Nederlandse vlieger met Spitfire verongelukt Beroep van Commissie voor Palestina op Engeland REVOLUTIE IN COLUMBIA VONNISSEN TE NEURENBERG MAANDAG 12 APRIL 1948. De Conferentie té Bogota MARSH ALL-hulp aan Nederland Wederom bespreking tussen Van Mook en Hatta? Sowjet-autoriteiten eisen sluiting Service-stations De komende verkiezingen in Tsjecho-Slowakije De heer ,L. Neher onderscheiden Proces tegen Streicher, Fric en Borman Rapport bestudering van Europese kwesties over Sowjetactie Arrestaties in Argentiniëj Frankering by Abonnement: Temeuzea. WEEKSVEKWAOHnNC medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Zonnig weer. Zonnig weer met enkele over drijvende wolkenbanken en on geveer dezelfde temperatuur als gisteren. Matige, enigszins schrale wind tussen Oost en Noord-Oost. 4de Jaargang No. 779- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie LS6. Inzending advertentie» •tot des nardfcldags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaaL LIBERALE PARTIJ NAM REGERING IN HANDEN. In New York is een boodschap van de regeringsomroep te Bogo ta opgevangen, inhoudende, dat de radio-telegrafische verbindingen met Columbia „in handen zijn van de revolutie". 1« de boodschap werd voorts gezegd: ,,als antwoord op de ver moording van de leider der libe rale partij, Jorge Eliecer Gaitain, heef. de partij alk één man de re volutie geproclameerd; heeft de Regering in handen genomen en beheerst'alle verbindingen van de republiek". Tot president van de republiek is doctor Dario Echandia be noemd, „in afwachting van de aankomst van de vice-president, Eduardo Santos". i Agence France Presse meldt naaei, dat president Echandia in de loop van Vrijdagavond de. sa- mens télling van de nieuwe rege ring heelt bekend gemaakt. De radio zegt voorts, dat het leger, „de zijde van de revolutie heeft gekozen" en dat president Echan dia door het gehele leger erkend Wordt. Tot dusver zouden er acht do- d'eui zijn gevallen. ■en# groep revolutionnairen drong^de perskamer ter conferen tie van Bogota binnen en verjoeg de correspondenten. Reuter meldt nader, dat Edu- ardo Santos, een liberaal, zich bij het uitbreken'van de revolutie in New York bevond. Het liberale comité maakte bekend, dat hij het presidentschap van Echandia zal overnemen, zodra hij er in slaagt Bogota te hereiken. Reuter maakt melding van plundering' van opslagplaatsen van drank en metaalwaren. Het trolleybus-verkeer werd gestremd en er braken branden uit. De menigte, gewapend met geweren en kapmessen, heeft het capitool, het Ministerie van Verkeer en an dere gebouwen verwoest. Degeen, die als de moordenaar van Gaitan beschouwd wordt, is gelyncht. J>e regering was machteloos tegenover de nieuwe junta". Een lid van de Columbiaanse ambassade te Washington heeft Reuter meegedeeld, dat de Pan- Amerikaanse conferentie te Bo gota geen voortgang zou kunnen vinden, totdat de politieke situatie opgenelderd zou zijn. De Ameri kaanse ambassadeur te Bogota heeft doen weten, dat alle deel nemers aan de conferentie onge deerd zijn. Buiten de Amerikaan se ambassade is een kleine bom ontploft. Teneinde nieuws over de revo lutie te kunnen verzenden, hebben Amerikaanse en Britse correspon denten samengewerkt. De onderminister van Buiten landse Zaken der V.S., Lovett, heeft kort na 12 uur 's nachts (Nederlandse tijd) een telefonisch onderhoud gehad met Marshall, die in een buitenwijk van Bogota, buiten het centrum van de strub- beüngen verblijft. Marshall heeit hem medegedeeld, dat met ds le den der Amerikaanse ambassade en delegatie alles