De besprekingen inlndonesië Vliegtuigongeluk op vliegveld Shannon vraagt bijna twee milliard dollar! uxg VRIJDAG 16 APRIL 1948. Communiqué Nederlands-Indische regering Mutaties bij Belgische regering? De toestand in Oostenrijk De toestand te Bogota Proteststaking Noord-ltalië in WEST-DUITSLAND Het meel voor ons brood Pan-Amerik. conferentie Grote veldslag bij Haifa? Wapenen uit Tsjecho Slowakije naar Palestina? Terugkomst van Prins en Prinses De aankomst van Koning Leopold te Rotterdam Stakingen te Parijs Zware ontploffing te Rio uoj I na«j <1 f Franker!ng by Abonnement: Terneuzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door bet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Droog weer. Na koude ochtend met plaat selijk nevel of mist, droog en overwegend zonnig weer met iets hogere temperaturen dan gisteren. DE VRIJE ZEEUW 4de Jaargang No. 783. Verschynfe dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaaL Advertentieprijs: per mm 10 ct., mininuut* per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Een communiqué van de Nederlands-Ondische Regerin°- van bis teren zegt het volgende: B Vermoed wordt, dat de telegrammen, die door de Regering vanuit Batavia aan de Nederlandse delegatie worden gezonden, ■iet of niet tijdig aan de delegatie worden doorgegeven. In verband hiermede wordt thans getracht aan de delegatie te Djogja mede te helen, dat een der leden te Batavia wordt verwacht om mondeling •verleg omtrent de situatie te geven." Gisterochtend is Raden Abdoel Kadar uit Djogja te Batavia aan gekomen. Hij. reisde met het eer ste van de K.L.M. gecharterde vliegtuig, dat dagelijks de verbin ding met Djogja gedurende de besprekingen in de Republikeinse hoofdstad zal onderhouden. Hij wenste geen verklaringen aan de pern af te leggen, voordat hrj met Dr. Van Mook had gesproken. Met het toestel reisde tevens een Republikeins verbindingsofficier mee. Inmiddels meldde de cor respondent van Aneta te Djogja, dat Mr. Van Vredenburch een vér der oponthoud van telegrammen der Nederlandse delegatie of Ne derlandse pers mede aanleiding zou zijn voor beëindiging van de besprekingen te Djogja. De ad viseur der Republikeinse delega tie Pringigodlgdo erkende het aanhouden der telegrammen, waarbij een Nederlands woord voerder o.m. aantoonde, dat de telegrammen, die ter inlichting waren verzonden aan Dr. Van Mook en Mr. Van Vredenburch (toen deze nog in Batavia was), 24 uur werden aangehouden, ter wijl het telegram van Aneta 18 uur werd aangehouden. De. Nederlandse delegatie heeft bij de commissie voor goede diensten geprotesteerd, dat bij het station te Djogja nog een poster hangt, waarop een Nederlandse soldaat staat afgébeeld, die een Indonesisch burger neerschiet. Dit wordt niet in overeensiemmin>.* geacht met het bij het bestand overeengekomene inzake ophit sende propaganda. De correspondent van Aneta meldt voorts, dat de Sultan van Djogja in een radiorede een krachtig beroep op de bevolking deed om te zorgen, dat incidenten ala bij aankomst van de Neder landse delegatietrein niet worden herhaald. Hierin wordt ver klaard, dat het incident zeer be treurd werd en dat het werd toe geschreven aan personen, qie op zettelijk de naam van de Repu bliek in de ogen der wereld af breuk willen doen. Deze rede werd niet door de Sultan van Djog ja persoonlijk gehouden, doch de omroeper las deze als bekendma king van de militaire gouverneur van de Republikeinse hoofdstad (de Sultan) voor. Zij werd voor afgegaan door commentaar over het bericht betreffende de weige ring van Koesoema Atmadja om als