Commissie tot indienen voorstellen REVOLUTIE een Communistisch complot? VLIEGTUIG IN ZEE GESTORT DE HAVEN VAN ANTWERPEN WOENSDAG 14 APRIL 1948. H.M. de Koningin 15 April naar 't Loo Optreden tegen Communis ten in Chili Delegatietrein opgehouden 0e komende Italiaanse verkiezingen DE TOESTAND IN COLUMBIA VEILIGHEIDSRAAD Rede van Stalin Eerste lading tarwe der Marshall-hulp naar Nederland onderweg MARSHALL beschuldigt Communisten; Communistisch plan voor Italië De strijd in Palestina Frankering by Abonnement: Ternenzen. WEERSVERW ACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. WESTELIJKE WIND In het Zuiden van 't land: wat meer bewolking en wat kouder dan gisteren. Droog weer. Zw. tot matige wind uit Westelijke richtingen. DE VRIJE ZEEUW 4de Jaargang No- 781- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Advertentieprijs per mm 10 pt.minimum per advertentie 1,56. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.ieder» regel meer 12 cent. Ver» melding: Brieven ondar nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Be secretarie van H. M. de Ko ningin deelt mede. dat H. M. 'de Koamgin voornemens is 15 April as. naar Het Lbo te vertrekken voor Haar zomerverblijf. De Chileense regering heeft aangekondigd, dat met groter kracht zal worden opgetreden tegen hen, die gehoorzamen aan de misdadige orders van een ver- verwijderde vreemde mogend heid." De regering verklaarde, dat een aantal onlangs gearres teerde communisten zich bezig had gehouden met het distri buéren van „plannen" aan com munistische centra. Men sprak van het „Meidag-plan" en het „harfstplan". Dit tweede plan was opgesteld volgens „door de Kominform te Belgrado in October 1947 geno men besluiten". Volgens dit.plan zouden de Chileense communisten een. „beslissende aanval" onder nemen tegen het fdscistisch re giem". wil gelegenheid scheppen om door minnelijk overleg te komen tot een regeling, op basis waarvan tot liquidatie van het instituut particuliere landerijen kan worden overgegaan. INZAKE LIQUIDATIE INSTITUUT PARTICULIERE LANDERIJEN INGESTELD. •Bjj besluit van de L,t.-Gouver neur-Generaal is te Batavia een commissie van twaalf leden inge steld die tot taak heeft voorstel len in te dienen tot liquidatie van het instituut der particuliere landerijen op Java. Voorzitter is Mr. H. W. J So- nius, adviseur voor Algemene Za ken van het departement van Binnenlandse Zaken, leden zijn o.a. Raden A. A. Hilman Djaja- diningrat, recomba voor West- Java en Mr. J. G. Krijger, voor zitter van de particuliere lande- Ui®* vereniging. Het secretariaat staat onder leiding van het plv. lid C. M. Dieudonne, assistent resident ter beschikking. Naar aanleiding hiervan is van officiële zijde het volgende mede gedeeld: De liquidatie van par ticuliere landerijen in West-Java, welke reeds lang voor de oorlog werd ingezet, doch niet geheel tot een bevredigende oplossing was gehracht, vraagt thans een spoe dige en ingrijpende beslissing. De beginselen van democratie erf zelfbeschikking zijn ten enenmale onverenigbaar met de handhaving va* het grootgrondbezit in den lande, dat gekenmerkt wordt door ee* te sterke positie van de land eigenaar ten opzichte van de eco nomisch en sociaal zoveel zwak kere bevolking. Het ligt uitdruk kelijk in de bedoeling der regering' het Instituut der particuliere lan derijen op korte termijn op te heffen. De ingestelde commissie Optimistische verwachtingen. Mohammed Roem, voorzitter van de Republikeinse delegatie, heeft in een officiële verklaring zijn' leedwezen uitgedrukt over