Radiorede Prof. Lieftinck over het Marshall-plan DINSDAG 6 APRIL 1948 tifé ''<-&ft!i*ckingcn an 3nJcncsic ffi H°Ver te g'aan tot uitbrei ding der gedemilitariseerde zones. Onlusten in Algerije MARSHALL ontkomt aan vliegtuigongeluk Als de nood het hoogst is, is de redding nabij ticklicnis van hel Slan^Marshall Cultureel verdrag Nederland-Luxemburg Sowjet-Unie "verwerpt Chinees protest Zwedsnsf neutraliteit WEEKS VERWACHTING} medegedeeld door het K.N M.I. t« De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Wisselende bewolking. Wisselende bewolking met - én kele verspreide regen- of hagel buien. Matige, tijdelijk vrij krachtige, wind uit N.-riehtin- g-en, later draaiend naar Noord West of West. Ongeveer de- zelfde temperatuur als gisteren Frankering by Abonnement: Temeuzen. 4de Jaargang No. 774. Verschynt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie ƒ1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ia het gisteren door de com missie voor goede diensten uitge geven communiqué wordt het» vol gende medegedeeld: Ben subcommissie werd inge steld voor het onderzoeken en rapporteren van incidenten, waar bij zee strijdkrachten betrokken zjjn. ntJ? hCo0^yniSSle voor èoede dien sten heeft voorgesteld, waar mo- De Republikeinse delegatie heeft medegedeeld, dat door haar S ;ig"cnda-commissie eeh ^„L ffro,und""raPP°rt zal worden ingediend met betrekking tot het door de Republiek bij de Veilig- amrtSf ingediende protest ten Sumatra. Negara' °ost" de gisteren gehouden ver gadering der agenda-commissie teT1.? Van ee.rste vijf candida te wier verkiezing-als leden van b. KoV61"^ -^«rijnse parlement ge^nd^maakt' zijn aanhan- Ihm Generaal De Gauile De vqitte is een socialist. „JHf Aumale zijn zeven personen f™0?® c.n een aantal gewond hij «en botsing tussen lede van de Republikeinse garde en demon stranten. meldt, dat volgens offi ciële bron, de gardisten uit zelf verdediging het vuur geopend nebben op de demonstranten, die hen in een ravijn overvielen en met stenen .bekogelden. Zij waren op weg naar Desjimia, waar leden van de Mohammedaanse partij «en stemlokaal binnengedrongen De verkiezingen in Algerije. Maandagmorgen, toen volgens officieuze berichten de resultaten van <je verkiezingen in Alegerije voor op tiep na alle zetels hekend waren, bleken de rechtse partijen in bet bijzonder der R.P.F. van Generaal De Gaulle, de leiding te hebben. In 't eerste kiescollege, waarin 550.000 van de 1 mihoen Franse onderdanen in Algerije gestemd hebben onder wie 120 000 Moham medanen, behaalden de Gaullisten 22 van de 60 zetels, de andere parten 13. Vijf zetels moeten na deze eerste stemming nog ver deeld worden. De overige 20 kunnen pas na de tweede stemming van de vol gende week Zondag verdeeld wor- den, daar geen candidaat de be nodigde 51 der stemmen be haalde. £8* Nederlandse delegatie e,r twee punten zijn, weike naar ,haar oordeel op het 2 mot?elijke tijdstip dienen te Sbesproken. Het betreft hier punten, waarover bij de in formele besprekingen geen over eenstemming werd bereikt. Het eerste betreft de buitenlandse be dekkingen d€r Republiek. Naar van de Nederlandse h^> t16 nt dlt punt te worden besproken op urgentie-basis, ten- zg de Republikeinse delegatie de verzekering geeft, dat er gee^ uitbreiding der buitenlandse be trekkingen van de Republiek op het programma staan. Het tweede punt gaat over de vmuw m welke gebieden een volksstemming zou moeten wor den gehouden. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaaL Te Algiers is het Zondag avond, in verband met de verkie zingen, tot relletjes gekomen, waarbij zeven personen werden gedood. De band van een vliegtuig waarin zich George Marshall de' Amerikaanse Minister van Bui tenlandse Zaken, bevond, sprong toen het toestel Zondag te Medel- hn (Columbia) wilde landen. Enkele ogenblikken was het onzeker of het vliegtuig in be dwang Kon wordep gehouden. De' landing verliep echter zonder verdere ongelukken. Een menigte van meer dan tweeduizend men - sen brak door de omrastering heen en wenste de Minister met zgn behouden aankomst geluk. Gisteravond heeft de Minister van Financiën, Prof. Mr. P. Lief tinck. een radiorede een radiorede gehouden over het Marshall-plan, dat gis teren in werking is getreden. ,,Als de nood op het hoogst is, is de redding nabij," aldus begon de Minister zijn rede. „Deze goed- vaderlandse spreuk,j die in de ge loofsovertuiging van velen in ons volk is gemorteld en in de geschie denis van ons land bij herhaling bevestiging heeft gevonden, is op nieuw bewaarheid. Het Europees herstel-programma, dat naar de initiatiefnemer gewoonlijk als het Marshall-plan wordt aangeduid, is, na de aanvaarding' door het Congies der Verenigde Staten op Vrijdag j.l. en de ondertekening door President Truman op Zater dag jl., Maandag in werking ge treden. De verscheping van Ame rikaanse goederen naar Europa zijn begonnen. In de 19 landen, waarover dit herstel-programma zich uitstrekt, herademt men." De Minister wees er op, dat elk der opeenvolgende jaren na de bevrijding een aanmerkelijke ver betering in de algemene économi sche toestand heeft gebnacht en dat in ons laatst-bevrijde, meest- verwoeste en grondigst-leegge- plunderde land, de productie reeds het vóóroorlogse peil bereikt heeft de totale in- en uitvoer alleen iri het laatste jaar van 3 tot 6 mil liard gulden gestegen is en de niet een half millioen zielen aan gegroeide bevolking voor nood druft en werkloosheid gevrijwaard is. „Dit alles zou," zo zeide de Minister, „zelfs bij de grootste in spanning onzer nationale krach ten, volstrekt onmogelijk zijn ge weest, zonder buitenlandse hulp, in het bijzonder van de Verenigde Staten, Canada, België, Luxem burg en Engeland. Deze hulp is ons land tot nog toe in hoofdzaak verleend in de vorm van kortlo pende en langlopende credieten, tezamen sinds de bevrijding voor een bedrag van ruim 3 milliard gulden. Daarnaast hebben wij noodgedwongen, ingeteerd op Ne derlandse activa in 't buitenland dan moest een plan in werking treden, dat ons zou terugvoeren naar het peil van de jaren 1942 en 1943, hetgeen nauwelijks enig uitzicht op verbetering bood en een ramp van de eerste orde heb ben betekend. De hoop was der halve gevestigd op het Europese herstel-programma, dat in Ame rika wqrd voorbereid. Deze hoop is niet beschaamd. De Verenigde Staten hebben voor een periode van 12 maanden be ginnende 1 April j.l., ruim-6'mil- hard dollars ter beschikking ge steld ten behoeve van de 19 Euro pese landen, die in het herstel programma begrepen zijn en Ne derland, zal zijn evenredig deel daarvan ongetwijfeld ontvangen. De Minister, houdt zich verze kerd te spreken namens het gehe le Nederlandse volk, wanneer hij het Amerikaanse voi k voor deze daad onze hartgrondige dank be tuigt. Het Europese herstel-program ma is bedoeld als een stimulans, met als een zitkussen. Het brengt geen blijvende oplossing voor de moeilijkheden van dit werelddeel, maar is een kans, die ons en an dere landen wordt geboden om binnen betrekkelijk korte tijd voor onze moeilijkheden zelf een blij vende oplossing te vinden. Daar toe moeten de Europese landen zich zowel gezamenlijk als afzon derlijk sterk maken. Nederland, België en Luxemburg hebben in Benelux-verband