit die jaren het geval was, is ook het leven van Tromp van zijn prille jeugd af verbonden geweest met de zee. Amper 9 jaar oud begon hij zijn carrière als scheepsjongen op een klein oorlogsschip, waarop zijn vader kapitein was en de vele gevechten met Spanjaarden en Duinkerker kapers stelden hem in staat de theorie, die zijn vader hem gaf. te toetsen aan de praktijk! Na gedurende enkele jaren deze harde maar niettemin doelmatige opleiding te hebben „genoten", verlieten vader en zoon de oor logsvloot en rustte Harpert Tromp voor eigen rekening een koopvaardijschip uit voor de han del op Guinea. Veel geluk rustte er echter niet op deze vaart,, want reeds op de eerste reis werd het schip door zeerovers overval len en genomen. Vader Tromp sneuvelde en Maerten werd scheepsjongen op het piraten- schip. Op de één of andere wijze hoe is niet precies hekend zag de jonge Tromp kans zijn vrijheid te herwinnen en naar Holland terug te keren, met het stellige plan weer zodra mogelijk op de vloot te gaan dienen. Op de vele smeekbeden van zijn moeder zag hij echter hiervan af en zocht h'ij een baantje aan de wal. Het blöed kruipt echter waar het niet gaan kan! Een geboren zeeman als Maerten Trohip kon het aan de wai niet aarden en zo zien we hem in 161'?' weer bij de marine. Echter maar voor korte tijd, want een jaar later neemt hi| weer ontslag, om zijn geluk nog maals op de koopvaardij te gaan beproeven. De oorlogsvloot -trok hem wel erg aan, maar betaalde al te slecht! Ook deze tweede koopvaardij- periode duurde echter niet iang! Nog binnen hetzelfde jaar viel hij in handen van Barbarijse zee rovers en werd hij tegen wil en dank op een piratenschip ge plaatst, whar hijeen beetje onverklaarbaar is het wel! zo zeer opviel door zijn moed en be kwaamheid, dat de Bey van Tunis hem een hoge post op zijn viooi aanbood. uit ging blijkbaar toch te ver, want hij weigerde be slist en vertelde er eerlijk bij, diat hij er niet aan dacht vrijwillig te dienen op een vloot, die reecis zo veel van zijn kameraden dood en verderf had gebracht. Dit openhartig antwoord werd zó naaf waarde geschat, dat de Bey Tromp in vrijheid stelde en gelegenheid gaf naar Holland terug te keren! Vrijwel direct na zijn thuis komst nam hij weer dienst bij de marine en ook hier klom zijn ster nu snel. In 1622 was hij luite nant, in 1624 kapitein en in 1630 kapitein-commandeur op een spe ciale benoeming van Frederik Hendrik, waarmee zijn naam als moedig en uitermate bekwaam aanvoerder en zeeman was geves tigd. Eenmaal schonken de Sta- ten-Generaal hem zelfs een gou den keten en een gouden medaille. Uit één en ander zou men kun nen opmaken, dat het toentertijd wel goed dienen was bij de mari ne, maar niets is minder waar! De toch al lage gages werden traag uitbetaald, zodat strubbe lingen hierover aan de orde van de dag waren; moeilijkheden bij het provianderen waren oorzaak, dat Janmaat in vele gevallen laftig niet kreeg, wat hem toekwam, terwijl de vele en zware diensten menig matroos tot deserteur maakten. Het kwam meermalen voor, dat een oorlogsschip met kon uitvaren bij gebrek aan be manning, of zee moest biezen, met een te kleine equipage. Voor de hogere officieren kwam bij dit alles nog de onderlinge naijver, zodat men wel kan begrijpen, dat het pad van Tromp niet over j rozen liep! Dit alles samen en de dood van zijn vrouw noopten hem in 1633 weer ontslag uit de dienst te nemen. Vanzelfsprekend was Tromp niet de enige, die onder deze om standigheden de marine verliet en langzaam maar zeker gingen de zaken op de vloot zó slecht, dat zelfs de zeerovers er geen respect meer