het feit, dat „de delegatietrein", die Maandagavond uit Batavia te Djogja arriveerde, een uur lang aan de demarcatielijn door Republikeinse militaire politie is opgehouden voor het onderzoeken van de bagage der persvertegen woordigers, in het bijzonder van de Chinezen. Roem verklaarde, dat de delegatieleden diplomatiek immuniteit genieten en omdat de journalisten de gasten zijn van de delegaties, hadden zij dezelfde immuniteit moeten genieten. Hij betreurde het, dat hierin niet voorzien was. Volgens Antara verklaarden de voorzitters der delegaties en de voorzitter van de week van de commissie van goede diepsten, de heer Herremans, dat zij optimis tisch waren ten aanzien van de komende voortzetting der onder handelingen. De heer Herre mans verklaarde volgens Antara, dat beide partijen naar Djogja gingen met het doel_ overeenstem ming te bereiken. Hij hoopte, dat vele problemen terstond zouden kunnen worden opgelost, omdat te Djogja de Republiek gelegen heid heeft direct contact op te nemen met de Republikeinse regering. Te Perrasini op Sicilië hebben 500 communisten hun lidmaat schap van de plaatselijke vakver enigingen opgezegd en zich bij anti-communistische partijen aan gesloten. Dit is de derde derge lijke massale afscheiding, in de laatste dagen op Sicilië voorge komen. Te Reggio di Calabria zou een communistisch complot ontdekt zijn, dat verbindingen had met Oostenrijk en Joego-Slavië. Van de 132.000 Romeinen, die bij d? gemeenteraadsverkiezingen in October 1947 geen stembiljet ten ontvangen hebben, hebben thans reeds meer dan 100.000 na vraag gedaan. Williaiji Hardcastle, Reuters speciale correspondent, seint uit Bogota, dat hoge functionnaris- sen van je Amerikaanse delegatie ter Pan-Amerikaanse conferentie ervan overtuigd zijn, dat de revo lutie in Bogota een communis tisch complot is. Zij menen, dat de bedoeling er van was, de con ferentie te doen mislukken, Mar shali's prestige te schaden en mis schien zijn leven in gevaar te brengen. Ook zou het in de be doeling gelegen hebben een Pan- Amerikaanse actie tegen het com munisme te verijdelen. Zij beves tigen de berichten van de Cölum- biaanse regering, dat 2 Sowjet- Rjussen en 13 andere buitenland se communistische agenten zijn gedood of gevangen genomen. Het lijkt waarschijnlijk, dat het Amerikaanse vasteland het com munisme zal veroordelen, nu Ra dio Bogota heeft bekend gemaakt, dat de Pan-Amerikaanse confe rentie in die stad zal worden voortgezet, aldus Hardcastle. De Amerikanen nemen hierbij het initiatief en willen de wereld tanen, dat de Pan-Amerikaanse eenheid zal zegevieren door in de eerste plaats het nieuwe inter- Amerikaanse „organische pact," het yoornaamste doel van de con- Chili heeft de Veiligheidsraad officieel verzocht een sub-commis sie samen te stellen voor een voor lopig onderzoek en bestudering van de bewijzen van de Chileense beschuldiging, dat de Sowjet-Unie zich gemengd heeft in de binnen landse aangelegenheden van Tsje- cko-Slowakije. Santaeruz (Chili), diende een desbetreffende resolu tie in. Andrei Gromyko (Sowjet- U*ie), noemde de Chileense aan klacht een „lasterlijk document" en verklaarde, dat de Sowjet-Unie niets te maken had met wat in Tsjecho-Slowak ije had plaats ge vonden. De aanwezigheid van Zo_ rin, de Russische plaatsvervan gende Minister van Buitenlandse Zaken, in Praag ten tijde van de politieke ommekeer hield verhand met handelsbesprekingen en niets anders. Gromyko ontkende verder, dat de Sowjet-Unie haar verdrag met Tajecho-S 1 o waldj e zou hebben ge schonden. Hij