fin Traf wp vliPffTiy s-sssinss De toestand in BERLIJN De Sovjet-maatregelen in DUITSLAND HET AMERIKAANSE PLAN Frankering by Abonnement: Temeuzen. amm IM OH «■■■ia Advertentieprijs: Amerikaanse goederentrein naar Berlijn r Amerika's houding ,n Duitse vervoerskwestie Toespraak van Mackenzie King De Palestijnse kwestie voor beheer van Palestina J® Ja» Wjte Smi m ijft im SgmII sWm Êj^. SS jam S BR MMbF Inzending advertenties ,v (l V tot des namiddags 4 uur Rubftlek kl. advertenties: I 5 regels 60 ct.; ieder* MAANDAG 5 APRIL 1948. regel meer 12 cent. Ver- - melding: Brieven onder 4de Jaargang No. 773. - Ï4> Burfeau van mad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. p'irma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Enkele buien. Meest matige wind tuisen Zuid en West. Zwaar bewolkt naet enkele regen- of hagel buien. Weinig verandering van temperatuur. Het departement van Buiten landse Zaken te Londen beeft me degedeeld, dat volgens uit Berlijn ontvangen officiële berichten het leven aldaar zijn gewone gang gaat, met uitzondering van het ophouden van militaire treinen. De andere treinen rijden normaal en het verkeer! langs de weg vindt regelmatig voortga? \g in twee richtingen. Het militair bestuurs- bureau IKommandatura) functio neert naar gewoonte, a.ldus de mededeling. Verdei' is nog verklaard, dat, in tegenstelling met andersluidende berichten, de Sowjetrussen niet geweigerd hebben deel te nemen aan de werkzaamheden van zeven subcommissies van het militair bestuursbureau, doch voorgesteld hebben, op grond van tekort aan personeel, het aanbal subcommis sies van 19 tot 10 terug te bren gen. Reuter meldt nader, dat de staf chefs van het Berlijnse militaire bestuursbureau Zaterdag bijeenge komen zijn om de Sowjetrussische voorstellen tot inkrimping van 't aantal subcommissies te bespre ken. Volgens een later uitgegeven Brits communiqué betroffen de voorstellen geen belangrijke com missies ,jDe Britse delegatie zou elke organisatie, waardoor de functionering van het bestuursbu reau verbeterd zou worden, toe juichen en bestudering van de Sowj e trassi sch e voorstellen zou tot de conclusie kunnen voeren, dat zij practisch zijn", aldus de verklaring. Ben officiële Britse woordvoer der heeft Zaterdagavond medege deeld, dat aan het Berlijnse bureau voor veiligheid in de lucht,' 'n in stelling- van de vier mogendheden, aankondiging is gedaan van Sow jetrussische luchtmanoeuvres bo ven de Sowjetrussische zöne. Hij noemde dit een volkomen normaal geval. De Sowjetrussen zouden ai- leen. maar jagers de lucht in stu ren in verband met hun lente manoeuvres. Baterdag zijn op Tempelhof 32 Dakota's geland, elk met ongeveer 2176 kilo voedsel voor de Ameri kanen in Berlijn. Be Amerikaanse autoriteiten in Berlijn hebben Zaterdagavond de Sowjetrussische autoriteiten ver zocht onmiddellijk maatregelen te nemen ter verwijdering van de ge wapende Sowjetrussische wacht posten uit het hoofdkwartier van de spoorwegen in de Sowjetrus- sisehe zöne, dat in de Amerikaan se zóne is gelegen en sedert Vrij dagnacht door Amerikaanse poli tie werd bewaakt. iJf. meidt, dat het Ameri kaanse militaire bestuur heeft me degedeeld een luchtpostdienst Bre- merhaven-Frankfort-Berlijn te hebben ingesteld voor het vervoer va* post en pakketten uit de Ver enigde Staten. Amerikanen bewaken hoofd kantoor der spoorwegen. Het hoofdkantoor der Duitse spoorwegen te Berlijn wordt se dert Vrijdagavond door 30 leden van de Amerikaanse militaire po litie bewaakt, terwijl zich in het gebouw een Russische generaal en verschillende beambten van de transportdienst van het militaire Sowjet-bestuur bevinden. Het kantoor ligt in de Ameri kaanse sector van de stad, doch mocht ook door de Russische transportdienst worden gebruikt. Het was in het kader van de jong ste maatregelen