Md Ocddajifr Utidx Het proces tegen SS-0fficieren in Neurenberg SOWJET-VERKLARING over luchtverkeer te Berliin Tegenspraak betreffende repatriëring oorlogsvrijwilligers Benzine besparen op een prettige manier De grens der Verenigde Staten ligt thans in Europa ZATERDAG 10 APRIL 1948. 0E STRIJD IN CHINA De bestuursraad voor Duitsland Handelsbesprekingen Sowjet-Unie-Nederland Ex-Koning Michael In Engeland aangekomen Gepensionneerden zenden telegram aan Ministerraad Hei verkeer in de haven van Antwerpen De Amerikaanse in veer in Duitsland De komend? Parlementsverkiezingen in Tsj^ho-Slowakije „Schaking" van een Tsjecho Slowaaks vliegtuig? De Europese parlementaiie unie VERKLARING VAN SPAAK TE WASHINGTON Vriendschapsverdrag V. S.-Australië? De eenmaking van het recht in de BerHux-landen VERKLARING VAN^EVATT Frankering bij Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING ■aedegedeeld door het K ~N H.I. te De Bilt, geldig tot ■aterdagavond. Tiideliike opklaring. Vrijwel overal droog weer ■iet in de middag wat toene mende bewolking. Meest ma tige wind uit Westelijke rich tingen. Iets zachter dan Vrij dag. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren ^tedactie-adres Noordstr. 55-57, Tememzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. VRIJE 4de Jaargang No. 778. Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maaa Apr. Opk. Ond. Opk. Ond. 10 5.55 19.29 6.25 20.46 11 5.53 19.30 6.39 12.07 12 5.51 19.32 6.57 23.28 13 6.11 19.17 4.42 12.15 14 5.46 19.35 7.57 0.49 15 5.44 19.37 8.48 2.01 16 5.42 19.39 9.56 3. 17 5.40 19.40 11.18 2.42 18 5.38 19.42 12.47 4.12 19 5.36 19.44 14.16 4.34 Opnieuw ligt een belangrijke periode in de wereldgeschiedenis achter ons. Het Marshall-Plan is aangenomen door de Amerikaan se volksvertegenwoordiging en door President Truman met zijn handtekening bekrachtigd. Reeds zij» de eerste schepen met de zo broodnodige" hulp ondenveg. En verlangend zien millioenen in West-Europa naar hen uit. Zij koaen het ruime sop als eersten van een gehele reeks, die de wel vaart zullen moeten terug' bren- ge* aan het oude werelddeel, dac door zij,n onderlinge verdeeldheid niet' in" staat was die welvaart zelve op te brengen. Eten welvaart, die toch werkelijk wel mogelijk zou zijn, indien slechts wat eens gezinder de aanwezige bronnen werden aangeboord en tot ont wikkeling gebracht. Millioenen andere Europeanen zonden eveneens verlangend naar de hulp uitzien, Indien zij slechts de ogen frank en vrij zouden dur ven opslaat: in Westelijke rich ting. Hun blik is echter naar het Oosten gericht en wee diegenen, die zich zouden durven omdraaien. Voor hen blijft- slechts de moge lijkheid tot slavenarbeid over. Naast deze verheugende huip uit Amerika, speelden zich achter het beruchte ijzeren gordijn, dat dwars door Europa de scheiding aangeeft 'tussen Oost en West, merkwaardige gebeurtenissen af op de enige plek, die als een soort oase ligt temidden van de wereld van het absolutisme. Het in vier zóaies verdeelde Berlijn, de voor malige hoofdstad van het duizend jarige Rijk, nog kort geleden het centrum van een dier meest ver foeilijke systemen der twintigste eeuw, thans een in puin gescho ten millioenen stad, maakte ang stige ogenblikken door. Hier spitste zich in enkele dagen door enkele Russische maatregelen, die het vervoer der andere bezetters belemmerden, de verhoudingen tussen da Russen enerzijds en de A*gelsaksers anderzijds dermate toe, dat sommige op sensatie be luste bladen reeds rekening hiel den met het uitbreken van vijan delijkheden. Zover kwam het lang niet. De Amerikanen be dachten eveneens enkele controle maatregelen en de hemel klaarde woer wat op. Wanneer wij naast deze gebeur tenissen de ogen nog eens slaan ■aar het oude Italië, waar een hevige verkiezingsstrijd woedt tussen communisten en