Burgerlpe Stand UIT DE PROVINCIE C E AVONTUREN VAN BIM IN GROENLAND De fiiinreportage van het proces-Rauter Tweede continent boeren naar Canada vertrokken Gecentraliseerde trein- visitatie Miouwe recordvlucht om de wereld VGorstei van Foster Dulles wemOmgea bezweken. De stier, •en kostbaar fokdier, kon over meesterd en naar de stal terug gevoerd worden. KINDJE DOODGEDRUKT. Het S%-jarig kiindje van B. te Vught was Woensdagmiddag spe lenderwijze in een betonnen put- ring gaan staan, die gereed lag voor een in aanbouw zijnd huis. Toen de ring aan het rollen ging •n plotseling brak, werd de kleine doodgedrukt. TWEE KINDEREN OVERREDEN. Dowderdagmiddag heeft op de weg EindhovenWeert op het Kruispunt bij Maarheeze een ern stig ongeluk plaats gehad. Twee kinderen, een jongen en een meisje van resp. 5 en 7 jaar van de keer J. van «Himbergen uit Maarheeze, die na het passeren van enkele militaire wagens de weg overstaken, werden door een luxe auto, naderend Uit tegen overgestelde richting, gegrepen en op slag gedood. De bestuurder treft geen schuld. Het ,,Neerlands Nieuws" dat beden In de bioscooptheaters gaat rouleren zal geheel bestaan uit het filmpje, dat Polygoon beeft opgenomen van 't proces-Rauter. De lengte van deze film bedraagt bijna 350 meter. Hiet tweede contingent Neder landse boeren, dat in Canada een tweede vaderland wil vinden, ging gisteren met de „Kota Inten" van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd naar Halifax. De meeste van 4e 800 passagiers komen uit Groningen en Friesland. Onder hen bevinden zich 200 kinderen. De grootste emigrerende familie bestaaat uit vader, moeder en 8 kinderen. Wie gisterenochtend om negen uur, toen het embarkement zou begl*nen, een grote drukte aan -de Wilhelminakade had verwacht, kwam bedrogen Uit. In tegen stelling met andere passagiers doen de boeren het kalm aan en als een bewijs hoe laconiek zij reizen als deze opvatten kon KNOQKE ADOPTEERT SLUIS. Reed» voor de oorlog onder hielden Knocke, de Belgische bad plaats en Sluis nauwe en goede betrekkingen, die behalve door de ligging op korte afstand van elkaar, verklaard wordt door het belang, dat de beide plaatsen heb ben bij het vreemdelingenverkeer. Deze betrekkingen zijn door de •orlog niet verstoord, integendeel. Thans heeft Knocke besloten om de getroffen Nederlandse zus- tergemeente te adopteren. In het adoptie-plan zijn een aantal festi viteiten opgenomen, die gedeelte lijk reeds vaste vorm hebben aan genomen. Op 15 en 29 April zul len de plaatselijke toneelvereni gingen Noorderlicht" en Pogen" ten bate van Sluis voorstellingen gevea in de Cino Nova. Of 30 Mei wordt een voetbal- ontmoeting gehouden. Om een zo groot mogelijk aantal bezoe kers Xe kunnen ontvangen wordt deze wuustrijd niet te Knocke maai" te Brugge gespeeld. ■i-eeds hebben enkele Belgische Ministers, de Gouverneur van West-Vlaanderen en de Commis saris der Koningin in Zeeland, Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot, toegezegd, bij deze wedstrijd tegenwoordig te zijn. Tenslotte zal In het hoogseizoen aen gala-avond in het Casino te Knocke worden gegeven, waarvan de opbrengst, evenals die van de voetbalwedstrijd, aan Sluis ten goede komt. PBOV. GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN. Opening Laboratorium- Woensdag werd te Goes het la boratorium van de Provinciale Gezondheidsdienst voor dieren in Zeeland geopend nn tegenwoordig heid van de Commissaris der Ko ningin in Zeeland, Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot en talrijke voor aanstaande functionarissen op landbouw, en veeteeltgebied. De voorzitter van de Gezondheids dienst, de heeir A. Geschiere, opende met een toespraak de plechtigheid, waarin hij er de na druk op legde, dat er voor de Ge zondheidsdienst