De „Spaanse schatgraver" is weer opgestaan WOENSDAG 7 APRIL 1948. MINISTER LIEFTINCK DANKT HET AMERIKAANSE VOLK H. M. de Koningin naar de Jaarbeurs Wat met het geld voor de 2de wereldoorlog gedaan had kunnen worden Communiqué over Grieks-Turkse besprekingen Amerikaans plan voor beheer over Palestina Montgomery te Berlijn De Grieks-Turkse samenwerking Joods cGnvooi in Jeruzalem aangekomen Bulgaars protqst bij V. N Jubileum-jaarbeurs officieel geopend De toestand in Alexandrië De Belgische uitvoer Kevie flitsen Frankering by Abonnement: Temeuzen. WEEKS VERWACHTIN G medegedeeld door het K.NJd.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Lichte buitjes. Meest zwaar bewolkt met en kele lichte regenbuitjes. Mati ge wind uit Westelijke richtin gen. Weinig verandering van temperatuur. YRJJE 4de Jaargang No. 775. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V- Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. De Minister van Financiën, Prof. Mi'. P. Lieftinck, heeft Maandag avond in het kort zijn rede over het Marshall-plan in het Engelse herhaald in een uitzending voor de wereldomroep. De Minister eindigde zijn spe ciaal voor het Amerikaanse volk bedoelde rede met de woorden: ..Het Marshall-plan geeft ons een ka»s. Nederland is dankbaar en zal zijn kans benutten". Naai wp vernemen is H. M. de Koningin voornemens hedenmid dag ca. kwart voor vier een be zoek te brengen aan de jubileum- jaairtoeurs te Utrecht. Volgens een Amerikaanse sta tistiek moet de tweede wereld oorlog een trillioen dollar hebben gekost. Met dit bedrag had men alle op aarde levende families een villa met 6 kamers, een garage en een auto kunnen geven. De rest was nog voldoende ge weest om in iedere stad met meer dan 5000 inwoners een modern ziekenhuis en een school te bou wen. Het Griekse Ministerie van Bui tenlandse 'Zaken heeft na bespre kingen tussen de Griekse en Turk se Ministers van Buitenlandse Za ken, welke 4 dagen duurden, een communiqué uitgegeven, waarin wordt verklaard, dat de Ministers de algemene politieke problemen, die beide landen aangaan, hebben besproken en de overeenstemming van hun standpunten hebben in gezien. Verklaard wordt, dat de huidige overeenkomsten tussen Griekenland en Turkije een wer kelijke basis voor solidariteit in de toekomst" vormen, zoals gedu rende vele jaren in het verleden. De beide Ministers Sadak (Turkije) en Tsaldaris (Grieken land) kwamen overeen, dat de buitenlandse politiek van beide regeningen zou bestaan uit: on wankelbare toewijding aan de V. N., het veilig stellen van de on afhankelijkheid en integriteit van het grondgebied van beide landen en, het herstel van heide volken binnen het kader van vrijheid en democratie. IDe Ministers waren tevens overeengekomen toenemend be- lang te hechten aan de economi sche betrekkingen tussen de beide landen, opdat hun economische samenwerking zo goed mogelijke gevolgen za. hebben iin het kader van het algemeen economisch her stel van Europa. De culturele be trekkingen zouden eveneens ver der worden ontwikkeld, daar zij een belangrijke factor vormen voor het toenemend wederzijds begrip der beide volken, aldus het communiqué. (Sadak wordt heden weer te Istanboel verwacht. Oe Amerikaanse gedelegeerde heeft tijdens informele besprekin gen tussen de afgevaardigden van de Veiligheidsraad een uit vijftien punten toestaand plan voor een tjjdelijk beheer over Palestina voorgesteld. Alleen de Sovjet- en Oekraïnse afgevaardigden wa ren niet aanwezig Trygrve Lie, secretaris-generaal der V. N„ en drie adviseurs waren aanwezig. De voornaamste punten van het plan zijn: 1. Het beheer zal voortduren tot de Joden en Ara bieren tot overeenstemming zijn gekomen over de vorm der rege ring. 2. De gehele Verenigde Naties moeten worden beschouwd als besturende autoriteiten. 