Wapenstilstandsresulutie voor Palestina Communiqué Com, van Goede Diensten» te Rotterdam» De aankomst Koning Leopold van België Frankering by Abonnement: Temcuien. MAANDAG 19 APRIL 1948. ZATERDAG DOOR VEILIGHEIDSRAAD AANVAARDT Ontmoeting Gedelegeerden Westelijke Unie Posthume onderscheiding voor President Roosevelt. Prinselijk Gezin weer terug in Nederland. Arrestaties in Rio de Janeiro Nieuwe Sovjet voorstellen De verkiezingen in Italië. Actie voor vrijlating van^ Maarschalk Petain Staking in Belgische zeevisserij. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Meer bewolking. Meer bewolking dan gisteren met hier en daar onweer. Plaatselijk onweer. Weinig verandering in temperatuur. Meestentijds zwakke wind. 4de Jaargang No- 785- Verschijnt dageiyks Drnkkery N.V. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 et.; minimam per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties; 5 regels 60 ct.ieder» regel meer 12 cent. Ver melding Brieven ondei nr. Bureau van dit BJad 10 cent meer. Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Andrei Gromyko, de Sowjet-af- gevaardigde, in de Veligheidsraad, heeft zich gekant tegen verschei dene punten van de wapenstil standsresolutie voor Palest'na, daar deze onbillijk zouden zrjn voor de Joden. De raad hervatte Donderdagavond laat zijn bespre kingen over deze kwestie. Gromy ko zeide, dat het hoofdidee van de resolutie is een wapenstilstand tot stand te brengen. Hij steunde de bezwaren, die door het Joods bu reau tegen bepaalde delen van de resolutie f zijn ingebracht. In de resolutie' wordt bijvoorbeeld ver boden personen, die „in staat zijn tot het dragen van wapens", in Palestina te brengen. „Heeft dit betrekking op de Joodse immigra tie?" zo vroeg Gromyko. Het verbod om wapens in Palestina in te voeren lis eveneens tegen de belangen der Joden en gunstig voor de Arabieren, aldus Gromy ko. Hij vroeg wat bedoeld werd met de verwijzing naar „vrijheid van actie" voor de Britse troepen in Palestina. Over het geheel zo zei* hij, was de .Sowjet-delegatie van mening, dat de resolutie on billijk is. Alexandra Parodi (Frankrijk), steunde de resolutie en drong er op aan niet te veel aan details te besteden. Warren Austin (V. S.) zei, dat de voorgestelde wapenstilstand geen permanente regeling zou zijn. Hij was bereid sommige dei*" door het Joods bureau voorgestel de wijzigingen te aanvaarden om duidelijk te maken, dat de resolu tie niet bedoeld is om vredelie- van één der beide partijen zoukun- Het voornaamste doel van de ac tie van de raad is, zo zei hij, de hartstochten tot bedaren te bren- ge» en met koeler hoofd een rege ling te vinden. Wapenstilstandsresolutie door Veiligheidsraad aanvaard. Na een lange nachtzitting werd tegen twee uur plaatselijke tijd ee» resolutie tot staken van het vuren aanvaard, met 9 stemmen vóór en 2 onthoudingen. De reso lutie eist het staken van enige po litieke activiteit, die de rechten va» een der bide partijen zou kun nen schaden. Gromyko (U.S.), veiraette zich tegen verscheidene punten van de resolutie „orftdat zrj *iet billijk tegen de Joden wa re»". Er werd paragraaf voor pa- graaf gestemd. De delen, welke handelen over beëindigen van alle militaire acti viteit en geweld en die, volgens welke beide partijen moeten af zien van het in Palestina brengen va» gewapende groepen en strij dend personeel, werden eenstem mig aangenomen. Het uiteinde lijke resultaat der stemming was, dat Argentinië, België, Columbia, Chi»a, Canada, België, Frankrijk, Engeland en Syrië vóór waren en de S. U. en de Oekraine zich ont hielden. De Veiligheidsraad verwierp een voerstel tot instelling van een wa- penetilstandscommissie, nadat Sy rië had voorgesteld, dat de con suls van Amerika, België en Frankrijk in Jeruzalem deze taak op Rich zouden nemen. D» paragraaf