nog veel werk te verzetten is eer men kan spreken van resultaten, zoals men die van de dienst verwacht. De heer Ge schiere noemde het werk van Dr. G. Wagenaar, de directeur van de Gezondheidsdienst, en zijn mede werkers niet alleen van belang voor de veehouders in Zeeland, maar voor de gehele bevolking. De directeur- van de d'enst, die geassisteerd zal worden door de gelden het telefoontje van een boer uit Drenthe, die op het laat ste moment even meedeelde, dat j hij nog maar niet meeging „we géns verhindering". Onder de passagiers zijn zeer weinig Katholieken. Niettemin heeft een priester passage heen en terug geboekt voor hun geestelij ke verzorging. Hij is de enige geestelijke aan boord. Ook thans gaan weer 50 corveeërs mee, ge- recruteerd uit de 1500 studenten, die zich voor dat baantje gemeld hadden. Het vertrek van de „Kota In- ten" was gesteld op vier uur gis terenmiddag. Het schip wordt op 1 Mei weer terugverwacht en zal op 7 Mei het derde contingent emigrerende hoeren aan boord nemen. De volgende vaarten naar Canada gaan niet meer naar Har lifax, maar hebben Montreal tot doel. Ingevolge «en met de Belgische regering gesloten verdrag zal de treinyisitatie aan de Nederlands- Belgische grens op 9 Mei worden gecentraliseerd. Roosendaal zal dan het enige station zijn, waar zowel de Belgische als de Neder landse visiatie het verkeer tussen beide landen zal bespoedigen. Het oponthoud van de treinen zal daardoor aanmerkelijk worden ingekrompen, hetgeen in 't eerst daags te verwachten nieuwe spoorboekje wel reeds tot uit drukking zal komen. In de Bene- lux-gedachte is dit ook weer een stap in de richting van algemene samenwerking tussen beide lan den. Een 28-jarige Nieuw-Zeelandse piloot vertrekt a.s. Donderdak van een Brits vliegveld voor de eerste officieel op tijd giecontrcl leerde recordvlucht om de wereld. De piloot, Kapitein Arthur Ab- bury Mansfield uit Auckland, hoopt de vlucht,' die hij maakt in een tweedehands lichte „Percivai Proctor", in negen en een halve dag te voltooien. Het is een tra ject van 25.328 mijl. Voor de eerste maal zal de route worden gevolgd, die door de in ternationale bond voor 4e lucht vaart is vastgesteld voor het record om de aarde. Mansfield hoopt elke 24 uur 4 uur te kunnen slapen. juist benoemde veearts de heer G. Grootenhuis, gaf een uiteenzetting van de betekenis van de Gezond heidsdienst voor Zeeland. Na de aanleiding tot het oprichten van de dienst te hebben besproken, merkte hij op, dat thans welis waar Walcheren practiisch t.b.c.- vrij rundvee heeft, maar dat in sommige streken van het eiland het vrijwel hopeloos is gesteld met de bevruchting. Dr. Wagenaar noemde dit een ramp boven de ramp, die de Walcherense veestapel reeds eer der trof. Statutair staat vast, dat in de eerste plaats de t. b. c. on der het rundvee moet worden be streden, terwijl daarnaast de ge zondheidstoestand van het vee zoveel mogelijk moet worden be vorderd. De kunstmatige insemi natie zal voor Walcheren, aldus Dr. Wagenaar, t.a.v. het drach tig worden der koeien, waarschijn lijk de enige mogelijkheid zijn om in de toekomst een behoorlijke bevruchting te verkrijgen. De Commissaris der Koningin, Jhr. Mr. De Casembroot, zeide zeer verbaasd te zijn. dat de ge zondheidsdienst niet dertig jaar geleden tot stand gekomen is. De bestrijding van de ziekten van het vee bespaart ons land enorme be dragen, aldus spreker. Namens het gemeentebestuur van Goes voerde de Secretaris Van Ballegioyen de Jong het woord, terwijl Vervolgens 'n groot aantal sprekers bet bestuur en de directeur complimenteerde met het goed geoutilleerde laborato rium. TERNEUZEN. Nabestrijding ratten. Naar wij vernemen is het de bedoeling van het gemeentebe stuur binnen enkele weken over te gaan tot het -houden van een nabestrijding van ratten. Voor de inwoners dezer ge meente wordt de gelegenheid ge boden het gif tegen de kostprijs te betrekken. Om echter een overzicht te krij gen van de benodigde hoeveelheid is het nodig dat zij, die ook de na bestrijding ter hand willen ne men, zich vóór 15 April 1948 op geven ten kantore van de Cen trale Dienst van Bouw- en Wo ningtoezicht en Gemeentewerken, Julianastraat 31, telefoon 2205. Het is bij de bestrijding in de maand Januari gebleken, dat deze actie een groot suces is geworden, doch het is tevens algemeen be kend, wil men blijvend van dr't ongedierte bevrijd worden, dat enkele nabestrijdingen noodzake- De avond van het hoge Noorden viel spoedig in toen Basli. het woord begon te voeren. De mach tige stilte van het Poollandschap drukte zwaar op de aanwezigen. Aan de hemel verschenen de grote bundels van het Noorderlicht, als schijnwerpers van een onafzien- naar theater. „Geldlanders en Roodlanders!" riep Mugli Basli met zijn warme basstem. lijk zijn. Waar de rattenbestrijding een hygiënische en economische nood zaak is, waarmede de belangen van land en burgerij gediend zijn, is dit initiatief van het Gemeen tebestuur zeer toe te juihen. Slagers vakwedstrijd. Naar ons werd medegedeeld behaalde ook de firma P. de Theije alhier succes op de Inter nationale Slagersvakwedstrijd en Tentoonstelling te Utrecht. De firma De Theije verwierf voor de door haar bereide vleeswaren een 2e prijs en een eervolle vermel ding. AXEL. Het Groene Kruis. Een buitengewone algemene vergadering dezer vereniging was bijeengeroepen tegen Woensdag avond. Alle leden waren per cir culaire hiertoe uitgenodigd, zodat meer dan gewone belangstelling bleek te bestaan voor een zeer urgent punt, het enige der agen da, n.l. de verhoging der contri butie, zulks in verband met een tamelijk ingrijpend bestuursvoor stel. Dit punt heeft ook d* volle aandacht der afdelingen Temeu- zen, Zaamslag en Hoek en zo was men overeengekomen te trachten een stichting voor dit doel in het leven te roepen, zijnde de oprich ting van een centrum voor kraam- verzorging. Dit alles onder toe zicht van de leidster van het cen trum. Natuurlijk vraagt een dergelijk ingrijpend voorstel een belangrijk financieel offer, maar het bestuur achte deze voorziening van zoda nige urgentie en sociaal belang en de behoefte aan eenover het algemeen meer deskundige kraamverzorging zo primair, dat besloten was de algemene verga dering voor te stellen de jaarlijk se minimum contributie op 3 te stellen. De voorzitter der vereniging, de heer A. E. C. Kruijsse, had aan deze uiteenzetting die reeds per circulaire aan alle leden gezon den was, weinig meer to te voe gen, doch gaf toch nog in fines ses een uiteenzetting van de consequenties die er' aan vast zaten. De genoemde plaatselijke verenigingen zijn thans unaniem toegetreden als lfd der Prov. Vereniging waartoe men tevoren reeds overleg had gepleegd met Jhr. Roëll, de voorzitter dier ver eniging en de Inspecteur van de Volksgezondheid. In W. Zeeuws- Vlaanderen deed men reeds gun stige ervaring op en tevens be schikt ook Hulst over een zodanig „centrum", zij het dan uitgaande van het Wit-Gele Kruis. ,De op leiding tot kraamverzorgsters en hulpkrachten kon na aanneming van het voorstel zo spoedig mo gelijk onder het oog worden ge zien. De minimum-leeftijd voor deelnemende damescursisten is 20 jag,r. De leidster-docente zal ver moedelijk aangesteld worden op een salaris van 3000, waarvan waarschijnlijk iets terug zal ko men wegens verschuldigde wo- ningthuur. Normaal hebben in deze 4 gemeenten jaarlijks 600 beval lingen plaats, doch men is bere kend op 1000. Het. cursus-geld is zeer laag. Gediplomeerden ont vangen doorgaans (als hulpkrach ten) ƒ4 per dag. Daar de