Het bezoek van Mevrouw Roosevelt aan ons land De Driemogendheden Conferentie te Londen ITALIAANSE VERKIEZINGEN WOENSDAG 21 APRIL 1948. De ere-promotie van Mevrouw Roosevelt Geheime pro-Amerikaanse organisaties in Hongarije ontdekt De West Europese Unie De strijd in Palestina Arrestaties in Argentinië Tsjang Kal Sjek herkozen Communiqué Com. van Goede Diensten. Inter-Amerikaanse verdedigingscomfnissie Het Amerikaanse plan voor beheer over Palestina Noorwegen en de Sovjet-Unie Frankering bU Abonnement: Temenzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Woens dagochtend tot -avond. IETS KOELER. Plaatselijk ochtendmist. Voorts enkele overdrijvende wolken velden met slechts hier en daar enige lichte regen met later nog een kleine kans op onweer. Iete koeler. Matige wind tus sen Noord en Oost. VRIJE 4de Jaargang No. 787. Verschynt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50, Inzending advertentie# tot des namiddags 4 uui Rubriek kl. advertentie#; 5 regels 60 ct.; ieder# regel meer 12 cent. Ver» melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. K. H. Prinsse Juliana en Mrs. Roosevelt bezoeken stu- dentensanatorium te Laren. Gisterenmorgen hebben H.K.H. Prinses Juliana en Mrs. Eleanor Roosevelt een kort bezoek ge bracht aan het „Nederlands stu dentensanatorium'" te Laren. De hoge gasten werden om 10.15 uur verwelkomd door de voorzit ter van het bestuur van de stich ting „Het Nederlands Studenten- sanatorium", Prof. Dr. G. C. He ringa, de geneesheer-directeur, Dr. F. N. Siokenga en Mevr. A. M. Le CosquinoVan der Lelie, lid van het dagelijks bestuur. I* een korte begroetingsrede wees Prof. Heringa op het feit, dat het sanatorium bedoeld is als huldeblijk voor het studentenver- zet tegen de Duitse overheersing en de door de Duitsers beoogde knechting van de geestelijke vrij heid. Dr. Sickenga verstrekte enige inlichtingen over de resultaten, die gedurende het korte bestaan van het sanatorium reeds bereikt zijn en vertelde iets over de werkthe- rapie, die hier gevolgd wordt. Na een rondgang door het ge bouw en het omliggende park, waarbij de gasten zich met ver schillende patiënten onderhielden wenden in de ontvangkamer enige leden van het dagelijks bestuur, alsmede de wnd. burgemeester van Laren, de heer C. J. v. Pampus, aan H.K.H. Prinses Juliana en Mrs. Roosevelt voorgesteld. Om 11 uur keerde het gezelschap, waarin zich tevens de secretaresse van H.K.H., Mej. Mr. Sneller en de Hofdame, Mevr. L. Verbruggé van 'sj Gravendeel bevonden naar paleis Soestdijk terug. D« ere-promotie van mevrouw Eleanor RooseveltRoosevelt tot Dra. in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utredïit, gaf de oude Domstad gisteren op nieuw even een internationale trék. De Utrechtenaren staan iet meer vreemd tegenover het leg gen en onderhouden van interna- tiomale contacten.. De 50ste jaar beurs gaf daarvan nog deze maand een indruk, maar bet in ternationale karakter vaii de plechtige gebeurtenis van giste ren is voor ons land wel zeer bij zonder en ook voor Utrecht, dat ziek des morgens reeds opmaakte om iets op te vangen van de ge beurtenis, die door de aanwezig heid van H. M. Koningin Wilhel mina, H. K. H. Prinses Jnlia.'ia en Z. K. H. Prins Bernhard een nog zoveel diepere betekenis krijgt. De belangstelling concentreer de aich.des morgens reeds vroeg op ket gebouw der universiteit op het Domplein en rond de Dom kerk, in welke laatste de erepro motie geschiedde. Tegen halféén waren op het Domplein reeds vele gasten aan het universiteitsgebouw •gearri veerd voor deelneming aan een iuneh. Zij werden door de pedellen ontvangen, die hen naar de wachtkamer der hoogleraren en vervolgens naar de aula bege