Christen- Democraten, wanneer wij lezen, etst in Frankrijk communistische verdedigings-comité's zijn opge richt, waartegen de Franse Rege ring prompt haar tegenmaatrege len nam, en wanneer wij denken aan de hopeloze strijd, die htjt kleine Finse volk voert om aan de invloed, gewenst door zijn ge weldige buurman, te ontkomen, dan is het duidelijk, dat van week tot week de spanning tussen Oost ea West, of beter misschien ge- aegd tussen de twee grote wereld- Machten Amerika en Rusland toe- aeemt en dat de mensheid In ang stige spanning afwacht, waar dat heen moet. Het oorlogsgevaar dreigt weer en de enkeling ziet zich voor de onoplosbare vraag gesiteld hoe dit af te wenden. Hoewel waarschijn lijk geen mens, op enkele hoge uitzonderingen na, een oorlog wil, schijnt het noodlot de mensheid •pnieuw naar een ramp te drij ven. Er bestaat weinig twijfel •ver, dat beide grootmachten ernstig rekening houden met het uitbreken van een conflict. En hoewel beiden vermoedelijk nog niet klaar zijn om reeds thans de beslissende alag te leveren, prepa reren zij zich. En intussen voeren w\j een zogenaamde koude oorlog, die gevaarlijk is, omdat deze elk ogtenblik kan overslaan in een warme. Evenals in Duitsland jarenlang een hevige pers- en radio-cam pagne werd gevoerd tegen de Westerse democratieën, is di! thans in Rusland het geval. De Duitse leiders pompten hun volk in, dat het bedreigd werd door het imperialisme van het Westen Thans ziet men in Rusland dezelf de symptomen. Niet het Wester wordt bedreigd door het commi;- niflme, neen Rusland en het com munisme worden bedreigd door Amerika en het kapitalisme. Zo beschuldigt men elkaar over en weer, inplaats van te trachten heiden wat toe te geven. Rusland heeft een voorsprong, die niet onderschat mag worden. Men twijfelt er geen ogenblik welke kant men uit wil. De on- bouw van het er geldende svsteem is er reeds 30 jaren geleden be gonnen. Iedere oppositie is de kop ingedrukt. Het stuurt sterk en krachtig, doelbewust en door tastend op het grote einddoel af. Hierbij heeft het reeds verschil lende buurlanden totaal overrom peld; landen, die in zijn invloeds sfeer liggen. In ahdere tracht het te bereiken door talloze middelen, die uiteenlopen van slim tot bruut. Tsjang Kai Sjek, de Chinese Pres!dent, heeft voor de nationale vergadering verklaard absoluut te vertrouwen op een overwinning •vet- de Chinese communisten. China is economisch gezond, al dus Tsjang Kai Sjek, en de mili taire situatie geeft geen reden tot •ngerusthe'd Hij beloofde dat de •ommunistische troepen ten zui den van de Gele Rivier binnen 6 ■taanden verslagen zouden zijn. Tegelijkertijd heeft Rusland, dat altijd reeds onder de Tzaren was dit het geval -gaarne de plaats van Duitsland in Oost- Europa heeft ingenomen zijn eco nomische positie grondig aange pakt. De industrialisatie van hel Oosten gaat met rasse schrede; vooruit. Poten, Tsjecho-Slowakije Bulgarije, Roemenië en Zuid-Sla vië met al hun natuurlijke hulp bronnen worden ingeschakeld er helpen mede het Oosten te maker tot een reusachtig en machtig blok. Eïn opnieuw blijkt hij dit aller het voordeel van een totalitair systeem boven een democratie Wel schermen de Russen ook mei het woord democratie en met hur verkiezingen en hun parlement maar als men leest hoe het daar toe gaat is het al spoedig duide lijk, dat het toch wat anders, h dan hij ons. De zittingen van het Russische parlement kenmerken zich namelijk door twee verschijn selen, schrijft een medewerker van „The New English Review" een gebrek aan principiële discussie en een lyrische leiders-cultus van Stalin. - Wat moet men hijvoorbeeld den ken van de „stormachtige toe juichingen, die zich ontwikkelen tot een oorverdovende, langdurige ovatie", wanneer het over de lei der van de Sovjet-staat gaat. Of van uitdrukkingen als „een genie van