kabinetsformateur in de Pa- De laatste dagen doen in Bel gië allerlei geruchten de ronde over een mogelijke wijziging in de regeringssamen#telli.ng. In de Katholieke Volkspartij wordt critiek uitgebracht op en kele Katholieke en -Socialistische Ministers, die niet voor hun taak berekend zouden zijn. Terwijl van Socialistische zijde deze aangelegenheid aangeroerd ia in een artikel in de ..Peuple" van de hand van de voorzitter van de Socialistische partij, Buset. Deze geeft hierovei als zijn me ning te kennen dat de heer Du- vieusart, de hujdige Katholieke Minister van Economische Zaken overgeplaatst dient te worden naar Binnenlandse Zaken, terwijl ■n zijn plaats de heer Anseele, vice-voorzitter van de Socialisti sche partij benoemd zou dienen'te worden. „Het Laatste Nieuws" merkt» in dit verband op dat het voor stel van de heer Buset louter door partrjoverwegdngen wordt in gegeven. Met de heer Anseele toch die een bekend voorstander is van verdoorgevoerde nationa lisatie in het Belgische bedrijfs leven, zou het de socialisten heel wat gemakkelijker vallen de structuurhervormingen in te voe ren. Het bad is van oordeel, dat een dergelijke wijziging' het even wicht in de huidige regerings coalitie zou verbreken hetgeen „bij de internationale ontwikke ling van het ogenblik grote ge varen inhoudt". soeroean op te treden. De com mentator vergeleek/ zijn houding met die van andere Indonesiërs, die „door slaafse onderworpenheid zichzelf en hun nageslacht bezoe delen". Indonesiërs uit de kring van de delegatie van het Koninkrijk ver klaarden naar aanleiding van het bovenstaande, dat qe woorden van de commentator kennelijk waren bedoeld als vergoeilijking voor bet optreden van de bevolking van Djogja jegens de Indonesiërs in de Nederlandse delegatie. Zij zei den hierdoor zeer pijnlijk getrof fen te zijn. Volledige tekst van ae bekend making van de militaire gou verneur van Djogja. Radio Djogja riep 14 April de volgende bekendmaking va.n de militaire gouverneur van Djogja (Sultan van Djogja) om: „le. Bij aankomst van de com missie voor goede diensten, de Nederlandse en de Indonesische delegaties op 12 April 1948 op het station Toegoe, was daar een volksmenigte ter begroeting aan wezig. Onder die menigte bevon den zich echter elementen, die erin slaagden het volk op te hit sen, tot het doen plaats vinden van incidenten, welke Indonesië in het buitenland een slechte naam kunnen bezorgen. Ik betreur ten zeerste, dat de incidenten hebben plaats-gevonden en verzoek het gehele volk er zorg voor te dra gen, dat een dergelijk gebeuren niet meer zal plaats grijpen. 2. Naar aanleiding1 van het bovenvermelde gebeuren heeft Roem, voorzitter van de Indone sische delegatie uit naam van de Republikeinse regering veront schuldigingen aangeboden aan de Nederlandse delegatie en mede verklaard, dat door de Republi keinse regering bereids maat regelen zijn getroffen om herha ling van het voorgevallene te voorkomen. Toen deze werd af gelegd, waren Pringgodigo en ik aanwezig. Laten wij elkander niet over en weer verantwoordelijk stellen voor het feit, dat het gebeurde niet voorkomen kon worden. Wij die nen allen te erkennen, dat derge lijke incidenten voorkomen moe ten worden, willen wij onze naam van onze staat tegenover de com missie voor goede diensten, als vertegenwoordiger van de Veilig heidsraad hoog houden. In verhand met het gebeurde, heb ik de nodige maatregelen getroffen om herhaling daarvan te voorkomen. Aan. leden van de staatspolitie heb ik g'elast hun plichten naar behoren te vervul len. -Hierbij verwacht ik van het gehele