3. De regering van Palestina moet in handen zijn van een gouver neur-generaal, direct verantwoor delijk aan de beheersraad en bij gestaan door een kabinet en een op democratische wijze gekozen wetgevende vergadering 4. De beheersovereenkomst moet de gouverneur-generaal de bevoegd heid geven, om militaire strijd krachten van bepaalde gespecifi ceerde landen te verzoeken, indien de plaatselijke strijdkrachten on voldoende worden bevonden. 5. De V. N. zullen de Palestijnse economie met subsidies of lenin gen helpen. 6. In de overeenkomst moet een speciale bepaling over immigratie en landaankoop wor den opgenomen. Overleg moet worden gepleegd met Joden en Arabieren in Palestina. De Amerikaanse gedelegeerde verklaarde, dat het plan uitslui tend een informele suggestie was, welke de V. S. niet verplichten tot een uiteindelijke wijze van handelen.- UIT DUITSLAND Veldmaarschalk Lord Montgo mery is gisterenmorgen te half elf in zijn eigen vliegtuig, zonder escorte, uit Melle bij Hannover op het vliegveld Gatow in' de Britse sector van Berlijn aangekomen. Het vliegen boven de Sowjet-zöne. Het Amerikaanse militaire be stuur heeft medegedeeld, dat de Amerikaanse vliegtuigen, die over de Sowjet-Russiische zóne van Duitsland naar Berlijn vliegen, niet door jagers geëscorteerd zjl- len woraen Het vliegtuigongeluk te Berlijn. De 'Britse staatssecretaris voor de luchtvaart, Henderson heeft op een persconferentie te Berlijn verklaard naar aanleiding van het vliegtuigongeluk: ,,Ik geloof niet dat wij moeten aannemen, ondanks wat Maandag gebeurd is, dat onze veiligheid wordt be dreigd." De Turkse Minister van Bui tenlandse Zaken, Sadak, heeft op een persconferentie te Athene verklaard, dat tijdens de bespre-' kingen met zijn Griekse collega alle mogelijkheden om vrede en veiligheid in het Midden-Oosten te bevorderen, zijn overwogen. De kwestie van uitbreiding van het Grieks-Turkse verdrag tot andere landen is niet ter sprake geko men, evenmin de militaire kwes ties. Een mediterraan verdrag was een ideaal, dat slechts zou kunnen worden besproken wan neer de interne en externe om standigheden van beide landen daartoe gunstig' zouden zijn. Na een gevecht van zes dagen met Arabieren, die de hoofdweg Tel AvivJeruzalem geblokkeerd houden, is een groot Joods con- vooi voedsel en passagiers door de blokkade heengebroken. Het convooi werd bij aankomst te Jeruzalem met grote vreugde begroet, daar de voedseltoestand in de Joodse kwartieren nijpend was .geworden. De Bulgaarse regering heeft bij Trygve Lie algemeen secreta ris der V. N. een protest inge diend tegen „het gevangen nemen door Griekse manschappen van een Bulgaarse grenspatrouille, 4 April op Bulgaars gebied ge pleegd". Bulgarije vraagt om onmiddel lijke vrijlating van zijn manschap pen en bestraffing van de Griek se manschappen en gendarmes, die de daad gepleegd zouden heb ben, benevens maatregelen om herhaling van dergelijke inciden ten te voorkomen. Bij gebrek aan toepasselijke maatregelen zal Bulgarije tegen maatregelen nemen, aldus het telegram. RADAR VOOR DE FERRYBOOT „PRINS HENDRIK". Het ligt in het voornemen, meldt het Z. Dgbl., om de ferry boot „Prins Hendrik", die voor rekening van de Prov. Stoomboot diensten in Zeeland bij de Kon Mij. „De Schelde" te Vlissingen in aanbouw is, uit te rusten met koopvaardijradar. De „Prins Hen drik" zal eind Mei of begin Juni gereed zijn. De 50ste Koninklijke Neder landse Jaarbeurs heeft gisteren morgen om 9 uur haar loketten geopend. Er bleek terstond een flinke