leidden. De persafdeling van het Hon gaarse Ministerie van Binnen landse Zaken maakt békend, dat de politie een geheime organisatie heeft ontdekt, die Hongaarse mi litaire geheimen en verschillende uitvindingen van Hongaarse tech nici naar Amerika heeft ge stuurd. Tot nu toe zijn 14 per sonen gearresteerd. Volgens deze bekendmaking was de productie in een centraal Amerikaanse staat op grond van de gestolen Hcwgaarse plannen reeds begon nen. De organisatie zou het plan hebben haar actie uit te breiden en het vertrek uit Hongarije van verschillende technici en bijlzonder bekwame arbeiders te vergemak kelijken. De visa en de gelden voor de reis zouden verstrekt zijn door de legatie van een vreemde mogendheid te Boedapest, aldus deze verklaring. t Om kwart voor één arriveerden Prinses Juliana, Prins Bernhard en mevr. Roosevelt met hun ge volg uit Soestdijk. Zij waren in de eerste auto gezeten en werden door de president-curator aan de ingang van het universiteitsge bouw ontvangen. Prins Bernhard droeg de generaalsuniform. Na aankomst der eregasten begaven allen zich naar de senaatszaal, waar de lunch werd gebruikt. In tegenwoordigheid van H. M. Koningin Wilhelmina, H. K. H. Prinses Juliana en Z. K. H. Prins Bernhard werd gisterenmiddag om drie uur in de Domkerk hét ere-doctoraat in de rechtsgeleerd heid verleend aan mevrow. Elea nor RooseveltRoosevelt. Dit geschiedde op gezag van de rec- tor-magnificus Dr. U. G. BijLsma, hoogleraar in de faculteit der ge- neeskunde. De Domkerk was reeds om half drie overvol. De Prinses en de Prins hadden vooraan in de kerk plaats genörrjen, daarachter be vonden eich vele ere-gasten. Vier eredoctoren der universiteit, Kafdinaal Dr. J. de Jong, Dr. F. H. Fentener van Vlissingen, Dr. K. H. E. Graveimeyer en Dr. F. A. Flor woonden de plechtigheid bij. Voorts waren o.m. aanwezig de Belgische ambassadeur M. L. C. Nemry, deken van het diploma tieke corps, de ambassadeur der Verenigde Staten, Dr. Herman Baruch, president van het inter nationale hof van justitie Guerre, de Minister van Buitenlandse Za ken, Mr. E. G. W. A. Baron van Boetzelaer van Oosterhout, de Minister van Onderwijs, Dr. J. Gielen. Als oud-studenten woon den ook de Ministers van Finan ciën en Overzeese Gebiedsdelen de plechtigheid bij. 'n Amerikaanse delegatie van ongeveer vijftig per sonen was voorts getuige van de ere-promotie van haar landge note. Te ongeveer kwart voor drie waren Prinses Juliana, Prins Bernhard en mevrouw Roosevelt met de curatoren en de senaat der universiteit in de Domkerk aangekomen. Zij waren in een stoet van het universiteitsgebouw naar de kerk getrokken. De Prinses werd begeleid door de president-curator, de Prins door de curator Dr. J. Donner, waar achter de overige curators volg den. Dan kwam mevrouw Roose velt in gezelschap van de rector- magnificus. De senaat volgde hierna, vooreerst- de faculteit der rechtsgeleerdheid, <jie der genees kunde, wis- n natuurkunde, lette ren en wijsbegeerte, veeartsenij- kimde, wis- en natuurkunde, letté- geleerdheid. Even over drie drong van buiten autogeronk en gejuich in de kerk door. Het was het teken, dat Koningin Wilhelmina was aange komen. Nadat Zij Haar plaats tussen de Prinses en de Prins had ingenomen opende de Rector-Mag- nificus de zitting. Hij hield vanaf de katheder een welkomstrede, waarna hij de Academische for mule voorlas. De promotor Prof. Dr. S. van Brake! overhandigde aan Mevrouw Roosevelt daarop de bul. Prof. Dr. L. J. Heymans van en Bergh omhing Mevrouw Roo sevelt daarna met de cappa, waarmede ook Prins Bernhard en de achter de Koninklijke gasten gezeten ere-doctoren getooid wa ren. De promotor hield daarop zijn rede, welke door die van Mevrouw