Italië voor een tweesprong Nederl.-lndische Regering van de Italiaanse verkiezingen Chefarine .4 Vragen aan de Minister Nog steeds: ige gevcclil De nieuwe weg Axel-Zaamslag. IN AFWACHTING COMMUNIQUE DE STRIJD IN PALESTINA ZATERDAG 17 APRIL 1948. Prinses Juliana naar Nederland vertrokken Nieuwe belastingen in België Krachtig pijnstillend mid del verovert wereldmarkt Wetsontwerp betreffende uitbreiding Am. Luchtmacht Oe wegenwacht en de wedstrijd Holland-België Wordt Tsjang-ICai-Sjek weer President? Gemeenschappelijke han delsproblemen van Benelux Zestien-landen bijeenkomst geopend De aankomst van Koning Leopold te Rotterdam Kinderbijslag zelfstandigen Ds Duitse spion A.v.d. Waals voor de Rechter De Krupp's aanklager wal WEERSVERWACHTING Medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Zonneschijn. Droog en overwegend zon dig weer met voor de tijd van het jaar normale tempe ratuur. Meest matige wind uit Oostelijke richtingen. Frankering bij Abonnement: Temeuzen Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres Noordstr, 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsoh-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondjjke Telefoon 49. DE VRIJE ZE 4de Jaargang No- 784. Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum Per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN Maan Opk. Gnd. 11.18 3.42 12.47 4,12 14.16 4.34 17.30 3.39 17.11 5.05 18.37 5.18 20.02 5.31 21.27 5,48 23.56 5.43 6.37 1948 Zon Apr. Opk. Ond. 17 5.40 19.40 18 5.38 19.42 19 5.36 19.44 20 4.39 20.34 21 5.31 19,47 22 5.29 19.49 23 5.27 19.51 24 b.25 la.52 25 4.33 20.41 26 4.32 20.42 Het zal Zondag 18 April een e «langrijke dag zijn voor Italië en tevens voor de gehele wereld, pan zullen de Italianen ter stem- 1 us trekken en zal bepaald wor den welke weg het land in de eer- f'te laren zal opgaan. Waren vroeger verkiezingen veelal belangrijk, thans zijn zij het meer dan ooit. Dit geldt niet alleen voor Italië, maar practisch v«or ,elk Europees volk, dat nog vrijelijk zijn stem kan uitbrengen. Het gaat immers om te kiezen tussen twee wereldbeschouwingen. Beiden schermen met dezelfde wjoorden als democratic, vrede en welvaart, maar tussien beide sys temen gaapt een onoverbrugbare Moof. Het oude Italië maakt opnieuw bewogen tijden door. Geen mach tige Romeinse legioenen trekken meer triompherend over de heir- wagen. De rol, die het Italiaanse volk in de wereld speelt is in 2000 jaren heel wat minder geworden, «aar toch is het langgerekte schiereiland met de typische v»rm van de laars nog een factor van betekenis door zijn speciale strategische ligging aan de van oudsher belangrijke Middellandse Zee. Daarnaast is zijn hoofdstad, Ce eeuwige stad Rome, een sym bool geworden voor grote groepen Christenen en gaat er van deze stad, als zetel van de Paus, nog heel wat invloed uit. Het is mis schien wel om deze twee redenefl, «at velen in de wereld zich zo •ruk maken over de komende verkiezingen. Bovendien zou. in dien een communistische over- wimning het gevolg zo^ zijn van «e gebeurtenissen op 18' Aprn. West-Europa w,el heel erg in de knel komen te zitten. Hoe liggen de verhoudingen en wat zijn de verwachtingen Opgezweept door 'de dictator Mussolini heeft Italië zich in de jaren voor de tweede wereldoor- wig opgeblazen tot een hoogte, die qua volkskracht en kunde met toekwam. Wel heeft deze man talloze verbeteringen in zijn land tot stand gebracht, maar hij ia tenslotte de verkeerde wee' on begaan. De funeste gevolgen zijn niet uitgebleven. Aan de zijde van Duitsland in de oorlog, bleek al spoedig, dat juist deze bondge noot voor Hitier het zwakke punt was. De totale ineenstorting van het fascistische Italië vond dan o*k reeds in 1943 plaats, waarna het land een merkwaardige om mezwaai maaKte. Aan het einde van de oorlog was het de normale burger niet recht duidelijk meer, of Italië nu «en overwonnen land was, dan wel een halve bondgenoot der Ge allieerden. Wel werden bij de vredesjbepalingen, die inmiddels van kracht werden enige harde maatregelen opgelegd en kon men dus hieruit afleiden, dat het land boschouwd werd als een ex-vijand, doch al spoedig zou blijken, dat de verschillende Geallieerden een kleine flirt op touw gingen zetten, waarbij het er kennelijk om te •«oen was de gunst van het Ita Jiaanse volk te winnen. Zo werden door Engeland en Amerika vele kwijtscheldingen van oorlogsschuld gedaan, sche pen werden teruggegeven en voor al Amerika met behulp van zijn U-NJt.R.A.