staatsmanschap", „een profe tisch genie", „de grote leider en leraar" en dergelijke. Maar evenals in Duitsland heeft dit alles het voordeel, dat alle plannen en de gehele uitvoering van deze plannen uit één punt komen, namelijk het Kremlin. Geen lange discussies, geen lange -oais in de Westelijke demo cratieën, maar snel, doelbewust en doortastend. Een ieder heeft slechts te gehoorzamen zonder recht of critiek of zonder enige medezeggenschap. Het is voor ieder doordenkend mens duidelijk, dat er in Rusland weinig of niets meer over is van het werkelijke communisme. Er voor in de plaats is getreden een Stalinisme. Buitenlandse waarnemers, Sie na de oorlog Rusland bezochten, kwamen tot de conclusie, dat er een groeiende klassentegenstel ling ontstaat. De levensstandaard van de arbeider is er b.v. zo laag, dat onze eigen Nederlandse ar beider zich die niet kan voorstel len. Daar echter, Vooral voor de oorlog, practisch geen Rus buiten zijn land kwam, wist hij niet beter. Tegenover deze lage levens standaard ontwikkelde zich in de loop der jaren een nieuwe stand van welgestelden. Want geld en eigen bezit werden reeds lang in Rusland weer ingevoerd, al is het dan ook anders geregeld dan in het Westen. Een en ander er vooral het bui ten de Russische grenzen komêi, van millioenen soldaten hebben misschien wel velen de ogen ge opend, maar geheime politie treedt onbarmhartig op tegen die genen, die mochten twijfelen aan de juistheid var het gevolgde systeem. Aan de andere zijde het mach tige Amerika, dat zeker niet klaar is voor een oorlog, maar deze eventueel beginnen zal zon der dat, in de zelfbewustheid van de kracht, die het ontwikkelen kan. Daartussen de West-Europese staten als een soort buffer. Een weinig benijdenswaardige positie, waarin ook ons land zich bevindt. Slechts spoedige en nauwe aan eensluiting met voorbijzien van het kleine eigenbelang is een kans tot redding. Nog is het niet te laat, maar de tijd dringt. Een Amerikaans militair tribu naal te Neurenberg heeft be paald, dat Iedere soldaat, die een onschuldige burger op hoger be vel heeft terechtgesteld, éven schuldig is als zijn meerdere, die het hevel daartoe gaf. Deze ui spraak werd gedaan ,toen het hot Donderdag 22 S.S.-officieren, die er van beschuldigd worden al leden van een „Einsatzcomman- do" meer dan een millioen Joden, zigeuners en anti-nazi's verm°ord te hebben, schuldig verklaarde. In» September 1947 is het pro De Sovjet luchtveiligheidsdienst te Berlijn heeft Donderdagavond beweerd, dat Amerikaanse en Engelse vliegtuigen bijna dage lijks de door de -vier mogendheden vastgestelde luchtveiligheidsbepa- lingen schenden. Acht tot tien Engelse en twaalf tot dertien Amerikaanse vliegtuigen per maand zouden de huidige bepalin gen voor Berlijn en de Sowjetzóne schenden. In deze schendingen waren begrepen vluchten op zeer lage hoogte over Sovjet-vliegvel den in de Sovjetsector van Berlijn en in de Sovjetzórne. De vliegtui gen zouden soms op een hoogte van 150 meter vliegen. Volgens de huidige bepalingen, aldus de Sovjet mededeling, mag" geen enkel vliegtuig zich boven het vliegveld van een andere na tie bevinden, tenzij het gaat lan den, en mag geen toestel dichter dan twee mijl bij het vliegveld van een andere mogendheid komen en niet lager dan 850 meter vliegen. Sommige waarnemers te Ber lijn menen, dat de bovenvermelde verklaring op een toekomstige Sovjet-Russische poging wijst om Britse en Amerikaanse vliegtui gen te binden aan nieuwe ver keersregels, „als onderdeel van de Sovjetcampagne om de Weste lijke Geallieerden uit Berlijn te dringen". In zijn brief aan Ro bertson zegt Sokolofsky: „fk hoop, dat gij strenge orders zult uitvaardigen, dat de Britse toer stellen jn de toekomst de door de Geallieerde bestuursraad opge- Van Amerikaanse zijde te Ber lijn is gisterenmorgen officieel