De incidenten te Djogfa Volledige uitslag Senaatsverkiezingen in Italië Het vliegtuigongeluk boven Berlijn, DONDERDAG 22 APRIL 1948. Aanvullend communiqué over de gebeurtenissen Prins Bernhard naar Zwitserland Regeringsjubileumfeesten te Amsterdam De internationalisatie van het Ruhrgebied Nieuw regiem in Costa Rica kamer. Italiaans perscommentaar Frans perscommentaar Amerikaans perscommentaar Mevrouw Roosevelt vertrokken Eira en het commurlsme In een half uur om de wereld Krankering by Abonnement: Terneuzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donder dagochtend tot -avond. WARM. Warm weer. In het Zuiden en Westen van het land tijdelijk meer bewolking- met plaatselijk enikele regenbuien, hier en-daar met onweer. Matige wind tus sen Oost en Zuid. DE 4de Jaargang No- 788- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie LöOi Tnzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties; 5 regels 60 ct.; ieders regel meer 12 cent. Ver* melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 oent meer. Dinsdagavond heeft de Rege ringsvoorlichtingsdienst te Bata via een uit 5 (bladzijden bestaand aanvullend communiqué over de incidenten op het station te Djogja uitgegeven. Het communiqué wijst er op, dat de publiciteitswaarde van dit overzicht der feiten vervallen, is in verband met het feit, dat het incident thans gesloten is en de onderhandelingen zijn hervat; de R.V.D. geeft dit communiqué ech ter door ter afronding var: het relaas. Het vangt aan met. de mede deling, dat „rectificatie nodig is inzake de mededeling, dat de Commissie voor Goede Diensten het, eigenlijke incident niet heeft meegemaakt, daar zij het station reeds verlaten had''. Volgens de verklaring van de heer Herre- mamg maakte hij zelf de handtas telijkheden van nabij mee. Voorts" behoeft het gemelde omtrent het vertrek van de Sultan van Djogja aanvullende verbetering. Deze nam afscheid van de Nederlandse delegatie, nadat Abdoel Kadir zijn uitnodiging afsloeg- om onder zijn geleide met de eerstvertrekikendèn mee te gaan. De Sultan zegde toe, dat een andere Republikeinse autoriteit bij het vertrek van de Nederlandse delegatie zou assiste ren. Dit is, zoals gemeld, op lof waardige wijze geschied door Dr. (Leianena, aldus het communiqué. „Voor verdere correcties be staat tot dfusver geen aanleiding". Voorts wordt gezegd, dat de in het eerste fèitenoverzicht gege ven indruk, dat het incident een doelbewust opgezette vertoning betrof, sindsdien van, vele zijden is bevestigd en versterkt. De sterkste bevestiging van de enscenering ligt toesloten iri het contrast tussen sfeer en stem ming op het station te Djbgja ep eldlers in, Republikeins gebied. (Het communiqué haalt aan, dat verschillende leden van d,e delega tie, zowel Indonesiërs als Neder landers. toij tochten naar Solo, de Boroboedper en elders onver deeld aangename ervaringen op deden. (Daarna behandelt het commu niqué uitvoerig de kwestie van mogelijk levensgevaar. De Indo- Naar het secretariaat van Z K. H. Prins Bernhard ons mede deelt, zal de Prins van Londen, waarheen hij mevr. Roosevelt in zijn vliegtuig heeft begeleid, rechtstreeks doorvliegen naar Zwitserland. Voor volledig her stal van zijn gezondheid wordt een verlenging- van het verblijf in de hoge lucht gedurende korte tijd noodzakelijk geacht. Het Comité Kroningsstad 1948 deelt mede, naar aanleiding van het bericht van Dinsdagavond 20 April, dat de Nationale Feestdag voor hat gehele land bepaald is op 31 Augustus de feestelijkheden ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van H. M. de Koningin, in de hoofdstad het hoogtepunt zullen bereiken op de dag der inhuldiging