Brussellanden met Verenigde Staten? Rooseveltbiographie van Alden Hatch De toestand in Egypte T FINS-RUSSISCH VERDRAG ,(t t i DONDERDAG 8 APRIL 1948. VERDRAG van Communistisch complot in Chili ontdekt? De heer Neher te Batavia aangekomen Plaatselijke verkiezingen in Engeland Slechtere kansen voor MacArthur? Amerikaanse sjouwers weigeren Sowjet-schip te laden Communiqué commissie voor goeds diensten Prof. Mr P. S. Gerbrandy De nieuwe pensioenen Koningin bezocht de Jaarbeurs REACTIES op Het communisme in Australië De reis van Koning LeGpold REDE VAN ROBERTSON Doel Uw handen goed Nieuw portzegellvan 5 cent ii K I V' 1h' F rank ering by Abonnement: Temeuzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. té De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Meer wind. Zwaar bewolkt met enkele bui en en later verspreide opklarin gen Matige, later krachtige en langs de Waddenkust tijde- ljk harde wind tussen Zuid en west. Overdag ongeveer de zelfde temperatuur als giste ren. DE VRIJE 4de Jaargang No. 778. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V- Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Advertentieprijs: per mm 10 et.minimum per advertentie f 1,50. Intending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Oader de door Joseph en Ste wart Alsop verzorgde rubriek va» de New-York Herald Tribune wend gisterenmorgen gemeld, dat de vijf mogendheden die het ver drag van Brussel gesloten heb ben, een formeel verdrag wense met de Verenigde Staten. De •Amerikaanse politici zouden deze kwesties in hoogste ressort aan het bespreken zij:n en tot de con clusie zijn gekomen, dat ,,deze revolutionnaire daad thans drin gend noodzakelijk is". Behou den® accoord van de voorzitter va» de senaat Vandenberg, en van andere politieke leiders in het congres, zou nog .in de loop van de huidige zitting van het con gres een desbetreffend voorstel worden gedaan. Mocht blijken, aldus het bericht, dat het sluiten van een verdrag in devhuidige om standigheden op teveel .moeilijk heden zou stuiten, dan zal de President proheren van beide par tijen steun te verkrijgen voor een verklaring van Amerikaanse mi litaire steun voor de West-jduro- pese Unie. Wanneer de leiders van de Senaat met het voorgestel de verdrag accoord gaan, zal dit m de practijk neerkomen op een belofte door de Verenigde Staten' de oorlog in te gaan wanneer de West-Europese Unie door Sovjet- Rusland zou worden aangevallen" aldus de New York Herald Tri bune. De vijf mogendheden, aldus het blad, zijn thans rustig overleg aan het plegen over de instelling van een parmanent secretariaat, ver antwoordelijk voor gezamenlijke planning en gezamenlijke werk zaamheid. Het secretariaat zal •hileense bladen maken mel ding van de ontdekking van een Chileense communistische bewe ging ter ontketening van een revolutie, die 1 Mei zou beginnen. De beweging zou aanvangen in de gebieden van de koper- en kolen mijnen en bij de spoorwegcentra. Voorts zouden de havenwerken en de openbare diensten in de grote steden van Chili tegelijker tijd stilgelegd worden. Hoewel de regering geen com muniqué heeft uitgegeven is me degedeeld, dat er reden bestaat te Conception de communistische leider Olando Millas en Vera, Opazo, een van de leiders van de vorige staking der arbeiders van het kolengefoied te arresteren. De gedelegeerde van het opper bestuur, de heer L. Neher, is gis teren uit Nederland te Batavia j aangekomen. Ter verwelkoming waren o.m. aanwezig de heren Van Mook, Van Vuedenburch en enkele leden der voorlopige federale regering. ©insdag zijn de verkiezingen voor de plaatselijke