be kendgemaakt: „Aangezien door geen der delegaties een verzoek is ingediend voor het houden van een bijeenkomst van de Geallieer de bestuursraad en geen enkel punt voor bespreking is ingediend zal er heden geen bijeenkomst van de raad gehouden worden". Normaliter vergadert de raad om de tien dagen, zodat een eventuële volgende vergadering op 20 April zou moeten plaats vinden. Gedurende de maand April is het bijeenroepen van de raad de taak van generaal Lucius Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur, die deze maand het voorzitterschap bekleedt. Gisteren zijn te Moskou de han delsbesprekingen aangevangen tussen een Nederlandse handels delegatie en handelsautoriteiten van de Sowjet-Unie. De Sowjet-Unie heeft thans handelsovereenkomsten gesloten met vrijwel alle Europese landen, onder meer met Gr.-Brittannië, België, Zwitserland, Zweden, De nemarken, Finland en de Oost- Europese landen. Ex-Koning Michaël van Roe menië, die op weg van New-York naar Londen op het vliegveld Shannon Is aangekomen, heeft verklaard, dat zijn bezoek aan de V. S. geen politieke betekenis had. Het Engels-Amerikaanse-Fran- se voorstel Triëst aan ItSlië terug te geven noemde hij een diploma tieke overwinning op de Russen. Hij verklaarde geen plannen voor de toekomst te hebben. De da tum voor zijn huwelijk staat nog niet vast. Zijn moeder sprak haar verba zing uit over de nieuwe modes, die zij in de V. S. had gezien. Som mige dameshoeden vergeleek zij met groententuinen en bloempot ten. Naar aanleiding van de lan gere rokken en het prononceren der vormen zeide ex-Kon'ngin Helena: ,,Ik heb er een hakel aan. Het staat vreselijk". Engeland heeft zich accoord verklaard met een gemeenschap pelijk Brits'—Russisch onderzoek in verband met de vliegramp te Berlijn. stelde luchtverkeersregels moeten opvolgen". Dit zou hem, Sokolofsky, ont heffen van de plicht maatregelen te treffen om de veiligheid in de lucht boven de Sovjet-zóne en :n het bijzonder hoven de vliegvelden in Berlijn te beschermen, aldus de brief. Een bevoegd functionaris van de Geallieerde luchtmacht, zeide naar aanleiding van de Sovjet verklaring, dat deze op zich zelf niets nieuws of bijzonders inhield. Reeds een jaar of meer, zo ver volgde hij, hebben wij ons erover beklaagd, dat Sovjet-toes tekeu over onze vliegvelden vliegen en op andere w*e de regels over treden an de Sovjet-autoriteiten hebben zich op hun beurt over de Britten en Amerikanen beklaago Het is bepaald een exercitie geworden. Het enige wat men ervan verwacht is, dat de oe- schuldigde de klacht bevestigt of van de hand wijst. Een bevesti ging komt zelden én van de 1200 vluchten per' maand van en naar Berlijn krijgen wij bevestiging van drie of vier overtredingen per maand, zo vervolgde de woordvoerder. Hij zeide van me ning te zijn, dat het mogelijk was, dat de Sovjet-autoriteiten zouden gaan aandringen op verandering der luchtverkeersregels. Het hoofdbestuur van de Alg. Nederlandse Bond van Gepension neerden heeft dezer datgen een telegram gezonden aan de Minis terraad waarin verzocht wordt, nu het voorlopig verslag der Tweede Kamer betreffende het wetsontwerp tot wijziging van de pensioenwet 1922 is verschenen, de grootst mogelijke spoed te maken bij de afhandeling van dit wetsontwerp. INDONESIË De dienst voor legercontacten meldde gisteren, dat er een serie misverstanden is ontstaan met be_ trekking tot de aflossing der oor logsvrijwilligers in het—bericht in het blad „Lichtspoor", betreffende het interview met generaal Spoor. Volgens dit bericht zou generaal Spoor aan „Lichtspoor" hebben verklaard, dat de oorlogsvrijwilli gers, die in de Zeven Decemberdi- visie dienen, met die divisie voor de a.s. winter naar Nederland terug zouden keren. Dit bericht aldus de dienst In de maand Maart liepen in de haven van Antwerpen 759 schepen