belangstelling te bestaan. Om elf uur was de eerste offi ciële plechtigheid gearrangeerd, waarhij de voorzitter van de Raad van Beheer, de heer F. G. Fente- ner van "Vlissingen een toesraraak hield, waarin hij de mening ver tolkte dat na 49 jaarbeurzen de 50ste zeker het recht heeft om een eigen vlag te voeren. De Jaarbeursvlag werd vervolgens door mpvr. Nemryde Thencn in top gehesen. Nia deze korte plech tigheid speelde het muziekcorps van dq Nederlandsiche Spoor wegen de volksliederen van Bel gië, Luxemburg en Nederland. Onder de vele aanwezigen be vonden zich de Minister van Eco nomische Zaken, Prof. Dr. J. R. van den Brink, de Minister van Buitenlandse Zaken, Mr. C. G. W. H. Baron van Boetzelaer van Oosterhout, de Minister van We deropbouw en Volkshuisvesting, Mr. Dr. J. in 't Veld, de ambas sadeurs van vrijwel alle deel nemende landen, het voltallige gemeentebestuur van Utrecht, de volledige Raad van Bestuur van de Jaarbeurs, alsmede een groot aantal toonaangevende vertegen woordigers van het Nederlandse, bedrijfsleven. Alexandrië is gisteren een waar slagveld geweest. Hevig geweer- en mitrailleur-vuur klonk in de straten. Van de daken werd ge schoten op Egyptische soldaten Van militaire zijde worden auto matische wapens op open ramen, balko.ns en daken gericht. De militairen hebben de Faroek- universiteit bezet, waar de stu denten gisteren in zouden terug keren na een staking uit protest tegen het gevangennemen van één hunner collega's. De meeste fabrieken hebben het werk stil gelegd. Van de an dere fabrieken zijn de arbeiders in staking gegaan en demonstra ties begonnen. De militairen openden het vuur op een grote menigte, die het centraal spoorwegstation tracht te te bestormen. Men vermoedt, dat het aantal slachtoffers aan zienlijk is. Geruchten, dat door Joden werd geschoten, verwekten een plotse ling golf van anti-semitisme in de stad. Naar verluidt wordt het voed sel schaarser en gaan de prijzen, die toch al hoog zijn, nog meer naar boven. Straatschenders maken gebruik van de gespannen toestand en hebben een nieuwe actie van win kelplundering ingezet. Terwijl het gehele garnizoen van Alexandrië zich geconcen treerd heeft in het centrum van de stad, plunderden andere de monstranten de winkels in de voorsteden, waar militairen noch politie te zie,n waren. •Volgens een correspondent van Reuter is de bevolking in de voor steden, overwegend buitenlanders thans overgeleverd aan de wille keur van straatschenders. De 2700 politiemannen van Alexandrië hebben gisterenmor gen de Zondagnacht begonnen staking beëindigd en zouden later od de dag op hun post terugkeren. In Maart j.l. werden door Bel gië goederen uitgevoerd ter waar de van fr. 5,671 miliard. Dit cij fer wordt in regeringskringen als gunstig beschouwd en wijst er op dat ondanks de moeilijkheden wel ke in het handelsverkeer met En geland en Frankrijk bestaan, de export stabiel blijft rondom de fr. 5,5 milliard. Verwacht wordt dat als gevolg van het vervroegde in werking treden van het Marshall plan, de exportmogelijkheden van België belangrijk zullen toenemen. Naar „De Nieuwe Gids" van gisterenmorgen meededeelt, is in het Marshallplan voorzien dat goederen, die door de Verenigde Staten niet aan een der 16 landen geleverd kunnen worden, met toe stemming van Amerika tegen dollars, b.v. uit België kunnen worden betrokken. De jeugdcriminaliteit in Bel. gië is de laatste jaren belangrijk toegenomen. Waar zich in 1939 12.567 gevallen voordeden, be droeg dit cijfer voor 1946 22.900. Een jong zakenman in Amster dam, die vaak voor zaken naar de Verenigde Staten reist, ontving in Februari 1948 een in het Engels gestelde, brief