-apparaat trachtte in Ce moeilijke economische positie de helpende hand te bieden. Oou de Russen zaten niet stil en spra ken over teruggave der koloniën en kwijtschelding der oorlogs- swhuld. In Italië zelve vormden zich al spoedig twee grote groepen, die Itfnrecht tegenover elkander staan en die ook thans de strijd bij. de stembus hebben uit te vechten. Daar zijn, dan allereerst de •hri sten-Democraten onder lei ding van de huidige Minister-Pre sident De Gasperi. Deze zijn Westers georiënteerd en hebben Ce steun van Amerika. fBrj de laatste verkiezingen in 1946 be haalden zij 48 van, het aantal ■etcls en vormen dus een zeer krachtig blok. Hiertegenover staat het Demo- caatische Volksfront, bestaande uit communisten,- uiterst linkse socialisten en enkele revolution- naire meelopers. Hun percentage toedroeg bij de laatste verkiezin gen 35 en zij hebben in, signor Togliatti een krachige leider. Het behoeft bijna geen betoog, dat dit volksfront geheel onder invloed staat van de communisten en steun ontvangt uit Moskou. Het zou bovendien dwaas zijn de kracht van dit volksfront te onderschatten, getuige het feit, dat de communistische partij in Italië na Rusland de grootste ter wereld is. Zij telt liefst 2 millioen leden. Het is wel merkwaardig, dat er heel wat Italianen zijn, die lid van, meerdere partijen zijn.' Na de verkiezingen zullen zij de lid maatschapskaart van die partij uit hun zak halen, die de over winning heeft behaald. De verwachtingen zijn vrij al gemeen, dat de Christen-Demq,- craten van. De Gasperi opnieuw de overwinning zullen behalen. Verschillende tekenen wijzen in die richting. De uitgevoerde opi nie-onderzoeken hebben aange toond, dat de communisten ver liezen hebben geleden, terwijl meerderen zich hebben gewend naar het Westen. Nu zegt een dergelijk opinieonderzoek,, zoals wij ze ook in ons land kennen, niet erg veel. Maar een aanwij- zing kan het wel genoemd wor den. Er zijn echter meerdere ver schijnselen. Amerika en Engeland hebben enige goede propaganda stunts uitgehaald. Zo heeft het voorstel om Triëst aan Italië terug te geven een golf van geest drift door het land doen gaan. Ook het herhaalde voorstel om Italië toe te iaten als lid van de Verenigde Naties viel in goede aarde. Voeg daar nog de zeer welkome hulp van het plan-Mar shall bij en het is begrijpelijk, dat vele Italianen naar de zijde van De Gasperi worden getrokken. Rusland kan daar weinig tegen over stellen. Materiële hulp kan het niet bieden en door het afwij zen van de voorstellen inzake Triëst en de V.N.O., waar Gro- myko voor de derde maal van zijn vetorecht in deze kwestie gebruik maakte, heeft het zich ook nieï populairder gemaakt. Uit deze laatste recente gebeurtenissen is de objectieve waarnemer geneigd de Christen-Democraten de over winning bij de stembus toe te kennen. De uitslag moet hem nu m het gelijk stellen. De verkiezingsstrijd is met een geweldige hevigheid gevoerd. Het spreekt vanzelf dat ook de Katho lieke Kerk zich volledig schaart achter De Gasperi. Tienduizen den brieven aan Italianen zijn vanuit Amerika en andere landen naar Italië gestuurd. In het land zelve spreekt men over niets an ders dan over verkiezingen. Beide partijen beschuldigen elkander van de meest vreselijke dingen en trachten op deze wijze stemmen te winnen. Temidden van dit alles bevindt Italië zich in een moeilijke econo mische positie. Een flinke jaar lijkse bevolkingsaanwas van rond 400.000, doet het zielental snel stijgen. Een schrijnend gebrek aan kapitaal ent een arme bodem bemoeilijken d,e toestand. 