NEDERLAND en-ENGELAND Uitbreiding vacantiemogeliik- heden in het buitenland Distiibntienienws De Siamese Tweeling BINNENLANDS NIEUWS sluiian verdragen Ier voorkoming j van dubbele belasting Selasting ontduikende erfgenamen Symbolische algemene staking in Italië Door slushy queen. RECHTSZAKEN VEROORDEELD. Relletjes in Irak TEXTIEL VOOR HANDWERK EN NAALDVAKONDERWTJB. VOOR EENMAAL DUBBELE HOEVEELHEID ROGGEBROOD OP BROODBON VAN 200 GRAM VOLGENDE WEEK EEN EI VOOR ALLE LEEFTIJDS GROEPEN. Van officiële zijde wordt ons I indien de werknemer in die staat, medegedeeld, dat tussen de Ne- meer dan 183 dagen per jaar aan- - - - - wezigi is. 'Het verdrag bevat verder be ,i:« drt iiiftjriooalirK derlandse en de Britse regering overeenstemming is bereikt om trent een tweetal verdragen ter voorkoming van dubbele belas ting. Het ene heeft betrekking op de belastingen van inkomsten en enige andere belastingen, het tweede op de rechten wegens overgang van vermogen door overlijden. Beide verdragen zul len (binnenkort aan de Staten- Generaal ter goedkeuring worden voorgelegd. Het eerste bedoelde verdrag geeft een regeling voor alle soor ten van inkomsten. Van de voor Nederland van belang zijnde pun ten, welke in het verdrag zijn ge regeld, zijh de voornaamste: 1. Bedrijven zullen belast wer den in de staat, waar va: te in richtingen van het bedrijf zijn. Deee regel geldt niet voor scheep vaart- en luchtvaartondernemin gen, die alleen belast zullen wor den in de staat waar zij geves tigd zijn. 2 Ieder van de beide staten ziet er van af van dividenden, die van zijn gebied naar de andere staat vloeien, een andere belas ting te heffen dan' die ter zake van de winst van de uitdelende maatschappij. Voorwaarde is ech ter, dat de genieter van het divi dend zijn bedrijf niet in de eerst bedoelde staat uitoefent. 3. Interest en industriële royal ties, vloeiende van de ene staat naar de andere, zullen alleen be lastbaar zijn in de domiciliestaat van de genieter. Ook hier geldt de voorwaarde, dat de genieter in eerstbedoelde staat zijn bedrijf niet uitoefent. 4. Beloningen en pensioenen uit openbare kassen zullen belast worden alleen in de oorsprong- staat, zodat zij vrijgesteld zijn van belasting in de domiciliestaat van de genieter. Beloningen en pen sioenen wegens particuliere dienstbetrekkingen zijn in begin sel slechts belastbaar in de domi- «iliestaat van de genieter. Een uitzondering geldt evenwel voor tijdelijke uitoefening van een dienstbetrekking in de andere «taat dan de domiciliestaat. Deze «jjn belast in de staat, waar de werkzaamheden worden verricht, De Argentijnse Ministerraad •«eft besloten 33 genootschappen, behorend tot het handelsconcern Bomberg hun rechtsgeldigheid te •ntnemen. Volgens de Argentijnse fiscus kebben de erfgenamen van de bankmagnaat Bomberg zich aan het betalen van successierechten onttrokken. Volgens Generaal Peron moet de familie Bomberg 200 millioen pesos successierech ten en 100 millioen pesos boete betalen. Het bestuur van bet Italiaanse Algemeen Vakverbond heeft op geroepen tot een algemene ®>ta- kin0, in geliöBl Italië, op Maandag 12 "April tussen acht en negen uur OMT, uit protest tegen de „onlangs voorgevallen politieke «cessen op Sicilië". In de betreffende motie wor den de spoorwegen en andere on misbare diensten van de staking uitgezonderd. De Christen-Demo craten, gematigde Socialisten en Republikeinen in het bestuur stemden tegen de motie. 