Roosevelt gevolgd werd. De Rec tor Magnificus sloot hierna om on geveer 4 uur de plechtigheid. Na afloop van de ere-promotie begaf de Koninklijke Familie zich langs de Kloostergang naar de Aula der Universiteit.' Zij werd begeleid door de President-Cura tor Mr. Donner en Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk. De overige gas ten vormden een stoet, welke over het Domplein- naar de Aula trok. Ini het Groot-Auditorium verza melden zich de Koninklijke gasten en de jonge doctor met de vele genodigden. Aldaar werd een receptie gehouden en ^werd de thee geserveerd. der besprakingen in Berlijn bijge woond hebben, is het conflict tussen deze landen en de bezet- tingsmogendheden niet zodanig geweest als men gehoopt had. Op de eerste zitting van de Londense conferentie over Duits land werden veiligheidsmaatrege len tegen Duitsland en herstel betaling slechts even aangeroerd, terwijl de kwestie van voorlopige gebiedsregelingen inhet geheel niet ter sprake kwam. Reuters diplomatieke corres pondent schrijft: Men verwacht dat de procedure voor de fusie van de Franse zóne van Duits land met de BritsAmerikaanse in de eerste plaats de aandacht zal hebben van de conferentie over Duitsland van de Westelijke bezettingsmogendheden en de Be- nelux-groep, die Maandag te Lon den werd hervat. Van betrouwbare zijde wordt vernomen, dat het resultaat van de besprekingen tussen deskundi gen te Berlijn over deze kwestie sinds de Londense conferentie op 6 Maart werd verdaagd, teleur stellend is. De voornaamste moeilijkheid die overwonnen moet worden, alvorens verdere vorde ring kan worden gemaakt in de politieke eri economische ontwik keling van West-Duitsland, is de strijdigheid van het verlangen der V. S. zo spoedig mogelijk een West-Duitse regering te vormen, met de Franse afkeer van een verdere centralisatie in West- Duitslahd. Een andere kwestie, die onmiddellijke aandacht vergt, is die welke de wijze betreft waarop de Beneluxlanden betrok ken zullen worden bij het uitstip pelen van de politiek voor West- Duitsland. Ofschoon vertegen woordigers van de Benelux enkele Reuter verneemt uit gezagheb bende bron te Washington, da,t de Engelse en de Franse ambassa deur in de V. S., Lord Invercha- pel en Henri jonnet, Maandag Robert Lovett, de waarnemende Minister van Buitenlandse Zaken der V. S„ officieel in kennis heb ben gesteld van de besluiten, die de ondertekenaars van het West- Europese verdrag verleden week te Parijs hebben genomen. Naar verluidt hebben de Ame rikaanse autoriteiten de Belgische Minister-President Henri Spaak verleden week te Washington verzocht om meer gedetailleerde inlichtingen van de vijf onder tekenende mogendheden over de plannen tot uitvoering van het verdrag, voordat de V. S. een' be sluit kunnen nemen over de vorm, waarin zij hun steun zullen ver lenen. Volgens de Arabische radio hebben drie Joodse vliegtuigen het hoofdkwartier van het Arabi sche leger in het dorp Samaria gebombardeerd, waarbij een dor peling gedood werd. Te Lake Success heeft een woordvoerder van het Joods bu reau een verklaring uit Arabische bron, dat Russische officieren aan de zijde der Joden in Palestina zouden vechten, „een brutale leu gen" genoemd. De Palestijnse regering heeft over een afstand van 200 km een strook van 50 meter breedte aan weerszijden van de spoorlijn tus sen Ge ca en Haifa tot „gesloten gebied" verklaard. Dit mag al leen betreden worden door Britse politie, Britse troepen en spoor wegpersoneel. De laatste zeven weken is op dat traject driemaal een trein opgeblazen, gepaard gaande met zware verhezen aan mensen levens. Naar verluidt is deze maat regel genomen om de evacuatie Van Britse troepen, politie en