onder Sowjet- Russische bewaking geplaatst. Na onderhandelingen tussen Amerikaanse en Russische offi cieren werd besloten, dat de Rus sische schildwacht zich in .het ge bouw zou terugtrekken tot de kwestie definitief zou zijn gere geld. De Sowjet-Russen in het ge bouw is aangezegd, dat zij vrij zijn het gebouw te verlaten, doch dat «iet zou wprden toegestaan, dat Russische burgers het betreden. <Jtedurende de nachtelijke uren werd de hoofdingang van het ge bouw gesloten, terwijl de gevel door de koplampen van Ameri kaanse jeeps werd verlicht. Reuter meldt, dat Sowjet-Rus- sisch personeel, waaronder twee generaals, dat trachtte het ge bouw -van de spoorwegen binnen te komen, door de Amerikaanse militaire politie is tegengehouden. Het hoofd van de Amerikaanse politie, kolonel Kely, heeft ver klaard, dat het niet waarschijnlijk is, dat de Amerikaanse troepen in de naaste toekomst de bewaking - van dit belangrijke gebouw zullen opgeven. Volgens een officiële Amerikaan se verklaring, zal de Amerikaan se militaire Gouverneur in Duits land Generaal Lucius Clay, „geen aandacht kunnen schenken aan een Sowjet-protast tegen het om singelen van het hoofdgebouw van de Sowj et-spoorwegen in de Amerikaanse sector van Berlijn door Amerikanen, voor en aleer hg het probleem van het vrijelijk binnenkomen van Amerikaanse voedseltreinen in Berlijn zou op gelost hebben Rusland versterkt de gren zen in Thiiringen en Sachsen Radio Frankfort meldt ,,op grond van- betrouwbare berichten uit de Oostelijke zöne", dat de grenspolitie in Thueringen en Sachsen-Anhalt, provincies in de Sowjetrussische zöne, die grenzen aan de Britse-Amerikaanse zöne, tot 40.000 man is versterkt en dat 4.000 man reserve-politie ,,met spoed naar de West- en Zuidgren zen van Thiiringen zijn gebracht". Volgens dit radiobericht werden op 3 politiemannen, die gearres teerd werden na. uit de Sowjet russische zöne „gevlucht" te zgn, papieren gevonden, die er op we zen, dat alle niet-communistisch personeel wordt ontslagen. Amerikaans cordon terug getrokken. Het cordon der Amerikaanse militaire politie, dat gedurende 32 uur het gebouw van het hoofd kantoor voor het spoorwegnet in de Sowjet-zöne bewaakte, is Zon dagmorgen teruggetrokken. Officieel werd door de Amerika nen medegedeeld ,dat de politie werd teruggetrokken, nadat de laatste gewapende Sowjetrussi sche schildwacht het gebouw had verlaten. Het gebouw van de Reichsbahn is het hoofdkwartier voor het geheel spoorwegstelsel in de Sovjet-zóne. Meegedeeld is, dat het gebouw Is omsingeld op direct bevel van Generaal Clay," de Amerikaanse opperbevelhebber in Duitsland. Het cordon bestaat uit 40 man van de militaire politie en vijf officieren. De eerste Amerikaanse goede rentrein, die het Amerikaanse militaire bestuur heeft besloten naar de Amerikaanse sector van Berlijn te zenden sedert de nieuwe vervoersregeling, is Vrijdagavond zonder moeilijkheden de grens te Mariënborg gepasseerd. Kenneth Royall, de Amerikaan se Minister voor het Leger, heeft Vrijdagavond in antwoord op des betreffende vragen voor de radio verklaard, dat Generaal Lucius Clay, Amerikaans bevelhebber in Duitsland, de bevoegdheid heeft, voor verzet tegen een aanval van alle middelen gebruik te maken. „Wij moeten doorzetten, indien de Sowjet-Unie de Amerikaanse ver- voerskanalen naar Berlijn afdamt. Generaal Clay heeft de bevoegd heid van een militair aanvoerder, ter verdediging van enige aanvai zo nodig te schieten", aldus de Minister. Amerikaanse tegenmaatregelen. Door de Amerikaanse te g< .