binnen met een totmen- maat van 1.982.459 netto register ton tegen in Februari 645 sche pen metende 1.603.882 ton en in Maart 1947 611 schepen metende 1.537.624 ton. Met 196 en 142 schepen bezet ten Groot-lBrittannië en Neder land "resp. de eerste en tweede plaats in de rangschikking naar het aantal eenheden. Zij vertegen woordigen 44,5 procent van het aantal binnengelopen schepen. Na Nederland volgen Zweden met 87 schepen, Noorwegen met 64 en de Ver. Staten met 59 schepen. Naar de tonnenmaat gerang schikt neemt Groot-Brittannië de eerste plaats in met 412.980 ton, gevolgd door de Ver. Staten met 337.602 ton en Nederland met 248.789 ton. Van de 740 schepen, die in Maart de haven verlieten waren er 571, die geladen vertrokken. Het laadcoëfficient komt hier door op 77,1 proeent. Onder de binnengekomen sche pen waren zes tankschepen met minerale oliën uit Nederlands West-Indlë. HOEVEEL RADIOLUISTE RAARS TELT NEDERLAND Het aantal aangegeven radio toestellen in Nederland bedroeg op 1 April j.l. 996.291 tegen 981.114 op 1 Maart. Op 1 Maart waren er 493.830 aangeslotenen op het Rijksradio- distributienet tegen 492.943 op 1 Februari. Legercontacten berust geheel op een misverstand van de zijde van de interviewer, omdat de heer Spoor juist verklaard heeft, zich over de aflossing der Zeven De- cemberdivisie niet te kunnen uit laten. Ook de zinsnede, dat generaal Spoor zou hebben gezegd, dat de repatriëring der oorlogsvrijwilli gers in Augustus zou zijn afgelo pen, berust geheel op een misver stand. De maand Aug. werd slechts genoemd in een geheel ander ver band, namelijk met betrekking tot interne troepen dislocaties. (Naar vanwege de redactie van „Dichtspoor" aan het A.N.P. werd medegedeeld, zal het blad een rectificatie doen verschijnen op zijn weergave van het onderhoud met generaal Spoor. Red. A.N.P.) Nieuwe onderhandelingen over h»t gebruik van de Nederlandse en Belgische havens. Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat de Amerikaanse ambassadeurs te Den Haag en Brussel een dezer dagen aan de regeringen van Nederland en Bel gië zullen mededelen, dat het Amerikaanse militaire bestuur voor Duitsland bereid is in onder handelingen te treden over de kwestie van het gebruik van de Nederlandse en Belgische zeeha vens voor de Amerikaanse invoer in Duitsland. Naar uit dezelfde bron wordt vernomen hebben de Amerikaan se ambassadeurs Donderdagavond telegrafisch instructies dienana- gaande ontvangen. Bijzonderheden, deze aangele genheid betreffende, zoals het percentage van de invoer, dat over de havens van België en Ne derland kan worden geleid, zullen worden uitgewerkt op conferen ties, waarvan de opening zeer spoedig tegemoet kan worden ge zien. Het voorstel van Zapotocky, voorzitter van het hoofdbestuur, der Tsjecho-Slowaakse vakver enigingen, dat de politieke partijen van het nationale front bij de komende parlementsverkiezingen met een gemeenschappelijke can- didatenlijst zouden uitkorüen, is in de plenaire zitting van het hoofdbestuur door alle sprekers eenstemmig ondersteund. De vergadering hechtte even eens met algemene stemmen haar goedkeuring aan het voorstel, dat alle partijen 1 Mei als nationale feestdag van de arbeidersklasse gezamenlijk zouden vieren. Fierlinger, voorzitter van de sociaal-democratische partij, heeft in een door „Pravo Lidu" gepu bliceerd artikel het voorstel van Zapotocky volledig ondersteund. 'De dagbladen in Tsjecho-Slo wakije hebben opdracht gekregen geen berichten te publiceren over de landing hij München op Dins dag j.l. van een vliegtuig der Tsjechische luchtvaartmaatschap pij, dat de piloot en enkele pas sagiers „geschaakt" zouden heb ben om uit Tsjecho-Slowakije te komen. In de instructie werd het voor stel met het vliegtuig, dat op weg was van Praag naar Bratis lava „een noodlanding" genoemd. ces tegen 24 SjS.