COMMUNIQUÉ Qoede. Diensten commissie voor De Geallieerden en Noord-Afrika De BESPREKINGEN omtrent eep WAPENSTILSTAND Treffen tussen Joden en Arabieren De aanstaande verkiezingen in Italië VRIJDAG 9 APRIL 1948. Amerik. voorstel inzake West-Duitsland Oefeningen van tie R. A. F. Atoombomproeven in Eniwatofc? De strijd in Palestina De ongereldheden in Egypte Abdoek Kader Hoesseini gedood De gezondheidstoestand van Prins Bernhard Sir John Boyd Orr over Wereldvoedseltoestand Binnenkort deviezen voor eendags-trips naar België? Frankering by AbonnementTemeuzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. t* De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Wisselend bewolkt. Wisselende bewolking met en kele regen- of hagelbuien. Aan vankelijk nog harde, later wat afnemende, Westelijke wind. Kouder des nachts, overdag ongeveer dezelfde temperatuur ale gisteren. DE VRIJE 4de Jaargang No- 777. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V- Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1^50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 nor Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Ben commissie voor goede diensten van gisteren meldt, dat een sectie van de sociaal-admini stratieve subcommissie (die de kwestie van de overheidsambte naren van een partij bestudeert) welke sectie thans verblijft in het gebied van de andere partij, heeft voorgesteld door heide regeringen een verklaring te doen uitgeven, aat zij besloten hebben, dat Re publikeinse overheidsambtenaren in de Nederlandse gebieden op de gebruikelijke voorwaarden van de Indische dienst in ..algemene fvra-heidsdienst" kunnen treden definitieve schikkingen zijn- getroffen na ondertekening- van Reuters diplomatieke corres pondent Sylvain Mangeot meldt te Londen te hebben vernomen, dat de Ver, Staten een program va* vijf punten voorgesteld heb- be* voor de vorming van een West-Duitse regering binnen de tijd van ruim een jaar. Men gelooft, dat de vijf in het pla* genoemde stadia zijn: 1. Vorming van een voorlopige regering voor de Engels—Ameri kaanse en Franse zönes. 2- Territoriale reorganisatie van de staten (Laenaer) wier hui dige grenzen worden bepaald door de zóne-verdeling van Duits- laad. verkiezing van een con- stJtuërende vergadering. 4. Het opstellen door deze vergadering van een grondwet. De officiële instelling van ©en nieuwe West-Duitse regering. _Er zijn geen aanwijzingen, dat Frankrijk zijn standpunt heeft ge- w$dgd, dat eerst de kwesties van ue toekomstige politieke organi satie van Duitsland en de interna tionale controle over het Ruhr-ge- hied moeteh zijn opgelost, alvo rens een fusie van de drie Weste lijke zönes plaats kan hebben. Waarnemers te Londen geloven, dat de Amerikanen om twee rede nen zullen aandringen op aan vaarding van hun program: 1'. Omdat naai hun mening de jongste crisis te Berlijn de drin gende noodzaak heeft vergroot om West-Duitsland politiek en economisch te consolideren, als onderdeel van een uitgebreider plan voor herstel van een niet- eoanmunistiseh Europa. ï- omdat zij duidelijke aanwij zingen zouden hebben, dat, ten zij er slappen worden gedaan ow een voorlopige Regering voor de Westelijke zönes in te stellen, zij zich onverhoeds geplaatst zul le» zien voor het feit, dat er een Oost-Duitse Staat en Regering "Wden gevormd. De Sowjets zouden hiervoor reeds vergevorderde plannen hebben. het politieke accoord. De verkla ring zal worden bekrachtigd met de uitwisseling van brieven tus sen beide regeringen. In principe werd overeengeko men, dat een gezamenlijk advise rend lichaam deze overeenkomst zal uitvoeren. Ook de economisch-financiële sub-commissie is gisteren bijeen gekomen, aldus het communiqué. Verscheidene zaken werden voor behandelen naar de commissies ad hoe verwezen. Verscheidene sub-commissies rapporteerden vooruitgang in de onderlinge be sprekingen. Een desbetreffende sub-commissie rapporteerde vol ledige overeenstemming' ten aan zien van eenheid in zaken ais geld (currency), handel, geldkoersen, douane-gebieden en controle, als mede de economische politiek in zake de verwerving van import goederen. Voorts heeft de com missie ad hoe nog voor algemene richtlijnen in de hervatting van het economisch verkeer over de status-quo-lijn belangrijke (niet genoemde) resultaten gemeld. Generaal-majoor George P. Hays, plaatsvervangend Ameri kaans militair gouverneur in Duitsland, heeft in de vergadering van de Duitse staten te Stuttgart verklaard, dat het communisme reeds te ver West-Europa is bin nengedrongen. Naar te Berlijn wordt verno men, zouden zware en lichte En gelse bommenwerpers gisteravond uit Engeland over de Britse zóne van Duitsland vliegen om een schijnaanval/ te ondernemen op het eiland Helgoland. Tijdens hun vlucht zouden de Linooln-bom- menwerpers en Mosquitos over Hannover, op slechts 80 km van de grens van de Sowjet-zöne, vlie gen. Nachtjagers van R.A.F.