volgens welke het Welingelichte waarnemers te Parijs zijn van mening, dat de Ministers van Buitenlandse Za ken van Engeland, Frankrijk, Lu xemburg, Nederland en de plaats vervanger voor België, Zaterdag na de bijeenkomst van de raad va» zestien landen bijeen zullen komen om te besluiten waan het hoofdkwartier van de consultatie ve raad van de Westelijke Unie gevestigd zal worden. De landen va» de Benelux, aldus de waar nemers, hechten er grote waarde aan, dat de raad, die de vraag stukken van wederzijds belang van de ondertekenaars zal behan delen, te Brussel zitting zal hou den. Geruchten, dat besprekingen over defensie en de aard van een eventuele Amerikaanse garantie besproken zouden worden, werden niet door functionarissen der vijf delegaties bevestigd. Zij hielden vol, dat de besprekingen gewijd zouden zijn aan organisatorische aspecten. verboden is wapens aan te kopen of te importeren werd met negen stemmen aanvaard. De S. U en de Oekraine onthielden zich. De paragraaf, die er in voorziet, dat de mandaatmogendheid zich bet recht tot vrijheid van actie van al haar strijdkrachten voorbe houdt gaf aanlei ding tot een vraa^ van het Joodse bureau. Sir Alexander Cadogan (Enge land) verklaarde, dat dit slechts betrekking had op de verantwoor delijkheid om toezicht te houden op de uitvoering der wapenstil standsmaatregelen en dat er ver der geen „sinistere betekenis" in de bepaling lag. Onze taak is niet gemakkelijk, aldus Cadogan en zij wordt er niet gemakkelijker op. Engeland moest bij het uitvoeren van zijn taak discreet optreden en het moest zijn operatieve richtlij nen zelfs opstellen zonder in stemming van de Veiligheidsraad. Nadat de raad een voorstel tot instelling tot een commissie van toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wapenstilstand had verworpen werd de zitting tot Zaterdagmiddag verdaagd. De kwestie Kasjmir zou dan ter spra ke komen. Wij vernemen, dat H. M. de Koningin in de registers van. de Militaire Willesorde heeft doen inschrijven als Ridder le klasse (Ridder-Grootkruis) wijlen Pre sident Roosevelt, als erkenning van zijn daden als opperbevel hebber en leider van het Ameri kaanse volk gedurende de twee de wereldoorlog. Met hetzelfde vliegtuig, dat Vrij dag H. K. H. Prinses Juliana met de beide jongste Prinsesjes Ma rijke en Margriet naar Nederland terugbracht, is Zaterdagavond te half zeven Z. K. H. Prins Bern- hard met de twee oudste Prin sesjes Beatrix en Irene uit Zwit serland op het vliegveld te Soes- terberg geland. Prinses Juliana was met Margriet en Marijke ter begroeting op het vliegveld aan wezig. Het Gezelschap vertrok daarop per auto naar het Paleis Soestdijk. Naar het secretariaat van de Prins mededeelde, is Z. K. H. Prins Bernhard nog niet geheel van zijn ziekte hersteld. De commissie van goede dien sten heeft Zaterdag, naar de cor respondent van Aneta uit Djogja meldt, een communiqué uitgege ven, waarin gezegd wordt, dat de commissie van mening is, dat in enkele delen der pers aanzienlijke overdrijving plaats vond betref fende de incidenten bij aankomst van de delegatietrein te Djogja op Maandag j.l. Het cötnmuni- qué £aat voort: Geen enkel lid der commissie van goede diensten of van haar personeel voelde zich bedreigd of ondervond enige bele diging. Dat er een scheldende en aan armen en kleding trek ken menigte zou zijn geweest komt niet overeen met de feiten voorzover het de commissie van goede diensten betreft. De com missie betreurt het, dat geen maatregelen genomen zijn ter voorkoming van het ontstaan ener situatie als die op het station te Djogja. De commissie nam met voldoening kennis van de veront schuldigingen van de Republikein se delegatie en de Republikein regering alsmede van de gegeven verzekeringen, dat dergelijke voorvallen zich niet meer zullen