72) (Nadruk verboden) Mark Xavier deed bovenmense lijke pogingen om te spreken. Het was akelig om te zien. Zijn lin kerarm zette op, door de pogin gen die hij aanwendde om zich op 'te richten. De rode gloed in zijn ogen werd nog roder nog wilder. Dr Holmes pakte de huid van Xavier's blote linkerarm vast voor een onderhuidse ïnspuitm,, als een automaat Ik Dat was alles wat hg uit kon brengen. Zijn doodsbleek p-pzicht werd grauw, tussen zijn Unpen verscheen een bloedblaasje en hii viel bewusteloos achterover. Dan werd de naald m zijn arm gedreven. palingen omtrent de uitwisseling van gegevens ter bevordering van een richtige heffing van de in het verdrag opgesomde belastingen. Voorts een bepaling omtrent ge lijke behandeling van wederzijdse onderdanen en tenslotte opent het de mogelijkheid dat ook overzeese gebiedsdelen kunnen toetreder. Dubbele belasting op het stuk van het suocessierecht is het ge volg van het feit, dat de staat op wiens gebied de erflater woonde, de gehele nalatenschap belast, ter wijl andere staten de op hun ge bied gelegen bestanddelen van de nalatenschap belasten. Het tweede verdrag nu beoogt die dubbele heffing te voorkomen, door aan de staat van ligging7 ten aanzien van bepaalde bestand delen van de nalatenschap het uit drukkelijke recht van belasting heffing toe te kennen Naast deze regeling ter voor koming van dubbele belasting is een bijzondere regeling getroffen ten aanzien van kapitalen, die vóór de oorlog naar Engeland zijn gevlucht, terwijl voorts kon wor den bereikt, dat ten aanzien van oorlogsslachtoffers een tegemoet komende regeling is getroffen. President Truman heeft Don derdag het Congres verzocht om een onmiddellijke toewijzing van 725 millioen dollar voor de uit breiding van de Amerikaanse luchtmacht. De Zweedse Minister van Binnenlandse Zaken, Erlje Moss- berg, heeft het Parlement ver zocht de gelden voor contra-spion- nage te verdubbelen „met het oog op recente gebeurtenissen". Naar vernomen wordt, zal het betrokken bedrag, drie millioen kronen groot, worden gebruikt, voor de versterking van de ge heime politie. HOOFDREDACTEUR „NIEUWE POST" TOT 500 GULDEN Het Amsterdamse Gerechtshof heeft Donderdagmorgen het von nis van de arrondissements-recht- bank tegen de hoofdredacteur van het weekblad „De Nieuwe Post", de 38-jarige L. A. Rodrigues Lopês, die daartegen beroep had aangetekend, bevestigd. Dit von nis luidde 500 boete, subs, één maand hechtenis wegens het zich in openbaar 'geschrift opzettelijk beledigend uitlaten over 't open baar gezag. IJet betrof hier een artikel van de heer Rodrigues, ge titeld „Het heilig huisje", waarin hij over de politie had gesproken als een „corrupt apparaat" en waarin voorts vermeld stond, dat „een groot deel van de misdadi gers in politie-uniform rondloopt." m De vacantiemogelijkheden voor Nederlanders in het buitenland henben enige uitbreiding doordat een overschot aan Oostenrijkse schillingen na een Nederlandse transactie met dit land ter waar de van 600.000 met toestemming van regering en Nederlandse Bank overgenomen zijn door de Nederlandse Reisvereniging. Dit bedrag dat 2.300.000 schil lingen bedraagt, kan deze zomer besteed worden door leden dezer vereniging, die deel willen nemen aan reizen naar Tirol. Buiter. de reiskosten is het opnemen van een vrij groot zakgeld mogelijk, ter wijl in dit geval geen deviezen- toestemming van de Nederlandse Bank nodig is. Dit reispotje zal voor vacantieverblijven van 2500 tot 3000 personen kunnen strek ken. Het verblijf in Tirol is alleen mogelijk in daartoe aangewezen hotels in de Franse en Ameri- kaanse zpfnes van Oostenrijk. Verblijf in de andere zönes en in Weenen is niet mogelijk en even min zal men bij. familie of vrien den kunnen gaan logeren. Het betreft hier „betaling van reis- genoegens" tegenover geleverde producten. Zoals men weet, kan iedere Nederlander krachtens de daar toe geldende deviezenbepalingen slechts een keer per jaai' met toestemming van de Nederlandse Bank een tiental dagen met va- cantie 'in het buitenland vertoe ven Bezoek aan Engeland is slechts dan mogelijk indien hier- tegenover voldoende Engels be zoek aan ons land bestaat. Voor Frankrijk bestaat een dergelijke regeling. Verwacht wordt, dat vrijwel iedereen Sie zulks aan vraagt een bezoek aan Engeland zal kunnen brengen, doch gezien de devaluatie in Frankrijk, die vele Fransen verhinderen zal een bezoek aan Nederland tcj bren gen ziet het Franse reispotje voor Nederlanders er minder gunstig Ér bestaat op het ogenblik bij de Nederlandse