uit Mexico City. De schrijver van deze brief, een zekere Vicente Olivier, deed in deze brief een uitvoerig ver::an dat hierop neerkwam, dat hij, ais bankier in Vera Cruz weg",ens een faillissement tot drie jaar gevan genisstraf was veroordeeld plus e;n boete van 28.000 pesos en be taling van de gerechtskosten. Olivier schreef voorts, dat hij vlak voor zijn faillissement een koffer met dubbele bodem had laten ma ken, waarin hij 285.000 Ameri kaanse dollars verborgen had. Deze koffer had hij naar een douanekantoor in de V. S gezon den en het regu met een chèque ter waarde van 25.000 Ameri kaanse dollars betaalbaar aan toonder en uitgeschreven op een I Amerikaanse bank, in een geheim 1 vak van een van de twee valiezen verborgen, die hij bij zijn vlucht naar Amerika meenam. Bij de grens zouden hij en zijn dochter echter door de Mexicaanse politie zijn gearresteerd en naar Mexico zijn overgebracht, waar boven staand vonnis tegen hem werd geveld, terwijl zijn dochter 18 jaar oud op staatskosten naar een kostschool werd gezonden. Verder schrijft hij, dat hij een termijn van 50 dagen had gekre gen om de boete en de gerechts kosten te betalen, welke termijn op 7 April 1948 afloopt. Mocht het bedrag niet gestort zijn, dan zouden zijn bezittingen dus de twee valiezen, die volgens Olivier juwelen van' zijn overleden vrouw bevatten geopend worden en de inhoud zou publiek geveild worden, waarbij de kans bestond, dat het recu en de chèque gevon den zouden worden. Het verzoek van Olivier aan de Amsixrdan^se zakenman was nu, dat deze naar Mexico City zou komen om het bedrag van ongeveer 35.000 pésos te betalen. De valiezen zouden dan gespaard blijven van een openbare veiling. Intussen schreef Olivier, dat hij een plan had opgesteld om door omkoping van een bewaker het regu en de chèque in handen te krijgen, die de Amsterdammer dan overhandigd zouden worden. De Amsterdammer moest met de dochter van Olivier naar Ame rika reizen, de koffer afhalen, het geld et' uit nemen en de chèque innen. Als beloning voor zijn me dewerking zou de Amsterdammer een derde, dus ongeveer 100.000 dollar van het bedrag mogen af houden. Olivier eindigde zijn brief met de woorden: „Ik smeek u daarom over te komen, omdat u bij inwilliging van mijn verzoek de toekomst van mijn enige doch ter zou verzekeren. Het arme kind, dat een schande is aange daan, waarover ik steeds ween, sinds ik van haar gescheiden ben". Staten zou zijn. Toen de An sterdammer bevestigend ant woordde, vertelde de Amerikaan, dat in de Verenigde Staten hon derden van dergelijke brieven zija ontvangen en dat in de Ameri kaanse pers veel geschreven was over deze zwendelaffaire Ook vertelde de Amerikaan, dat de postinstanties in Amerika trach ten na te gaan vanwaar deze Ig'ieven komen. De Amsterdammer hoorde na zijn laatste verzoek van Olivier nooit meer ijets uit Mexico en stapte toen naar de Amsterdam se politie-commissaris Dijkstra, die thans de zaak in onderzoek heeft genomen. Nieuw is deze zwendelaffaire geenszins, want reeds in 1883 was de, Spaanse schatgraver op een vrijwel gelijke wijze aan het werk. Omstreeks 1890 ging de truc niet meer op, tot jn 1913 de zwen- del-affaire opnieuw begon en met rustpozen aanhield tot 1935. Tel kens werden echter andere ver dichtsels opgediend. Het is ons bekend, dat ook in woners van, Ze euwsch-Vlaanderen tot de uitverkorenen behoorden, die uitgenodigd werden op slag schatrijk te worden. Men moet niet denken, dat de truc geen succes opleVerde voor de oplichters. Een Frans mede werker van het Algemeen Han delsblad wilde in 1932 eens het naadje van de kous weten. Hij ging schijnbaar op het voorstel van de