Staat van beleg werd afgekondigd „Plan M." in Brits Lagerhuis Vrolijk vooruitzicht! «ncn en prifzcn DINSDAG 13 APRIL 1948. DE TOESTAND IN COLUMBIA Toespraak van Trygve Lie ter herdenking sterfdag Presidwt Roosevelt SCHOENEN-DISTRIBUTIE wordt niet gewijzigd De strijd in Palestina SrdesMoking 3la1ic Varkiezingsredevoeringen De Gasperi en Togliatti Columbia verbreekt betrekkingen met de Sowjet-unie Huwelijken van Engelsen in Palestina TROEPENVERSTERKINGEN in Triëst i X De samenvoeging der Westelijke zones Frankering by Abonnement: Temeuzen. WEERSVERWACirnS ■aadegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. DROOG WEER. Droog en nog vrij zonnig weer met trjdel'ik wat toenemende bewolking. Matige tot zwakke wind tussen N. en O. Ongeveer dezelfde temperatuur als giste. DE VRIJE ZEEUW 4de Jaargang No- 180. Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 wir Rubriek kl. advertenties: ■5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Bl&o 10 cent meer. Verschijnt dagelijks - Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen - Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Volgens berichten, ontvangen door het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft he t Columbiaanse leger het centrum* e» de buitenwijken van Bogota thans geheel bnder conti61e. De coalitie-regering meldt de arrestatie van verscheidene per sonen die hebben deelgeJbmen aan de verovering van t radio-sta tion, van waaruit de revolutie Vrijdag j.l. werd-geproclameerd. De regering gebruikte van Zaterdag af het radiostation voor alle csmmuniqué's aldus deze berichten. De radio der Columbiaanse re gering meldt, dat er zich twee .Russische agenten" bevonden an der een aantal buitenlanders dat sedert het begin van de revolutie werd gearresteerd, aldus de be richten. Ben woordvoerder van de Pan- Amerikaanse Unie te Bogota ver klaarde, dat alle pógingen in het werk zullen worden gesteld om de Pan-Amerikaanse conferentie voort te zetten. Men hoopte, dat het voorgestelde Amerikaanse so lidariteitspact gereed zou komen. Andere problemen, met inbegrip van de koloniale kwestie, zouden waarschijnlijk tot een of andere toekomstige bijeenkomst worden uitgesteld. De gedelegeerden ter Pan-Ame- rikaanse conferentie hebben be sloten de conferentie te doen doorgaan, in Bogota dan wel el ders, Als mogelijke plaatsen voor voortzetting van de conferentie worden genoemd Mexico-City en T.imn, aldus meldt William Hard- castle. (Volgens een bericht uit Pana ma van de correspondent van de New York Times Milton Bracker. die naar Panama is gegaan om van daar uit ongecensureerde be richten te kunnen verzenden, zou de Minister van Buitenlandse Zaken van Peru, generaal Ar mando Revoredo verklaard hebben dat <je bijeenkomst te Bogota de finitief was afgelast.) Ondanks het afkondigen van de staat van beleg heerste Maandag nog steeds wanorde in Bogota. In h'et centrum van de' stad wordt nog door scherpschutters gescho ten. De aangerichte verwoestin gen zijn zo groot, dat jaren nodig zullen zijn om de schade te her stellen, misschien wel tientallen jaren. De bewoners van Bogota hebben hun eigen stad berokkend wat de Duitse luchtmacht bon den heeft aangedaan. Minstens vijfhonderd mensen zouden bij de ongeregeldheden om het leven zi. n gekomen. Volgens de nieuwe Columbiaan se delegatie ter conferentie zou de Ter gelegenheid van de herden king van de sterfdag van Presi dent Roosevelt, drie jaar geleden, heeft Trygve bie dn het huis van de gewezen President in Hyde Park de regeringen der landen van de wereld opgeroepen „een eind te maken aan het oorlogsge- praat en te beginnen harder voor de vrede te werken'-'. Trygve bie zeide niet te geloven, dat een van de regeringen „zo totaal krankzinnig" zou zijn om een nieuwe oorlog te ontketenen. De mensen in Amerika en de Sow jet-Unie zijn bevreesd, even als de mensen in de kleine landen. Het enige wat wij te vrezen heb ben, aldifs Trygve bie, is de vrees zelf Reeds vele maanden is er geen enkele ernstige poging ge daan door een der vijf grote lan den om over de belangrijke ge schilpunten van de vredesverdra gen te onderhandelen. Zulke po gingen moesten onophoudelijk ge daan worden. Ik heb horen beweren, zo ver volgde bie, dat de V. N. stervende zijn. Integendeel, het staat er heel goed mee, behalve als de een of ander grote mogendheid nalaat