Het] bezoek van aan Nederland. Mevr. Rooseveld DE VERKIEZINGEN IN ITALIË. Gouverneur van Suriname en Curagao in Nederland Generaal K(enig in Nederland DINSDAG 20 APRIL 1948. De CONFERENTIE te Bogota. De vliegtuigbotsing boven oe.nin. Amerikaans antwoord op Joego-SlavsM u nota Het herstelprogramma Aankomst Prins-Regent bij Brussel Dr Ir Louwes treedt weer m functie De strijd in Palestina Frankering bj) Abonnement: Temenzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.MH. te Die Bilt, geldig van Dinsdag ochtend tot Dinsdagavond. IETS MINDER ZACHT. In de vroege ochtend nog hier en daar enkele regenbuien. Overdag opklaringen erPbijna overal droog weer. Zwakke tot matige wind overwegend tus sen Noord en Oost. Iets min der zacht. 4de Jaargang No. 786- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,80. Inzending advertentie# tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertentie#; 5 regels 60 ct.ieder» regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Gisterenmorgen was een aantal belangstellenden bijeengekomen voor het Huis ten Bosöh, teneinde getuige te zijn van de aankomst van mevr. Roosevelt, die door H. K. H. Prinses Juliana ontvaar gen zou worc.cn. Met het cog op het slechte weer 4va.s voor de ingang van het Huis ten Bosch een ahris ge bouwd. Van het Paleis wapperde de Koninklijke standaard. Precies om 11 uur reed mevr. Roosevelt in een auto van de Amerikaanse ambassade, waarop de Amerikaanse vlag wapperde, voor bet Paleis. Prinses Juliana begaf zich naar buiten en drukte mevr. Roosevelt hartelijk de hand. Prinses Juliana was gekleed in een lichtblauw toilet. Vriendelijk lachend beantwoordde mevr. Roo sevelt de toejuichingen van de aanwezigen. In de stoet was ook medegeko- men de Amerikaanse ambassa deur, de heer Dr. H. B. Baruch. Een aardig moment was het, toen de kleine Franklin Delano Bekker, oud 2 jaren en 2 maan den, mevr. Roosevelt een bouquet aanbood. JTegen half twaalf kwam mevr. Rolsevelt in gezelschap van Prinses Juliana weer naar buiten en nam plaats in de Koninklijke auto, waarna zeer snel naar de Ridderzaal werd gereden. Weder om werden mevr. Roosevelt en Prinses Juliana luide toegejuicht. In het centrum van Neerlands staatkundige leven in de histori sche Ridderzaal, hebben de Ne derlandse vrouwen gisteren hulde gebracht aan mevrouw Eleanor Roosevelt, die kort tevoren uit Brussel in ons land was aange komen. Had die hulde van de Neder landse vrouw aan haar innemen de en grote Amerikaanse zuster op zich zelf reeds een gevoelig en bekorend karakter, zij kreeg een nog diepere betekenis, omdat haar verschijnen in ons land te ster ker de gevoelens van dankbare herinnering aan haar overleden echtgenoot, de President der Ver. Staten, bij het Nederlandse volk opriep. Aan die hulde door de Neder landse vrouw werd nog groter kracht bijgezet door de aanwezig heid yan H. K. H. Prinses Juliana, die dezer dagen van haar vacan- tie in Zwitserland in Nederland terugkeerde. Zij werd tenslotte omlijst door de belangstellende aanwezigheid van vele leden van het Kabinet met hunne dames, leden van het diplomatieke corps, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en vele anderen. Na een begroetingswoord door mei. Mr. M. A. Tellegen, presi dente van het Nederlandse vrou wen comité, dat deze plechtigheid georganiseerd had, richtte mevr. Eleanor Roosevelt zich met een boodschap tot de Nederlandse vrouwen. Daarin iging zij na wat de vrouwen van de oorlog hebben geleerd, om vervolgens aan te geven hoe de vrouwen naar haar Volgens een Argentijnse woord voerder hebben de V. S. Zondag avond tijdens een speciale verga dering van een sub-commissie van de Pan-Amerikaanse confe rentie overeenstemming "bereikt drukking van zienswijzen weer- rikaanse landen over het ontwerp van een resolutie, die in