n.l. 6 Sept. Volgens Prof. Erich Noelting, Minister van Economische Zaken van Noord-RijnlandWestfalen, zou een staking, die de industrieën van het Ruhrgebied maandenlang zou verlammen „meer dan moge lijk zijn, indien tijdens de bespre kingen te Londen over Duitsland een besluit zou worden genomen tot internationalisatie van het Ruhrgebied. „De communisten zouden de gelegenheid te haat nemen om onrust te wekken. Het zou zeer waarschijnlijk gedaan zijn met de discipline, die de ar beiders, ondanks de ontberingen va» de laatste drie jaar aan de dag gelegd hebben. Ér zou zeker onrust ontstaan, indien besloten zou worden tot internationalisatie zonder Diflts- land als gelijkwaardige deelge noot aan de besprekingen toe te laten en zonder eveneens de om liggende industriële gebieden te nationaliseren." nesische leden der delegatie ont kennen levensgevaar beslist. En kele Nederlanders van het reis gezelschap schrijven de goede af loop. toe aan de zelfbeheersing van de sterk geprovoceerde reizi gers. Het communiqué haalt nog de kwestie van de vertraagde tele- grammen aan, welke niede reeds in officiële communiqué's is be licht. Ten aanzien van het communi qué van de Commissie voor Goede Diensten over 't incident laat de R.V.D. buiten beschouwing, wat deze commissie over -het incident -zelf zegt. President Teodoro Pacado van Costa Rica is Dinsdagavond afge treden, nadat hij een vredesver drag had .getekend met de op standelingen. Krachtens dit ver drag wordt het Presidentschap overgedragen aan de 74-jarige Santos Leon Herrara. Verder bepaalt het verdrag de onvoorwaardelijke overgave van de regeringsstrijdkrachten en de verbanning van de militaire en politieke leiders. Miguet Breness Gutierrez werd benoemd tot Mi nister van Oorlog. Het verdrag maakt een einde aan een burger oorlog, die vijf weken gediuurd heeft en waarbij het regiem van Pacado stond tegenover de op standelingen onder leiding van José FJgéres. Deze heeft verze kerd borg te staan voor de rech ten van de arbeiders en de vak verenigingen. De nieuwe presi dent zal tot 8 Mei in. functie blij ven, Het congres zal dan waar schijnlijk een, nieuw staatshoofd benoemen. IHet regeringsleger wordt ont wapend. Men verwacht, dat Figueres' strijdkrachten de gar nizoenen en politiebureaux zullen bezetten. De vredesregeling is tot stand gekomen na onderhan delingen tussen de regering van Bacado en de gevolmachtigde van Figueres, Benjamin Nunez, aal moezenier van het leger van Fi gueres. Buitenlandse diplomaten, die als toemiddelaars optraden, hebben al hun invloed aangewend om straatgevechten te San José te "vermijden. De volledige uitslag voor het gehele Italiaanse grondgebied van de verkiezingen voor de Senaat luidt: stemmen 10.740.131 (47.9 6.955,22,9 31 1.580.722 7 1.364.741 6.1 637.433 2.9 436.597 2 244.646 1.1 487,684 Chr.-Dem. Volksfront Soc. Unie Nat. blok Republikeinen Monarchisten Soc. bew. Overige part. ZETELVERDELING IN DE SENAAT. Het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt de volgende, zetelverdeling in de Se naat (voor de gekozen Senatoren) bekend: Chr.-Demoeraten - Volksfront De Gasperi zou spréken, voor het eerst na de verkiezingen. Vijfhonderd politieagenten en carabinieri stelden zich op. De Gasperi zeide o.m.: „De Christen-Democraten hebben ge weten, hoe recht en orde tijdens de verkiezingen te verzekeren en zullen weten, hoe de hoogste eisen? tot sociale rechtvaardigheid voor het Italiaanse volk te bevredigen". Op weg naar het hoofdkwartier reed De Gasperi dqor 'n juichen de menigte. Alvorens het balkon te betreden zeide De Gasperi tot de correspondent van Reuter: „Onze partij is een hervormings partij,. Ons