- stations in Duitsland zouden trachten de bommenwerpers op te vangen, terwijl in Engeland gestationneerde jagers de bom menwerpers de weg zouden trach ten te versperren op de terug tocht naar hun basis. Habib Bourguiba, secretaris generaal van het Noord-Afrikaans Arabisch bevrijdingsfront, heeft tegenover Reuter verklaard, dat de Noord-Afrikaanse Arabieren „van ganser harte aan de zijde der Westerse democratieën staan en bereid zijn de grootst mogelijke militaire hulp te verlenen, wan neer zij vrij en onafhankelijk zou den zijn." Bourguiba is te Bag- In Amerikaanse leger- en vloot- kringen te Pearl Harbour weigert men commentaar te leveren op berichten, dat in Eniwetok, het Amerikaans® gebied voor atoom- bomproeven, onlangs proeven zijn genomen. Naar verluidt bevinden zich nog veel hogere officieren van leger en vloot in Eniwetok, hetgern men als een aanwijzing be schouwt, dat de eerste phase der proeven nog niet voorbij is. Alfonso Lopez, voorzitter van de Veiligheidsraad, noch de Jood se en Arabische afgevaardigden waren bereid een verklaring af te leggen na de besprekingen over een wapenstilstand van Woens dagavond, die 3 uur in beslag na men. Lopez onderhandelde met de Joden en Arabieren afzonder lijk en verklaarde dat te willen blijven doen. Verdere bijeenkom sten- zullen zeer binnenkort plaats vinden. Naar wordt gemeld heeft het Arabische Hoge Comité verklaard zich niet op een standpunt aan gaande een wapenstilstand te wil len stellen alvorens het de voor waarden voor het aanvaarden van een order tot staking vein het vuren, welke Arabische woord voerders reeds hebben gesteld is, dat men het verdelingsplan laat varen. Andere Arabische bron nen doen verstaan, dat de ontwa pening van de Haganan een an dere voorwaarde zal zijn. Van Joodse zijde wordt ver klaard, dat Mosje Shertok, de woordvoerder van het Joodse bu reau, niet wezenlijk van het stand punt as afgeweken, dat een wa penstilstand niet tot stand kan worden gebracht voordat'de ge- infiltreerde gewapende Arabieren teruggetrokken zijn en een eind komt aan de „voorbereidingen tot gressie van buiten af". In kringen der Ver. Naties acht men het tijdstip om een voorspel ling te maken te vroeg, Joch men as van oordeel,, dat de besprekin gen geringe kansen op succes be loven. De toestand in Jeruzalem. Jeruzalem, dat reeds met een ernstig voedseltekort in de Joodse wijken te kampen heeft, wordt thans bedreigd met een water tekort. De watertoevoer van het voornaamste pompstation te Ras el Ain, 16 kilometer ten Noorden van Lydda gelegen, is afgesneden. Ook van 'de Ain Farah-bron kan geen water worden betrokken, daar er geen dieselolie voor de pompen is. Voedselvoorziening Een woordvoerder van het Brit se Ministerie van Koloniën heeft tegenover Reuter verklaard, dat de verantwoordelijkheid voor het niet aankomen van voedselcon- vooien te Jeruzalem „bij het Joods bureau ligt", dit naar aanleiding van een bericht, waarin het Joods bureau de mandaatmogendheid aansprakelijk*heeft gesteld. Er bestond volgens de woord voerder van het Ministerie van Koloniën een vaste gewoonte voor het verlenep van escorte aan'con- vooien. De Joodse autoriteiten zouden zich daarnaar niet gevoegd hebben. Afgez:en van belegering was de voedselvoorziening van Jeruzalem of enige andere stad „een privé-aangelegenheid", aldus de woordvoerder. De 1500 verplegers, die in de twee grootste ziekenhuizen van Cairo Woensdag in staking ge gaan zijn, hebben gedreigd de ziekenhuizen in brand te zullen steken. Brandende matrassen, die van ziekenbedden werden ge rukt, werden naar de politie ge slingerd, die de gebouwen omsin geld had Verder werd gebruik gemaakt van heet water, keukengerei en brokken van muren om de politie te bestoken. De veldslag eindigde met de arrestatie van 517 stakers. De politie moest drastisch optre den om het leven van de 2500 patiënten in de ziekenhuizen te redden. 