raden in En geland voortgezet. Er werd ge stemd in ongeveer 100 districten. Volgens de laatste analyses, ge baseerd op ongeveer zestig pro cent van de beschikbare zetels, hebben de conservatieven 264 zetels gewonnen en 19 verloren. Labour verloor 240 zetels tegen ean winst van 98. De communis te» wonnen een zetel doch ver loren er acht. Gisteren, Woens dag, werd gestemd in de laatste vijftig districted Vóór Vrijdag aanstaande zal waarschijnlijk geen definitieve uitslag beschikbaar 7-iJ" B>e eerste uitslagen van de in Wisconsin gehouden voorverkie zingen voor de candidaatstelling door de Republikeinse partij voor de aanstaande Presidentsverkie zingen schijnen slechtere kansen voor MacArthur aan de dag ge bracht te hebben. Harold Stassen kreeg zowel op hem als op Thomas Dewey eer, d«idelijke voorsprong. waarschijnlijk te Parijs of te Den Haag gevestigd worden. Het ad vies van Senator Vandenberg -zal misschien de doorslag geven, of men tot een formele alliantie of wel alleen tot een verklaring van steun voor de West-Euro nese Unie zal geraken, In het laatste geval zou een verhouding ontstaan ge lijkend op die tussen de Verenigde Staten en Canada. Het tot stand komen van een formeel pact - wanneer althans van de zijde van de Senaat instemming wordt ver kregen wordt als meer waar schijnlijk beschouwd. Een ge schreven verdrag, aldus de New- York Herald Tribune, zou slechts een reeds bestaande situatie op formele grondslag plaatsen. Sjouwers te New-York hebben geweigerd het Sovjet-schip „Ros- sia" te laden", omdat zij geen materiaal naar de Sovjet-Unie wilden zenden". Laten de con gresleden uit Washington komen en het zelf doen", zo zei een der dokwerkers. Vertegenwoordigers van het Sovjet-schip verklaarden zich er niet van bewust te zijn, dat het schip iets anders dan pas sagiers, hun bagage e11 post mee zou nemen. De vorige week heeft de S. U. geprotesteerd tegen het vasthou den van het .schip op last van het fedièrale gerechtshof. Twee Ame rikaanse passagiers hadden na melijk een schadevergoeding^ van 75.000 dollar geëist, omdat zij aan boord gewond waren en het schip niet zeewaardig zou zijn INDONESIË. De commissi^ voor de veiligheid, welke tot taak heeft de behande ling van militaire aangelegenhe den, is Woensdag bijeengekomen, aldus meldt een communiqué van de Commissie voor goede diensten Uitvoerig werd gesproken over de beweringen van beide partijen be treffende schendingen van het he- stand. Deze beweringen werden in het communiqué niet nader ge specificeerd. Overeengekomen werd, dat alle mogelijke maatregelen dienen te worden genomen om het bestand vollediiig uit te voeren. Om vol ledig begrip van het bestand on der de bevolking te vèrkrijgen, werd voorts door de partijen over eengekomen, dat dit dient te ge schieden door het uitstrooien van pamfletten. Tevens werd over eengekomen maatregelen te ne men om infiltraties en subsersieve propaganda te voorkomen, welke maatregelen in informele verga deringen zullen worden uitge werkt. Beide partijen accepteer den voorts het aanbod van de Commissie voor goede diensten om militaire waarnemers ten dienste' te Stellen voor het opspo- len yan vermiste Nederlandse mi litairen. i Wat betreft het voorstel van de Commissie om de gedemólitairi- seerde zónes uit te breiden waren beide partijen het er over eens, dat dit heilzaam zou zijn, doch de Nederlandse delegatie verklaarde, dat de huidige situatie dergelijke maatregelen niet rechtvaardigt. Wederom werden drie sub commissies ingesteld voor ver- schilende niet nader gespecificeer de aangelegenheden. Het centraal comité van anti- revolutionnaire