bestreed het voor stel tot het instellen van een on derzoek op 'grondvan artikel 34 va* het handvest, dat slechts be trekking had op internationale kwesties. De getuigen, die Chili wilde oproepen zouden „politieke schurken" zijn. In ieder land zou men altijd duizenden personen kunnen vinden, die wilden getui gen tegen hun regering, aldus Gromyko. Radio Moskou heeft Maandag avond voor het eerst de rede uit gezonden, die generalissimus Sta lin op 8 April j.l. bij een diner ter gelegenheid van d'e ondertekening van het FinsSowjet-Russische verdrag heeft uitgesproken. Stalin verklaarde, dat de mees te politici van de grote mogend heden „uit de hoogte" deden, tegenover de kleine naties. De Sowjet-Unie beschouwde het ver drag met Finland als een pact tussen gelijken. „Dit verdrag be tekent een keerpunt in de betrek kingen tussen onze landen", zo zei Stalin. Gedurende 150 jaar was er wederzijds wantrouwen tussen beide landen. Het wantrou wen kan niet ineens worden weg genomen. Het Sowjet-Volk is van mening, dat elke natie, groot of klein, haar eigen bijzondere kwa liteiten, haar eigen karakteristie ke eigenschappen heeft, welke geen ander volk bezit. Deze bij zondere kwaliteiten vormen de bijdrage, die elk volk levert voor de „gemeenschappelijke schatka mer der wereldcultuur", waardooK deze verrijkt en aangevuld wordt.' In deze zin verkeren alle volken in dezelfde positie en is elk volk de gelijke van elk ander volk, al dus Stalin. ferentie, te voltooien en in de tweede plaats een in buitenge woon krasse bewoordingen ver vatte resolutie aan te nemen/ die het communisme door het gehele westelijke halfrond veroordeelt en ieder der 21 republieken plechtig laat beloven maatregelen te nemen om het uit'te roeien. In het centrum van Bogota wordt no? sporadisch geschoten. Het zakenleven staat nog stil. Het leger neemt geleidelijk het gezag in handen. Vioedsel is schaars, doch de toestand is niet ernstig. De voedselvoorziening van de Amerikaanse en Venezolaanse de legaties wordt per vliegtuig ver zorgd. De Oolumbiaanse regering heeft beloofd de volledige veilig heid en verzorging van alle dele gaties te zullen verzekeren. Om de voedselpositie voor de delega ties te verbeteren worden jongere leden van het personeel der dele gaties per vliegtuig naar Pana ma gebracht. De eerste krant, die sinds de opstand verschenen is, „El Tiem- po" vermeld in een kop, dat Bo gota half verwoest is. De brand weer is nu in handen van het leger. De meeste lijken zijn van de straten verwijderd. Columbiaanse haven in han den van communisten? Het Amerikaanse Departement van Buitenlandse Zaken heeft van de Amerikaanse vice-consul te Me- dellin (Columbia) bericht ontvan gen, dat volgens 'n onbevestigde mededeling Puerto Berio, de voor haven van Medellin, verbrand yn in handen van (Je communisten is. Volgens een ander onbevestigd bericht uit Medellin is Maandag te Aracoli een trein met troepen tot ontsporing gebracht en zijn deze troepen thans in gevechten gewikkeld. Ook wordt gemeld, dat een Columibiaans vliegtuig, bestuurd door een Amerikaan, Zaterdag door' communisten on der vuur is genomen en er niet in is geslaagd troepen aan land te zetten. Van de vice-consul te Buenaven tura is door bet Departement be richt ontvangen, dat men daar de toestand meester is. De eerste leverantie in het ka der van de Marshall-hulp aan Ne derland zal bestaan uit een lading van 10.090 long ton tarwe, die met het stoomschip „Prins Wil lem II" vervoerd zal worden. Dinsdag, de eerste dag van de uitvoering van het Plan-Marshall, is