125 stakers werden ge wond. Vele patiënten zijn naar andere ziekenhuizen overgebracht met het oog op de in de zieken huizen aangerichte vernielingen. De regering heeft besloten de verplegers door vrouwelijke col lega's te vervangen. Een en an der werÜ medegedeeld door de Egyptische Minister van Gezond heid, Iskander Pasja. Het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken deelt mee, dat bij de ongeregeldheden in ver band met de politiestaking te Alexandrië op Maandag en Dins dag 25 personen werden gedood en 138 gewond. dad aangekomen als bijzonder af gezant van Emir Abdoel Karim, de Sultan van Aden. voor de regent van Irak, Emir Abdoel Illah. Tass, het Sowjet-Russisch Nieuwsbureau, maakt melding van een bericht van het Italiaan se blad ..Republica' uit Londen afkomstig en waarin gerefereerd wordt aan „zeer goed ingelichte bronnen", volgens hetwelk Bevin op 16 Februari j.l. het departe ment van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten in kennis gesteld zou hebben van het plan van Groot-Brittannië om het be- heerschap over Libyë te verzoe ken. Het Amerikaanse departement zou geantwoord hebben bereid te zijn 't Britse verzoek te steunen op voorwaarde, dat de Verenigde Staten de- onlangs in Tripolitanië en Cyrenaica verkregen militaire bases zou behouden, doch overi gens geadviseerd hebben met het naar voren brengen van de aan spraken te wachten, tot na 18 April, de datum van de Italiaanse verkiezingen. Voorts zou Bevin op 20 Februari Loei Charles naar Parijs gezonden hebben om Frankrijk over te halen zijn pro- Italiaanse houding te laten varen in ruil waarvoor de Britse rege ring er op zou toezien dat de Arabische liga de onafhankelijk heidsbeweging in Algerië, Tunis en Marokko niet aanmoedigde. Het Italiaanse kabinet heeft te Rome zijn laatste bijeenkomst volgens rooster gehouden vóór de algemene verkiezingen op 18 April. Mario Scelba, Minister van Binnenlandse Zaken, zou een uiteenzetting geven van de poli- tie-maatregelen ter onderdruk king van alle mogelijke pogingen om geweld te gebruiken bij de verkiezingen. In totaal zullen op de dag der verkiezingen 400.000 man politie en militairen dienst doen. De meeste betrouwbare waar nemers zijn van mening, dat Al- cide de Gasperi's Christen-Demo cratische partij met een duidelijke voorsprong als de stérkste enkele partij uit de verkiezingen te. voor schijn zal komen, waardoor De Gasperi in staat gesteld zou wor den een nieuwe regering te vor men gelijk aan de huidige, doch met een „veel grotere meerderheid in het p'arlement en in alle op- Mchten veel sterker. Het Romeinse ochtendblad ,11 Tempo" heeft een soort sweep stake georganiseerd voor de ver kiezingsresultaten. Het blad meldt dat de kansen als volgt genoteerd zijn: Christen-Democraten 223 zetels, Volksfront 176, de Socia listische Unie van Lomhardo en Saagat 43 zetels. Het communistische 'blad „Uni- ta" schrijft in een hoofdartikel onder de titel „Vaarwel premier", dat de regering De Gasperi, die haar einde nabij is, Italië opge scheept laat met een buitenlandse vloot en buitenlandse matrozen in ziin UiVen met (je y g. en Groot-Brittannië in zijn koloniën en met het onopgeloste vraagstuk Triest, terwijl Italië feitelijk in een blok is opgenomen, dat be doeld is om een oorlog te ont ketenen. Ook zou de regering Italië met een tekort van 700.000 miUioen lire, onbetaalde uitgaven ten be drage van 814.000 millioen lire en een kapitaalverlies van 500.000 millioen lire laten zitten. Abdoel Kader Hoesseini, de Arabische guerilla-leider en bloed verwant van de Moefti, is Don derdag tijdens een treffen tussen Joden en Arabieren op de berg Castel, 8 km ten Westen van Je ruzalem, gedood, aldus een bericht uit semi-officiële Arabische bron te Jeruzalem. Volgens de Haganah is Hoessei ni gedood, toen hij een ondermijnd huis in het dorp Castel binnen ging. Daarbij zou hij onder het puin begraven zijn. Uit Arabische Dron verluidt, dat Hoesseini bij de bestorming van een huis sneu velde en dat de Joden het lijk ont hoofd hebben, voordat zij terug trokken. Volgens betrouwbare Arabische bronnen hebben de Arabieren gis teren het dorp op de berg Castel op de strijdkrachten van de Haga nah heroverd. Het dorp is be langrijk in verband met de blok kade van Jeruzalem. Hoesseini speelde een belang rijke rol bij de ongeregeldheden in Palestina in 