50 der bevolking tracht zich in -de landbouw een bestaan te ver schaffen. Slechts 30 werkt in de industrie. Daar 4/5 deel van het land bergy en heuvelland Ls, dat bovendien zeer droog en schraal is, zijn de opbrengsten ge ring. Tot overmaat van ramp bezit de Italiaanse bodem geen bodem schatten, zodat slechts invoer van vele zaken het levenspeil kunnen verhogen. Hiervoor is echter uit voer nodig en men ziet direct, dat het land zich in dezelfde moeilijk heden bevindt als andere West- Europe se. Bij een scherpe daling der productie, die door de oorlog intrad, brj de toename van de be volking en bij de noodzakelijke toename van de invoer van grond stoffen, teneinde het economische herstel te bewerkstelligen, kan slechts Amerikaanse hulp uit komst brengen. Voor de Italianen is het daar om te hopen, dat de communisten niet aan het roer komen, daar d,e kans op deze hulp dan verkeken is. Prinses Juliana is gisterenmor gen met haar dochtertjes Mar griet en Marijke uit Zermatt ver trokken. In het begin van de middag stapten zij te Sitten met de Prinsesjes in het vliegtuig, dat Haar naar Nederland zal terug brengen. Prins Bernhard en de Prinsesjes Beatrix en Irene blij ven nog in Zermatt. Prinses Juliana met jongste Prinsesjes terug in ons land. In de late namiddag is gisteren H. K. H. Prinses Juliana met de Prinsesjes Margriet en Marijke in een speciaal vliegtuig uit Zwitser land naar ons land teruggekeerd. Het toestel landde op het vlieg veld Soesterberg Onmiddellijk na de landing begaf de Prinses zich met beide kinderen per auto naar bet paleis Soestdijk. Z. K. H. Prins Bernhard wordt heden met de twee oudste Prin sesjes in ons land terug ver wacht. Mobiele eenheden van de „Carabinieri" zouden in de loop van gisteren, de laatste dag van de actieve campagne voor de verkie zingen van Zondag aanstaande, een aantal demonstratieritten maken door de dichtbevolkte streken van het land bij wijze van machtsvertoon in het belang van de handhaving der openbare or de. Reeds, Donderdag trokken negen aparte colonnes van Cara binieri, in totaal 2500 man, bege leid door pantserwagens en tanks, van evenzovele punten uit op na ar Castelloone in de provincie Cremona in Lomlbardije. In België ds de verkeersbelas ting voor particuliere auto's, voor plezierreizen ingerichte tou- ■ingcars verhoogd. Een bijkomende belasting is in gesteld ten laste van winnaars van voetbalpools op het netto- nfnstbedrag. Tevens heeft de minister een •ntwerp ingediend ter verhoging van de weeldebelasting van 7,5 proeent tot 10 procent bij verkoop aan de consument, van 10 pro eent tot 12 procent bij verkoop door de fabrikant of bij import. De belastingen op jachtvergun ningen e.d. zijn verdubbeld. In Rome houden politie-afdelih- gen en communistische posten, die zich op eigen initiatief rust:»; bij de politiewachten gevoegd heb ben, de wacht bij de Joodse wijk om een herhaling van neo-fasoisr tische demonstraties als van Woensdag j.l. te voorkomen. Donderdagavond laat werd een vechtende menigte in de buurt van de Joodse wijk door de politie uiteengejaagd. De stembureaux worden open gesteld op Zondag aanstaarde van 6 tot 22 uur plaatselijke tijd, en Maandag van 7 tot 14 uur. Men verwacht dat op het hoofdver- kiezingsbureau te Rome de eerste uitslagen van de senaatsverkie zing bekend zullen worden tussen Maandag-middernacht en Dins dagmorgen vroeg. De eerste uit slagen van de kamerverkiezing verwacht men niet voor Dinsdag namiddag. Meer dan driehonderd-dertig duizend man carabinieri, soldaten en politie zouden van gisteren avond af gemobiliseerd w.orden om de orde te verzekeren tijdens de verkiezingen en daarna. Zij zullen gestationneerd worden op plaatsen, waar mogelijk ongere- eldheden te verwachten zijn doch uitendien zullen vliegende briga des overal in het land gereed ge houden worden om eventueel in te grijpen. Gisteren zou De Gas peri van Sicilië naar Napels vlie gen om aldaar zjjn laatste rede voering te houden. Togliatti, die Donderdagavond te Napels ge sproken heeft, zou gisteren te Rome nog een spreekbeurt ver vullen. Sarragat en Lombardo, de leiders van de afgescheiden socialisten, zouden gisteren