doel is de meest vrije voorwaarden te scheppen, zodat deze hervormingen uitgevoerd kunnen worden". In de loop van zijn rede zeide De Gasperi nog, dat het volk een actie verwacht tegen werkloos heid en een programma van land-, bouwhervorming. „Dit alles zal uitgevoerd worden, doch op één absolute voorwaarde: handhaving der vrijheid en een geest van on afhankelijkheid. Het Italiaanse -volk moet vrij zijn, over zijn eigen lot te beslissen. Ons doel is vrij heid van politieke partijen, vrij heid van vergadering, vrijheid voor vakverenigingen dit alles alleen beperkt door eerbied voor de vrijheid van anderen en door openbare orde. Onze democratie moet een buitenlandse politiek voeren, die economische samen werking met volken,, die sterker zijn dan wijzelf, en solidariteit met alle vrije en democratisone volken ter wereld aanmoedigt", aldus De Gasperi. Golven van gejuich sloegen tel kens weer op, toen De Gasperi, vergezeld van Scelba, de Minister van Buitenlandse Zaken, op hec balkon verscheen, nadat hem de einduitslagen van Rome overhan digd waren, waaruit bleek, dat Zijn partij in de hoofdstad sinds de laatste verkiezingen meer dan tweemaal zoveel stemmen behaald heeft. Soc. Eenheid 12 Nationaal bloc 9 Monarchisten 4 Republikeinen 3 Onafhank. v. Trente 3 Ital. Soc. Beweging 1 130 f47.9 74 (31.2 12 5.1 9 3.8 4 1.7 1.03 1.03 0.35 o/0) 303 zetels 178 29 15 12 6 4 3 1 1 ZETELVERDELING EN DE Reuter geeft als officiële uitsla gen, medegedeeld door het Ita liaanse Ministerie van Binnen landse Zaken: Christen-Democraten Volksfront Socialistische Eenheid Nationaal bloc Monarchisten Republikeinen Ital. Sociale Beweging Zuid-Tiroolse Partij Sardinische Actie' Italiaanse Boeren De hierboven gegeven uitslagen zijn in zoverre niet definitief als dat er nog 22 zetels te verde len zijn. Hieromtrent geeft Reuter de volgende prognose: Christen-Democraten 4 zetels Volksfront 4 Sociale Unie 4 Republikeinen 3 Nationaal bloc 3 Monarchisten 2 Ital. Sociale Beweging 2 BENOEMINGEN ITALIAANSE SENAAT In de Senaat zullen de volgende aantallen personen worden bijbe- noemd, op grond van rechten: Volksfront 45 Nationaal ibloc 19 Christen-Democraten 18 Socialistische eenheid 12 Republikeinen l 6 Monarchisten 4 Onafhankelijken 4 Deze aantallen moeten üevoegö worden bij de aantallen gekozen senatoren. Hierdoor zullen de Christen-Democraten in totaal 148 zetels hebben. Het Volksfront krijgt in totaal 119. Er Is een totaal van 237 geko zen senatoren, terwijl volgens bo venstaande opgaaf 108 bij benoemd worden. Van de 345 senatoren zullen er 148 Christen-Democraten zijn, dit is bijna 43 procent. DE GASPERI SPREEKT. Een grote menigte heeft zich verzameld voor het hoofdkwartier van de Christen-Democratische partjj, waar Minister-Presiden) Het links-socialistische Ita liaanse blad „Avanti" beschuldigt de regering er van mededelingen betreffende voor hét Volksfront gunstige resultaten te hebben achtergehouden tot er meer uit slagen bekend werden, waarbij de Christen-tDemocraten de leiding hadden. De bladen van het Volks- frónt handhaven hun 'beschuldi gingen van „kwade practijken" door de Christen-Democraten bij de verkiezingen. „II Tempo" schrijft, dat de uit slagen van de verkiezingen „een last van vrees- van de schouders van de jonge republiek en geheel Europa hebben afgenomen." „De organisatie van West-Europa, van Stettin tot Triëst, Athene en Is- tanboel kan thans veilig voort schrijden", aldus het blad. Verklaring van Saragat. „De verkiezingen van 18 April hebben niet de nederlaag van het communisme in Italië bekrach tigd maar wel die van de Nenni- socialisten," aldus heeft Saragat aam een A.F.P.