het alge meen het bestaan van Europese koloniën op het Westelijk half rond afkeurt. De resolutie zou gisteren aan de commissie van orde ter bespreking worden voor gelegd. Op de vergadering van de sub-commissie waren verte genwoordigd de V S„ Mexico, Guatemala, Argentinië, Venezue la, Chili en Brazilië. De punten van de resolutie, waarover zij het eens zouden zijn geworden zijn niet genoemd. De Argentijnse woordvoerder ver klaarde verder, dat de. resolutié generlei positieve maatregelen voorstelt, doch slechts een uit drukking van zienswijzen weer geeft. De commissie van orde zou gisteren een rapport van de suib-eommissde ontvangen en waarschijnlijk definitief een be sluit nemen daar 21 landen in de commissie zijn vertegenwoordigd. Aangezien de Amerikaanse.Minis ter van Buitenlandse Zaken', Mars hall, de leider is van de Ameri kaanse delegatie hij de commis sie van orde, verwacht men,- dat hij voor het eerst de Amerikaanse opvatting van het koloniale vraagstuk officieel zal vertolken. opvatting door internationale sa- meniwërking binnen het kader van de Verenigde Naties haar eigen vaderland en de wereld in het al gemeen kunnen dienen. Nadat het hartelijke applaus, dat op deze rede volgde,, geëin digd was, sprak de vice-presidente van het Nederlandse vrouwen comité haar slotrede uit. Hierna zong Jo Vincent haar Abide with me" waarna de ere gasten de Ridderzaal verlieten. Buiten klonken de volksliederen opnieuw. Op het bordes namen mevr. Roosevelt en Prinses Julia na Elfscheid van haar begeleidsters en veretrokken zij en haar gevolg in de gereedstaandé auto's luide toegejuicht door het met belang stellenden dik omzoomde Binnen hof. Mevrouw Roosevelt is gister middag om tien voor half zes op Paleis Soestdijk aangekomen. De Prinsesjes Beatrix, Irene en Mar griet begroetten de Amerikaanse gaste op. het bordes van het Pa leis. Even later poseerde me vrouw Roosevelt tezamen met het gehele Prinselijk Gezin in de tuin van het Paleis voor een groot aantal fotografen en filmopera teurs. Het Britse Hof van Onder zoek, dat zich heeft bezig gehou den met de oorzaken van de bot sing tussen een Brits Viking-vlieg tuig en een Sowjet-jager van het Yak-type, op 5 April j.l. boven Berlijn, maakt bekend, dat er „geen reden is om aan te nemen, dat de botsing iets anders is ge weest clan een ongeluk". Het hof wijdt de botsing aan de Sovjet-piloot, die naar de me ning van het h°f de regels niet in acht heeft genomen. Meer spe ciaal zou hij. inbreuk hebben ge maakt op de desbetreffende over eenkomst tussen de vier mogend heden. De bestuurder van het Britse vliegtuig gaat volgens het hof geheel vrij uit. De Britse autoriteiten waren er niet van verwittigd, dat het Sovjet-toestel zich in de lucht be vond, aldus het verslag. Er volgt verder een gedetailleerde uiteen zetting aangaande omstandig heden, waaronder de botsing plaats vond. Uit het feit,"dat het landingsgestel ingetrokken was, maakt het Britse hof van onder zoek op, dat de Yak niet op hei punt was te landen. Naar aanleiding van de bekend making, dat EngelEind schadever goeding zou vragen, drong een Lagerhuislid er op aan, dat zon der aarzeling gébruik gemaakt zou worden van gevechtsvliegtui gen met straalaandrijving, indien de Britse vliegtuigen verder nog iets in de weg gelegd zou worden. Bevin antwoordde: „Ik wil aanne men, dat de Sowjets verstandig zullen zijn en daarom wil ik geen bedreigingen van enigerlei soori uiten." Het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft giste ren medegedeeld, dat op de eerste dag van de verkiezingen in Rome, Pavia en Sienna 88 procent van de stemgerechtigden gestemd heeft, in Mantua, Cremona en Reggio Emilia 86 procent, in Ve netië 83 procent, in Turijn 82 pro cent, in Milaan 78 procent, in Napels 70 procent en in Trapazi (Zuid-Italië) 69 procent. A.F.P. meldt: Maandagmorgen zijn op het aangekondigde uur te Rome de sternbureaux weder opengesteld. De toeloop van stem mers was thans echter gering. On der een stralende hemel hernam Rome het gewone aanzien van alledag. Volgens één communiqué van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn pogingen tot fraude van de kant van het Volksfront Per K.L.M.