men met de lading te Galves ton begonnen. Het schip vertrekt heden.naar Nederland. Om half vier Dinsdagmiddag is een toestel van de Rijkslucht vaartschool nabij het station van Scheveningen-Radio in de Noord zee gestort. Ooggetuigen in Scheveningen hoorden het vliegtuigje boven het radio-station cirkelen. Plotseling sloeg de motor af, maakte het toestel enige ongewone draaien en. stortte in zee. Het kwam op betrekkelijk kor te afstand van de kust terecht. Een reddingboot is uitgevaren. Een kraanwagen van de. politie, die ter assistentie werd uitge stuurd, is in het zand blijven ste ken. Het vliegtuig vloog op een hoogte van ongeveer drie honderd meter langs de kust vanuit de richting Scheveningen. Toen het vliegtuig ter hoogte van de Kwar tellaan was, sloeg de motor af. Men hoorde de motor sputteren en plotseling stortte het loodrecht omlaag. Enige ogenblikken voor het toestel tegen het water sloeg, was het weer in horizontale stand gekomen. Ooggetuigen zagen hoe een vleugel afknapte. Onmiddel lijk daarop zagen zij iemand uit de cockpit kruipen. Deze inzit tende; die thans Leemhuis bleek te zijn, kroop op de staart van het toestel, deed zijn schoenen er: broek uit en sprong in het water.. Eén van de vele mensen, die dit tragische tafereel gadesloegen, begaf zich te water, doch moest spoedig wegens kramp terug keren. Daarop trachtte een drietal Haagse jongens de vlieger een einde tegemoet te zwemmen. Zij slaagden hierin na ongeveer hon derd meter gezwommen te heb ben. Zij trokken de vliet?er, die geen reddingvest aan had, maar op zijn gewatteerde vliegerjekker was blijven drijven, met zich mee naar het strand. Hier bleek, dat hij twee hoofd wonden en nog enige onbeduiden de schrammen had opgelopen. Op de vraag of er nog meer dere vliegers in het toestel waren antwoodde hij: „Ik weet het niet". Daarop zakte hij uitgeput ineen. De G.GiD. heeft hem daarop naar een ziekenhuis overgebracht. Van de zijde van de Rijkslucht vaartschool deelt men ons mede, dat thans definitief vaststaat, dat zich behalve Leemhuis geen an der aan boord van het vliegtuig bevond. De drie moedige redders waren Joop de Leeuw, Gerard Snoek en Bert Beekhuizen, die toen het on geluk gebeurde, juist op het strand aan het zonnebaden waren. Zij hadden alleen een zwem broekje aan en sprongen toen de vlieger ongeveer nog honderd meter van de kust verwijderd was en duidelijk tekenen van uit putting vertoonde, gedrieën in zee. Van de in zee gestorte twee dekker steekt thans niets meer boven het water uit. De reddingsboot „Arthur" van de NJZjHiR.M., die lange tijd heeft rondgekruist, heeft slechts een kussen van 't vliegtuig opge vist. Het vliegtuig was een Teyger- Moth een één-motorig geelge- kleurd sporttoestel, dat plaats biedt aan twéé personen. Als regel wordt deze tweedtk- ker bij de Rijksluchtvaartschool gebruikt dooi een instructeur en een leerling. George Marshall, de Amerikaan se Minister van Buitenlandse Za ken, die zich thans in Bogota be vindt in verband met de Pan- Amerikaanse conferentie, welke door de revolutie is onderbroken, heeft het internationale commu nisme beschuldigd van het inspi reren van de opstand. Marshall' noemde de revolutie poging in Columbia de eerste gro te communistische agitatiepoging op het Westelijk halfrond sedert het einde van de oorlog. Hij ver klaarde, dat de gedelegeerden ter Pan-Amerikaanse conferentie bij een zouden komen voor het nemen van een definitief besluit over het al dan niet voortzetten van de conferentie te Bogota, en zeide te vertrouwen, dat