-correspondent ver klaard. Na z(jn vreugde te hebben uit gesproken over het succes van de Unita Socialists zeide Saragat: „Indien die socialisten uit de an dere landen eerder het bewijs had den geleverd dat zij onze béwe- ging begrijpen, dan zouden wij 2 milUoen stemmen meer hebben behaald. Twee millioen anti communistische stemmen, die nu op d-e lijsten van de christelijk- democrate® zijn uitgebracht." Saragat zeide voorts, dat zijn eerste grote werk er in zou be staan de meest dringende sociale hervormingen te verwezenlijken, in de eerste plaatsin de land bouw. In dit opzicht hopen wij dat de Christelijk democraten ons zulle® steunen, aldus Saragat. Ook zeide hij bereid te zijn de organisatie van zijn partij „gron dig te wijzigen" om de Italiaanse socialistische partij weder op te bouwen, en dat hij gekant is tegen een scheuring in het Italiaanse vakverbond". In zijn commentaar op de Ita liaanse verkiezingen schrijft het Franse socialistische blad ,,Le Populaire" dat de coalitie-Nenni- Togliatti de nederlaag heeft ge leden en' dat, tussen de twee blok ken, de partij van Sagarat een kracht is geworden. „Deze overwinning is te wijten aan de vergissingen i®> de poli tiek en de propaganda van de Sovjets", aldus is de mening van André Franco is Poncet in ,,Le Figaro". „Het communistische verstand druist tegen het gezond verstand in", zo schrijft hij verder, „wanneer het de naties, welke het slachtoffer van de oorlog waren, wil verhinderen te profiteren van de voordelen', welke hun zo ruim door het plan-Marshall worden aangeboden." Maurice Schuman raadt in ,,1'Aube" Togliatti aan „deze les te overpeinzen". Men mag ho pen, zo schrijft hij verder, (jat zii tenminste wat Nennj betreft, niet vergeefs zal zijn. Charles Ror.sac zegt in „Franc Tireur", het blad van de socia listische linkervleugel, dat „de peilingen aantonen, dat binnen het raam van het volksfront de communisten hun stellingen hand haven en dikwijls versterken daar waar zij hecht waren.'1 De communistische „Humanité" schrijft: ,,Het ia van nu af dui delijk, dat, indien men niet met het volksfront wil regeren, men er tegen zal moeten regeren." In een hoofdartikel over de Italiaanse verkiezingen schrijft de New York Times gisterochtend: „Alle eer van deze overwinning van De Gasperi komt toe aan het Italiaanse volk, dat gestemd heeft voor het behoud van zijn eigen soevereiniteit en onafhankelijk heid en yoor d° versterking van de vrijheid en de democratie in de gehele wereld. Deze overwin ning is echter voor alles een rechtvaardiging van de E. R. F„ het aanbod tot restitutie vari Triëst aan Italië, en meer alge meen van de Amerikaanse poli tiek, die aan Italië brood en de eerbiediging van zijn nationale waardigheid belooft, terwijl het communisme alleen de wapens biedt voor een burgeroorlog ten voordele van de Sowjet". Het blad zegt dat de commu nisten, „ofschoon zij geen beslis sende factor in de Italiaanse po litiek meer zijn, toch nog steeds sterk zijn". „De regering De Gasperi zal er verstandig aan doen waakzaam te blijven en de fouten te herstellen, welke door de communisten met het oog op hun eigen doeléinden werden ge ëxploiteerd". De New York HerÜld schrijft: „In weerwil van de oorlog, de nederlaag, de ellende, de werk loosheid en de overbevolking heeft Italië zich uitgesproken voor de Westerse cultuur met al de ge varen, maar ook met al de belof ten voor de toekomsjv welke daaraan verbonden zijn. Italië heeft gestemd voor de Verenigde Staten, tegen de U.tS.S.R. Deze verkiezingen bewijzen indrukwek kend de werkelijke macht van het plan-Marshall als politiek instru ment, alsmede de macht, welke niet alleen de. Amerikaanse