re geringsambtenaren uit Palestina te vergemakkelijken. De Argentijnse politie heeft meegedeeld, dat 9i2 mannen en vrouwen Zondag, zijn gear resteerd op een concert, dat ge organiseerd was door de Argen tijnse vrouwenbond. Deze bond wordt een recruteringsbureau voor de communistische partij genoemd. Generalissimus Tsjang Kai Sjek is herkozen tot president van de Chinese republiek. REACTIES Het blad van de Italiaanse com munistische partij? de „Unita", meldt ten aanzien van de eerste uitslagen der verkiezingen met koppen over acht kolom een „grootste bevestiging van hei Volksfront". In zijn hoofdartikel zegt het blad: „De eerste details der uitslagen laten reeds toe te verklaren,, dat het Volksfront grote weerklank heeft ondervon den in het gehele land. Het reac tionaire plan ter isolering van het Volksfront van de grote massa en wegdringing ervan naar de rand van het politieke leven, heeft gefaald. Overal in Italië verschijnt het Volksfront als een grote poli tieke formatie, welke de weg ver spert aan de reactionaire en con servatieve machten rond de chris ten-democraten. De overwinning van het Volksfront is gelegen in het falen van het provocatieplan, van de terreur- en alarmcampag ne van de machten, die Italië in Een communiqué van de com- sissie voor goede diensten van gisteren meldt uit Kalioerang, dat In de vergadering van gisteren drie nieuwe sub-commissies zijn ingesteld; ten eerste een voor het behandelen van essentialia ten aanzien van de federatie en de Nederlands-Indonesische Unie, ten tweede een voor defensie en binnenlandse veiligheid en ten derde een voor de procedure voor het plebisciet op Java, Sumatra en Madoera. Van Nederlandse zijde is een „working paper" ingediend be treffende de hoofdlijnen van de structuur der Nederlands-Indone sische Unie, dat door eerstge noemde subcommissie thans in behandeling is. Inmiddels verneemt Aneta uit Kalioerang, dat de thans aanwe zige vertegenwoordigers van de federale staatkundige eenheden herhaaldelijk contact hebben met hoge Republikeinse autoriteiten. Zo dineerden Moh. Roem en Pring Odigdo met Dr. Naing Olan en Tjakraningrat en had de Sul tan van Pontionak een lang ge sprek met Pring Odigdo. De Pan-Amerikaanse conferen tie te Bogota heeft besloten tot instelling van een adviserende in- ter-Amerikaanse verdedigings commissie, samen te stellen uit de hoogste militaire gezagheb bers op gebied yan luchtvaart en vloot der Amerikaanse Republie ken. Het dagelijks bestuur van do, conferentie besloot, slechts onder onthouding van Salvador, dat de commissie slechts bijeen zal komen in noodgeval, gescha pen door gewapende aanval tegen een der Amerikaanse republieken, of wanneer tweederden van de ondertekenende'staten aldus ver langt. De inter-Amerikaanse verdedi- gingsraad, te Washington geves tigd, zal voortwerken en zijn staf uitbreiden ter voorbereiding op de taak, welke bet door de nieuwe verdedigingsraad, te Washington gevestigd, zal voortwerken en zijn staf uitbreiden ter voorbereiding op de taak, welke het door de nieuwe verdedigingscommissie zal krijgen toegewezen. Salvadoroordeelde de nieuiwe regeling niet krachtig genoeg en drong aan op „een permanente instelling, welke voortdurend het oog houdt op onze voorbereid heid". De Amerikaanse delegatie bij de algemene vergadering der V. N. heeft gisteren het ontwerp ge publiceerd voor een toekomstig beheer over Palestina, welk ont werp grotendeels is gebaseerd op het ontwerp-statuut voor Jeruza lem en de 15 algemene punten bevatten die de Amerikanen op 4 April tijdens de informele WJe en- komst van de Veiligheidsraad hebben békend gemaakt. De Amerikaanse delegatie wees er op. dat het plan geen „formeel voorstel", maar