in orde is. Men is van mèning, dat Marshall mo- geBik van plan is nog te Bogota te olijven om de ontwikkelingen gade te slaan. President Peron van Argentinië heeft besloten de Argentijnse de legatie ter conferentie te Bogota terug te roepen, zo verneemt Reu ter te Buenos Aires. Dr. Alfonso Lopez, de Colum biaanse voorzitter van de Veilig heidsraad en vroeger liberale president van Columbia, heeft te- genover Reuter verklaard van me ning te zijn, dat de gebeurtenissen in Columbia weinig invloed op de Cdlumbiaansie buitenlandse poli tiek zullen hebben. De revolutionairen hebben zich meester gemaakt van de nationale radio-omroep. Aanvankelijk meld de de omroep, dat „conservatie ven" het radiostation trachtten te heroveren, waai bij vier liberale studenten zouden zijn gedood. La ter werd gemeld, dat het omroep- station zich in handen van liberale studenten bevond. Schieten en brand namen toe, toen de omroep mededeelde, dat de voorlopige president van de liberale Junta (raadsbestuur)Eschandias, in 't presidentele paleis had weten t.e komen en Mariano Ospina Perez trachtte te overreden af te treden als president. De omroep stelde 'n ultimatum aan Perez het paleis bjnnen drie uur te verlaten „in dien hij zijn leven en dat van zijn degezin wilde sparen." Tanks van het leger zouden naaf het Paleis oprukken. Voorts wordt gemeld, dat net vakverbond via de radio tot een algemene staking heeft opgeroe pen, die de steun heeft van de juridische adviseur van het ver bond, de communist Carlos Henry Pareja zou alle aanhangers der revolutie van de liberale en de arbeiderspartij opgedragen hebben zich op Straat en in ijzerwaren- winkels te bewapenen en deel te nemen aan de revolutie. Volgens de radio zou Diego Montana Argentinië heeft er Vrijdag op aangedrongen dat de kaanae conferentie te Bogota officieel alle Latijns-Amerikaanse aanspraken op Europese koloniale b «zittingen zal erkennen. Dit voorstel werd gedaan in een amendement, dat Guatamala s resolutie „versterkt" Op een bijeenkomst van de sub commissie voor de kolomen gave Mexico en Brazilië echter te Ken- dat zij binnenkort „vreed zame en rechtvaardige" ver stellen zullen doen om de kwestie op eerlijke en juridische wijze te ref^6voorzitter bepaalde, dat aUe amendementen Zaterdag moeste worden ingediend en dat he. al gemene debat heden moe* Worden beëindigd. Dan zal er een werk commissie worden samengesteld om alle ingediende voorstellen en amendementen te bestuderen. Paul Daniels, de vertegenwoor diger der V. S. in de subcommis- gif voor do koloniën, zal heden vriiwel zeker een rede houden en zich kanten niet alleen tege:a he Argentijnse amendement maar ook tegen het hespreken van deze aangelegenheid op de huidige conferentie. Cueller, een communistische lei der, verklaard hebben, dat de J,volks-irevolutie", geholpen door elementen van politie en leger, gezegevierd heeft. Bij het kapitool, waar de Pan- Amerikaanse conferentie wordt gehouden, heeft de politie slechts sporadisch op de menigte gevuurd. Bramuglia, de Argentijnse Mi nister van Buitenlandse Zaken, heeft verzocht om onmiddellijke besprekingen tussen de voornaam ste afgevaardigden ter Pan-Ame- rikaanse conferentie om te beslui ten, of de conferentie naar elders zal worden verplaatst. Het Franse persbureau A.F.P. meldt, dat men het in diploma tieke kringen te Washington waarschijnlijk acht, dat de confe rentie te Washington zal worden voortgezet. De schade wordt op enkele mil- lioenen dollars geschat. Volgens diplomatieke kringen te Washing ton kan hetgeen in Columbia ge schiedt