de organisatie te gebruiken zoals het behoort of. te handelen vol gens het handvest. Dat is de moeilijkheid. Wij zijn President Roosevelt voor de voltooiing der organisatie meer verschuldigd dan wie ook. De keuze lag en ligt nog tussen de V. N. en in 't geheel geen wereld organisatie. De V. N. vormen de enige hoop op het bijeenhouden der wereld in de gevaarlijke pe riode van „vrede-maken", de eni ge hoop op het vermijden van een nieuwe oorlog zonder overwin naar of verslagene, doch slechts met vernieling voor -beide par tijen. gehele opstand door de commu nisten zijn geïnspireerd. William Hardcastle mel(lt ver der, dat het lichaam van Dr. Jorge Gaitan, de linkse liberale leider, met de aanslag op wie Vrijdag j.l. de ongeregeldheden zijn begonnen, thans gebalsemd is en opgebaard ligt, in afwachting van de begrafenis, welke men Donderdag aanstaande zou willen doen plaats hebben. Van regeringszijde is voor dc radio medegedeeld: „de moord op Gaitan staat in verband met het communisme; het onderzoek wordt voortgezet". Milton Bracker seint verder uit Panama, dat de delegatie dec V. S. bij de Pan-Amerikaanse confe rentie zich nog geen oordeel ge vormd heeft over de vraag of de ongeregeldheden door de commu nisten zijn geïnspireerd. Ander zijds echter is de meerderheid dei- waarnemers het er over eens, dat de communisten, ook al zijn de ongeregeldheden niet van het begin af door hen georganiseerd, er zeer zeker munt uit geslagen hebben. De ongelooflijke snelheid waarmede de moordenaar van Gaitan werd gelyncht en zmi lichaam onherkenbaar gemaakt doet de theorie, dat deze moord deel uitmaakte van een welover wogen plan, verre van fantastisch zijn, aldus Bracker, Het valt ech ter te betwijfelen of velen van hen, die op straat de dood vonden, iets begrepen hebben van commu nisme in de politieke zin van het woord. De Indianen, die plunderen gingen, maakten slechts gebruik van de gelegenheid zich materiële dingen te verschaffen. A.F.P. meldt, dat de door de re gering gecontroleerde radio van Bogota heeft medegedeeld, dat in Columbia twee Sowjet-Russische agenten gearresteerd zijn. Volgens de regeringsradio hebben de afgevaardigden ter conferentie besloten hun zittingen te Bogota voert te zetten, zodat het commu nisme niet kan zegevieren over- Columbia en de rest van de volken van het halfrond. Politieke autoriteiten van Zuid- Amerika beweren, dat de opstand in Columbia het gevolg is van een communistisch complot de pan-Amerikaanse conferentie waarop een gecombineerde actie in Amerikaanse landen tegen de communisten werd voorbereid te doen mislukken. De verklaringen via de rege- ringsomroep, dat de situatie ge heel beheerst wordt, zijn niet juist, aldus seint Reuters corres pondent uit Bogota. Wel is waar mag de oppositie niet georgani seerd zijn doch zij is niet ge ëlimineerd. Een Columbiaanse liberale politicus zeide Dit is het heste werkstuk van de com munisten sinds Tsjecho-Slowakije en onze liberale partij is de Masa- ryk van Columbia". Maandagochtend kon men nog rebellen, gewapend met geweer en zwaard, over straat zien gaan. De politiemannen bleken reeds in de eerste uren verraders jegens de regering te zijn geweest. Zij zijn nu mokkend in hun kazerne opgesloten. De correspondent hoorde, toen hij dit bericht in een hotel in het centrum van sluip schutters activiteit opschreef, ge weerschoten, machinegeweer-vuur en tankkanonschoten. Op straat zag hij vrouwen, die voedsel zochtten in de hopen geroofd goed, dat in de goot lag. Volgens Reuter verwacht men, dat in het Britse Lagerhuis een verklaring zal worden afgelegd over het „Plan M", dat, „naar een Amerikaans bericht meldt", een vervalsing zou zijn gebleken, ver vaardigd „door een anti-commu nistische Duitser". (Het Plan M Er hebben berichten gecircu leerd, dat de schoenendistributie zodanig zou worden verscherpt, dat we eens per twee jaar één paar schoen-en zouden krijgen. Van officiële zijde vernemen wij hieromtrent, dat het niet in de bedoeling van de Regering ligi voorlopig enige wijziging in de schoenendistributie te brenge" Joodse strijdkrachten van de Haganah zijn de Arabische stad Ramleh en een aantal Arabische dorpen aan de hoofdweg Tel Aviv- Jeruzalem binnengedrongen, ten einde een poging te doen, de Ara bische druk op de Joodse verbin dingslijnen tussen beide steden te verminderen. Volgens