slechts eeh basis voor besprekingen is. een burgeroorlog willen storten. Slechts een ding heeft de verkie zingen bedorven: de oneerlijkheden van de Christen-Democraten". De onafhankelijke „Messagero" meldtChristen-Demoeraten heb ben veruit de leiding" en zegt in zijn hoofdartikel: „Er valt weinig te zeggen. De cijfers spreken voor zichzelf. Vrijwel overal is het Volksfront verslagen en, boven alle verwachting, vrijwel overal hebben de Christen-Democraten een onverwacht grote overwinning behaald. Er zijn vele redenen voor, doch het is genoeg te zeg gen, dat het Italiaanse volk zijn vast besloten en radicale oppositie tegen het communisme wilde tonen." In de Italiaanse wijk van Phi ladelphia werd door duizenden ge zongen en gedanst toen de eerste uitslagen van de verkiezingen in Italië bekend werden. Op een grote perkamente rol is een tien duizendtal handtekeningen ge plaatst voor toezending aan de Paus, met de boodschap: „Wij verheugen ons nederig en van harte met Uwe Heiligheid over deze grote overwinning over het communisme" Van de liberale pers zegt de „Risorgimento Liberale", dat „het monarchistisch probleem vrijwel geheel is weggevallen in de dra matische strijd tussen christelijk- democraten en' volksfront". Het monarchitische „Italia Nuova" schrijft: „De Italianen hebben gewonnen'". Over het al gemeen is de Romeinse pers van uiterst rechts tot uiterst links gematigd van toon. „Avanti" schrijft: „Waarom proberen de christelijk-democra- tische leiders een toestand van geweld te scheppen Onze "kame raden zien echter in, dat de Christel.-democraten dit proberen en hebben de provocatie van de hand gewezen. Onze kamèraden weten, dat het viminale niet zeker is van de uitslag en een moderne versie van de Rijksdagbrand zou 'willen, teneinde de verantwoor delijkheid op het ptoletariaat en zijn meest voortgeschreden orga nisaties te werpen. Verscheidene bladen beschouwen de toekomst op grondslag van een waarschijnlijke christelijk- democrabische overwinnnig. De onafhankelijke „Messagero" schrijft: ,,Er moet duidelijk wor den gemaakt dat een overwinning op het communisme geen vervol ging van enige partij moet en zal betekenen en dat zij bovenal geen néderlaag voor de werkende klas se vormt". Het ministerie van Binnenland se Zaken geeft de stand voor de Senaat om 21 uur plaatselijke' tijd als volgt: (het betreft hier 40407 van de 41647 districten). Chr. Dem. 9.246443 (47,9,%) Volksfront 5.882253 (30,5*%) Soc. Unie 1.348511 7 Nationaal bloc 1.295490 6,6 Republikeinen 510132 (2,6 Monarchisten 415358 (2,2 Ital. Soc. Bew. 242353 (1,3 Verklaring van Halvard Lange. „Noorwgeri is en zal altijd een West-Eupropese democratie blij ven", aldus zeide de Noorse Mi nister van Buitenlandse 'Zaken, Halvard Lange, in een toespraak tot Noorse officieren. Met betrek king tot de berichten, dat de Sov jet-Unie Noorwegen zou kunnen polsen over een militair pact zei- de Lange: „Wij geloven nu, dat de Sovjet-Unie dit niet zal doen. Mocht zij het echter wel doen, dan zij wij ervan verzekerd, dat het gehele volk het met de rege ling eens zal zijn, dat Noorwegen niet kan ingaan op enig bijsonder pact met de Sovjet-Unie". Met het oog op de gebeurtenis^ sen in Tsjecho-Slowakije en Fin-, land had de Noorse regering het wenselijk geacht de defensieve paraatheid te verhaasten. Lange zeide tenslotte, dat hij on der zeker voorbehoud voorstander was van de West-Europese Unie. Hij voegde er evenwel aan toe, date dit voortzetting van de goede betrekkingen en een uitbreiding van de economische betrekkingen met de Sovjet-Unie en deOost- Europese landen niet behoefde en ook niet moest verhinderen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1