Bank een lotings systeem voor bezoek aan deze beide landen. Men kan slechts een keer per jaar de hiervoor noodzakelijke deviezen aanvragen Nu herademden ze en durfden zich weer te bewegen. De inspec teur stond op en wiste met zijn zakdoek het zweet van zijn ge zicht. Dood?" vroeg Ellery. Nee." Dr. Holmes was ook op gestaan en keek naar de stille gestalte. „Bewusteloos. Ik üeo hem een morphinespiuitje gege ven. Net genoeg om zijn spieren te ontspannen en hem rust te ge ven." „Hoe staat het met hem?" vroeg de inspecteur. „Gevaarlijk Ik denk, dat hij nog een kansje heeft om er door te komen. Het zal helemaal van zijn gestel afhangen. De kogel zit in zijn rechterlongi" „Hebt u dan niet geprobeerd om die er uit te halen?" riep El lery uit. „Geprobeerd?" De dokter trok zijn wenkbrauwen op. „Maar bes te kerel, dat zou fataal voor hem zijn. Zo oppervlakkig te oordelen is zijn gestel toch niet al te sterk, maar precies weet ik het niet, want ik heb hem nooit onder zocht. Hij dronk nogal veel, zie je, en bovendien is «hij nogal ge zet. Een beetje teveel van het en wel op één bureau. Indien de Bank meerdere aanvragen tege lijk ontvangt worden deze terzijde gelegd en men- wordt voor een jaar van buitenlandse vacantie uitgeschakeld. De loting geschiedt onder toezicht van rijksaccoun tants. Eenzelfde regeling be staat voor Zwitserland in dier voege echter, dat Zwitserland bij handelsovereenkomst een bedrag aan „vacantieverblijf" in ruil tegen Nederlandse goederen levert. Op 12 April beginnen hierover nieuwe onderhandelin gen. De Zwitsers zqllen trachten dit bedrag aan vacantieprestatie ten behoeve van hun hotelwezen voor deze zomer tot 5 a 6 millioen Zwitserse francs uit te breiden. Van Nederlandse zijde zal men uiteraard trachten dit bedrag zo laag mogelijk te houden. Gezien de animo van een vacantieverblijf in Zwitserland verwacht men in kringen der reisbureaux, dat niet meer dan een op de vijftig" Neder landse reislustigen, die zulks aan vragen hij loting hun vacantie-' plannen voor Zwitserland zullen kunnen realiseren. Verwacht wordt voorts, dat ook Italië, Frankrijk en wellicht Engeland ten behoeve van hun toeristen centra in de naaste toekomst eisen voor „vacantieleverantie" bij handelsbesprekingen zullen stellen. Met België. Luxemburg, Denemarken en Zweden is slechts ruiltoerisme mogelijk, omdat men deze landen geen overeenkomsten bestaan. De Noorse bank maakt zelfs tegen ruiltoerisme zoveel be zwaar, dat vacantieverblijf in Noorwegen dit jaar uitgesloten moet worden geacht. Er worden relletjes en plunde ringen gemeld uit Bagdad, Basra, Erbil, Kirkoep en Chaniquin, vijf der voornaamste Iraakse steden, tengevolge van de stakingen, die daar zijn uitgebroken. Terwijl de stakers hogere lonen eisen om tegemoet te kunnen komen aan de hoge kosten van levensonder houd, is de voedseltoestand, naar wordt gemeld, critiek, ondanks de regeringsaan kopen van tarwe. goede. Maar je..." Hij haalde de schouders op en keerde zich naar miss Forrest, terwijl de uitdrukking op zijn ge zicht zachter werd. „Dank je, Ann. Je hebt me flink geholpen... En nu, heren, help me alsjeblieft om hem naar hoven te brengen. Maar heel voorzichtig. Anders zou er een verbloeding kunnen optreden." De vier mannen Smith stond verslagen in een hoek te kijken tilden het slappe lichaam op en droegen het naar de slaapka mer in de Westelijke vleugel van het huis. De overigen kwamen er achteraan, allemaal dicht bij el kaar, ais om bescherming te zoe ken. Niemand scheen graag alleen achter te blijven. Mrs. Xavier scheen verbijsterd, nog steeds droegen haar ogen die uitdruk king van afkeer. De mannen ont kleedden hem en legden hem heel voorzichtig op bed. Xavier adem de onregelmatig, maar zijn spie ren waren nu niet meer zo kramp achtig samengetrokken en hij had zijn ogen gesloten. De inspecteur deed de deur open. „Kom jullie maar binnen, maar zachtjes. Ik wilde iets zeggen en MEISJE VERDRONKEN IN AUTO. Donderdagnacht ongeveer half drie reed een