1938. Bij een treffen met Britse troepen werd hij gewond. Hij vluchtte het land uit toen de Palestijnse regering 200 pondsterling voor zijn gevan genneming uitloofde. Aan het eind van het vorige jaar keerde hij in het geheim naar Palestina terug om het verzet van de Ara bieren te organiseren. Onlangs werd hij. commandant van de Arabische strijdkrachten te Je ruzalem en omgeving genoemd. In Februari jJ. verklaarde hij verantwoordelijk te zijn voor de zware explosie in de Ben-Jehoeda- straat te Jeruzalem, waarhij vele Joden om het leven kwamen. Officieel wordt thans meege deeld, dat de Arabieren het stra tegisch belangrijke dorp op de berg Castel hebben heroverd. Britse militairen hebben van een groep van 30 Joden, van wie de meesten gewond waren, vier zwaargewonden naar Jeruzalem teruggebracht. Een dode en ne gen gewonde Arabieren zijn naar het regeringshospitaal vervoerd, zo wordt officieel gemeld. Gevechtswagens van het Britse leger verschenen op het toneel van de strijd om de belegerde manschappen van de Haganah, die de laatste vijf dagen onafge broken Arabische tegenaanval len te verduren hebben gehad, te evacueren. Volgens een Joodse ooggetuige hebben de Britse troepen verschei dene vrachtauto's vol dode en ge wonde Joden naar Jeruzalem ver voerd. Een vrachtauto met ge wonden kantelde op weg naar de stad. Joodse vliegtuigen hebben aan de strijd om het dorp deelgeno men. De Arabische aanval werd door Abdoel Kader Hoesseini per soonlijk geleid. Volgens een Arabische pers fotograaf is een aantal der bele gerde Joden er onder hevig vuur in geslaagd het Arabische cordon te doorbreken. Zij slaagden er in de Joodse nederzetting Motza, ongeveer twee kilometer verder, te bereiken, waar de zware ge vechten nog voortduren. Grote menigten Arabieren verlieten Jeruzalem o«i aan de laatste aan val deel te nemen, die met mor tiervuur werd gesteund. De inboedels van 6 kamers od de 57ste verdieping van het „brandvrije" Empire State Buil ding te New York zijn loor brand vernield. Brandweerlieden zeggen dat de brand tengevolge van een explosie werd veroorzaakt. Het secretariaat van Prins Bernhard deelt mede, dat in de gezondheidstoestand van de Prins verbetering is ingetreden. De be handelende arts acht echter een verlenging van de voorgenomen rustperiode noodzakelijk. Ver moedelijk zal de Prins in de maand April zijn werkzaamheden nog niet kunnen hervatten. Sir John Boyd Orr, directeur- generaal van de voedsel- en land bouworganisatie (F. AO.), heeft voor de raad der organisatie ver klaard, dat de wereld haar voed selproblemen in 1948 nog lang niet te boven zal zijn gekomen, zelfs met een overvloedige oogst. De wereld heeft nog een gewel dig tekort aan vrijwel elk voed sel, zo zei hij, en de wereldbevol king neemt jaarlijks met 15 tot 20 millioen mensen toe. Er wor den thans 150 millioen mensen meer gevoed dan in 1938 en men kan in de volgende vjjftig jaar- een bevolkingsaanwas van 500 tot 1000 millioen mensen ver wachten. Tegenover de grote bevolkings aanwas in de negentiende eeuw stond de ontginning van nieuwe gebieden. Thans echter, zo zeide Sir John, worden alle bekende voedselbronnen gebruikt. Het is de taak van de F.A.O. deze bronnen tot het uiterste te helpen ontwikkelen, met het doel de voedselproductie in de.volgen de 25 jaar te verdubbelen. Dit is het absolute minimum voor een behoorlijke voeding van de wereld, aldus Sir John. Op het landelijk congres van in Nederland gevestigde toerwagen- ondernemers, dat gisteren in Krasnapolsky te Amsterdam ten einde liep, heeft Mr. F. L. Schlingermann, referendaris bij 't departement van verkeer en wa terstaat, gewaagd van besprekin gen, die hij met verschillende autoriteiten onder wie leden van de deviezencommissie der Neder landse Bank, heeft gevoerd over de wenselijkheid touringcar-onder nemers in de komende zomer op beperkte schaal Belgische francs beschikbaar te stellen voor het organiseren van ééndags-trips naar België. Men is er n.l. be vreesd voor, dat de trips, ook zonder een deviezen-toewijzing, door vele particulieren zouden worden gemaakt met gebruik making van tegen zwarte koers gekochte francs. Mr. Schlingermann voegde hier aan toe, dat de deviezen-commis sie nog geen beslissing heeft ge nomen maar sprak de verwach ting uit, dat de besprekingen een gunstig resultaat zullen afwer pen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1