in Milaan spreken. Na middernacht aanstaande landse Zaken, Mario Scelha, zul len dag en nacht op het Vinimale, de zetel van de regering, aanwezig blijven totdat de definitieve uit slagen bekend zijn' gemaakt. De officiële definitieve uitslagen wor den niet voor Dinsdagavond of Woensdag tegemoet gezien. Een verwachting van een over winning: der anti-communistische partijen komt tot uiting in de stijging van aandelen op de beurs te Milaan. In vergelijking met medio Maart zijn de koersen 25 tot 50 procent omhoog gegaan, wat betreft aandelen in electrici- teitsondernemingen zelfs nog meer. De vier werkzame bestanddelen van CHEFARINE ,.4" zijn in de hele wereld al beroemd, in Amerika - het land var overvloed - werden de voornaamste be standdelen zelfs al schaars. Eén ervan - Chefarox - zorgt dat, al is de werking zéér krachtig, zelfs een gevoelige maag niet van streek raakt. ft BEROEMDE GENEESMIDDELEN *T IN ÉÉN TABLET TEGEN PIJNEN EN GRIEP 20 TABLETTEN a I 0.7S (Ingez. Med.) de vorming van Europa. Hij bracht dank aan de regering, het congres en het volk jan Amerika voor de hulpverlening, waartoe besloten is en verklaarde: ,,In naam yan Frankrijk en gedachtig dc moeilijke omstandigheden wel ke wij, doormaken, wil ik nog maals er op wijzen, dat onze vreedzame organisatie geen enkel vrij. volk uitsluit". Generaal Sir Brian Robertson, leidende afgevaardigde voor de Brits-Amerikaanse zóne van Duitsland, zeide, dat deze onder neming hoop en mogelijkheden bood aan het economisch gebied van zulk een vitaal belang, 'waar voor hij en zijn Amerikaanse col lega's verantwoordelijk waren. De ondertekening van de conventie begon te 12.26 uur. Het Amerikaanse Huis van Af gevaardigden heeft een wetsont werp goedgekeurd en naar de Se naat doorgezonden, dat voorziet in 'n toewijzing van 3.198.000.000 dollar voor uitbreiding van de Amerikaanse luchtmacht van 55 tot 70 groepen. Deze som is 822 millioen dollar meer dan de com missie voor toewijzingen had voor gesteld. Het extra-bedrag is voor de aankoop van nieuwe vliegtui gen om de luchtmacht op de nieu we sterkte te brengen. mogen er geen bijeenkomsten en demonstraties meer gehouden worden. De vice-premier Randolfo Pac- ciardi en de Minister van Binnen- Hoewel de wegenwacht des Zondags rust, zal zij Zondag a.s. ter gelegenheid van de wedstrijd HollandBelgië actief zijn, spe ciaal voor de uit België komende automobilisten. Tussen Wernhout aan de grens en Rotterdam zullen zeven gele rijders deze dag op de weg patrouilleren om Belgische automobilisten, die met panne te kampen hebben, behulpzaam te zijn. Een geste, dlie in België veel wEiardering vindt. Het bureau van de Chinese natio. nale vergadering heeft bekend gemaakt dat Maarschalk Tsjang- Kai-Sjek candidaat gesteld is voor het Presidentschap van de repu bliek. De Generalissimus beeft de handtekeningen van 2.489 van dc 2.732 afgevaardigden op zich verenigd, zodat zijn herkiezing door de nationale vergadering op 19 April zeker is. Volgens wel ingelichte kringen is de aanvaar ding van deze candidatuur door Tsjang-Kai Sjek :raskeid, door dat in eerste lezing een resolutie is aangenomen, waarbij aan de President van de republiek bui tengewone bevoegdbeden voorde duur van de burgeroorlog wordèn toegekend. Donderdag is te Parijs officieel medegedeeld, dat België, Neder land en Luxemburg het voorstel van Engeland en Frankrijk aan vaard hebben om de gemeen schappelijke handelsproblemen op vijf mogendheden basis te bespre ken. Naar vernomen wordt, financiële, en handelsdeskundi gen der vijf mogendheden in het begin van de volgende week in 's-Gravenhage bijeenkomen en de vijf Ministers van Financiën de daarop volgende week te Brus sel. H,et op deze wijze behande len van de handelscredieten en de nadelige saldi varf de handel tus- l»en de leden van de Westelijke mnie, is een uitvloeisel van een door Engeland in het begin van deze maand op de jongste bijeen komst van de Engels—Franse economische commissie gedaan voorstel. Engeland verklaarde, dat handelsdeficits een belemme ring vormen voor het