volk de volle steun". In gezaghebbende kringen der Westelijke mogendheden te We nen is men bezorgd, dat. de Sow- jet autoriteiten door haar jongste reisbeperkingen vo'or militair per soneel trachten ,,de weg te berei den voor een communistische staatsgreep". Volgens dezë* personen zouden de -Sowjets een ring om Wenen leggen, welke bestemd zou zijn om de bewegingen van Geallieerd militair personeel te belemmeren. Men meent te weten, dat dé*Sow- jet opperbevelhebber, Generaal Wladimir Koerassof.' de Geallieer de Bestuursraad Vrijdag zal vra gen te besluiten, dat militair per soneel der bezettingsmogendheden de Oostenrijkse politie niet zal bijstaan, wanneer deze in geval van nood wordt opgeroepen. Reeds zouden de Sowjet autori teiten een Geallieerde mogend heid hebben verzocht, dat troepen bewegingen naar Wenen eerst zul len worden gemeld aan het fjow- jet hoofdkwartier. Men vreest vooral, dat ,,de tweeduizend man sterke en volledig bewapende en mobiele „fabriekswathten", die in de Sowjetzöne uit de communis ten worden gerecruteerd, de weg vrij zullen vinden voor een .com munistische staatsgreep of ern stige ongeregeldheden te Wenen." Gisterenmorgen te half drie is een Constellation van de Pan- American-Airways, de „Empress of the Skies", hij het landen op het vliegveld Shannon in Ierland verongelukt. Het toestel brandde geheel uit en dertig van de één- en-dertig inzittenden zijn om het leven gekomen. De slachtoffers zijn vier yrou- welijke en zeventien mannelijke passagiers, een bemanning van negen koppen en een stewardess. Het vliegtuig was op een tocht rond de wereld. Het kwam uit Karatsji via Londen met bestem ming voor New York. Het toestel schijnt' vlak voor de landing een obstakel geraakt te hebben en onmiddellijk in brand te zijn gevlogen. Het kwam neer op een afstand van 250 meter van het einde der landingshaan. Volgens een lid van het vlieg- veldpersoneel kwam er omstreeks het tijdstip van het.ongeluk mist opzetten doch was het zicht nog goed. De enige overlevende is de Amerikaan Mark Worst. Ziin echtgenote stond op het vlieg veld op hem te wachten en zag het ongeluk gebeuren. Zij snelde met het vliegveldpersoneel naar de plaats des onheils, welke ver licht werd door het brandend Tengevolge van de revolutie, is de Nederlandse legatie te Bogota geheel verwoest en zijn alle offi ciële documenten verloren gegaan. De beide bureaux van Philips zijn geplunderd. De handel ligt lam. Geen enkele Nederlander is per soonlijk iets overkomen. De totale schade wordt geraamd op vijfhon derd millioen pesos. Ongeveer vijfhonderd personen zijn gedood en duizenden gewond. De orde wordt gaandeweg' hersteld. vliegtuigwrak, om mogelijk hulp te bieden, doch kreeg te horen, dat er geen overlevenden waren. Enkele minuten later echter kwam men haar vertellen, dat haar echtgenoot alleen het er levend had afgebracht. Mark Worst, een voormalig Lockheed-vertegenwoordiger op het vliegveld Shannon, bleek slechts enkele lichte brandwondfen opgelopen te hebben. Hij vertelde, dat hij, toen de machine, reeds brandend, neerstreek om te lan den, plotseling vlak voor zijn voe ten een- opening in de vloer zag, zijn veiligheidsgordel losmaakte en door het gat naar huiten sprong. De Constellations zijn viermoto: rige machines, wegende dertig a veertig ton en kostende' ongeveer een millioen dollar per stuk. In Juli 1946 werd order gegeven alle Constellations enige tijd aan de grond te houden voor het aan brengen van nodig gebleken wij zigingen. De plaatselijke arbeidskamer in de provincie Mantua, in Noord- ltalië heeft gisteren