herhalen. De commissie ver trouwt, dat de moeilijkheden tus sen de partijen spoedig zullen zijn opgelost en dat geen verder uitstel in de onderhandelingen zal plaats hebben". MENINGEN TE BATAVIA OVER DE JONGSTE GEBEURTENISSEN. Het nieuws alhier staat nog steeds in het teken van de ge beurtenissen op het station te Djogja, thans bijna een week ge leden. Abdoel Kadir vertrok Zaterdagmorgen naar Djogja en na enkele uren verblijf aldaar is hij wederom met Van Vreden- burch naar Batavia teruggekeerd. Zaterdagmiddag; zouden op het paleis besprekingen worden ge houden. Inmiddels schrijft „Het Dagblad" een artikel over de ge beurtenissen in Djogja en de radiorede van Abdoel Kadir, waarbij het blad opmerkt: „Wij hebben geen enkele reden om aan de berichtgeving van Aneta te twijfelen." „Het gebeurde echter voor te stellen als „een onschul dige vertoning" gaat ons begrip van de verhoudingen te boven". Een heugelijk feit ziet „Het" Dag blad" echter in het protest van het verbond van Republikeinse journalisten. „Dit protest is Een aantal communisten is, naar gemeld wordt, gearresteerd in verband met de ontploffingen, die zich Donderdag in een munitie depot van het leger buiten Rio hebben voorgedaan en waarbij volgens een officiële tnededeling 20 personen om het leven kwamen en ongeveer 120 personen werden gewond. Men gelooft echter, dat vele lijken nog onder de branden de wrakstukken verborgen liggen. De 11 verwoeste gebouwen bran den nog steeds en er is nog kans op verdere explosies. rechtstreeks gericht tot de Repu blikeinse overheid en wijst erop, dat in deze kring thans duidelijk en scherp inzicht doorbreekt in de uitnemende waarde van een juiste voorlichting. In deze kringen is men tegen de gebruikelijke vor men van voorlichting, welke on der het gezag van de Republikein se regering te Djogja tot nu toe bestonden". Elders in „Het Dag blad" wordt geschreven dat het onderzoek betreffende de inciden ten naar „Het Dagblad" ver neemt hebben geleid tot aan wijzingen, dat Sjarifoeddin en een zekere Sakirman hierin de hand zouden hebben gehad. Niet zo zeer om de Nederlandse delegatie bepaald kwaad te doen, doch meer om de Republikeinse regering in moeilijkheden te brengen. inzake onderzoek vliegtuigongeluk ter zijde gelegd. Een nieuwe Russische brief, waarin enkele voorwaarden wor den gesteld, waarpnder de Russen bereid zijn hun vroegere stand punt op te geven, dat de Bits- Russische commissie van onder zoek naar het vliegtuigongeluk boven Berlijn alleen Britse en Russische getuigen zou moeten horen, is door de Engelsen als „niet te beantwoorden"' ter zijde gelegd. Generaal Brownjohn, de plaatsvervangende Britse gouver neur zeide, dat de brief, die ge adresseerd was aan de leider van de Britse commissie van onder zoek, in de eerste plaats „vol .nis- vattingen" was en in de tweede plaats reeds gepubliceerd was. Hij was derhalve niet van plan hem te beantwoorden.' De brief was Vrijdagochtend bijna woordelijk in het officiële orgaan van de Russische bezet ting, de Taeglichte Rundschau, af gedrukt. De Britse commissie heeft haar onderzoek voltooid en zal een rap port opstellen. Brits rapport gereed. Het gereed gekomen Britse rap port over de vliegtuigbotsing bij Berlijn zal door commodore Waite van de R.A.F., die het onderzoek geleid heeft, per vliegtuig naar Londen gebracht worden, om aan Sir Brian Robertson voorgelegd te worden. Robertson wordt name lijk uit Parijs, waar hij voor de dubbele zóne van Duitsland de conventie voor Europese economi sche samenwerking heeft gete kend, te Londen verwacht. Wel ingelichte kringen menen, dat het rapport door de Britse regering gepubliceerd 'zal worden. Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van Troepentransportschip „Vo- lendam". De mensen springen opr. de tree plank, vrouwen zowel als mannen omhelzen de Koning. Prinses De Réthy wordt door een inspecteur van politie tegen de opdringende mensenmenigte beschermd. Einde lijk kan de Koninklijke auto door rijden, nagejuicht en nagewuifd door talloze enthousiaste Belgen, die voor het eerst na negen jaa van aangezicht tot aangezicht bij hun Koning hebben gestaan. Om 10.40 uur arriveerde het Ko ninklijk gezelschap op Schiphol. In vergelijking met Rotterdam was het hier rustig. De Koning groette de aanwezige Belgen, die ,,Vive Leopold" riepen. Het gezel schap begaf zich naar het passa giers-restaurant, waar een kopje koffie werd gebruikt. .Toen de Koning om vijf vóór elf'het plat form betrad, om zich naai het vliegtuig te begeven, verbraken de aanwezige Belgen de politie- afzetting om de Koning toe te juichen.. Om 11 uur precies ver trok de twee-motorige D C 3, met als gezagvoerder A. van Ulsern. die op de route naar Zwitserland gespecialiseerd is. Het vliegtuig is via België naar Zwitserland gevlogen, waar het. na een voorspoedige reis, op het vliegveld te Genève landde. Zondagmorgen te 4.35 is de „Eemdijk" van de HollandAme- rikalijn de pieren van Hoek van Holland binnengevaren. Het van Havanna komende schip, dat, zo als men weet. Koning Leopold van België met zijn gevolg aan boord heeft, meldde zich Vrijdagavond om kwart voor tien reecis voor de monding van de Nieuwe Wa terweg, maar is, zoals met boten van de HollandAmerikalijn en de Kon. Rotterdamse Lloy'd ge bruikelijk is, tot het ochtendglo ren voorgaats ten anker gegaan om bij daglicht aan de Wilhelmi- nakade te kunnen meren. Ofschoon vele Belgen voorne mens waren reeds bij- de Hoek hun Koning te begroeten, heeft de vroege binnenkomst hen verrast en is er vrijwej niemand aanwezig. Ook is er nog niets te bekennen van de rivierboten, die met hon derden Koningsgezind en de „Eem dijk" ter begroeting zouden tege moet varen. In Rotterdam worden vier auto's gereedgehouden, die de Koning en zijn gezelschap onmiddellijk na hel debarkeren naar Schiphol zullen brengen. In Hoek van Holland werd slechts één Belgische auto opgemerkt, waarvan de drie in zittenden, één dame en twee he ren, met scheepsroepers de „Eem dijk" probeerden te praaien. „Leve de Koning der Belgen" klonk het en Welkom in Holland." Bij. het voorbijvaren van Maas sluis bevonden de passagiers van het schip zich aan dek en bekeken het Hollands landschap.. Eerst bij Vlaardingen komen enige Spidobootjes uit de richting Rotterdam. Zij zijn afgestampt met Koningsgezinde Belgen, die reeds vanuit de verte met vlagge tjes zwaaien en van grote geest drift blijk geven, zodra zij de boot zijn genaderd. Er wordt van dek af teruggewuifd en wij menen de Koning en zijn Echtgenote te her kennen. Van Pernis komen meer bootjes toegestoomd en het wordt midden op de rivier een grote manifestatie. Te Rotterdam heeft de politie voor de eerste ingang van de loods afsluithekken geplaatst en is er streng consigne gegeven niemand toe te laten. Een tiental Beigen, heeft z'n wachtpost hij de hekken betrokken. Omstreeks half zes arriveert de eerste autobus te Rotterdam uit Antwerpen, de rui ten beplakt met portretten van de Koning. Tien minuten na half acht is de scheepsreis van de Koning ten einde. Van de kade en ook van de bootjes langszij de „Eemdijk" klinken massale vreugderoepen in bet Vlaams en het Frans. Honder den *Belgen zijn thans aanwezig om de terugkeer in Europa van hun Koning mee te maken. Er wordt een spreekkoor aan geheven, waarin duidelijk de naam Leopold Is te onderkennen. Burgemeester Oud, de Ambassa deur Hemr en de Secretaris van de Koning, Pirenne, waren ter be groeting aanwezig evenals de Groot-Maarschalk van het Hof, Graaf Cornetweijis de Ruart, en de directeuren van de HollandAme- kalijn, de heren Bouman en Mon- chy. Koning Leopold, in grijs