De toestand in Berlijn Chefarii»e4' Minister In t Veld handhaaft een traditie Tweede dag in het proces Rauter. Palestina in de Veiligheidsraad. ZATERDAG 3 APRIL 1948. I^Sowjetmaatregelen te Berlijn Het verkeer in Duitsland Persstemmen over de ver- keerstoestand in Duitsland Amerika en de toestand in Berlijn Hst verkeer met Berlijn en Britse zone. Sowjot troepentransportan Vier beroemde genees middelen in één tablet. Evenals zijn voorgangers „deed" hij West Zeeuwsch-Vlaanderen in een korte spanne tijds Bespreking te OOSTBURG Amerik. Congrescommissie neemt wetsontwerp hulp aan het buitenland aan Speciale zitting Algemene Vergadering bijeengeroepen PLAN-MARCHALL TREEDT MAANDAG IN WERKiNG. De toestand in Palestina Het besluit ten aanzien van Spanj8 Truman spreekt°zijn veto uit Economische fusie Frankrijk en Saargebied Fr&nkering bij Abonnement: Terneuzeti WEERSVERWACHTING medegedeeld door bet K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Buien). Tijdelijk stormachtige wind tussen Zuid en West. Zwaar bewolkt met regen of hagel buien en enkele verspreide opklaringen. Weinig veran dering van temperatuur. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van O eve ren DE VRIJE ZEEUW Ledactie-adres: Noordstr. 55-57, Terneuizen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuws ch-V laan deren Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande 4de Jaargang No. 772. Advertentieprijs per mm 10 et.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties bot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Apr. Opk. Ond. Opk. Ond. 3 6.11 19.17 4.42 12.15 4 6.09 19.18 5.06 13.26 5 6.07 19.20 - 5.24 14.39 6. 6.04 19.22 5.39 15.51 7 6.02 19.23 6.51 17.03 8 6.— 19.25 6.02 18.16 9 5.58 19.27 6.13 19.30 10 5.55 19.29 6.25 20.46 11 5.53 19.30 6.39 22.07 12 5.51 19.32 6.57 23.28 Aan het eind van de dag van Donderdag hebben de Sovjet- Russische autoriteiten de controle op de goederenbeweging van de Sovjetsector naar andere delen van Berlijn opgeheven Naar ver luidt overweegt men echter Maandag opnieuw een streng controlestelsel in te voeren. Het blijkbaar te vroeg in werking ge treden verbod tot goederenver voer tussen 23 en 6 uur is hier mee ingetrokken. Ook de con- tröleposten aan de Brandenbur ger Tor en op andere belangrijke kruispunten zijn opgeheven. Bnkele minuten nadat de Brit se militaire trein Donderdag avond uit Mariënborn naar Berlijn was teruggekeerd hebben de Sov- jet-iRussische militaire autoritei ten de spoorweg tussen Berlijn en de concrölepost te Vorsfelde in de Soivjetzóne leen afstand van 100 kilometer) gesloten. De steen- koolvoorraden voor militaire doel einden, die uit het Ruhrgebied steeds over deze lijn naar Berlijn werden vervoerd, moeten thans over Helmstedt en Maagdenburg, een door veel passagierstreinen bereden traject, gevoerd worden. Volgens mededelingen van Ko lonel Toepano, ledder van de Sov jet-Russische voorlichtingendienst komen duizenden de Sovjetzöne binnen met een grote hoeveelheid geld met het oog op de dreigende valutaherziening n de Westelijke zcj»es. Volgens berichten uit Helmstedt hebben 12 Duitse spoorwegarbei dersgezinnen in de buurt van het station te Mariënborn bevel ge kregen te evacueren en gisteren tegen de lunch hun huizen ont ruimd te hebben ten einde ruimte te maken voor Sovjet-Russ.sche soldaten. ®00 Duitsers moeten het dorp Walbeek, 8 kilometer ten Noor den van Mariënborn, verlaten om ruimte te maken voor nieuwe Sevjet-Russisehe