niet anders gezien worden dan als eén „politiekwestie", die vroeg of laat door het leger on derdrukt zal worden. Men vreest echter in de Amerikaanse hoofd stad, dat de communisten van Columbia van de toestand gebruik Jullen maken om een poging te doen, aan de macht te komen. DE REVOLUTIE IN COLUM BIA MISLUKT? Journalisten te Bogota melden via het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de conservatieven de situatie in Bogota, de hoofdstad van Colum bia. weer meester zijn. President Ospina. Perez van Columbia heeft een verklaring uitgegeven, die door de radicr- omroep, welke eerder in handen was van de liberale revolution- naire Junta, bekend is gemaakt. In het communiqué wordt ver klaard, dat de moord op de libe rale leider, waarna de revolution- naire beweging begon, door com munisten is gepleegd. Vrijdag is dn de nabijheid van Gronau, in de Britse zóne van Duitsland, de reserve 2de Luit.- vlieger H. Fabius, van de Neder landse Luchtstrijdkrachten, met zijn Spitfire neergestort en om het leven gekomen. Luit. Fabius was omstreeks 10 uur van het vliegveld Twenthe opgestegen voor een oefenvlucht; met de bedoeling tegen de miiddag terug te keren, omdat hij dan tot officier beëdigd zou worden. On geveer 11 km ten zuid-oosten van Gronau stortte het vliegtuig neer. De resten van de Spitfire werden tot zelfs 8 meter in de bodem ge vonden. Over de oorzaak van bet ongeluk tast men volkomen in het duister. Intussen is reeds een commissie van onderzoek naar de plaats van 't ongeluk vertrokken. De omgekomen piloot, die uit Middelburg afkomstig is, was 23 De commissie voor Palestina der V. N. heeft Engeland in een brief aan de Britse gedelegeerde bij de V. N. verzocht om snel te bancelen ten aanzien van een aantal problemen, „teneinde een volledigé ineenstorting van het bestuur na vijftien Mei, wanneer het mandaat eindigt, te voor komen." Volgens de commissie eisen de volgende pup ten de „onmiddellijke aandacht" 1 Besprekingen over de be woordingen van de voorgestelde instructie aan de opperbevelheb- Paul C. Hoffman, hoofd van de E.C.A. heeft medegedeeld, 'dat hij machtiging heeft gegeven, voed sel, brandstoffen en andere vitale goederen ter waarde van 21 (één en twintig) millioen dollar aan Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk en Nederland te ver schaffen om in de dringende be hoeften van deze landen te voor zien Hoffman deed mededeling van de eerste daad van E.C.A'. (be stuursbureau voor economische samenwerking) ter uitvoering van het plan-Marshall en ver klaarde: „Het is duidelijk, dat wij de pijpleidingen van de hulp gevuld moeten houden indien wij de toestand van honger en koude willen verlichten en ernstige eco nomische achteruitgang in Frank rijk, Griekenland, Italië, Oosten rijk en Nederland tegen willen gaan, terwijl de gepreciseerde voorwaarden voor onze bijstand aan deze landen uitgewerkt wor den. Wij zijn doende om overeen komstig de wet op het plan- Marshall de termijnen en voor waarden waaronder de bijstand wordt verleend vast te stellen. Inmiddels moet de stroom goede ren beginnen te vloeien", zo be sloot Hoffman. ber van Palestina betreffende de functie en verantwoordelijkheden van de Britse troepen, die na 15 Mei achterblijven. 2. De bijizonderheden betref fende bet overdragen van wapen- voorraden en uitrusting van de Palestijnse politie. 3. Zaken betreffende de vei ligheid van Jeruzalem en de aan werving van een niet-Palestljnse politiemacht voor Jeruzalem. 