eén voorbeeld gegeven van economi sche samenwerking, dat in de we reld grote indiurk maakt en wij mogen hopen, dat deze samen werking niet alleen steeds verder verinnigd zal worden, maar zich zal uitbreiden in een breder ka der en ook elders navolging zal vinden B Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van het m.s. „Sibajak". Nd besproken te'hebben, dat een voortzetting van het herstel op basis van buitenlandse predietver- lening en het aanspreken van de bestaande reserves niet lang meer was vol te houden, wees de Min ie- ter er op, dat het noodzakelijk was geworden, om het deviezen- besluit grondig te henzien. Niet slechts de voortzetting van het herstel, waarvoor de gedurige invoer van grote hoeveelheden grondstoffen en machines vereist is, ook de handhaving van het moeizaam bereikte peil van ver zorging van de bevolking met levensmiddelen en gebruiksgoede ren, het vermogen om te blijven exporteren op éen enigszins be vredigende schaal en de instand houding der werkgelegenheid een zaak van overheersend sociaal en economisch belang stonden daarbij op het spel. Zou ons land uitsluitend op eigen middelen moeten gaan steunen, Nu President Truman het veel besproken en door het Ameri kaanse Congres aangenomen hulp program voor het buitenland ten bedrage van 6.098. 000.000 dollar, heeft ondertekend, is het nuttig nog eens op de betekenis daarvan te wijzen. Van deskundige Nederlandse zijde gaf men ons als zijn mening, dat dit voor Europa een zeer be langrijk ogenblik is. Door deze andertekening twee dagen na de aanvankelijk gehoopte datum vhji 1 April is er voor Europa oen catastrophe op economisch en financieel gebied afgewend. Men dient er in dit verband rekening mee te houden, zoi werd ons op gemerkt. dat Vrijwel alle 16 aan-, gesloten landen in Europa op het einde van hun kunnen waren. De laatste deviiezennota van onze Re gering heeft wel duidelijk in het licht gesteld hoe hoog het water tot onze lippen was gestegen. Vervolgens wilde men er op wij zen, dat thans bereikt is, dat wij in ieder geval voor een vol jaar- weten waar wij aan toé zijn. We behoeven nu niet in de onzeker heid te verkeren of wij al dan niet in Amerika de credieten kunnen vinden, welke Wij hard nodig heb ben. Voor de trid van een jaar heb ben wij, een basis gevonden voor het herstel van het economisch leven. Die zekerheid is er thans voor de 16 bij het plan betrokken landen en ook voor West-Duits- land, dat eveneens is ingescha keld. De grondslag voor het ver trouwen is thans voor Europa herstelld. De Ver. Staten hebben in prin cipe een hulpprogram vastgesteld, dat voor een periode van 4% jaar duurt. Alleen voor het eerste jaar van April 1948 tot April 1949 zyn thans de fondsen be schikbaar gesteld. Met betrek king hierop is het belangrijk nog eens te onderlijnen, dat de wijze, waarop de 16 landen en West- Duitsland is het eerste jaar van de te yerstrekken fondsen ge bruik zullen maken, beslissend zal zijn voor de verstrekking van de Amerikaanse fondsen in de vol gende jaren. Nu dient men wel te beseffen, dat die hulp niet betekent, dat ons algemeen verzorgingspeil be langrijk zal worden verbeterd. Populair gesproken wilde men het zo zien, dat voorkpmen wordt, dat onze boterham kleiner wordt.' Niet dat wij onmiddellijk een beter ver zorgde boterham zullen verkrij gen. Het gaat om de eerste plaats om eerherstel van ons economisch leven. Zoals in de laatste devie- zennota van onze Regering reeds werd opgemerkt, kan een ver hoging van het algemeen verzor gingspeil slechts bereikt worden door een vermeerdering van de arbeidsproductiviteit. Die vergro ting van de