- maatregelen zullen Sovjet-voer tuigen, die de controle wensen te ontgaan 'n grote omweg moeten maken. Er bestaan geen plannen, aldus Reuter, om de Amerikaanse sector „af te grendelen". De Sov jet-voertuigen zullen door kunnen rijden, nadat de bestuurders aan de formaliteiten hebben voldaan. MacKenzie King, de Premier van Canada, heeft verklaard, dat „sinistere plannen oan de struc tuur van vrije regeringen te dn- dermijnen een voortdurend gevaar voor de vrijheid vormen". De Premier zeide dit op een promotieplechtigheid waar ook Truman, de President der Ver. Staten aanwezig was. Hij verklaarde voorts, dat er spoedig een weg gevonden moest worden „teneinde de nog vrije landen te beschermen". In een bepaald opzicht, aldus King, is de bedreiging van de vrede nooit zo ernstig geweest als in de laat ste drie jaar. Over de gehele we reld wordt het zaad van onrust en anarchie gezaaid en de grond be looft een goede oogst. De bedrei ging is niet slechts van militaire aard, doch komt ook van de zijde van georganiseerde samenzwering ter vernietiging van de ziel van natie en mens. Het is nodig, zo vervolgde de Premier, een mo reel, economisch en militair over wicht te handhaven aan de kant van de vrijheid. De veiligheid van vrije landen, Canada inbegre pen, kan alleen verkregen worden door samenwerking van deze lan den. Hiervoor, zo besloot hij, is groot staatsmanschap nodig. De Palestijnse Regerirg is be reid met civiele en militaire lei ders van Arabieren en Joden te onderhandelen over het sluiten en uitvoeren van een wapensth- Stand-overeenkomst voor Pair. - tina, aldus Generaal Sir Alan Cunningham in een radiorede over de Palestijnse radio. Hij deed daarbij een beroep op beide par tijen. Het Joodse BureaU heeft offici eel het beroep togjuicht, doch tevens doen verstaan, dat voor lopige besprekingen over een wa penstilstand in elk geval vooraf gegaan behoren te worden door het aanvaarden van de resolutie der Verenigde Naties, van 29 No vember j.l„ door alle partijen. Dr. Hoessein Chalidi, de secre taris van het Arabische Hoge Comité, heeft Zaterdagavond ver klaard, dat een wapenstilstand geen nut zou hebben, tenzij de resolutie van de Verenigde Naties inzake de verdeling geschrapt werd en de Zionisten afzagen van „hun verlangen naar politieke controle." DE PALESTIJNSE KWESTIE. Volgens semi-officiëLe berich ten hebben strijdkrachten van de Haganah tijdens een zware nachtelijke aanval een Arabische versterking aan de weg van Jeru zalem naar Tel Aviv, 13 km ten Westen van Jeruzalem, veroverd. De versterking beheerst de weg tussen de beide steden en de Ara bieren hadden hun strijdkrachten op dit -punt geconcentreerd om i Jeruzalem te blokkeren. Zoals bekend, is een Joods con- vooi van meer dan 30 voertuigen met voedsel al drie dagen bezig van Tel Aviv naar Jeruzalem te komen. DE AMERIKAANSE HULP. Ambtenaren van de Afdeling Bevoorrading van het Ameri- I kaanse Departement van Buiten landse Zaken hebben meegedeeld, dat zij gereed zijn om deze week met het plaatsen der orders te be ginnen in bet kader van het pro gram voor hulp aan het buiten land. Het iaden der schepen kan binnen enkele dagen beginnen. Volgens voorlopige schattingen zal het grootste deel van de in het eerste jaar te verstrekken 3.8 milliard dollar worden besteed aan relief-goederen als voedsel, brand- en meststoffen; een bedrag van 1.5 milliard overlatend voor herstelgoederen als uitrusting, grondstoffen en diensten. Verwacht wordt, dat het bedrag aan relief-goederen ieder jaar zal worden verminderd, terwijl dat aan herstelgoederen zal worden verhoogd. De vraag, hoever de Russen zullen gaan met hun maatregelen om de Westelijke Geallieerden het verblijf te Berlijn lastig te ma ken, wordt in Berlijn in het alge meen beantwoord met: Zover zij gaan kunnen zonder een gewa pend conflict uit te lokken. Daar bij wordt evenwel in de laatste weken veelal de vraag gesteld, of de Russen bij bet volgen van deze politiek geen misrekening begaan ten aanzien van de Britse en Amerikaanse lankmoedigheid, die naar vele uitlatingen van hoogste autoriteiten sedert