kiesverenigingen heeft Prof. Mr, P. S. Gerbrandy geplaatst als no. 3 op de lijst, welke als advies voor de aan staande Tweede Kamerverkiezin gen is overgelegd aan de kiesver enigingen. Naar het A.N.P. verneemt, is een wetsontwerp tot verhoging van de pensioenen met een toe slag, dat" aansluit aan de wet van 28 Januari 1947 tot toekenning van een uitkering ineens aan ge- pensionneerden, de Ministerraad gepasseerd. H. M. de Koningin heeft gister middag Haar traditionele bezoek aan de Jaarbeurs gebracht. De Koninklijke Gast kwam om kwart voor vier aan het terrein van de technische afdeling van de Jaarbeurs aan de: Croeselaan. waar Zij verwelkomd werd door de voorzitter va» de raad van beheer, Dr. P. H, Fentener van Vlissingen. De Landsvrouwe bezocht dit maal de technische afdeling van de beurs. Achtereenvolgens bezocht de Koninklijke Gast de gebouwen J, bouwmaterialen, K en L, waar Zij zich liet .voorlichten over de machinalp hout- en metaalbewer king. Geruime tijd vertoefde H. M. bij de stand van de hoogovens. 'In het Belgische paviljoen werd de Landsvrouwe ontvangen en rondgeleid door de Belgische Am bassadeur Leon C. Nomry. Tot slot werd een bezoek gebracht aan de open stand van machines in vak 12, in welker nabijheid het pas gebouwde paviljoen met buf fet zich bevindt, waar de Hoge Gast bij een knappend open haardvuur enige verfrissingen ge bruikte. Toen Zij het paviljoen betrad bood Hilde Vortsman de Koningin een bouquet orchideeën aan. Tijdens de thee onderhield de Koningin zich met de autori teiten. Tepfen vijf uur verliet de Lands vrouwe met Haar gevolg het Jaar beursterrein. De reactie van de gewone man in Finland op de publicatie van de tekst van het Fins Russisch verdrag: kan het beste omschre ven worden als „een zucht van verlichting", omdat het verdrag niets schijnt in te houden dn strijdig is met de belofte van President Paasiviki, dat de alge mene verkiezingen in Juli aan staande vrij en democratisch zul len zijln en omdat het geen voor zieningen bevat over meer SoVjet- Russische basis of soldaten op Fins grondgebied in vredestijd. De eerste reactie van de buiten landse waarnemers was het con stateren, dat Stalin zich houdt aan zijn belofte, in de herfst van 1943 aan de Finse culturele dele gatie gegeven, namelijk dat hij niet van plan was de fouten van de Tsaren te herhalen. Volgens de waarnemers wil de Sovjet-Unie liever de Finse goodwill trachten te winnen dan een geest van ver zet op te roepen. Het blad van de Zweedse volks partij in Finland schrijft, dat Fin land „niet geplaatst is tegenover gedicteerde voorwaarden, zoals in sommige kringen revreesd werd". De onderhandelingen, aldus het blad, waren werkelijk onderhan delingen, gevoerd in vriendschap pelijke geest. De Zweedse liberale „Dagéns Nyheter" zegt, dat het verdrag betrekkelijk gunstig voor Finland is. „Wanneer echter aan het Te Londen is zojuist een bio- graphie van wijlen de Ameri kaanse President Franklin D. Roosevelt verschenen van de hand van de Amerikaanse schrijver Al- den Hatch. Volgens Hatch mochten Roose velt en Generaal De Gautre elkaar niet erg van het eerste ogenblik af, dat zij elkaar ontmoeten. Na dat De Gaulle Roosevelt in Juli 1944 te Washington bezocht had, verklaarde Roosevelt: „De kerel is zo verdraaid ruw" en hij voeg de er zuchtend aan toe: „De ene dag, als hij naar beneden komt, denkt hij, dat hij Jeanne d'Arc is, de volgende dag Clemenceau". Mevrouw Roosevelt heeft een groot deel van Hatch's manus cript doorgelezen. De schrijver maakt er aanspraak op, dat de gesprekken tijdens de oorlog gro tendeels woordelijk 'zijn