na-oorlogse herstel, dat de invoer van grond stoffen en het andere essentiële handelsverkeer van gemeenschap pelijk belang zijn en dat België, dat crediteur is zowel van Enge land als van Frankrijk, een be langrijke bijdrage zou kunnen leveren tot een gemeenschappe lijke oplossing tijdens de critieke periode van herstel. Tot dusver heeft België er op aangedrongen, dat alle nadelige saldi van het handelsverkeer in goud of dollars worden afgewikkeld. Deskundi gen te Parijs zijn van mening, wanneer België deze eis zou INDONESIË. Vrijdagmorgen heeft een be spreking plaats gevonden in de voorlopige fjderale regering over de jongste gebeurtenissen in Hjogja, aan de hand van een mon deling rapport dat door de voor zitter van de delegatie van het Koninkrijk, Raden Abdoel Kadir dat, Gisterenmorgen te kwart over elf is te Parijs de plenaire slotbij eenkomst van de zestien Mars hall-landen voor de onderteke ning van de conventie voor Eu ropese economische samenwer king, welke op het Franse depar tement van buitenlandse zaken gehouden wordt, geopend. Bevin, de Britse Minister van Buitenlandse Zaken, hield de openingsrede. Hij drong er op aan eventuele opmerkingen en voor stellen tot amendementen op de conventie naar voren te brengen. Hij deelde mede, dat de gedele geerden, na tekening van de con ventie,, gisterenmiddag voor het eerst bijeen zouden komen in hun hoedanigheid van raad van de nieuwe organisaties, om de ver dere werkzaamheden voor te be reiden. De Franse Minister van Bui tenlandse Zaken, Bidault, noemde het te tekenen document uniek in laten varen, dit een gezonde her leving van de handel tussen de vijf landen mogelijk zou kunnen maken a Het Tweede Kamerlid de heer Maenen (K.V.P.) heeft aan de Mi nister van Wederopbouw en Volks huisvesting-schriftelijk de volgen de vragen gesteld: 1. Is het juist, dat aan de Pro vinciale directies voor de weder opbouw en volkshuisvesting op dracht is gegeven na 1 Mei a.s. geen goedkeuring meer te verle nen voor da gunning van Woning wet-woningen met een grotere classificatie-inhoud dan 260 m3, zullen zulks in afwijking van de bestaan- L-.„„I,- ,je richtlijnen, waarbij de bouw van grote gezinswoningen is toe gestaan? 1 2. Zo jaj is de Minister dan be reid de redenen mede te delen, die tot deze krasse beperking, ten ge volge waarvan different'atie in de grootte dei woningen vrijwel is uitgesloten, hebben geleid 3. Indien het ender 1 gevraag de bevestigend moet worden be antwoord, moet dan niet worden gevreesd, dat de huisvesting van de grotere gezinnen ernstig in het gedrang zal komen en bovendren in de verdere toekomst met name de kleine gemeenten financieel zullen worden geschaad, doordat zij niet in staat zullen zijn derge lijke woningen tegen de vastge stelde prijzen te verhuren? 4. Ligt het, zo het in de eerste vraag gestelde juist is, in het voornemen van de Minister, de reeds ontworpen en bij de bevoeg de instanties ingediende plannen, welke uiteraard aan de huidige richtlijnen zijn aangepast, ook na 1 Mei a.s. aan de hand van deze richtlijnen te doen beoordelen of zullen deze plannen moeten her zien worden overeenkomstig de 'n die vraag bedoelde opdracht, het geen belangrijk tijdverlies en aan zienlijke extra-kosten zou vergen? Atmodjo werd uitge- de geschiedenis van het Europese ^er> J?*1 ,de Arabische gedelegeer- 4 4 j r flpn nil HP \T "NT fo T n?,n a P"f Joodse strijdkrachten in Pa lestina heboen Donderdagavond ziin 200 Arabie ren zijn gesneuveld en 7 kanonnen ArahithP J e<i,n nieuw offensief tegen versterkte Mina De S" °P deTvl*kte van Armageddon, in Noord-Pale- makbic- e Hnrill a,an, Joodse Z1ide bedragen volgens de bekencl- rond ^Te Teedli 6 d en\eAe ffewon den bij de aanval op 7 dorpen rond de Jood^p nederzetting Misj mar Haemek. - Fawzi el Kawoeji, de opperbevel hebber van het „Arabische bevrij dingsleger" en 2000 Arabieren zijn door de Haganah in een dorp bij Jeruzalem omsingeld. In verband hiermede is generaal Ismail Saf- wat Pasja, inspecteur-generaal van het Arabische bevrijdings leger, Donderdag per speciaal vliegtuig uit