-lijntoestel uit West- Indië arriveerden gisterenochtend omstreehs 12 uur op het vlieg veld Schiphol de Gouverneurs van Suriname en Curaqao, de heren J. C. Brons en Dr. P. A. Kasteel. In een onderhoud met de Am sterdamse pers in de douaneloods vertelde Gouverneur Brons, dat zijn komst naar Nederland ten doel heeft besprekingen te voeren met het departement inzake het welvaartfonds Dat hij samen met de Gouver neur van Curaqao deze reis maakt, is aan een toevalligeom standigheid toe te schrijven. De beide Gouverneurs zullen onder werpen van verschillende aard met het ministerie bespreken. Ten aanzien van de besteding van het welvaartsfonds zeide Gou verneur Brons, dat er een eerste Gisterenmorgen om tien uur arriveerde te 's-Gravenhage Gene raal Joseph Pierre Koenig, bevel hebber der Franse troepen in de door Frankrijk bezette zóne van* Duisland. Zoals bekend komt de Generaal in ons land op uitnodi ging van de chef van de generale staf Luitenant-Generaal Mr. H. J. Kruis. De Franse Generaal reed met zijn eigen trein, samengesteld uit Pull manwagens. Luitenant-Kolonel Römer van de generale staf was de Generaal tot de grens van ons land tegemoet gereisd. Op het Staatsspoorstation te Den Haag, waar Generaal Koenig met zijn echtgenote aankWam, stond een erewacht opgesteld. Ter begroeting waren op het perron o.a. aanwezig.: Luitenant- Generaal Mr. H. J. Kruis en de ambassadeurs van Frankrijk en België met hunne echtgenoten, de bevelhebber in bet eerste mili taire gewest Generaal-Majooi; J. H. Jager, de burgemeester van 's-Gravenhage Mr. W. A. J. Vis ser en de president-directeur der Ned. Spoorwegen, Ir. F. C. den Hollander. De Koninklijke Militaire Kapei onder leiding van Kapitein Rocus van leperen speelde de Marseil laise, toen de Generaal met zijn' gevolg uit de trein was gestapt. De Generaal inspecteerde de com- Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heefi Zaterdag geantwoord op de 30 Maart door de Joego-iSlav. ambas- ssadeur te Washington ingediende nota, waarin gprotesteerd werd tegen de 24 Maart in het congres uitgesproken woofden van de republikeinse sienator Styles Bridges, die om hulp van de V. S. had gevraagd voor „de anti-com munistische verzetsgroepen in de landen achter het ijzeren scherm". In zijn antwoord verklaart Lo- vett, plaatsvervangend Minister van Buitenlandse Zaken, dat naar zijn oordeel de uitlatingen van een lid van het Amerikaanse congres gen aanleiding kunnen geven tol opmerkingen van een buitenland se regering en dat hij zich op grond van de regeringsvorm der V. S. niet gerechtigd acht zich over dit onderwerp uit te laten. pagnie. Carel Dyxhoorq, een neefje van Luitenant-Generaal Kruis bod aan Koenig een bou quet voorjaarsbloemen aan. Het gezelschap begaf zich ver volgens naar de Koninklijke wachtkamer. De chef van de generale staf heette daar zijn gast en mevr. Koenig welkom. Hij stelde het buitengewoon op prijs, dat de Generaal de uitnodiging- om naar Nederland te komen had aanvaard. Generaal Koenig zeide, dat het de eerste keer is, dat hij op Ne derlandse bodem staat. In de oor log hebben Nederlanders en Fran sen in Geallieerd verband samen gewerkt, toen hebben zij elkander onder droeve omstandigheden le ren kennen. De Generaal was blij die kennis in vredestijd te kunnen voortzetten en voelde zich zeer vereerd met de uitnodiging. Per auto reed het gezelschap daarna naar Hotel des Indes. De administrateur