levensmiddelen en kolen,' doch ook de Amerikaanse gedachten van rechtvaardigheid en vrijheid in de hedendaagse wereld vertegen woordigen". i Mrs. Roosevelt heeft gisteren ochtend haar tweedaags bezoek aan Nederland beëindigd. In ge zelschap van Z. K. H. Prins Bern hard is de echtgenote van de vorige Amerikaanse President om half tien met het eigen vliegtuig van de Prihs van vliegveld Soes- terberg naar Engeland vertrok ken, waar zij scheep zal gaan naar de Verenigde Staten. De Ierse Premier, John Costei- lo, heeft in een toespraak" tot stu denten van de universiteit van Dublin, het communisme streng veroordeeld. „De enige bevredi gende basis voor die maatschappij is de christelijke staat, aldus Costello. Het was onzin te veronderstel len, dat de democratie van haar ankers was losgeslagen. „In wei nige landen is het materiële levenspeil zo hoog als in het de mocratische Denemarken. Toch is Denemarken thans ten prooi aan kwaadaardige propaganda uit de Sovjet-Unie. Dit is een bewijs, dat RuslanÜ zich meer bekommert om militaire macht en politieke overheersing dan om de materiële welvaart van het Deense volk". Costello pleitte sterk voor het particulier initiatief en ontkende dat staatscontrole de doelmatig heid zou verhogen. „De presta ties van de grootste democratie van vandaag de V. S. moe ten voldoende zijn om deze ge vaarlijke veronderstelling te weer leggen." Het hoofd van dé dieiist voor ballistiek van hét proefstation te Aberdeen (Maryland) heeft ver klaard, dat het Amerikaanse leger in staat Is een raket te bouwen, die in 30 minuten om de wereld kan vliegen. Te Aberdeen wordt de laatste hand gelegd aan een raket, die tweemaal krachtiger zou zijn dan de Duitse „V 2" en die een vliegtoereik zou hebben van 650 km. Rapport Russische commissie van onderzoek. De Russische commissie van onderzoek naar het vliegtuigon geluk boven Berlijn, waarbij een Russische jager en een Brits pas sagiersvliegtuig tegen elkaar bot sten en neerstortten, heeft zo meldt Tass haar rapport gepu bliceerd. De commissie herhaalt de bewering van Russische zijde, dat het Britse vliegtuig „uit de wolken schoot" en in aanraking kwam met de staart van de Rus sische jager. Verder wordt gezegd, dat het landingsgestel van de Russische jager neer was en de jager zich gereed maakte om te landen. Tengevolge van de bot sing vatte het Britse vliegtuig vlam en stortte brandend neer. De botsing ontstond, „doordat het Britse vliegtuig niet volgens de reglementen werd gevlogen en uit de wolken schoot". Voor de vlucht was tevoren geen toestemming verzocht van het Berlijnse bureau voor het luchtverkeer, aldus het rapport. Verder wordt verklaard, dat de Russen reeds op 5 April hadden voorgesteld een gemengde Brits-Russische commissie van on derzoek te vormen. Pas 4 dagen later werd het verzoek door de Engelsen ingewilligd. Nog voor het onderzoek begon, werd van Britse zijde de noodzakelijkheid geopperd van het indienen van aparte rapporten. .^Naarmate het onderzoek van de gemengde com missie vorderde, bleek, dat de Britse groep kennelijk van plan was het tweezijdige onderzoek te doen mislukken. De Russische groep legde al de concrete gege vens in haar bezit over. De Britse groep weigerde dit echter. Ook weigerde zij *haar lezing van de ramp mede te delen. De Britse deskundigen vermeden angstval lig een wetenschappelijk onder zoek en stonden er op dat aller eerst zekere ooggetuigen werden opgeroepen, waaruit bleek, dat zij niets voelden voor een onderzoek op grond van feitelijke gegevens. Op 13 April verklaarden de En gelsen, dat zij alleen een onder zoek zouden instellen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1