-officieren, wien dit ten laste werd gelegd, begon nen. De berechting van brigade generaal der S.S. Otto Rascn werd opgeschort wegens z»jr, slechte gezondheidstoestand, ter wijl majoor der S.S. Emii Hauss- mann vorig jaar zelfmooru pl= jg de. Hedenmorgen zal het tribu naal de 22 overigen vonnissen. Rechter Michael Musmano van Pittsbumg, president van het hof 'as de schuldigverklaring voor. Hij zeide, dat een ondergeschikte slechts de wettige bevelen van zijn meerdere mocht uitvoeren. Indien hij een misdadig bevel aan vaardde en het met kwaadaardige voldoening ten uitvoer bracht zou bjj dat hevel van hogerhand niet als een verzachtende omstandig heid kunnen laten gelden. Het tribunaal verklaarde, dat som mige slachtoffers ingedeeld wer den onder het hoofd. „Onnutte opeters". Tot de uitroeiïngs- methoden, die in dé bewijsstukken worden genoemd, behoort het gebruik van gifgas, dat in 1942 werd ingevoerd als een „humane" wijze om vrouwen en kinderen te doden. wï Tijdens de lezing van de schul digverklaring luisterden de be klaagden somber gestemd doch aandachtig toe. Gedurende dit week-end zal de Londen bijeenkomen de uitvoeren de raad van de Europese Parle mentaire Unie, de parlementaire organisatie, die streeft naar de totstandkoming van de verenigde staten van Europa. Bsproken worden de vooruit gang, die sedert de laatste verga dering van de unie in September 1947 is gemaakt en de wijze van verwezenlijking van haar doelein den, ijl het bijzonder door de West-Europese Unie. Daarbij zullen richtlijnen voor de nabije toekomst worden ent- worpen. Voorts zal de raad be raadslagen over de deelname aan het verenigd Europa congres, dat op 7 Mei te 's-Gravenhage ver moedelijk door Winston Churchill zal worden geopend. De Parlementaire Unie heeft een grote groep leden van het Britse Lagerhuis samengebracht zowel uit Labour, als uit Conser vatieven en Liberalen, zodat daar een goede samenwerking bestaat. Er zijn echter organisatorische vragen," die sommigen huiverig maken voor deelneming aan het congres en getracht zal worden de organisatoren een oplossing daarvoor aan de hand te doen. Voorzitter van de raad is George Bohy (socialist, België). Voer Nederland wonen de besprekingen bij Mr. E. G. M. Roolvink (K. V. P.lid van de raad en Dr. Ir. A. H. W. Hacke (V.D.) lid van het secretariaat. De secretaris-generaal, Graaf CoudenhovenKalergi, vertoeft op het ogenblik in New York en bespreekt daar de coördinatie in het Marshall-plan met de doelein den van de unie. Hij zal eerst het einde van deze maand naar Euro pa terugkeren. ZEEPOST. Naar Nederlands Oost-lndie kan zeepost worden verzonden met het s.s. Johan de Wltt, dar op 16 April a.s., en met. het «k.e. Oranje, dat op 19 April a.s. ver trekt. Naar Curagao en de overige overzeese gebiedsdelen in de West vertrekt op 20 April het ö.s Breda, dat ook zeepost meeneemt. Het verdient aanbeveling, de correspondentie twee dagen te voren ter post te bezorgen. Engeland heeft de Sovjet- regering gisteren uitgenodigd om deel te nemen aan voorbereidende besprekingen, welke de volgende maand te Parijs zouden worden gevoerd en ten doel zouden heb ben het vrije gebied van Triëst aan Italië terug te geven. In het kader van de nationale zuinigheids-actie, de Z-campagne die vorige week is begonnen moet misschien allereerst gedacht worden aan de gemakkelijkste manieren om benzine te hesparen. Want wie op 'n prettige manier zuinigheid kan betrachten, en op die manier ook zijn beurs een dienst bewijst, komt er allicht ook toe, andere adviezen op te volger En veelal wordt vergeten, dat al die plasjes benzine, die elke dag bij het tanken gemorst wor den, met elkaar ook nog een noe menswaardige hoeveelheid vor men. Zeg daarom nooit „tot d nok toe vol", als u benzine laadt, maar raam de bijvulling aan de voorzichtige kant. Mopperen op de steeds stijgende benzineprijs ic minder effectief dan het voorko men van verspilling. Verspillingook door kleine lekkages gaan grote hoeveelheden verloren (over het gehele wagen park gerekend). Uit lekkages druppelt niet alleen benzine, maar ookgeld (26 cent per liter) daarvoor kunt u -wel heel wat druppels laten lekken, maar wat gestadig doorgaat werkt zeker. De les van de fles. Denkt hieraan eerst eens en.