voor het plan-Marshall, Paul Hoffman, heeft Zaterdag medegedeeld, dat behalve het totale bedrag van 37.877.000 dollars voor hulpver lening, dat in het begin van de week werd toegestaan, nog voor een waarde van 20.424.000 dollars aan levensmiddelen, kolen en an dere-goederen naar Italië, Frank rijk en Nederland gezonden zal worden. Hoffman gaf de volgende ver deling der toewijzingen: Frank rijk: kolen 638.000 dollars, to -- wemeel 5.350.000 dollars; Italië: kojen 6.000.000 dollars, tarwemeel 1.130.000 doll., soya-meel 410.000 dollars, havermout 562.000 doll. Nederand: tarwe 1.014.000 dollars. Het totaalbedrag is voor Frank rijk 11.308.000 doll, en voor Italië 8.102.000 dollars. Het vliegtuig van de Belgische Prins-Regent is Maandagmorgen om 9.55 op het vliegveld Meis broek bij Brussel geland. De Prins werd ontvangen door Eyskens, Minister van Financiën, Merlot, Minister van Begroting, de Canadese ambassadeur Victor en de Amerikaanse zaakgelastig de Hug Millard, werkplan is opgesteld, nadat de verschillende adviezen waren in gewonnen. Dit werkplan cvmvat 16 verschillende onderwerpen. Op de vraag wat de Gouverneur over de politieke toestand kon zeggen, antwoordde hij: „In Su riname is een nieuw tijdvak inge treden. De„ verschillende hervor mingen zijn er met feestlicht ont vangen. Het college van hijstand is op 5 April door mij, daags voor de opening van de staten, geïn stalleerd. Het heeft zijn taak reeds aangevangen en bereids enige adviezen uitgebracht." Gouverneur Brons denkt op 29 April weer naar Paramaribo te vertrekken. Dr. Kasteel zeide, dat zijn komst naar Holland ten doel heeft het regelmatig contact met de departementen levendig te houden. Ook hij zal slechts een korte tijd in Nederland blijven. De resultaten van de ronde tafel conferentie acht 'Gouverneur Kasteel alleszins gunstig. „De exe cutie yan alle nieuwe dingen, die hun intreden zullen doen", zo zeide hij, „hangt af van goede wi, wijs beleid en vooral goed hu meur. De tegenstellingen tussen de onderscheidene politieke par tijen zullen ongetwijfeld door de nieuwe staatsregeling aanmerke lijk verzwakt worden." De Gouverneur vertelde nog, dat de ^voorbereidingen voor de Verkiezingen op Curaqao, en dit geldt ook voor Suriname, in volle gang zijn. Het is te hopen, dat men hiermede voor het einde van dit jaar klaar zal zijn. Wat be treft het vrouwenkiesrecht, meen de Gouverneur Kasteel, dat dit in Curaqao geen enkel bezwaar op levert. Er is op Suriname helemaal geen analphabetisi- me en de vrouw is daar rijp om te kiezen. Ook in Suriname is het vrouwenkiesrecht ingevoerd en Gouverneur Brons meent, dat dit in het kader van de staats hervorming een juiste maatregel is. De Gouverneur van Suriname was vergezeld door zijn secreta resse, hoofd van zijn kabinet, mej. P. Treurniet. Ter begroeting van de Gouver neur van Suriname was op het vliegveld aanwezig de in Neder land vertoevende stadscommissa- ris van Paramaribo de heer J. L. Robles de Medina. Dr. Ir. S. L. Louwes, directeur- generaal van de voedselvoorzie ning zal tegen 1 Juli a.s. de functie van „Special Advisor" van de directeur-generaal van de F. A. O. „Food and Agricultural Or ganisation of the United Nations" neerleggen. Hij zal zijn werk zaamheden bij het Ministerie van Landbouw^ Visserij en Voedsel voorziening hervatten. Arabieren en Joden strijden hevig om de Joodse nederzetting Nevejpacov ten Noorden van Je ruzalem. Terwijl de Arabieren be weren, dat de Joden de nederzet ting opgegeven zouden hebben, wordt van de zijde van het Jood se verzetsleger Haganah bericht, dat de Arabische aanvallen afge slagen zouden zijn. Naar de Joodse strijdorganisa tie Haganah meldt, is de Arabi sche leider Azoeri gevangen geno men en wordt hij te Jeruzalem als gijzelaar gevangen gehouden. Hij zou in burger