Rijks- Subsidie pas na het eerste jaar wordt verkregen is het beginjaar in financieel opzicht het moeilijk ste, doch verschillende Instanties zijn bereid eventueel bijstand te verlenen met nodige voorschotten. Waar men tegenwoordig bijna particulier geen bakerhulp meer weet te behouden en deze ook niet beantwoordt aan de eisen van degelijke en deskundige kraamverzorging, waardoor men in de meeste gevallen op zieken- huis-verpleging is aangewezen, is hiermede een prachtige oplossing gevonden en werd het bestuurs voorstel met warmte aanbevolen. Na een geanimeerde discussie, waaraan voor het eerst in de ge schiedenis van het Groene Kruis hier in Axel zelfs door dames werd deelgenomen, besloot de ver gadering z.h.st. in de geest van bet bes tursvoorstel en sloot de heer Kruijsse deze vlot verlopen vergadering. „Ge zijt gekomen om krachten aan de natuur te ontrukken waar mee ge elkaar kunt vernietigen. Geen van uw twee groepen heeft de ander in werkelijkheid be- spionneerd. Wij, als onzijdige derde partij, wekten de schijn dit te doen, maar streefden andere dingen na. Uw wantrouwen was dus waanzin, zoals alle wantrou wen tussen volken waanzin is. KOUDEKERKE Jhr. H]. A. van Doorn 'i Na een korte ongesteldheid is Woensdag j.l. op 75-jarige leeftijd overleden Jhr. H. A. van Doorn, oud-burgemeester van Vrouwen polder en Veere en van Oost- en West Souburg. Het stoffelijk overschot zal a.s. Maandag worden bijgezet in de familiegrafkelder op „Moesbosch" te Koudekerke. NIEUWVUET. Collecte. De in deze gemeente gehouden collecte ten bate van het Leger des Heils heeft 26,80 opge bracht. OOSTBURG. Algemene vergadering van „Oeres". Op de eerstvolgende algemene vergadering van de vereniging „Ceres" op 15 April a.s. zullen Mevr. Evers en Mevr. Willinge-r Prins, resp. presidente- en vice- presidente van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen te Oosthurg, spreken over het ver enigingsleven en over de provin cie Drente. De vereniging zal uitstapjes maken naar de provinciale ver gadering op 4 Mei te Axel en naar Sneek. Van 18 tot 21 Mei zal zij de Groningse vereniging van Plattelandsvrouwen op be zoek krijgen. Bij voldoende deelname zal zij een cursus: Moederzorg, geven er. een cursus: Fraaie handwerken. De diplomatieke correspondent van de „New-York Times" meldt uit Washington, dat John Foster Dulles, de Republikeinse deskun dige in buitenlandse aangelegen heden, aan de Minister van Bui tenlandse Zaken, Marshall, een voorstel gedaan heeft tot oprich ting van een internationale orga nisatie als tegenhanger tegen de Kominform, ten einde de vrije in stellingen van de Westerse wereld te beschermen. Naar verluidt is er volgens Dulles zonder oprich ting van een internationale spion- nage- en propaganda-organisatie voor de Westelijke mogendheden geen hoop. dat zij tegen de Sow- jèt-Unie stand kunnen houden. Het voorstel wordt op het Mini sterie van Buitenlandse Zaken be studeerd. Tegelijkertijd beginnen de voor stellen voor een officiële garantie van de Ver. Staten aan de vijf mogendheden, die het pact van Brussel hebben gesloten, steun te verkrijgen aan de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, aldus deze correspondent. Er is echter nog geen besluit genomen, welk plan men precies aan het congres zal voorleggen. AMERIKA EN DE WEST-EUROPESE UNIE De plaatsvervangende Ameri kaanse Minister van Buitenlandse Zaken Robert Lovett heeft op een persconferentie verklaard, dat de Verenigde Staten „zekere defini tieve ideeën" hadden omtrent steun aan het verdrag van Brus sel. Hij voegde er aan toe. dat men echter nog verdere inlichtin gen wilde hebben. Gevraagd of de steun van de Verenigde Staten een militaire leen- en paehtrege- lingi zou omvatten zeide Lovett, dat deze kwestie nog steeds in