een algemene staking uitgeroepen na de arres tatie van de communistische bur gemeester van Serravalle, in wiens huis een machinegeweer, drie Duitse geweren, twee pistolen en 600 banden ammunitie waren aan getroffen. Gisteren zijn politie- versterkingen naar de provincie gezonden, nadat zich ongeregeld heden hebben voorgedaan en com munisten en vakverenigingslei ders de streek rondgingen om de bevolk'ng aan te zetten de burge meester te bevrijden. Bij een de monstratie voor het politiebureau werden twee politiemannen en drie andere personen gewond. Duitsiand heeft de Westelijke mogendheden om een bijdrage van 1.960.000.000 dollar verzocht voor hulp aan de bizó'ne in het kader van het Europees herstelplan. Dit is ruim 30 procent van het door het Amerikaanse congres voor de zestien landen toegewezen be drag ad 5,3 milliard dollar. Generaal Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur, heeft na besprekingen met de Generaals Robertson en Koenig verklaard, dat zij „dezelfde opvattingen en dezelfde politiek" ten aanzien van de steunverlening aan West- Duitsland zijn toegedaan. Het Duitse verzoek om hulp. voor de bizöne is .vergezeld van een specificatie, aan de militaire gouverneurs van Engeland en Amerika gedaan. Naar verluidt hebben de Duitsers er op aange- .drongen voor voedsel, zaden en meststoffen 30 millioen dollar meer beschikbaar te stellen dan het eerder aangevraagde bedrag van 950 millioen zuks met het oog op de prijsstijgingen. Generaal Clay deelde de ver tegenwoordigers van de pers Zeer geleidelijk heeft zich de laatste maanden een niet onaan zienlijke verbetering voltrokken in de samenstelling van ons broodbloem-r Thans is door ver mindering van het maisper ren tage de melange voor de komende periode, welke 18 April a.s. in gaat, vastgesteld op 92 pet. tarwe/rogge (uitmaling 85«net) en 8 pet maisbloem. De tarwe/ rogge-melange zal voor 75 pet uit tarwe en voor 25 pet. uit rqgge bestaan. Daar het hotel, waar de Pan- Amerikaanse conferentie aanvan kelijk gehouden werd, tijdens de ongeregeldheden zwaar bescha digd is geworden, zijn de afge vaardigden thans bijeengekomen in een schoolgebouw in een der voorsteden van Bogota. Dit schoolgebouw werd tijdens de bijeenkomst streng bewaakt. In het klaslokaal had men de lage lessenaartjes hoefijzervormig aan elkaar geplaatst. Er was een honderdtal perso nen bijeen, die door het raam bui ten de schildwachten af en aar. konden zien lopen. Men heeft de indruk, dat het merendeel der af gevaardigden de werkzaamheden zoveel mogelijk wenst te hespoc digen, omdat het niet wel doen lijk is nog lang voort te werken in de huidige sfeer, terwijl nog steeds jacht gemaakt wordt op opstandelingen. Volgens Donderdagnacht door de politieke commissie van de Arabische liga ontvangen berich ten zou ten Zuiden van Haifa een grote veldslag aan de gang zijn bh' de Joodse kolonie Misjmar Emek, waar twaalfduizend man van de Haganah de troepen van het Arabische bevrijdingsleger omsingeld zouden hebben, die een aanval op de nederzetting hadden gedaan. Faoezi et Rawoedsji zpu persoonlijk de Arabische troepen commanderen. Generaal Ismail Sawfat Pasja, inspecteur-generaal van het Ara bische bevrijdingsleger, is Donder dag per speciaal vliegtuig uit Cairo vertrokken, op order van de politieke cpmmissie van de Ara bische liga, om de tweeduizend man Arabische troepen te ontzet ten, aldus meldt Reuter nadei. mede, dat hij nog geen gelegen heid had gehad het Duitse voor stel te bestuderen. Opneming van de Franse zóne in het plan Mars hall was reeds goedgekeurd, doch het bedrag