grenscontrole- manschappen, aldus deze berich ten. 67 Britse, Franse, Deense, Zweedse, Nederlandse en Zwitser se onderdanen hebben Donder dagavond te Helmstedt hun reis naar Berlijn moeten onderbreken, daar de slaapwagens van de Fran se „Nord Express" van Parijs paar Berlijn na onderzoek van de Sovjet-Russische militaire autori teiten werden afgehaakt, omdat deinzittenden geen reisvergun ning hadden als bij de nieuwe Sovjet-Russische regeling vereist w&rdt. Tot de inzittenden be hoorden Jean Huheau, directeur van het conservatorium te Ver sailles, en „een vooraanstaand Frans pianist" die heden met het Berlijns Philharmonisch Orkest zou optreden. De rest van de „Nord Express" mocht naar Ber lin doorrijden. ï>e Engelse dagbladen leggen algemeen de nadruk op de ernst van het geschil tussen de Sovjet unie en de Westelijke mogend heden over de Sovjet-Russische eisen tot verdere controle van het verkeer tussen Berlijn en de Westelijke zönes. Volgens de „Daily Telegraph" hebben de Westelijke mogendhe den onbetwistbaar het recht in Berlijn te vertoeven. „Terugtrek king zou~ de kwaadste soort van sussing van het geschil zijn, een verraad betekenen van de Duitse democraten en over de gehele wereld beschouwd worden als een overwinning van het communis tisch offensief", aldus het blad. De „Yorkshire Post" noemt de Sovjet-Russische handelwijze een scherpe tarting van het gezag van de andere mogendheden, die aan het bestuur van Duitsland deelnemen en is van oordeel, dat lang voortduren van deze impas- m „een dreigende situatie" zou scheppen. iDe „Daily Mirror" acht het ge luid en de tact, die de Geallieer den zich moeten getroosten om een voor Moskou aanvaardbare oplossing te vinden, de moeite waard met het oog op de kans om op dit „keerpunt van de geschie denis" te verzekeren, dat men de jede r'chting uit gaat •De „Daily Mail" is van oordeel, it Engeland, de V. S. en Frank rijk geen duimbreed moeten wij ken De „Daily Graphic" schrijft, dat het Kremlin moet heseffen, dat de Westelijke mogendheden Berlijn niet zullen ontruimen, «mdat haar moeilijkheden in de weB worden gelegd. De „Daily Worker" noemt het Sovjet-Rus sische optreden „te rechtvaardi gen en logsch" en beschuldigt de Westelijke mogendheden van „de mocratisch verzet ten einde een vooroordeel tegen de Sovjet-Unie HIT FII TITQï AND de leden van Polit- U1 1 UUI 1 JLAINU kuro in het Kremlin het Ame rikaans verlangen naar vrede niet overschatten of de vechtlust van Amerika overschatten. Wij ho pen, dat de mannen van 't Krem lin zich niet in ©én waanzinn g avontuur storten, dat een wereld ramp zou kunnen betekenen, die hen in de allereerste plaats zou treffen". te verwekken en zij hun plannen totS ontwrichting van Duitsland te bevorderen". Volgens de Washingtonse cor respondent van de New York He rald Tribune zou James For- restal, de Amerikaanse Minister van Defensie, de toestand in Ber lijn tijdens een vergadering van de Senaatscommissie voor de gewapsndë diensten „een dubbel tje p z'n kant" genoemd hetob.en. Het blad voegt er aan toe, dat Marshall, de Minister van Buiten landse Zaken, die zich thans te Bogota bevindt, van de ontwikke lingen op de hoogte wordt ge bracht. Drie New Yorkse Ochtendbla den waarschuwen Rusland voor de gevolgen van zijn huidige ge dragslijn. De New York Times schrijft o.m.