enige tijd ook te Berlijn de uiterste grenzen heeft bereikt. De maatregelen, die in de laat ste dagen door de Sovjetbezetting worden genomen, zijn sedert vele maanden voorspeld door hen, die de toekomst van de Geallieerde bezetting van Berlijn met pessi misme bobben bezien. Men kan evenwel constateren, dat het tem po en de aard van de genomen maatregelen ook de meest pessi mistische verwachtingen hebben overtroffen. Minstens sedert No vember hebben de uitlatingen, die te Berijjn van Sovjetzijde gedaan werden, duidelijk gemaakt, dat de Sovjetbezetting na het eindigen der practische werkzaamheid van de bestuursraad zou trachten het centrum van de Sovjetzöne geheel in haar macht te krijgen, teneinde het leven daar aan te passen aan dat in de Sovjetzöne, waar de economische en politieke struc tuur in dé afgelopen drie jaren geheel eigen vormen heeft aan genomen Deze aanpassing heeft zich ten dele reeds voltrokken in het Russische deel van Berlijn, hetgeen evenwel niet wegneemt, dat men kan zeggen, dat de stad als geheel Is geworden tot het brandpunt van verzet tegen de bezetting gewenste richting. Dit verzet uit zich' "voornamelijk op het geibied der politieke organisa tie, terwijl het op het economische gebied in de eerste plaats de in vestering van Sovjet-kapitaal, in de tweede plaats de voortgezette herstelbetalingen uit de lopende productie en in de derde plaats de macht der staatconcerns vreest. In de nieuwe structuur van Oost-Duitsland past zulk een verzetsbiaard allerminst en het spreekt daarom vanzelf, dat de Russische bezetting, nu de ver deling van Duitsland een feit is geworden, hem uit wil schakelen. -De vraag, welke prijs de Rus sen voor deze uitschakeling wen sen te betalen, wordt t© Berlijn minder actueel geacht. Men ia er zich namelijk van bewust,- dat de Westelijke Geallieerden geen andere prijs te vragen hebben dan die van een direct conflict Welis waar kunnen de Westelijke Ge allieerden de economische banden, die in de laatste jaren moeizaam tussen de zones zijn gelegd, ver breken. Dit is evenwel een twee snijdend zwaard, dat de West- Duitse economie evenzeer, mis schien zelfs sterker, zou treffen aan die van Oost-Duitsland. De leveringen uit hef Ruhrgebied naar het Oosten hebben voorna melijk bestaan uit kolen en staal en in dit verband is het opmerke lijk, dat het Russische bestuur van Oost-Duitsland enkele weken geleden een handelsverdrag met Polen heeft gesloten, dat voorziet in de levering van zeer aanzien lijke hoeveelheden Poolse kolen aan Oost-Duitsland. Dit is ove rigens slecht® een onderdeel van de sedert geruime tijd gevolgde politiek van de inschakeling van Oost-Duitsland in het Oost-Euro- pese economische leven. Strategisch gesproken is Berlijn voor de Westelijke Geallieerden een stelling, die niet te verdedi gen is. Het feit, dat reeds nu de Geallieerden de verbinding door de lucht moeten onderhouden, zegt voldoende. Toen wij vorige week de grens bij Helmstedt pas seerden, liepen daar reeds overal geruchten over versterking van de Russische grensbewaking en van de bewaking der autobaan, die de enige toegang vanuit het Westen tot Berlijn vormt. De tegelijkertijd begonnen cam pagne in de door de Sovjet-Rus sen gelicenseerde bladen tegen grensoverschrijdingen maakte het duidelijk, dat ingrijpende maat regelen op komst waren. Zelfs officiële Britse woordvoerders hebben tefsi%md deze conclusie getrokken De verwachting, dat deze maatregelen zich voorlopig tegen het Duitse verkeer zouden richten, is evenwel niet bewaar heid. Met de controle van het 'Geallieerde verkeer zijn de Russen een stap verder gegaan dan op het ogenblik kon worden aange nomen. Het bestaan van de luchtweg beschermt de Westelijke bezetting van Berlijn vooralsnog voor al te onaangename conse quenties, die anders het gevolg zouden zijn van