dat daarmede gemoeid is, was nog niet vastgesteld. De toekomst der drie Weste lijke zóines was niet besproken, maar het was „heel goed moge lijk", dat de drie g'ouverneurs nogmaals over dit onderwerp van gedachten zouden wisselen vóór de 'deze maand te Londen te hou den conferentie over Duitsland. Wel waren de besprekingen te Berlijn „van nut geweest voor de fusie der drie zónes". In commentaar op een persbe richt, volgens hetwelk Woensdag vijf ton aan wapenen door een uit Tsjecho-Slowakije komend vlieg tuig aan de Haganah zou zijn af geleverd, heeft een woordvoeder van de Britse regering verklaard, dat de regering reeds enige triJ er van op de hoogte Is, dat partijen wapenen, onder toezicht van -de politie in Tsjecho-Slowak je in vliegtuigen geladen, naar Jood se nederzettingen in Palestina worden gevlogen. H. K. H. Prinses Juliana wordt met de Prinsesjes Vrijdagmiddag van haar verblijf in Zwitserland terugverwacht op het vliegveld Soesterberg. Prins Bernhard ar riveert aanstaande Zaterdag on Schiphol. De Prins en Prinses zijn voor nemens Dinsdag a.s. te Utrecht de ere-promotie van mevr. Roose velt bij te wonen. Bij deze promotie zullen ook verscheidene leden van het Kabi net tegenwoordig zijn. Belgische demonstratie. Wanneer Koning Leopold aan staande Zondag met de „Eem- dijk" te Rotterdam zal aankomen, zullen duizenden Koningsgezinde Belgen aanwezig zijn om hun vorst te begroeten. In nagenoeg alle Belgische dagbladen staan oproepen aan eigenaars van auto bussen, hun materiaal ter be schikking1 te stellen voor het ver- vber. Naai verluidt zullen ook vele particuliere auto's naar Rotter dam vertrekken, terwijl aangeno men wordt dat het merendeel der Belgen, die de voetbalwedstrijd NederlandBelgië bijwonen, zich bij de demonstratie zal aansluiten. De meeste arbeiders van de Peugeot-autofabrieken hebben zich aangesloten bij de stakings beweging, welke in het bfegin van deze week in de genationaliseer de Renault-aufcofabrieken begon. Van de laatste fabrieken zijn 750 arbeiders in staking. Het algemeen vakverbond, waarin de communisten de lei ding hebben, voert thans een cam pagne voor een loonsverhoging van 20 De regering wil geen verdere loons wijzigingen in overweging nemen vóór de komende oogst. Het vakverbond van de voor naamste Barijse vakverenigingen, dat er aanspraak op maakt^één millioen leden te tellen, heeft -ip- structies uitgegeven aan al haar leden om eind April nieuwe loon eisen in te dienen. Men vreest, dat bij een zware ontploffing in een munitie-opslag- plaats van het leger aan de rand van Rio de Janeiro ruim honderd doden en gewonden zijn. De opslagplaat# werd geheel verwoest. Nader wordt gemeld, dat het aantal doden 40 bedraagt terwijl er 200 gewonden zijn. De ontplof fingen, die in de middag begon nen, duurden tot laat in de avond voort. Van niet-officiëlg zijde ver klaart men, dat er sabotage in het spel is.. VERZENDING VAN ZEEPOST. Naar Ned. Oost-Indië kan zee post worden verzonden met het m.s. „Oranje", dat 19 April a.s., en met het m.s. „Astynay'. dat 20 April a.s. vertrekt. Naar Curagao en de overige Overzeese Gebiedsdelen in de West vertrekken 20 April a-s. het s.s. „Breda" en 4 Mei het s.s. „Stuy- vesant", die beiden zeepost mee nemen. Eveneens op 4 Mei ver trekt het s.s. „Helena" met zee post mfet zeepost naar Oranje stad (Aruba.) Het verdient aanbevelnig de correspondentie twee dagen te vo ren ter post te bezorgen. ifjq 31 I 9lU i Z •IT HIJ qox ji L jn K' 9 UZ 51 tl Hl mal raoql ,3Lj 3>l Utf UBfl ■J3 0A\ 335fl INI

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1