arbeidsproductiviteit is vanzelfsprekend ook een vraag stuk van economische en agrari sche organisatie. Nog eens: Men moet niet ver wachten, dat men nu meer zal gaan consumeren. De Amerikaan se hulp volgens het „European Recovery Plan" dient allereerst gebruikt te worden voor de ont wikkeling van de financiële huis houding van West-Europa en Nederland. Het economisch herstel moet zodanig kunnen zijn, dat men straks niet nog meer banormale hulp van buiten nodig zal hebben. Het Amerikaanse plan wil bij dragen tot het herstel van het economisch evenwicht in West- Europa. Dat gaat natuurlijk niet een, twee, drie. In het Parijse rapport van September 1947 werd uitgegaan van de verwachting, dat men in Europa in 1951-1952 nog met het peil van 1938 zal be reiken Maar geleidelijk aan kan men thans tot dat evenwicht ko- men. Een verhoging van de pro ductie, een vlotte uitwisseling van grondstoffen en verbruiksgogde- ren en tenslotte een verbetering van het algemeen verzorgingspeil kunnen daar dan het gevold Van zijn. In principe is besloten een cul- sluiten verdra^> met Luxemburg te oor de tot standkoming van het Europees herstel is inschake ling in ruime mate van het Duitse achterland in het Europees ver keer een onmisbare voorwaarde en voor ons land is het opvoeren van de zich langzaam herstellen de uitwisseling van goederen met de Overzeese Gebiedsdelen, in hét bijzonder met Nederlands-ündië van niet minder vitaal belang Voor het sluitend maken van onze dollarbalans is dit een zaak van de eerste orde. Maar ook intern zullen wij ons gezond en sterk moeten maken zo gmg de Minister voort. Het Europese herstel-program ma geeft ten deze een duidelijke vingerwijzing in zijn formulering van de beginselen, die de hulp- ontvangende landen als morele verplichting hebben aanvaard, n i dat zij de industriële- en landbouw productie zoveel mogelijk zullen verhogen, teneinde een exportstij-. ging te bereiken, die <je betalings balans naar het evenwicht zal toe voeren door stimulering van goé- derenruil, zowel onderling als met andere landen; en dat zij de eigen hulpbronnen en de middelen, door de Verenigde Staten ter beschik king gesteld, zodanig zullen be heren en gebruiken, dat het her- o 'van Europa en het streven van het Europese herstel-program- wa,hlerme,de 20 goed mogelijk worden gediend.. èeh verhoging der industriële- en landbouwproductie zal dus met kracht nagestreefd moeten wor den. Dit betekent, dat een zo mogelijk deel van de be schikbare buitenlandse betalings middelen, zal moeten worden o-e- bruikt voor de wederopbouw, uit breiding en modernisering van het productie-apparaat. De middelen, om onze economi sche onafhankelijkheid te herove ren zullen wij derhalve productief moeten maken, hard werken en sober leven. In de afgelopen drie jaren is er al heel wat geschied oni de ga pende kloof tussen de uitgaven en de inkomsten van de Staat te ver kleinen, maar er moet méér ge beuren. Op het ogenblik is men op alle Departementen bezig on- meuw zorgvuldig na te gaan wel ke taken en diensten, met name (ii-ua Ult de oorlogs- en be- vrijdmgspenode stammen, op kor te termijn kunnen worden inge- am°h?£fn °f ,verdwijden, en wcfke ambtenaren kunnen afvloeien El- d£ mrfTOtÜ1& van de Productie, die niet voor uitvoer behoeft te worden bestemd, draagt bii tol ambtpf maken van een stuk ambtelijke bemoeienis .