luxe-auto in de Lange Haven te Schiedam. De bestuurder, de Rotterdammer A. de M. zag kans uit de auto te klimmen en om hulp te roepen. Hierop kwamen de concierge van het kantongerecht en diens zoon aangesneld, die M. op de wal hiel pen. Op de mededeling van deze dat zich in de auto nog een meisje bevond, begaf een voorbijganger zich gekleed te water en bevrijd de het meisje, de 19-jarige M. I. V. uit Rotterdam, dat reeds bui ten kennis bleek te zijn, uit de auto. Inmiddels waren ook politie, brandweer en GG.D. ter plaatse verschenen en met behulp van zuurstofkoffers werd getracht de levensgeesten bij bet meisje op te wekken. Zij bleek echter reeds te zijn overleden. De Schiedamse poiitie heeft een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval inge steld. HAARLEMSE RECHERCHE HELDERT 13 INBRAKEN OP. De Haarlemse recherche is op het spoor gekomen van de daders van dertien in Haarlem en omge ving gepleegde inbraken, die ge pleegd werden' gedurende de af gelopen drie maanden en alle de zelfde kenmerken vertoonden. Thans zijn als de daders van deze geruchtmakende serie ge arresteerd de 20-jarige bloembol- lenkwekersknecht H. J. de K., de 28-jarige los-werkman J. de V. en R. B. de G., die er van ver dacht werd opgetreden te zijn als „tipgever". Dit laatste was een belangrijk onderdeel van de cam pagne aangezien de twee inbre kers altijd hun slag sloegen in de avondu^pn, wanneer de bewoners van bepaalde percelen niet thuis waren. Zij kozen bij voorkeur hui zen in een buurt, waar de tram passeerde, en sneden dan een ruit uit op het moment waarop dit vervoermiddel voorbijkwam, zo dat de buren niet werden gealar meerd door eventueel lawaai. De inbrekers hadden het vooral voorzien op luxe-voorwerpen als radiotoestellen, scheerapparaten, en op baar geld. Zij verzamelden gedurende ge campagne een grote hoeveelheid van deze artikelen en de schade, die zij. op deze manier aan de Haarlemse burgerij toe brachten beloopt in de duizenden guldens. De opsporing en arres tatie van dè drie indringers ge schiedden na zorgvuldig en lang durig recherchewerk, waarbij de gegevens van de talrijke gevallen van inbraak tenslotte in een be paalde richting wezen. De drie gearresteerden hebben een vol ledige bekentenis afgelegd. MEISJE VAN 5 JAAR VERBRAND. Te Boven-Smilde in Drenthe is gisteren 'het 5-jarig dochtertje van de familie v. d. V. bij het spelen in de achtertuin verbrand. Het meisje schijnt met lucifers te hebben gespeeld, waarmee zij as falt in brand stak. Haar kleren vatten vlam en in enkele minuten was zij zodanig" verbrand, dat zij overleed. Het zoontje van de familie v. d. V. kwam het eerst op het hulpgeroep van zijn zusje uit het huis toeschieten, doch het was reeds te laat. INTERNATIONAAL complot ONTDEKT, DAT VERVALSTE TEXTIELPUNTEN BINNEN SMOKKELDE. Te Reusel zijn twee Turnhoutse chauffeurs van Belgische Philips- bussen, die fabriekspersoneel ver voeren uit België, gearresteerd. Bij onderzoek bleken zij enige tienduizenden ven-valste Neder landse textielkaarten bij zich te dragen. De textielkaarten wer den te Turnhout gedrukt, en door de Belgische chauffeurs naar Ne derland overgebracht. Te Eindoven zijn door de C.C D.- ambtenaren, die het onderzoek lelden, enkele tussenpersonen ge- tï^uew-;.anwi jullie moeten het allemaal horen." Ze gehoorzaamden machinaal, met hun ogen op de bewegingloze figuur onder de lakens. Op het nachtkastje stond een lamp, die de linkerwang van Xa vier vaag verlichtte. „Het schijnt," zei de inspecteur kalm, „dat we weer bot gevan gen hebben. Ik weet het nog niet zeker en ik weet ook nog niet of Mark Xavier gelogen heeft of niet. Ik heb wel gezien hoe mensen nog logen drie seconden vóór hun dood En het is lang niet zeker, dat iemand de waarheid spreekt, omdat hij weet, dat hij zal ster ven. Maar toch klonk wat hij zei, nogal overtuigend. Als hij alleen mrs. Xavier maar beschuldigde en dr. Xavier niet gedood heeft, dan is de moordenaar nog steeds hier in huis. En dè.t wil ik