Reuters correspondent te Tel Aviv zijn de aanvallers teruggetrokken nadat zij nasporingen hadden verricht. Gisterenmorgen te 10 uur pre cies is de door het Italiaanse vak verbond aangekondigde protest staking van één uur in geheel Italië, naar aanleiding van het beweerde ter dood brengen van 36 Siciliaan-se vakverbonds-func- tionnarissen, begonnen met stop zetting van de openbare vervoers middelen in Rome. De vakver enigingsleiders hadden opdracht gekregen het begin van de sta king te doen kenmerken door een minuut stilte. Daarna moesten zij de arbeiders uitleg geven van de reden der staking. ,De regering heeft de beschuldi- gingen van het vakverbond be treffende de dood van vakver- bondsfunctionnarissen op Sicilië tegengesproken. De proteststaking van gisteren wordt algemeen opgevat als een krachtdemonstratie van het vak verbond, dat onder overheersend communistische leiding staat. Te elf uur hervatten de arbei ders In de fabrieken en op de straat hun werk. Behalve de stop gezette bussen en trams waren er Alcide de Gasperi, de Italiaan se Premier, heeft te Genua ver klaard: „Het huidige gevaar komt van een partij van uiterst links, welke haar rol speelt in het openbare leven, maar mogenjK haar toevlucht tot geweld zal zoeken en een militie vormt of tracht te vormen. Tegenover een dergelijke beweging, die de toe komst van de staat niet op vrije discussie en democratische han delwijze baseert, maar wellicht haar toevlucht tot de wapenen zal zoeken, is het de plicht van de regering over 'te gaan tot ontwa pening van dergelijke partijen om de vrije instellingen te verdedi gen." Palmiro Togliatti, de Italiaan se communistische leider, zei te Milaan: „De Gasperi en Sforza hehben zich er toe verhonden na 18 April ingeval van een christe- lijk-democratische overwinning de zijde van het Westersie blok te kiezen." Hij sprak ook over de belangstelling, die de Amerikanen zouden hebben voor het bezitten van luchtbasis in Italië, speciaal met het oog op de mogelijkheid om in een nieuwe oorlog atoom hommen te gebruiken. te Rome geen uitwendige tekenen van de staking te zien geweest. Banken, winkels en café's ble ven geopend en de zaken gingen door als gewoonlijk. Een aantal particuliere vrachtauto's wérd tijdens het nur der staking ge bruikt voor vervoer van personen tegen driedubbele prijzen. Politie patrouilles in jeeps reden op de voornaamste wegen. werd aan de communisten toege schreven. Het wekte op tot sta kingen in het Ruhr-gebied en an dere daden van sabotage). Harold Davies, leider van de „houd-links"-groep der Britse La- bour-Parlementsleden, heeft in het Lagerhuis gevraagd, of de Britse Minister van Buitenlandse Zaken, Bevin, thans een verklaring kan afleggen over de „echtheid van het document, dat bekend staat als „het protocol M". Als het verzoek wordt ingewil ligd, zal de vraag vermoedelijk deze week in het Lagerhuis be antwoord worden. Reuter voegt hieraan toe: „Ofschoon vorig jaar te Londen officieel verklaard is, dat het protocol authentiek was. hebben vele ervaren miet-commu- nistische waarnemers deze offi ciële verzekering niet kunnen be vestigen. Deze waarnemers zei den, dat directe aanwijzingen, bijv. de taai, daden vermoeden, dat het stuk niet van communisten af komstig kon zijn". De radio van de Columbiaanse regering heeft hekend gemaakt, dat Columbia de diplomatieke be trekkingen met de Sowjet-Unie heeft verbroken. De Britse Hoge Commissaris voor Palestina, Sir Alan Cunning ham, heeft een bevel uitgevaar digd, volgens hetwelk voor huwe lijken van leden van het Britse leger en de Britse politie met Pa lestijnse meisjes hetzij Joodse, hetzij Arabische toestemming van de autoriteiten moet worden gevraagd. Uit Britse bron verluidt, dat enkele Joodse meisjes Britse mili tairen bedragen van 4 a 500 pond sterling hehben geboden als zij met haar wilden trouwen. De meisjes worden dan Brits' onderdaan en kunnen met haar echtgenoten het land verlaten. Prpzen en lonen zijn onverbre kelijk aan elkaar verbonden. Voor de hüidige omstandigheden wil dat dus zeggen dat de vastge7 stelde prijzen en lonen op elkaar zijn afgestemd. Dit sluit dus van zelf ook in, dat als U voor de door U verlangde goederen meer be taald dan geoorloofd is, U met Uw loon in 't geheel niet zult kun nen rondkomen. Misschien denkt U dat het niét zo erg is met het vragen van