briefschrijver in en vernam toen, dat niet minder dan 200 on nozele haLzen een recu op een be paald station in Frankrijk hadden aangeboden, waar de koffer met 'tgeld zou staan De „opbrengst" leverde voor de Spaanse zwende laars niet minder dan 5.000.000 francs op Commissaris Dijkstra acht het waarschijnlijk, dat de bende, toen Franco in Spanje aan de Rege ring kwam, haar „werkterrein" naar Mexico heeft verplaatst, om dat Franco een scherpe controle op het politie-apparaat instelde. In de brief bevonden zich een officieel afschrift van het vonnis en een krantenknipsel uit een Mexicaanse krant, dat van de ar restatie melding maakte. Op 24 Februari schreef de Amsterdam mer een brief terug met de mede deling niet te willen helpen, om dat het geld in de koffer en de chèque, volgens hem aan de cura tor van het faillissement toebe hoorden. Prompt antwoordde Olivier: „Ik wens me geluk een heer als u te hebben gevonden, diie men zijn vertrouwen kan geven en die voor de opvoeding van mijn dochter kan zorgen Verder schreef hij, dat het geld in de koffer en dat van de chèque een gedeelte was van het geld, dat zijn dochter van haar moeder geërfd had. De Amsterdammer vroeg daar op een afschrift van de acte te sturen, waarbij de moeder het geld aan haar dochter nagelaten zou hebben en de naam en het adres van de Amerikaanse bank. Intussen stelde de Amsterdam mer zich in verbinding met een Amerikaanse zakenrelatie, dien hij vroeg een urgentieverklaring voor zijn komst naar Amerika te willen geven, omdat hij naar Mexico moest en hem voor enige weken 8000 dollars ter beschik king te willen stellen. De Ame rikaan belde de Amsterdammer enige dagen later op en vroeg hem of hij soms een brief had gehad van een gevangene in Mexico met een verhaal van een beeldschone dochter en een grote som gelds, die in de Verenigde Naar Reuter verneemt, heeft de Finse delegatie te Moskou het ontwerp van een verdrag van militaire bijstand en vriendschap met de Sowjet-Unie getekend. Baron Van der Straeten Waillet, Minister van Buitenland se Handel van België zal Vrijdag een bezoek brengen aan de Jaar beurs te Utrecht. De Finse onderhandelingen met de Sovjet-Unie voor een ver drag van militaire bijstand en vriendschap zijn geëindigd, -maar de overeenkomst is nog niet ge tekend, aldus verneemt Reuter van de zijde der Finse delegatie te Moskou. In een bioscoop te Genua hebben uiterst linksen een aanval gedaan met lichte ontplofbare projectielen en messen op een ver gadering van de Italiaanse sociale beweging. 20 Burgers en 3 agen ten werden gewond. De Belgische mijnruimings- dienst heeft tot nu toe bijna 600.000 mijnen en een millioen vliegtuigbommen geruimd. Alleen bij particulieren zijn meer dan 18.000 kg aan ontplofbare stoffer ingezameld. Het corps heeft bij zijn werkzaamheden 94 man aan doden en 221 aan gewonden ver loren. Gisteren is te Ba risk in Po len het proces begonnen tegen de voormalige gouwleider van de vrije stad Danzig, Albert Foer- ster. Hij wordt er van beschul digd direct verantwoordelijk ge weest te zijn voor het uitbreken var, de oorlog tegen Polen, het statuut van de vrije stad onge daan te hebben gemaakt en Dan zig bij Duitsland te hebben inge lijfd. Hij zou teven^ het bevel hebben gegeven tot de executie van talrijke Polen tijdens de be zetting. Amerikanen van Italiaanse oorsprong, die gekant zijn tegen het communisme, bombarderen Italië met brieven en telegram men, waarin zij, er bij hun bloed verwanten en vrienden op aan dringen bij de verkiezingen niet op de communisten te stemmen: er zouden er reeds minstens twee millioen verzonden zijn. y

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1