#... zet daarna eens een half flesje melk op het vlakke deel van de cabinevloer. Ga zo eens rijden en kijk, hoe lang- die fles blijft staan. Als u het een half E. J. Halistrom, een zaken man uit Sidney, die vroeger had aangeboden om een kliniek te laten bouwen voor James Braund, die geen dokter is maar een ge neesmiddel tegen kanker beweerd te hebben gevonden, heeft thans bn'-p -,d gemaakt, 50.000 pond sterling aan een ziekenhuis te Sidney voor kankeronderzoek te willen schenken. De Belgische eerste-Minister, Paul Henri Spaak, heeft op een persconferentie te Washington verklaard, dat de grens der V. S. thans in Europa ligt. Hij zeide voorts, dat het te Brussel geslo ten West-Europees militair ver bond niet volledig effectief zou zijn zonder de militaire steun der V. S. Naar aanleiding van desbetref fende vragen verklaarde de Pre mier: „Ik heb de congresrede van President Truman van 17 Maart, aangaande steun aan het West-Europese verbond, geïnter preteerd als een garantie aan de landen, die zich en hun instellin gen willen verdedigen. Indien mijn interpretatie juist is wen sen en hopen wij, dat de Ameri kaanse steun zo volledig mogelijk zal zijn. Hoe meer gepreciseerd en hoe vollediger de Amerikaanse steun is, des te gelukkiger zullen wij zijn. Indien Europa in een oorlog wordt gestort, is dit van direct en vitaal belang voor de V. S. Een nieuwe oorlog zou door Europa heen tegen de V. S. zelf gericht zijn". Gevraagd of een oorlog kan worden vermeden, antwoordde Spaak: „Ik ben een geboren optimist en indien wij werkelijk doen wat wij behoren te doen is het zeer aannemelijk, dat een oor log kan worden voorkomen." Hij zeide voorts, dat niemand in Europa zich behoefde te ver ontrusten over het fëit dat de West-Europese landen zich aan eensluiten omdat bepaalde landen in Oost-Europa zich reeds aaneen gesloten en georganiseerd heb ben. Hij verklaarde geen tegen stander ervan te zijn, dat Oost- Europa zich organiseert, daar heden de landen niet zonder sa men te gaan voorwaarts 'kunnen komen tenzij zij heel groot zijn. Spaak besloot met te verklaren, dat de ondertekenaars van het verdrag te Brussel Amerita niet om wapens hadden verzocht. Hij had in Washington echter het soort hulp besproken, die Ame rika zóu verlenen teneinde steun te geven aan. de landen die zich tot een West-Europees verbond aaneensluiten. Spaak voegde hieraan toe, al dus meldt A.F.P., dat het ver drag van Brussel slechts open staat voor democratische regerin gen, daar het beoogt de democra- tiën te beschermen. Indien de Australië heeft van de V. S. een aanbod tot het sluiten van een vriendschapsverdrag ontvan gen, aldus wordt uit gezagheb bende bron te Canberra vrenomen. Men verwacht, dat de Australi sche regering in ratificatie van het verdrag zal toestemmen. Het verdrag zou voornamelijk formeel zijn, naar verluidt, en grotendeels voorzien in het waar borgen van de rechten en privi leges van zakenlieden. De V. S. hebben soortgelijke verdragen met andere landen. Men acht het echter mogelijk, dat het verdrag de weg zou effenen voor belang rijker stappen in de toekomst. Ver. Staten toe zouden willen tre den zou de deur open staan. Hij verklaarde voorts, dat Italië, in dien het dat wenste, ook tot het verbond zou kunnen toetreden. Het moet echter de verplichtingen volgens het Italiaanse vredesver drag nakomen, dat, aldus de Pre mier, niet herzien behoefde te