Cairo vertrokken in opdracht van de politieke com missie der Arabische Liga. Vol gens Azzam Pasja, secretaris-ge neraal van de Arabische Liga, hebben de Joden al hun strijd krachten in de strijd geworpen, die thans in geheel Palestina woedt. De commissie heeft besloten in verband hiermede maatregelen te nemen. Azzam Pasja zeide ver continent, en de eerste phase in Met betrekking tot het verzoek dat door verschillende organisa ties tot Koning Leopold is gericht bij zijn aankomst te Rotterdam delegaties te ontvangen, die hem willen verwelkomen, maakt het secretariaat van de Koning Vrij dagmiddag bekend, dat de reis van de Koning en zijn passage op Nederlands grondgebied een strikt particulier karakter draagt en hieraan niet kan worden voldaan. Het secretariaat legt er verder de nadruk op, dat het de wens van de Koning is dat bij zijn aan komst te Rotterdam geen enkele manifestatie wordt gehouden. In de nacht van Donderdag op Vrijdag heeft de Britse Royai Air Force boven Londen voor het eerst sedert het einde van de oor log luchtmanoeuvres in Groot- Brittannië gehouden. Golven van „vliegende forten" koersten op denkbeeldige bombardementsdoe len af terwijl jagers hen tracht-en te onderscheppen. 1 Dat het met de verkeerswegen in ons gewest nog lang niet is, wat het zal moeten worden, is wel een feit, dat door niemand zal worden tegengesproken. Meerdere hoofdwegen om slechts tnkelë van de ergste gevallen te noemen: Philippine—Isabellesluis, Axel- Kijkuit en Uzöndijke- Oostburg, zijn uitgesproken slecht, terwijl een lijst van de in slechte staat verkerende mindere belangrijke wegen een halve pagina van ons blad zou vullen! Iedere lezer kent in eigen omgeving: hiervan voor beelden genoeg! Herstel of vernieuwing van vele van deze wegen wordt ten zeerste bemoeilijkt of zelfs oiv mogelrjk gemaakt door de weini ge medewerking van onderhouds plichtigen, zodra door bemidde ling van de provincie plannen ter verbetering worden voorgesteld. In vele gevallen speelt dan de werkelijke of vermeende slechte finantiële toestand van een polder of waterschap de grootste rol en komt er van verbetering niets, omdat deze een bijdrage weigeren. Gelukkig zijn er echter ook gun stiger gevallen te signaleren en zijn er ook polders, die wèl bereid en in staat zijn bij te dragen in de kosten van vernieuwing of verbetering van een in hun gebied liggende weg en aan dit meer tt is e inzicht hebben wij de alge hele vernieuwing' van de weg Axe'iZaamslag te danken. De kosten hiervan worden voor 65 »/o gedragen door de Provn- cie, terwijl de overige 35% wor- den betaald door de pnderhouds- phchtigen, de Zaamslagpolder en „nte Axei, ieder voor het gedeelte dat op zij.n gebied ligt. Welk een grondige verbetering dit traject heeft ondergaan, kan het beste worden geconstateerd door iemand, die geruime tijd deze weg niet heeft bereden. In- plaa.ts van de smalle met kinder kopjes geplaveide weg ligt hier nu een brede, moderne klinkerweg, die aan de eisen van het moderne verkeer kan voldoen. De breedte van de rijbaan bedraagt 5% me ter, terwijl de afmeting van sloot tot sloot 101/2 meter is. Deze meerdere ruimte is bestemd voor een later aan te leggen vrijliggend rijwielpad, maar dit laatste zal nog wel even op zich laten wach ten. Van Zaamslag tot Ronde Put ten volgt de weg het vroegere tracé, maar vandaar af is dwars door het bouwland heen een nieu we aansluiting naar de Provin ciale weg Terneuzen-Axel gelegd, inplaats van, zoals vroeger, de bochtige dijk tot nabij AxeiTol te volgen, wat ongetwijfeld mede een verbetering is. Wel is o.i. het punt waar de nieuwe weg op de Provinciale weg komt, niet' geheel van gevaar ontbloot! De aansluiting is haaks en beide wegen zijn tamelijk smal! Ondanks dit kleine bezwaar kan echter met genoegen worden ge constateerd, dat, dank zij de vol ledige medewerking van de ge meente Axel en de Zaamslagpol der, Zeeuws-Vlaanderen weer een goede weg rijker is geworden, waardoor Zaamslag een goede verbinding naar het Zuiden heeft gekregen en Axel een betere weg naar perkpolder. den bij de