een weigering der Westelijke bevelhebbers, de nieu we concessie van een toestaan der Russische controle te doen. Men beseft te BerLgm evenwel zeer wel, dat ook een sterke luchtvloot geen bliksemafleider kan vormen, wanneer de Russen verdere stap pen zetten op de weg, die zij nu in versneld tempo gaan. Wan neer zij er bijvoorbeld toe zouden overgaan de voedselvoorziening van de twee millioen bewoners van West-Berlijn te stagneren, dan zou in de strijd om Berlijn een critieke situatie intreden. Oud-Minister Neher, gedele geerde van het opperbestuur van Indonesië, is Zondagmorgen per vliegtuig weer naar Batavia ver trokken. Naar verluidt steunt het Ame rikaanse plan, Palestina onder be heer van de organisatie der V. N. te stellen, tot op zekere hoogte op het bestaande ontwerpstatuut van Jeruzalem. Palestina zou dan onder „mandaat" van 57 landen gesteld worden. Hoewel het plan, dat Maandag voor het eerst aan de andere leden van de Veiligheidsraad uit eengezet zal worden, nog slechts het karakter van een proeve heeft, zijn de voornaamste punten volgens betrouwbare bronnen te Lake Süccess de volgende: 1. Benoeming van een gouver neur, die uitvoerend gezag zal hebben, ondergeschikt aan con trole van de Beheersraad. 2. Instelling' van oen Bestuurs raad, bestaande uit de yoomaam- ste functionarissen die de gou verneur kan aanwijzen, zoals de minister-president, de minister van Financiën en de procureur- generaal. 3. De gouverneur zal bet recht hebben, voor het handhaven var. de orde een speciale politiemacht op te leiden en te vormen. 4. Oprichting van een wet gevende Raad, samengesteld uit ongeveer 100 leden, die voigans algemeen stemrecht gekozen moe ten worden en Joodse, Arabische en andere .gemeenschappen moe ten vertegenwoordigen. 5. Vorming van een Economi sche Raad, samengesteld uit Jo den en Arabieren, ten einde de gouverneur bij te staan in kwes ties vian voedsel, vervoer, buiten landse handel en financiën. Volgens dit plan zou het recht in Palestina worden uitgeoefend door een oppergerechtshof en een aantal lagere gerechtshoven als onderdelen van een onafhankelijk rechtsherstel. De opperrechter, president van het hooggerechts hof, zou door de beheersraad wor den aangewezen en de bevoegd heid hebben, alle rechters van de lagere gerechtshoven te benoe men. Drie punten, die men nog niet nader omschreven heeft en die naar verwachting de grootste moeilijkheden zullen geven, zijn de Palestijnse economie als ge heel, het vraagstuk van de plaat selijke economie en de immigratie. DE WERELDVOEDSELPOSITIE Volgens een rapport, dat hede* te Washington aan de tweede zit ting van het bestuur van de or ganisatie voor voedsel en land bouw der Verenigde Naties zal worden voorgelegd, kan in grote gebieden van de wereld zelfs het te lage niveau van de voedselvoor ziening van een jaar terug niet gehandhaafd worden. Volgens het rapport is het voed- selverbruik per hoofd in verschil lende landen van Europa en het Mjidden-posten thans lager dan in 1947. De toestand van de win- tergraanoogst in Europa, Noord- Amerika en het Verre Oosten geeft echter aanleiding tot „aan zienlijk optimisme voor de toe komst." Op het Noordelgk half rond is wel meer gezaaid, doch men verwacht, dat de graanvoor raad aan het eind van het oogst jaar zeer laag zal zijn. De oogst van broodgraan in Europa (Sow jet-Unie niet meegerekend) was in 1947 ongeveer 8 millioen ton achter bij 1946. Volgens het rap port heeft de wereld meer dan één goed oogstjaar nodig vóórdat in alle streken het voedselniveau van vóór de oorlog hersteld kan worden. Er is een kleine vooruit gang in de rijstoogst te consta teren, doch "niet in verhouding tot de toegenomen behoefte. In de landen, die rijst tekort komen, verwacht men weinig verbetering.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1