worden. Het scheen hem echter toe, dat deze kwestie pas na de Italiaanse verkiezingen geregeld zou kunnen worden. Het door Franco geregeerde Spanje daaren tegen zou nooit toegelaten wor den. Naar de correspondent van het A.N.P.' verneemt, zal hedenmid dag te 12.30 door de Ministers van Justitie van Nederland, Bel gië en Luxemburg in het Ministe rie van Justitie te Brussel een protocol worden getekend betref fende de instelling van een Bene- luxcommissie tot eenmaking van het recht in de drie landen. Dos middags te 15 uur zullen de leden der commissie een studie maken van enkele punten uit het inter nationale privaatrecht. De be sprekingen 'zullen Zondag voort duren. Lloyds meldt, dat het 300 ton metende Noorse motorschip „Strong" op weg van Oslo naar Narvik, ter hoogte van Egersund met zijn bemanning van 9 koppen is vergaan. Een lege reddings boot is aangetroffen en het li chaam "van een lid der bemanning geborgen. uur volhoudt, bent u een rustige rijder. Geef u zelf dan tegelijk het predicaat: „Zuinige rijder", want sterk remmen, scherpe bochten nemen en snel optrekken kost allemaal veel benzine (en... banden). Natuurlijk is verder de conditie van de automobielen ook van grgte betekenis, maar de invloed van de rijder is veelal directer en ster ker. Uit een economisch oog punt gezien betekent het rijden met onvoldoend geladen vracht wagens ook een aanzienlijk ver lies. Zo min mogelijke lege kilo meters (of „half-volle" kilome ters'), dient het devies te zijn, ook alweer met het oog op uw porte- monnaie. Eten doeltreffende in deling van de ritten is dus vam het grootste belang, voor het land e'n voor u zelf. Dr. Herbert Evatt, de Austra lische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft aangedrongen op hervatting van de conferenties tiidens de oorlog van Britse. Ame rikaanse en Sovjet-Russische lei ders, „teneinde de drift r.aar oorlog te stuiten in het belang van de volken der aarde". Dr. Evatt, die het debat tn het parlement over buitenlandse za ken besloot, zeide, dat In de Brit se en Amerikaanse voorstellen inzake Triëst dezelfde lii® te be speuren was als in die welke oorspronkelijk door Australië wa ren gedaan. De Britse en Ame rikaanse voorstellen zouden een uiteindelijke regeling kunnen blijken, doch dit was niet de ma nier om haar te bereiken. De kwestie Triëst was reeds geregeld in het Italiaanse vredesverdrag dat door 21 landen werd onder tekend. Toch werd van deze regeling afgeweken buiten de 21 landen om. Het was evenwel duidelijk, dat noch de Sovjet-Unie. noch de V. S. ook maar enigszins van plan waren tot overeenstem ming te komen betreffende de verkiezing van een gouverneur voor Triëst door de Veiligheids raad. Met betrekking tot de positie van Japan in het Verre Oosten zeide Evatt: „Het zou niet verstandig zijn, Indien de industriële capaciteit van Japan weer hersteld zou worden. Het is goed om van Japan een werk plaats te maken. Geheel verkeerd is het echter om van Japan een arsenaal te makne, dat gebruikt zou kunnen worden tot schade van Australië". Abdoellah el Wazir, die vier weken op de troon van Jemen ge zeten heeft, is te Hogga, 80 km ten N. van Sanaa, de hoofdstad van Jemen, opgehangen. Hij was schuldig bevonden aan de moord op da .85-jarige heerser van Jemen. Radio Melbourne meldt, dat een gecharterde Amerikaanse Skymaster met 44 voormalige Joodse ingezetenen van concen tratiekampen te Guilford bjj Perth in West-Australië is geland. Het vliegtuig vertrok vorige week Zaterdag uit Parijs. De immigran ten zijn voorzien van de nodige documenten om Australië binnen te gaan. Het Australische depar tement voor de burgerluchtvaart overweegt echter, welke maat regelen tegen de betrokken lucht vaartmaatschappij en de beman ning van het vliegtuig genomen zullen worden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1