„De Russen vergis sen z'ch zeer in de gemoedsge steldheid van de Amerikanen en de Engelsen, wanneer zij zich ver beelden, dat deze ruwe uitdaging niet vastberaden en kalm zal wor den beantwoord. In de huidige omstandigheden is Berlijn een voorpost van de Westelijke mo gendheden. Men kan onmogelijk geloven, dat de Sovjet-regering bereid is het verschrikkelijke r sico te lopen door hen eruit te jagen". De Herald Tribune zegt, dat de V. S. geen inspectie, controle of bemoeiing van Welke aard met hun verbindingen in Berlijn kun nen dulden. „De V. S. moeten alle middelen waarover zij be schikken aanwenden om de Rus sen aan het verstand te brengen, dat vrije toegang tot de Ameri kaanse sector van Berlijn voor een regeling van het Europese vraagstuk onontbeerlijk is". Tenslotte schrijft de „Daily News" nog: „Wiij hopen slechts, j Een Britse militaire trein, die meer dan 20 uur te Mariënborn bij de Sowjet-Russische zönegrens, werd opgehouden is te Charlotten- burg (voorstad van Berlijn), te ruggekeerd. Treincommandant Galloway zei- de, daf ondanks het feit, dat de trein ni'et door mocht gaan, er zich geen onaangename inciden ten voorgedaan hadden. „De Rus sen wilden eenvoudig in de trein komen. Wij waren echter vastbesloten, hen niet toe te laten". Volgens een bericht van A.F.P. uit Berlijn werden Amerikaanse transportvliegtuigen, die de mili taire treinen vervangen voor de ravitailering van het Amerikaanse garnizoen te Berlijn, tijdens hun vlucht over. de Russische zone door Sowjet-jagers vergezeld, die herhaaldelijk manoeuvres uitvoer den, alsof zij wilden aanvallen. De Amerikaanse autoriteiten, aldus A.F.P., verklaarden, dat in geval dergelijke incidenten zich herhaalden, zij zich genoopt zou den zien hun transportvliegtuigen door Amerikaanse jagers te doen begeleiden. Officiële Britse kringen beves tigen, dat Britse vliegtuigen, die naar Berlijn vliegen, door de 20 mijl brede corridor over de Sow- jet-zöne, meer dan eens door Rus sische jagers zijn omcirkeld. Het met Franse licentie ver schijnende blad „Kurier" meldt, dat talrijke Sowjet-troepentrans- porten Seddin, een spoorweg knooppunt nabij Berlijn, zijn ge passeerd in de richting van Thü- ringen. Deze troepenbewegingen, aldus het blad, betekenen uitge breide lente-manoeuvres van de Sowjet bezettingstroepen. Bij griep, verkoudheid, tegen alle pijnen enz., is CHEFARINE „4" een bijzonder krachtig maar toch weldadig middel, want het bevat vier werkzame bestand delen, stuk voor stuk in de gehele wereld al beroemd. Eén bestanddeel - Chefarox - zorgt dat, al is de werking zeer krachtig, zelfs een gevoelige maag niet van streek raakt. Prijs f 0.75 per 20 tabletten. (lngez. Med.) Gisteren was de publieke be langstelling voor het proces Rau ter nog groter dan Donderdag; hetgeen zich o.a., manifesteerde in een nog langere en bredere rij wachtende mensen voor de zij- ingang van het Bijzondere Ge rechtshof. Begonnen werd met het zevende punt van de tenlastelegging, waarin Rauter systematische re pressaillemaatregelen verweten werden. De President las een passage voor uit het landoorlogreglement waarin gezegd wordt, dat de ge hele bevolking zich moet hebben schuldig gemaakt aan daden ge richt tegen de bezettingsmacht, om collectieve geldboeten te kun nen opleggen. De President vroeg of Rauter zich bij de uitvoering van Seyss Inquart's verordeningen aan dit punt van het landoorlogreglement gehouden had. Rauter antwoord de daarop: „Ik ben Seyss Inquart niet", en verklaarde dan, dat van de Duitse bezettingsmacht niet verlangd kon worden, dat zij zich aan het internationale recht