weerge geven. Tussen Churchill en RooseveL ontstond een hechte vriendschap van de eerste keer dat zij elkaar In antwoord op een motie tot scherper censuur heeft Chifley, de Australische Minister-Presidient, in het Huis van Afgevaardigden „de hysterie, die over de wereld vaart en oorlog tot ernstig gevolg zou kunnen hebben" veroordeeld. Volgens Menzies, de leider der oppositie, die de motie indiende, heeft de regering gefaald om af doend tegfen de Australische com munisten op te treden. Er ie goede reden te geloven, dat zij gehandeld hebben in het belang van een buitenlandse mo gendheid, aldus Menizies. Chifley antwoordde, dat de openbare diensten aan een zeer streng onderzoek zijn onderwor pen geweest, en hij gaf de ver zekering, dat, voor zóver door de veiligheidsdienst ontdekt kon wor den, bij het belangrijkste geheime werk niemand betrokken was, die als èen gevaar voor de veiligheid beschouwd zou kunnen worden. De communisten zullen niet uit de Australische arbeiderspartij worden gebannen, aldus Chifley. Naar verluidt bestaat er vrij grote kans, dat de „Eemdijk", van de Holland Amerika Lijn, die zich Dinsdag reeds in de Caraïbische Zee bevond met Koning „Leopold en. diens gevolg aan boord, niiet direct naar Rotterdam zal komen, doch zijn reisroute in zoverre zal i wijzigen, dat eerst Lissabon zal J worden aangedaan. Koning Leo- pold zou dan de tertigreis langs dezelfde route afleggen als de heenreis en derhalve niet van Schiphol uit, doch van Lissabon naar Zwitserland vliegen. ontmoetten af. Met Maarschalk Stalin kon Roosevelt in 1943 te Teheran goed opschieten, aldus Hatch. Hij vond hem „een man van medogenloze vastberadenheid en met een goed humeur, waarlijk representatief voor het Russische volk". Roosevelt voelde, dat Stalin hem werkelijk mocht en ver trouwde. Churchill en Stalin hadden een instructieve afkeer van elkaar. De volgende anecdote verhaalt van het ontstaan van de naam der organisatie der V. N.: In December 1941 discussieer den Roosevelt en Churchill uren over een naam voor de „Grote Alliantie" van staten tegen Duits land. De volgende morgen tijdens het aankleden rende Roosevelt naar de kamer van Churchill, die hij in bed aantrof. „Winston", riep Franklin. „Wat denk je van „United Nations?" INCIDENT TE CAIRO. Egyptische troepen en gevechts wagens zijn Woensdag naar een ziekenhuis te Cairo gezonden, na dat stakende verplegers met suc ces weerstand hadden gebóden aan pogingen van de politie om hen uit het ziekenhuis te ver drijven. Een sterke politiemacht Werd van het dak af met stenen beko geld. Ook water werd met em mers naar' beneden gegooid. De politie opende het vuur en ver wondde een aantal stakers. De politie gebruikte toen traan- gasibommen, doch toen ook dat niet baatte, riep zij de hulp van het leger in. De stakers sloten alle deuren van het ziekenhuis en zetten ze onder stroom, waardoor dokters en chirurgen niet binnen konden gaan. Zij weigerden be sprekingen met de Minister van Openbare Gezondheid en verklaar den, dat zij slechts wilden luiste ren naar een afgezant van Ko ning Faroek of de eerste Minister. Het léven van. bijna 1000 pa tiënten van twéé ziekenhuizen te Cairo staat volgens berichten op het spel als gevolg van de sta king van 1500 verplegers in beide ziekenhuizen, die Dinsdag begon j De politie te Alexandrië heeft honderden huizen doorzocht, speu rend naar goederen, die tijdens de ongeregeldheden van de laat ste dagen, werden geroofd. Meer dan 400 arrestaties werden ver richt, waarvan 150 in ziekenhui zen, waar gewonden liggen, die bij de ongeregeldheden gewond werden. De balans van de