voor hadden en dat die koopvaarders aan hun lot moesten wbrden overgelaten! In dit diepste verval namen de zake* plotseling een goede keer. De ueide hoogste officieren van de Hollandse vloot vroegen hun ont slag en daar men die heren reeds lang beu was, werd dit ook vlot verleend. In hun plaats werde» Tromp en Witte de With aange steld, beiden krachtige en be kwame bevelhebbers. Voor wat Tromp betreft had het nog al wat voeten il de aarde, voordat deze toestemde in deze benoeming en was zelfs Frederik Hendrik moeten komen aandrin gen. Happig was hij: er allerminst op, hij kende (ie sftuatie, waarin de vloot verkeerde en de ontzag lijke moeilijkheden, die hij zou hebben te overwinnen maar al te goed! Tenslotte zwichtte hij en in 1637 kwam hij in dienst als luitenant-admiraal, dus als hoog ste bevelhebber. In een artikel als dit zelfs maar in het kort vermelden, wat deze roemruchtige Briellenaar in zijn hoge functie voor de vloot en dus voor het land heeft gedaan, is onmogelijk. Een vrij opper vlakkig overzicht zou reeds een boekwerk kunnen vullen! Boven dien is dit ook overbodig, want de geschiedenis van Tromp als op perbevelhebber leert ieder school kind. Ons was het slechts te doen de geboortedag vain „Bestevaêr" niet onopgemerkt te laten pas- seeren en eens het leven van de vrijiwel onbekende jonge Tromp te belichten. Alle telefoonverbindingen met Haifa zijn verbroken en het nieuws hoort men via de radio van de Joodse strijdorganisatie Haganah. Het spoorwegstation bevindt zich in handen van de Arabieren. De Joden hebben de hoogten van de berg Carmel bezet. Beide partijen krijgen ver sterkingen. Volgens officiële mededelingen hebben de Joodse strijdkrachten de voornaamste strategische pun ten langs de kust onder controle. Ruim een'etmaal lang is Haifa beschoten door machinegeweren en geweren. Van de berg Carmel zetten de Joden hun hoofdoffen sief in tegen de zestigduizend Arabieren van Haifa. ,,Choery Huis", het hoofdge bouw van de Palestijnse spoorwe gen is, naar verluidt, geheel uit gebrand. De twintigduizend inwoners van het district Soek vluchten in pa niek, toen de eerste golf van Jood se strijdkrachten naderde. Vol gens politieberichten hebben de meeste Arabische vrouwen en kin deren gepoogd Acre te bereiken. Elke bedreiging van de Britse verbindingslijnen, zal worden te gengegaan „met de strengste maatregelen, de staat van beleg inbegrepen". Britse mariniers ver dedigen de haven Haifa, die voor evacuatie gebruikt moet worden Alle Britse strijdkrachten in Jeru zalem zijn gealarmeerd „voor het geval de Haganah eenzelfde aan val op de heilige stad wil onder nemen". De Haganah heeft de Arabieren een wapenstilstand aangeboden, op voorwaarde, dat deze hun wa pens zouden overgeven en „alle buitenlandse strijders" uit Haifa zouden verwijderen. Een Joods convooi van 270 voertuigen is tussen Tel Aviv en Jeruzalem door Arabieren aange vallen. De 20 laatste voertuigen zijn niet te Jeruzalem aangeko men en vijf man van de Haganah zouden zijn gedood. Het schijnt, dat de aanval is gedaan door 500 oud-soldaten van de Transjor- daanse grenswacht, die ongeveer een maand geleden waren ont slagen. De Joodse dokter Heyman is door de Arabieren ontvoerd toen hij een bank te Jeruzalem verliet. In dezelfde wijk, die door Britse politie wordt beiwaakt. hebben Arabieren zich meester gemaakt vam een postauto, waaruit zij 76 postzakken meenamen. Reuter meldt uit Amman, dat 50 Arabische notabelen uit Pa lestina te Amman (Transjordanië) zijn aangekomen om Koning AJb- doellah om hulp te vragen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1