te hoge prijzen. De onderstaande cijfers kunnen U dan uit de droom helpen. In 1947 hebben de gezamenlijke Tuchtrechter voor de Prijizen, ruim 7Ï.OOO gevallen van prijsop drijving behandeld. In al deze zaken hebben zij een totaal bedrag van bijna ƒ13 mil- lioen aan boete opgelegd. Nog niet lang geleden werd geconsta teerd, dat bij een beperkt aantal verkopen van textiel-producten bijna 400.000 van de kopers .te veel was gevraagd. In de borstel- branche was het al niet veel heter. Daar werden een aantal kopers afgezet voor ruim 300.000. Textiel en horstels zijn toch artikelen dié in ieder gezin nodig zijn. Er zou dus verwacht mogen worden dat de koper van deze dagelijkse artikelen wel' wat beter op de prijs zou letten. Maar dat is niet waar, hoor! Men betaalt maar wat er ge vraagd wordt en realiseert zich niet, dat men voojr het geld, dat men teveel betaalt, dus nutteloos uigeeft, talrijke andere producten had kunnen kopen. De kopers van de bovenvermelde textiel- en borstelwaren hadden dus als zrj niet teveel hadden betaald, voor 700.000 andere artikelen kunnen kopen. En dit betekent toch wel iets vindt U niet? Bovendien heeft het betalen van te hoge prijzen nog 'talrijke andere nadelige gevolgen voor het herstel van de welvaart in ons land. Maar daar zullen we het nu niet over hebben. Het is in Uw eigen belang, dat U niet teveel betaalt. Twijfelt U er aan of U de juiste prijs hebt betaald, raadpleeg dan Uw plaat selijke prijzencommlssie. Deze staat U kosteloos met raad en daad ter zijde. En boven dien kan deze commissie nog zor gen, dat U Uw teveel betaalde geld terugkrijgt. Beter kan het toch al niet, vindt U wel? Ook Terneuzen heeft een Plaat selijke Prijzencommissie. Deze ziet gaarne Uw klachten tege moet. Onder de bewoners van Triest en omgeving is aanmerkelijke on gerustheid gerezen op grond van berichten uit gewoonlijk welinge lichte kringen, dat de Joegoslavi sche troepenmacht in de Joego slavische bezettingszone in Triëst met een paar duizend man ver sterkt is. Men neemt algemeen aan, dat Joe.eo-Slavië in het ge hele gebied, dat aan het vrije ge bied van Triëst en Gorizia grenst, 80.000 manschappen heeft. Bevoegde waarnemers geloven niet, dat er enig gevaar voor een plotselinge aanval op Triëst is, doch zij zien de troepenverster king als onderdeel van een zenu wenoorlog, bestemd om de inwo ners vhn Triëst en 0mgeving in 'n voortdurende toestand van onge rustheid te houden. Sommige waarnemers menen ook, dat voorbereidingen worden getroffen om ingeval van 'n sterk. anti-coummunistische overwin ning bij de Italiaanse verkiezin gen guerillastrijdkrachten in dit gebied binnen te laten trekken ten einde in Noord-Italië een situatie te scheppen als in Griekenland. In dit gebied om Triëst wordt veel propaganda gemaakt voor de Griekse guerilla. De staat heeft alle zaken overgenomen. Voedsel is streng gerantsoeneerd en naar verluidt is er gebrek aan alle mo gelijke levensmiddelen. Volgens een bericht uit Dalma- tië zijn alle mannen tussen 20 en 45 jaai voor militaire dienst op geroepen. Het Joego-Slavisch begint hier en daar het Italiaans te verdrin gen. Naar verluidt is de 'beroem de likeur Maraschino herdoopt in „Deserna Tvornlka Maraskina". Te Zarra is het Italiaans vervan gen door het Croatisch. Te Fiume zijn hotels omgedoopt. X Wetenschappelijke oorlogs- 5 voorbereiding in China. V Generaal Pai Tsjmg Hsi, •J de Chinese Minister van De- fensie, heeft op een druk te bezochte bijeenkomst van de X nationale vergadering mee- gedeeld, dat China weten- schappelijke voorbereidingen X treft „voor de komende we- reldoorlog, een totale oorlog y met atoombommen". Volgens de Generaai be ll stond het krijgsplan der Cht- nese communisten in 1947 y uit het overtrekken van de V Gele Rivier en dit' jaar van X de Yamgtse. V Volgens Delbert Clark in de New-York Times van gisteren ondervindt de uitvoering van de plannen voor Dolitieke samen smelting van de drie Westelijke bezettingszones van Duitsland vertraging tengevolge van be zwaren Van Franse zijde. De Benelux-landen zouden de Franse oppositie ondersteunen. (Te bevoegder plaatse in Den Haag* is nog geen bericht ontvan gen omtrent een standpunt van Benelux ten aanzien van de Fran se bezwaren tegen de vereniging van drie Westelijke zcf.ies. Red. A.N.P.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1