een grote meerderheid voor voortzetting zou stemmen. „Bij alles wat we doen" aldus Marshall, „moeten we er goed aan denken dat dit een wereldaange- 'legenheid is en niet slechts- een zaak van Columbia of Zuid-Ame- rika." Volgens William Hardcastle, Reuters correspondent, zou de kwestie van de Europese territo riale bezittingen op het Weste lijk halfrond, ook wanneer de con ferentie voortgezet zou worden", welhaast zeker thans niet in be handeling genomen worden. Naar de „Gazet van Antwer pen" van gisterenmorgen schrijft, blijkt uit de cijfers over de maand Maart, dat Antwerpen niet lan ger de eerste haven van het vaste land is. Rotterdam neemt thans de eer ste plaats in met een verkeer van 2 millioen registerton, waartegen over Antwerpen staat met 1,6 miillioen registerton. Het blad voegt er aan toe, dat deze toe stand voor de Antwerpse haven deskundigen niet als een verras sing is gekomen. Mien wijt de achteruitgang voor een groot deel aan de deviezenbeperkingen in verschillende landen. De onmid dellijke oorzaak schijnt evenwel te liggen in de verzending van Pool se steenkolen en Zweedse ertsen via Rotterdam. De „Gazet" wijst er tevens op, dat Nederland veel minder goederen kan leveren dan België in het handelsverkeer met andere landen, en zich deswege Volgens het onafhankelijke Ita liaanse blad" „II Tempo" zou er een plan bestaan voor de Sovjet regering van Italië ingeval van een communistische overwinning bi' de aanstaande verkiezingen. Dit plan zou in opdracht van Russisch Minister van Buite.nland- Zorin, plaatsvervangend Sovjet- se Zaken, aan de Italiaanse com munistische partij zijn toegezon den. Het plan zou behelzen: On middellijke sluiting van de gren zen en opschorting van alle ex port en reizen naar het buiten land in de tijd yóór 8 Mei, de datum waarop de nieuwe kamers voor het eerst bijeen moeten ko men. Er zou een volksmilitie ge vormd moeten worden en een militaire alliantie met de Sovjet- Unie en Joego-Slavië gesloten •m'oeten worden. concentreert op het aanbieden van havendiensten. Het blad stelt vervolgens in het licht, dat Ant werpen op de duur toch niet de eerste plaats had kunnen behou den, daar, zodra weer normale toe standen heersen, Rotterdam we derom 15 van de 20 millioen ton uitvoer aan Ruhrkolen en 10 mil lioen ton ertsen te verwerken zal krijgen, zoals dit voor de oorlog het geval was. Hiertegen zal het stukgoederenverkeer van Antwer pen niet op kunnen. Het Antwerp, se biad dringt er tenslotte echter op aan, dat in de toekomrft, bij het sluiten van handelsverdragen de diensten van de haven in de cijfers van het goederenverkeer met meer aandacht behandeld zullen worden. Na een zware strijd van zes uur, waarin een sterke Arabische strijdmacht op de berg Scobus bij Jeruzalem langzaam een Joods convooi vernietigde, hebben En gelse soldaten ingegrepen. Zij redden verschillende Joden uit de brandende wrakstukken en brachten de gewonden naaf het ziekenhuis op de top van de berg, waarheen het convooi op weg was. Minstens 5 Arabieren wer den gedood en 6 gewond door het zware Engelse mitrailleurvuur. In de onmiddellijke omgeving van het convooi telde men 35 meestal brandende, lichamen van Joden, terwijl er nog meer langs de weg lagen. Ambulances van het leger heb ben ongeveer 20 gewonde Jodgn naar het ziekenhuis vervoerd. Men zoekt nog naar een aantal Joden, die getracht zouden heb ben het heuvelland in te vluch ten, toen de Arabieren granaten in de brandende legerwagens van het convooi wierpen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1