jullie wel zeggen, dat er de volgende keer geen vergissing begaan zal worden." Ze staarden hem aan. „Denkt u, dat hij weer tot be wustzijn zal komen, dokter?" vroeg Ellery kortaf. „Misschien," mompelde dr. Hol mes. „Als de morphine uitgewerkt is, dan kan hij weer bijkomen." arrèsteerd, die voor de verdtre distributie der valse textielkaar ten in Nederland zorgden. Dg Turnhoutse drukker en enige an deren zijn eveneens aangehouden, en verschillende arrestaties wor den nog verwacht. Men meent met een wijdvertakte internationale bende van smokkelaars en texttel- vervalsers te doen te hebben. BRAND IN MATRASSEN - FABRIEK. In de opslagplaats van de ma- trassenfafcriek N.V. „Veru", tan de Rechter Rottekade te Rotter dam brak gistermorgen omstreeks half elf door onbekende oorzaak brand uit. Het vuur vond gretig voedsel in de opgeslagen goade- ren, die voornamelijk uit kapok en wol bestonden, zodat de op slagplaats, die slechts uit een ge lijkvloerse ruimte bestond, zogoed als geheel uitbrandde. In 3 kwar tier tijds had de brandweer met 7 stralen het vuur bedwongen. LANDBOUWER DOOR STHBR GEDOOD. De 63-jarige landbouwer k Hoenink te Reken (gem. Eiber gen) is op tragische wijze om het leven gekomen, toen de stier, die hij aan een touw leidde, zich los rukte en hem aanviel. H. werd op de grond geworpen, waarna het dier hem met de hoorns bewerkte. Het slachtoffer is aan zijn rer- Naar het A.N.P. verneemt is er thans een regeling getroffen, waarhij ten behoeve van het handwerkonderwrjs op de lagere scholen en het naald vakonderwijs op de huishoudscholen extra tex tielpunten aan de betrokken leer lingen zullen worden toegéweaen. Hoewel zij uiteraard aan eem limiet zijn gebonden, regelen d» inspecteurs van het lager onder wijs en de inspectrices van bet Nijverheidsonderwijs verdeling, Daar de hoofden en directrices der scholen nog een opgave van de behoeften bij de inspeoties mpeten indienen kan vooralsnog nog niet worden vastgesteld hoe veel textielpunten per leerling zullen worden uitgereikt. SCHOENENBONNEN VOOR KINDEREN. Het Centraal DistributioMa*- toor deelt mede, dat aan kinde ren geboren in de maanden Apnl of Mei van een der jaren 1932 t/ui 1946, alsmede aan kinderen ge boren in Juni 1947 een schoeaen- •bon zal worden uitgereikt, van <is soort en maat, als overeenkomt met leeftijd en geslacht van het kind. Bon 606 zal van het inleg vel worden verwijderd. De distri butiediensten zullen plaatselijk bekend maken op welke dagen men deze bonnen in ontvangst kan nemen. De broodbon voor 200 gram, welke in de bonnenlijst. van 15 April zal voorkomen, zal naar keuze recht geven op 200 gram brood of 400 gram roggebrood. Deze overwaardering van rog gebrood geldt uitsluitend voor d« bon van 200 gram in de bonnen- lijst van 15 April, niet voor vol gende 200 gram-bonnen. In de bonnenlijst van Donder dag 15 April zal voor alle leef tijdsgroepen een bon worden be kend gemaakt, recht gevende op het kopen van één ei. Dit ia in afwijking van het aanvankelijke distributie-schema als gevolg van exportmogelijkheden. Hij haalde de schouders op. „Of niet. Er kan van alles gebeuren. Hij kan ook sterven. Hij kan een verbloeding krijgen, ofschoon ik de wond gedesinfecteerd heb hij kan ook zo bezwijken." „Prettig," gromde Ellery. „Maar er is toch ook kans, dat hij er door komt, niet? Maar mij ïmte- resseert het vooral, dat hij mis schien weer bijkomt. En als hjj dat doet, dan..." Hij keek veelbetekenend om «Icn heen. „Zal hij alles zegden," riepe» de 'tweelingen plotseling uit. Ze schrokken van het geluid van hun eigen stem en kropen dicht tegen hun moeder aan. „Precies, jongens, hij zal alle» zeggen. Een hoogst interessant vooruitzicht. Daarom zal 't maar het beste zijn, papa, om niet» te riskeren." „Dat dacht ik ook," antwoordde de inspecteur grimmig. „Wij zul len vannacht om beurten de wacht bij hem houden, jij en ik. En, voegde hij er na een pauze aa» toe, „anders niemand." (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2