V. N. te Lake Success nieuwe instructies hebben ontvan gen. Het Egyptische blad „Al Zamaan" schrijft, dat indien de -positie van Kawoekji slechter wordt ,,'n Arabisch land zijn gere gelde troepen naar Palestina zal zenden". Volgens een Joodse zegsman heeft de Haganah het kamp Tel Litwinsky, ongeveer 9 km ten oosten van Tel Aviv veroverd en 21 Arabieren gedood. Het Britse leger ïheeft pnkele dagen geleden dit kamp dat vroeger een kamp van de Amerikaanse luchtmacht was, ontruimd Ongeveer 25 50 Joden worden nog steeds vermist na een Arabi sche aanval op een Joods convooi bjj Jeruzalem op Dinsdag, aldus wordt van officiële Joodse zijde vernomen. Naar schatting zijn 40 Joden gedood of levend verbrand bij net begin van de aanval. Zowel de leiders van de Arabi sche als Joodse strijdkrachten melden, dat zij de strijd op de vlakte van Armageddon beheer sen. De Haganah zegt, dat zij 10 Arabische tegenaanvallen op Masjmar Naemak heeft afgesla gen met een verlies aan Arabi sche zijde van 12 doden en 15 ge wonden, waardoor het totaal der Arabische verliezen in de afgelo pen 48 uur op 127 zou zijn gé bracht. Betrouwbare Arabische kringen, die in nauwe betrekking staan tot generaal Ismail Safwat Pasja verklaren, dat hij bij aan komst te Amman, de' hoofdstad van Transjordanië, gezegd heeft telegrafisch de mededeling ont vangen te hebben, dat de Arabie ren de s'tuatie bij Misjmar Hae- mak beheersen en de tegenstan ders zware verliezen hebben toe gebracht. De Joodse strijdkrachten heb ben in een hevig gevecht de eer ste phase van de strijd om het beheer van de hoofdweg Jeruza lemTel Aviv gewonnen. Volgens berichten pit Joodse bron hebben de Joden 10 Arabi sche tegenaanvallen afgeslagen, meer dan 200 Arabieren gedood of gewond en 7 stuks veldgeschut buit gemEiakt. De Joodse strijdkrachten hebben verschillende Arabische dorpen even ten westen van Jeruzalem, waaronder Deir Jassein, heroverd. Donderdagmiddag heeft de Mi nister van Sociale Zakenin de vergaderzaal van zijn departe ment de „gemengde commissie Departement van Sociale Zaken/ Stichting van den Arbeid linzake noodvoorziening kinderbijslag zelf. standigen" geïnstalleerd. Deze commissie is een voortzet ting van de gemengde commissie herziening sociale verzekering, aangevuld met enige deskundigen uit landbouw- en middenstands kringen. Zij staat onder leiding van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken. De Minister releveerde in vogel vlucht de geschiedenis van de kin- derbijslag, zoals deze is geboekt- staafd in de rapporten van de Ho ge Raad van Arbeid en in de Ka merstukken. Hij constateerde, dat de kwestie van de kinderbij slag voor zelfstandigen niet nieuw is, daar deze reeds in 1939 princi pieel aan de orde is geweest. Als Kamerlid heeft spr. destijds reeds verklaard dat kinderbijslag voor zelfstandiger, sociaal rechtvaardig is, evenals de toenmalige Minr'ster Prof. Romme, die de principiële gedachte aanvaardde. Prac tische bezwaren hebben echter toen de invoering belet. De commissie zal deze practische be zwaren thans onder het oog moe ten zien en overwiinnen. Ten slotte hoopte de Minister dat de commissie goed en snel haar taak zal beëindigen. De voor zitter, Mr. Dr. A. A. van Rhijn, deed namens de commissie toe zegging dat zulks nagestreefd zal worden, ondanks de vele moeilijk heden van practische aard, die de commissie nog op haar pad zal ontmoeten. De door de Minister gereleveerde raporten vormen voor de commissie een basis; de thans vrijwel algemeen aanvaarde mening, dat een goede loonrege ling rekening moet houden met behoefte en prestatie is een rug gesteun. Daarom aanvaardt de commissie met optimisme haar zware taak. Widjojo bracht. Later werd deze vergadering voortgezet met een aantal voor aanstaande Indonesiërs van de verschillende negara's en andere delen van de federatie VEin Indo nesië. Algemeen werden de tot dusverre van officiële Republi keinse zijde gepubliceerde reacties op en verontschuldigingen voor het Djogjase incident naar vorm en inhoud onbevredigend geacht Men miste daarin de ruiterlijke