4. De toegang tot Haifa na 15 Mei. Voorts een aantal, maatregelen met, betrekking tot de voedsel- voorzienipg, de verschillende openbare diensten en je financiën. De commissie zegt, dat het, met het oog op de korte tijd vóór de beëindiging van het mandaat, onwaarschijnlijk is, dat de spe ciale algemene vergadering in staat zal zijn al deze kwesties te regelen. Daarom is de commis sie bereid noodzakelijke regelin gen, die onmiddellijk moeten wor den getroffen te bespreken. De correspondent van Reuter verneemt uit Republikeinse bron, dat Hatta bij zijn terugkeer te Batavia 'n bespreking met Dr. Van Mook zal hebben over de voort gang van de Nederlands-Republi keinse handel. Uit betrouwbare bron verneemt de correspondent voorts, dat bij de onderhandelin gen kortgeleden aan de orde kwam het vaststellen van een „richtdatum" voor de definitieve oplossing van het geschil. Van Nederlandse zijde zou hier naar voren zijin gebracht, dat het moei lijk zou zijn misschien zelfs technisch onmogelijk om de souvereine verenigde staten van Indonesië te vormen tegen de eerder overeengekomen datum van 1 Januari 1949, indien met tegen Juli van dit jaar een defi nitieve oplossing met de Repu bliek zou zijn bereikt. De Sowjet-autoriteiten hebben de sluiting geëist van Britse en Amerikaanse service-stations voor auto's aan de verkeersweg van Berlijn naar Helmstedt, die door de Sowjet-zöne gaat. Het betreft hier een Engels en Amerikaans station, die 65 km van elkaar verwijderd zijn aan de 160 km lange verkeersweg tussen Berlijn en Helmstedt. De Russen zeggen, dat deze stations alleen des winters dienst mogen doen. Het Amerikaanse service-sta tion zal vóór 30 April gesloten worden, aldus wordt door Ameri kaanse kringen officieel beves tigd. Het Amerikaanse station ver leende service aan gemiddeld 125 voertuigen per maand. De Sowjet-autoriteiten verkia- ren, dat er langs de verkeersweg twee Sowjet-stations zullen wor den opgericht op commerciële ba sis: service zal wórden verleend tegen contante betaling. Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van Tro&pentransportscbip „Slo- terdijk." Het Amerikaans tribunaal voor oorlogsmisdadigers te Neuren berg heeft een aantal vennissen geveld tegèn leden van een „ver- delgingsgroep", die meer dan 90.000 mensen heeft omgebracht. Dood door de strop: generaal- majoor Otto Ohlendorf, leider van de groep; Erich Naumann, voor malig brigade-generaal der S.S.; Paul Blobei, Walter Bluirue, Mar tin Sandberger en Willy Seibert, allen voormalig kolonel der S.S.; Walter Haensch, Adolf Ott, Wai- Het voorstel van Zapotocky, voorzitter van het hoofdbestuur der Tsjecho-Slowaakse vakver enigingen, dat de politieke par tijen van. het nationale front bij de komende parlementsverkiezin gen met een gemeenschappelijke candidatenïijst zouden uitkomen, is thans door alle partijen van het front (socialistische, commu nistische en katht iieke volkspar tij) aangenomen. demar Klingelhoefer, Heinz Schu bert Eduard Rauch, Euge.n Steimle, Ernst Beberstein en Werner Braune, allen voormalige hogere officieren der S.'S. Levenslange gevangenisstraf Heinz Jost, voormalig brigade generaal der S.S. en Gustav Nos- ke, voormalig luitenant-kolonel der S.S. 20 Jaar gevangenisstraf Erwin Schulz en Franz Six, beiden voor malig brigade-generaal der S.S.: Waldemar von Radetzky, majoor. 