^Crr?a,b.ei3prak d« Minister de noodzakelijkheid van de sanering der staatsfinanciën. q^^£e?iar!,dse en buitenlandse Staatsschuld des lands is, ten*?e- S r J8" de oorl°£' dl'e achter ons ligt, ruim verviervoudigd, n.l. van 6 op 25 milliard. Verleden jaar, zo ging de Minister voort, wij er in geslaagd met de Verenigde Staten een schuldreu. e- ling te treffen, waarbij de Ame rikaanse Regering óns land uiterst edelmoedig behandeld heeft Nóg. geen maand geleden heb ik, al dus de Minister, met mijn Britse ambtgenoot Sir Stafford Cripps een schuldregeling getekend, die eveneens voor ohs land zeer be vredigend is en waarvoor wij aa* de Engelse Regering bij-zonde re dank zijn verschuldigd ■Na de regeling der aflossing van de schulden te hebben besiproken vervolgde de Minister: „Onverschillig "of gij voor- of tegenstander zijt, van het door de Regering gevoerde rentebeleid. vraag ik Ui hiervoor, begrip te to nen en door een in vrijheid ver kozen daad ons staatscrediet te helpen versterken. Met het Europese herstel-pro gramma in de rug hebben wijk nog een harde strijd voor ons. Géé* wanhopige strijd, zoals het geval geweest zou zijn, indien de Mar shall-hulp was uitgebleven, want thans is er een perspectief: het perspectief van gestadige opgang en toenemende economische onaf hankelijkheid. Voorwaarden daar toe zijn: inspanning en offerbe reidheid van elk onzer persoon lijk en nauwe constructieve sa menwerking in nationaal en in ternationaal verband." De Minister besloot zijn rede met: „Ook hier in Nederland wille» .wij tonen dat een vrij en demo cratisch volk onder de moeilijk ste omstandigheden tot zijn soci ale en economische verheffing in s1;aat is zonder toevlucht te ne men tot totalitaire methoden, is van onschatbare waarde, want de toekomst van het menselijk ge slacht staat en valt, althans in de sfeer der zienlijke dingen, met de overtuiging, dat dit voorzeker waar is." De Sovjet-Unie heeft een Chi nees protest van de hand gewe zen, waarin verkldard wordt, dat een Chinees vliegtuig door Sov jet-toestellen is beschoten, terwijl het zich niet -boven het gebied van de Sovjet-marinebasis Port Athur bevond en dat bovendien Onnes© vliegtuigen het recht hebben boven Port Arthur te vliegen, daar dit Chinees grond gebied vormt. In het antwoord der Sovjet unie wordt gezegd, dat het Chi nese vliegtuig door twee patrouil levliegtuigen binnen het gebied van de marinebasis was ontdekt en dat deze, nadat het vliegtuig geen gehoor had gegeven -aan het verzoek om hen te volgen naar een landingsplaats, twee waar schuwingsschoten waren gelost. De Chinese regering wordt ver- zocht de Sovjet-autoritfeiten van tevoren in te lichten als Chinese toestellen over Port Arthur wil len' vliegen-, teneinde herhaling van dergelijke incidenten te voor komen. De Zweedse Minister van Fi nanciën, Ernst Wigforrs, die al gemeen als „de sterke man" in de Zweedse regering wordt be schouwd, heeft verklaard, dat alle partijleiders in Zweden het be sluit van de regering hebben goedgekeurd zich niet bii enig blok aan te sluiten. „Zwedens aansluiting bij het Westelijk blok", aldus de Minis ter „zou niet zwaar genoeg wegen om de schaal naar de vrede te doen overslaan, doch zou de ach terdocht va,n het Oostelijke blok vergroten. DE STRIJD IN PALESTINA. Uit Joodse bron wordt gemeld, dat de Arabieren Maandagnacht hun tot nog toe zwaarste neder laag in Palestina hebben geleden. Meer dan 1000 Arabieren ""eou- terug zijn geslagen na een aanval op Misjmar Haemek, een ten Zuiden van Haifa gelégen Joodse nederzetting. De mijnopruimin-gsdienst te Semarang is thans bezig met het tot ontploffing brengen van de flerende munitie op het haven terrein, hetgeen denkeljjk enige weken zal duren. door de ontploffing aan ge- f20ne aChade wordt geschat op ƒ200.000 waarvan ƒ150.000 aan particuliere eigendommen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1