afkeuring van het gebeuren. een verontschuldiging t.a.v. de be ledigde delegatieleden en een overtuiging, dat de verantwoor delijke personen zullen worden gecorrigeerd. Bovendien viel het op dat be paalde Djogjase radiocommenta ren, wel verre van hun afkeuren over het gebeuren uit te spreken, met alleen trachtten dit goed te praten, doch daaraan nog nieuwe grieven en vijandige opmerkingen toevoegden, die voor alle betrok ken partijen en voor de vredelie vende Indonesiërs kwetsend zijn. Daar bovendien de algemene indruk was, dat men hier niet te maken had met spontane volks- reacties, was men van oordeel, dat de juiste atmosfeer voor de in gang zijnde besprekingen door deze daad van de Republikeinse propaganda wordt vertroebeld en dat vruchtbare arbeid onder die omstandigheden niet te verwach ten is, afgezien van het feit, dat het incident zelf riet op bevredi gende wijze is opgelost. De nadere instructies voor de delegaties van het Koninkrijk zui len op de kortst mogelijke ter mijn worden vastgesteld". Verraad en moord ten laste gelegd. Gistermorgen is de Rotterdam se Kamer van het Bijzonder Ge rechtshof te 's Gravenhage be gonnen met de openbare behan deling van de zaak tegen A. v. d. Waals, de thans 45-jarige ex- spion van de S.D., die als ver trouwensman van de Duitse con- tra-spionnagedienst een bijzonder grote activiteit aan de dag heeft gelegd, waarvan talrijke 'llegaie groepen de dupe zijn geworden* De behandeling van deze zaak zal, mede doordat vele tientallen getuigen moeten worden gehoord, minstens vijf dagen in beslag nemen. In het kort samengevat, komt de ten laste legging hierop neer, dat verd., onder verschillende na men zich uitg'evende als agent van onze regering te Londen of als illegaal werker, in onder grondse organisaties doordrong, om vervolgens zijn gegevens aan de Duitsers te verstrekken, o.a. aan de chef van de Duitse contra- spionnage J. Schreieder en voorts, dat verd. deelnam aan arrestaties door de Duitsers, zelfstandig ar resteerde of slachtoffers in een val lokte, welke hij tevoren met de S.D. opstelde. In de dagvaar ding worden 83 personen ge noemd, welke als slachtoffers van verd. worden beschouwd van wie er 42 niet meer in leven zijn. Wat deze verradersactivitëit be treft, bevat het omvangrijke dos sier van deze zaak nog veel meer gevallen, dan in de dagvaardt ng ten laste worden gelegd. Behalve van het blootstellen van een groot aantal illegale werkers aan ver volging' en vrijheidsberoving door de vrjand, wordt v. d. Waals daar in ook nog beschuldigd van het met rutig overleg, althans opzet telijk doden van J. Ma v. d. Meer op 16 Maart 1945 onder de ge meente Tienhoven, teneinde zich in de vervolge als v. d. Meer te kunnen voordoen, hopende zich al dus aan de gerechtighe'd na de bevrijding te kunnen onttrekken. Naar aanleiding van het thans aon de gang zijnde proces tegen Krupp Senior heeft een corres pondent van Reuter een bezoek gebracht aan de echtgenote van Krupp Senior, Bertha, naar wie het monsterkanon „Dikke Ber tha" in de eerste wereldoorlog werd genoemd. Bertha verklaar de ervan overtuigd te zijn, dat haar man en zoon niet schuldig verklaard zouden worden. Bertha woont nu met de verlamde 75- jarige Gustav Krupp von Bohle.n und Halbach, en enkele dienst boden in een huisje met 8 kamers op 't grondgebied van hun vroe gere 17e-eeuws kasteel Bluehn- bach. Eens bezaten zij vele huizen in Berlijn, Esisen en Oostenrijk, em organiseerde de oude Gustav een „Adolf-Hitlerfonds" met een handgift van zes millioen dollar mark. Thans klaagt Bertha over de dure melk en boter. Daar alle familiejuwelen door het militair bestuur bewaard wor den zijn de Krupps thans afhan kelijk van voedselpakketten uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het kasteel Bluehnbach is lil gebruik als rustoord door Amerikaanse officieren. 503DE STAATSLOTERIJ. 5e klasse 17e lijst. 1000 met premie van 30.000 op nr. 4641 ƒ400 nr. 17476 200 16602 100 13310 13449 17437 80 met premie van 3000 op nr. 9668

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1