10 jaar gevangenisstraf majoor Lothar Fendler en Felix Ruehl, voormalig kapitein der S.S. Al leen Matthias Graf werd vrijge sproken. (Ruehl werd Vrijdag vrijgespro ken van schuld aan het vermoor den van mensen, doch schuldig bevonden als lid van de S.S.) jaar. In April 1945 nam hij als vrijwilliger dienst. In Engeland kreeg hij zijn opleiding als vlieger. Na in Nederland te zijn terugge keerd behaalde hij in 1947 zijn brevet. Hij was de laatste tijd op de jachtvliegschool te Twenthe. Kort na dë start werd de radio verbinding met het toestel verbro ken. Na enkele uren kwam uit Duitsland bericht, dat de R.A.F. in een bos bij Gronau, een ver nielde Spitfire had gevonden. Als tragische bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat de vader en de verloofde van de veronge lukte piloot, zich op het vliegveld bevonden om 's middags de be- edigingspleehtigheid bij te wonen. Over de vermoedelijke oorzaak van het vliegongeval verneemt het A.N.P. het volgende: Duit. Fabius was opgestegen in een Spitfire en werd vergezeld door een ander vliegtuig. Toen men ongeveer een half uur gevlo gen had kwamen de vliegtuigen in een zeer dichte wolkenbank, die liep van 60 tot 4000 meter hoogte. Eerst trachtten de beide vliegers boven de wolken uit te komen. Toen dit echter niet lukte w ide wen door lager te gaan,vliegen betei zicht krijgen. Men wist ech ter op dat ogenblik niet, dat de wolken zó laag hingen. Toen Luit. Fabius uit de wolkenbank was geraakt heeft hij waarschijnlijk geen kans meer gezien tijdig zijn toestel omhoog te trekken mei het bekende noodlottige gevolg De piloot uit het andere toestel is het nog net bijtijds gelukt weer hoogte te krijgen. De heer L. Neher, gedelegeerde van 't Opperbestuur in Indonesië, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederandse Leeuw. Een zuiveringsrechtbank te München zal een proces voeren tegen Juliius Streicher en Wil helm Frick, die te Neurenberg zijn opgehangen, en tegen Martin Bormann over diens lot men in het onzekere verkeert. Tot her, vonnis kan verbeurdverklaring van bezittingen behoren. Volgens een rapport van het in ternationaal comité voor bestude ring van Europese kwesties zal de Sowjet-Russische „offensieve actie" zich dit jaar van de Bal kan over Palestina en het Middel landse Zeegebied verbreiden. Volgens het rapport, dat gepu bliceerd is met toestemming yan een aantal leden van het comité, onder wie Lord Vansittart, Paul Claudel en Maurice Schumann, heeft de Sowjet-Unie door tussen komst van „Tsjecho-Slowaakse agenten" wapens verstrekt aan deArabieren in Palestina en Joden op weg naar Palestina een speciale Sowjet-Russische oplei ding gegeven. Het comité juicht de jongste actie voor West-Europese eenheid toe, doch verklaart, dat dit nog niet voldoende is om „de totali taire poging tot expansie te stui ten". Het comité is van oordeel, dat alleen een daadwerkelijke unie van alle landen en alle de mocratische vrijheden te redden. De Argentijnse politie heeft Za terdag enkele „elementen, die be kend zijn wegens bun revolution - naire denkbeelden,," gearresteerd. Zij zouden beoogd hebben, de re cente staking van onderwijzend personeel tot andere sectoren van de arbeiderswereld uit te breiden. Behalve enkele onderwijzers be vinden zich onder de arrestanten een Amerikaan, die. tijdens de oor log cultureel adviseur der Ameri kaanse Ambassade was, een cor respondente van de „News Chro nicle," twee medewerkers van de „Overseas News Agency" en de directeur van een FransItali aanse bank. Verder vermeldt het politierapport, dat de directrice van de „Overseas News Agency," mevr. Viterbo, gevlucht is en een onderzoek is begonnen naar de activiteit van mevr. Rose de Mar tinezGuerrero, die onlangs deel nam aan het Internationale Vre descongres voor vrouwen te Parijs.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1