brand stichtingen en vernielingen is nog niet opgemaakt. Wel is vastge steld, dat de brandweer 109 bran den heeft moeten blussen, waar bij opzet in het spel was. pact een betrouwbare waarborg ontbreekt tegen Sovjet-Russtaehe interventie van militaire aard, sou het ©en instrument kunnen wor den voor het maken van Finland tot een totalitaire satelliet maar het Oost-Europese model." De conservatieve „Svaneka Dagbladet" schrijft: ,JJe waar heid, welke de ganse wereld ziet, is, dat de ondertekening van het pact geen vrijwillige daad vaa Finland was, doch van dit land is afgedwongen onder druk vam zijn machtiger buurman." Generaal Sir Brian Robertson. Brits militair gouverneur in Duitsland, heeft op de landdag (provinciaal parlement) van de in de Britse zóne gelegen provincie Rijnland-Westfalen, waar het Ruhr gebied toe behoort ver klaard, dat op het ogenblik het feit aanvaard moet worden, dat een ijzeren gordijn Duitsland in tweeën scheidt en dat de Duitsers tevreden moeten zijn met da een heid van slechts twee derden van hun land. Robertson noemde als eerste doel van het Bizonale bestuur te Frankfort: het herstel van de economie van West-Diuit&land, doch als uiteindelijk doel: het leg gen van een basis, waarop de Duitse eenheid kan worden her steld „eenheid in de ware zin van een onafhankelijke, vrij gekozen en representatieve regering. (Robertson deed een beroep opv de Duitsers, terwille van hun vrij heid, terwille van hun toekom stige voorspoed en terwille van alles wat zij dierbaar achten, ab soluut te weigeren zich door deze zenuwoorlog uit het evenwicht te laten slaan. „Kibbelt niet onder elkaar* Het kan zeer belangrijk zijn een goed partijlid te zijn, het is veel belangrijker een goed Duit ser te zijn. Besluit schouder aan schouder te gaan staan tegen die mannen, die met het woord demo cratie op de lippen en een knup pel achter de rug de Duitse vrij heid u zullen ontnemen", aldus Robertson. In verband met de economische vooruitzichten zeide Robertson onder meer, dat het zeer ongeluk kig treft, dat niet de Duitse'be volking van alle vier zónes deel mag nemen aan het plan-Mar shall. Robertson liet de verschillende onderdelen van het economische leven de revue passeren. Steenkool. Hoewel Robertsoa de huidige productie per 'dag van 300.000 ton bemoedigend noemde (75 pet. van het vóóroorlogse niveau), achtte hij een norm van 400.000 ton per dag mogelijk en noodzakelijk. Staal. Clay en Robertson ach ten de staalproductie, die zich naar hun mening veel te lang zaam herstelt, zo belangrijk, dat zij een speciale commissie hebben ingesteld* om rapport uit te bren gen. Industrie. De kwestie van het eigendom der industrie moet door de Duitsers worden opgelost, hoe wel de Engelse regering niet zal toestaan, dat de Duitse industrie weer in handen komt van de vroe gere eigenaars. Voedsel. De voedselpositie ziet er beter uit dan ooit tijdens de bezetting, Dit betekent echter niet, dat er voldoende voedsel is. Robertson wees op de bijzondere verantwoordelijkheid van de Duit se boer in verband met de oogri van net komende jaar. In de nieuwe serie van port- zegels (type van Krimpen) is thans de waarde van 5 cent ver schenen. - Een zandstorm zoals men sedert 1924 niet heeft beleefd teistert thans het gebied van Texas tot aan de Canadese grens, waardoor vooral in Kansas de graanoogst zware schade wordt toegebraoht. De storm verplaatst zich naar het Oosten en bedreigt de in Iowa, Illinois en Michigan te velde staande, gewassen. f, l: 3vii l I el |j V Tj U s N 19"-! Ol 'u IBlJ 5M >3>ll ÏNI VI

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1