cos- tuum gekleed, staat op de brug en wuift de talloze juichende Bel gen toe, die op de kade met grote spanning zijn ontscheping afwach ten. Ook de Prinses Die Rathy be geeft zich naar de brug tezamen met Prins Boudewijn. Ook ziji wui ven de wachtenden vrolijk toe. Van de kade richten zich foto toestellen en filmapparaten op het Belgische Koningsgezin, het geen Prins Boudewijn beantwoordt door op zijn beurt zijn filmtoestel te nemen en de juichende menig te te filmen. Dan verdwijnen zij uit het gezicht. Zodra de loopplank is uitgelegd begeven de officiële personen zich aan boord. Iets over negen vertrok het Ko ninklijk Gezelschap in een open auto van Rotterdam naar Schip hol, dat sedert Zaterdagnacht on der zware bewaking van mare chaussee stond. Voordat de Koning in de auto plaats neemt, wordt hij bestormd door Belgische journalisten, terwiii hij door mej. Vetter namens de aanwezige Nederl. journalisten be groet wordt. Z. M. zegt, dat hij een buitengewoon aangename reis ge had heeft en blij te zijn, weer, al is het maar even, wat van Neder land te zien, waar hij sinds de oor log niet meer is geweest. De auto, waarop de Koninklijke standaard prijkt, kan zich tenau- wernood door de menigte dringen, die het politiecordon doorbreekt. Gisteren hebben de verkiezin gen in Italië plaats gehad en er werd, ondanks het slechte weder, druk gestemd. Ernstige ongere geldheden hebben zich niet voor gedaan. In het hoofdkwartier van het Nationale bloc te Lecce is een gom ontploft. Persoonlijke onge lukken deden zich hierbij niet voor. Met spanning wacht men thans de, uitslag af van de stemming, die eerst Dinsdagmorgen bekend zal kunnen zijn. In Calabrië en Apulië vindt de politie nog steeds illegale wapen- voorraden. Het Franse blad „Aurore" heeft medegedeeld, dat het een referen dum organiseert over de vrijlating van de vroegere Vichy-regering. van de vroegere Vich-regering. De 91-jarige Generaal is tot levenslang veroordeeld en ver blijft op het eiland You, voor de Westkust van Frankrijk. Het blad verklaart, dat duizenden mensen brieven geschreven heb ben met het verzoek tot zijn vrij lating. Kortelings is een comité ter bevrijding van Pétain opge richt. De volgende week zal een protestvergadering tegen de be weging worden gehouden waar leden van het verzet, o.a. de vroe gere Minister van Voedselvoor ziening, Farge, zullen spreken. Generaal C.afomt, hoofd van de Franse padvindersbeweging, die lid is van het comité, is uit die functie ontzet, daar „politieke actie niet verenigbaar is met zijn functie". De „Franc Tireur" beeft een aanval op Lafomt ge lanceerd. Vrijdag heeft de staking der Belgische zeevisserij een aan vang genomen en overal in de Belgische kusthavens kan men de trawlers zien liggen met de gele vlag in top als solidariteitsteken. Geen enkel vaartuig, aldus heeft bet verbond der Belgische zeevis serij besloten, zal zolang het con flict duurt, zee kiezen. De vaartuigen van 150 pk. die zich nog op -zee bevinden, zijn tele grafisch gewaarschuwd en zullen, wanneer zij in de thuishaven zijn teruggekeerd, eveneens worden stilgelegd. Aan de stempel- bureaux melden zich lange rijen vissters en de visveilingen zijn als gevolg van deze actie geheel lam gelegd. Intussen ziet de Minister van Buitenlandse Handel zich voor de moeilijke taak gesteld in dit ge schil een oplossing te vinden. Vrijdag is tot diep in de nacht met de vertegenwoordigers der visisers onderhandeld. Men is echter niet tot een tast baar resultaat gekomen. Zater dagmiddag zouden de besprekin gen worden voortgezet." Algemeen is men van oordeei, dat het stand punt dat door de Minister wordt ingenomen wel verenigbaar is met dat van de vissers en men ziet de onderhandelingen dan ook met enig* optimisme tegemoet.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1