beraad was. Lovett zeide verder een interessant en nuttig onder houd met Spaak gehad te hebben. De Washington Post van Dins dag j.l. spreekt de hoop uit, dat Spaak niet in twijfel gelaten zal worden over ,,de Amerikaanse vastbeslotenheid het vrije Europa te helpen zich te verzetten tegen de communistische agressie". Misschien zijn de, Verenigde Sta ten nog niet gereed om een recht streekse militaire waarborg te geven, alduS het blad, doch de huidige gecombineerde straf zou alreeds uitgebreid kunnen worden met militaire vertegenwoordigers van de vijf landen, die het pace van Brussel tekenden. Weest nu kerels, knip jullie militaire snorren af en reikt el kaar de hand." Voordat de laatste stralen van het Noorderlicht waren verdwe nen, had zich op deze plek van het hoge Noorden een historische gebeurtenis voltrokken. Geldlan ders en Roodlar.ders hadden vrede gesloten! BILJARTEN. In Hotel „Centraal" te Terneu- zen werden dezer dagen de eerste wedstrijden gespeeld voor het kampioenschap biljarten van Z. Vlaanderen. Deelnemers zijn de heren C. Meerschaert, R. Ver- straeten, G. van Damme, J. v. d. Poel, B. v. d. Eijk, allen te Ter- neuzen, Jac. Overbeke en A. Aal- bregtsen. Oostburg en E. Ver meulen, Sas van Gent. De uitslagen waren als volgt: Jac. Overbeke 119, C. Meer schaert 125. A. Aalbregtse 94, Jac. Over beke 125. C. Meerschaert 125, A. Aal- bregtsen 101. C. Meerschaert 119, R. Ver- straeten 125. B. v. d. Eijk 125, R. Verstrae- ten 93. G. van Damme 94, J. van dér Poel 125. R. Verstraeten 98, G. van Damme 125. A. Aalbregtse 73, R. Verstrae ten 125. J. van der Poel 84, E. Vermeu len 125. B. v. d. Eijk 125, E Vermeulen 61. B. van der Eijk 125, A. Aal bregtse 40. E. Vermeulen 83, G. v. Damme 125. Zondag a.s. wordt de finale ge speeld, eveneens in Hotel Cen traal. Koewacht. Huwelijks-voltr.Emilius Baert, 32 j. en Henriëtte van Remoortele, 33 j. Geboren: Bernadette, d. van G. Die nickVan Acker; Ronald, z. van J. Steenaertv. d. Bilt; Eduard, z. van E. Verschraegen De Backer. Overigden: Ffcungois Sufj, 70 j„ wedn. v. Coralie Zwartelé; Edmon- dus Huijgens, 77 j„ wedn. van Sophia Jacobs; Theophile Vervaet, 76 j„ echtg. van Maria van Grem- berghe. STAATSLOTERIJ. 503e Staatsloterij, 5e Klasse, 12e Lijst. 1000 4393, 6278, 17616. 400 6637, 11496, 11840, 12622. 16763. 200 5060, 8286, 8531, 11787, 21381 100: *1274,' 5517, 8768, 9138, 13036, 13683, 14389, 15698, 17428, 17884, 17807. W«t Itvcngf Stad» ZATERDAG 10 APRIL. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 10.00 Morgenwijding; 10.20 Radio feuilleton; 10.35 Zang en piano; 10.55 Voor de continu- bedr.12.00 Vaudeville orkest; 12.33 Vaudeville Strijkorkest; 13.00 Ned. Strijdkrachten; 13.30 Vincentino; 14.00 A.J.C.-u!tz. 14.15 Stafmuziekc. Amst. politie; 15.10 Gram.; 16.00 Toespraak; 16.15 Binnen zonder kloppen; 16.45 Om en nabij de twintig; 17.45 Radio Philh. Orkest; 18.00 Nieuws; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.00 Artist. Staalkaart; 19.30 Cursus; 20.00 Nieuws; 20.15 Ca baret; 21.15 Soc. commentaar; 21.30 Week-end orkest; 22.00 Hoorspel; 22.30 The Ramblers; 23.00 Nieuws; 23.15 Hbbby hoek; 23.30 Gram. HILVERSUM H: 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag; 9.05 Gram.; 11.00 De Zonnebloem; 11.45 Gram. 12.33 Klaas van Beeck; 13.00 Nieuws; 13.20 Verv. Klaas van Beeck; 14.10 Gram.; 14.40 Ge mengd koor; 15.15 Concert der jongeren; 16.00 Gram.; 16.30 Cau serie; 17.00 De Wigwam; 18.00 Piadoduo; 18.15 Journ. weekoverz. 18.40 Spineuza; 19.00 Nieuws; 19.15 Gram.; 19.50 Banden die binden; 20.00 Nieuws; 20.05 De gewone man; 20.20 Lichtbaken; 20.50 Omroeporkest; 21.25 Radio feuilleton; 22.00 Week-end sere nade; 22.45 Avondgebed; 23.00 Nieuws; 23.15 Omroepkamerork.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3