gearresteerd zijn, terwijl hij Joodse verdedigingsstel lingen, aan het verkennen was. ontdekt in sternbureaux te Rome, Napels en Rieti. In laatstgenoem de stad constateerde de voorzitter van het stembureau, dat een com munistische stemmenteller ver schillende stembiljetten met inkt had bevlekt, onder andere het bil jet van een zeer bekend lid van de Christelijk Democratische Par tij. De voorzitter besloot toen dat alle gevlekte biljetten als geldig beschouwd moesten worden. De teller werd vervangen. Volgens verklaring van commu nistische zijde zou een twintigtal geestelijken en nonnen wegens fraude bij het stemmen gearres teerd zijn. De communistische en links- socialistische pers in Milaan deel de heden „uit vertrouwelijke bron" mede, dat de eerste verkiezings resultaten wezen op een grote overwinning van het Volksfront. Van christelijk democratische zijde is hierop geantwoord, dat de communisten klaarblijkelijk een tegenspraak aan het voorbereiden waren vóqr wanneer de uitslagen bekend zouden worden. In tegenstelling met de berich ten ovpr knoeierijen, zoals die ge meld worden door de bladen van het Volksfront, wijzen alle andere bladen op de perfecte orde en regelmatigheid van het verloop van Zondag. Het record-aantal stemmers werd genoteerd in Valganna in Noord-Italië, WEiar Zondag slechts 3 van de 804 stemgerechtigden niet ter stembus togen. Het bureau van de Minister- President heeft meegedeeld, dat de communistische „Uinita", de voorschriften 'betreffende het verschijnen van nieuws bladen od Maandagmorgen heeft overtreden door gistermorgen met een speciale editie te verschijnen. De uitgever heeft een waarschu wing ontvangen. Volgens de christelijk democra tische „II Popoio" hebben commu nistische arbeiders de telefooncen trale in de Breda-staalfbrieken te Milaan bezet en zijn instructies ontdekt, volgens welke alle com munisten zich gereed zouden moe ten houden voor het bezetten van de fabrieken te Segto 3an Gio vanni. De Paus ontvangt in het Vati- caan uur na uur de berichten over de verkiezingen. Uit het gehele land itomen de berichten van spe ciale waarnemers bij hem binnen. Er is een speciaal kantoor inge richt, dat deze berichten over de stemming en de verkiezingssfeer worden verwerkt. De Paus zei la ter tot vrienden, dat „de ordelijke en waardige wijze", waarop het volk te strembus was gegaan, „een grote indruk" op hem had gemaakt. Bij een onderhoud met een cor respondent van Reuter heeft de secretaris van de Christelijk De mocratische Partij, Picconi, ver klaard: „Dit is een overwinning zonder weerga. Wij hadden niet gedacht, dat zij zo groot zou zijn. Dit betekent, dat de democratie in Italië is gewaarborgd en gecon solideerd. RESULTATEN DER VER KIEZINGEN. Het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt ais eerste verkiezingsuitslag voor de Senaat bekend de verkiezing van Ernesto nos Page (Christen democraat), die in het district Val d'Aosta 56 procent der stem men op zich verenigde. Enige uren na het begin van de telling hielden de Christelijk-De- mocratische candidaten <je leiding. Deeerste uitslagen zijn officieus en hebben alleen betrekking op de Senaat. Te Milaan, het linkse bolwerk, is de stemverhouding in de eerste uitslagen ais volgt: Christen-Democraten 54.733 Volksfront 35.521 publikeinen Rechtsgeoriënteerde Socialisti sche Partij en Republikeinen ge zamenlijke lijst) 19.817 Ook volgens de eerste uitslagen uit Florence en Turijn hebben de Christen-Democraten een ruime méerderheid. Centrum van Venetië: Christen-Democraten 441 Fyechtse Socialisten 110 Volksfront 64 Prati-district te Rome: Christen-Democraten 344 Volksfront 59 Rechtse Socialisten 29 Om 21 uur waren nbg geen ra- sultaten hekend van de stemver houding voor de Kamer.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1