hield, terwijl de Nederlandse Regering in Londen voortdurend onrust on der de Nederlandse bevolking, die zich op haar beurt ook niet lyeld aan het internationale recht, om dat gehoorzaamheid geweigerd werd aan, wat verdachte noemde, het „wettige Duitse gezag". Dan werden, ondanks het pro test van de Procureur-Fiscaal, op verzoek van verdachte en zijn ver dediger, de capitulatievoorwaar den, die generaal Winkelman in 1940 ondertekend had, ter sprake gebracht. Toen de President vroeg, waar om Rauter hierop stond, vertelde verd., dat uit deze artikelen volg de, dat ingevolge de besluiten van de Haagse Conventie van 1907 de Nederlandse bevolking aan de Duitse bezettingsmacht had te ge hoorzamen, als zijnde het wettige gezag, ook de ambtenaren. „Maar wat gebeurde er nu?" riep Rauter uit. „De Regering De Geer ging accoord met deze consequenties van de capitulatie, doch onder in vloed van de Britten moest De Geer aftreden en kwam de Rege- ring-Gerbrandy aan het bewind". Woedend riep Rauter, dat de Re gening Gerbrandy met hem in de beklaagdenbank had moeten zit ten omdat zij: oorlogsmisdaden bedreven had. De President verzocht hem zijn zaak op een behoorlijke manier te verdedigen en geen anderen zwart te maken. De verschillende repressaille- maatregelen, die achtereenvolgens ter sprake gebracht worden, zijn, naar de mening van verdachte, terecht genomen en niet in strijd met het internationale recht. Oó'k de naam van H.M. de Ko ningin kwam ter sprake. De Pre sident vertelde aan verdachte, dat de Nederlandse bevolking het dq Duitsers altijd zeer kwalijk had genomen, dat door de bezettings macht geageerd werd tegen het Huis van Oranje. Toen er vervolgens enige re presaillemaatregelen tegen bur gers ter sprake gebracht werden verschool Rauter zich achter zijn nog steeds niet nauwkeurig om schreven dubbele functie van on dergeschikte van Seyss Inquart en vertegenwoordiger van Himm- ler, en als zodanig persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor de handhaving van rust en orde. Repressailles wegens aanslagen op N.S.B.-ers achtte verdachte geoorloofd. De President vroeg hem toen, of hij N.S.B -ers als „handlangers" beschouwde. Rau ter weifelde even met antwoor den, maar antwoordde tenslotte ontkennend. „Dan zal het Hof uitmaken of u het recht had voor een aanslag op hen represailles te nemen" ,zei de President. Rauter verklaarde dan nog maals niet van alles op de hoogte geweest te zijn. Bij het nemen van represailles werden, zo zei Rauter, alle gevallen stuk voor stuk nauwkeurig onderzocht. Hij had er steeds op gestaan, dat ille gale strijders, die hij als mens hoogachtte, maar als Duits gene raal als partisanen moest be schouwen, voor een Gerechtshof gedaagd werden en niet zonder meer veroordeeld werden. Verdachte verklaarde, dat de bezettingsmacht er helemaal geen belang bij had hier in Nederland een terreur uit te oefenen. Maar wanneer de bevolking zich niet hield aan de door generaal Win kelman als hoogste gezagsdrager gesloten capitulatieovereenkomst, moest de bezettende macht ingrij pen. Rauter beriep zich hierbij op een door de regering-Colijn in 1937 uitgegeven bevel, dat de Ne derlanders zich rustig en ordelijk moesten gedragen, wanneer het land in tijd van oorlog door een vreemde mogendheid bèzet zou zijn. „Iedereen kon du§, weten wat er zou gebeuren als 'dit be vel niet werd nagekomen". Hierna werd gepauzeerd. De middagzitting ving aan met de behandeling van de z.g. „Sil- bartanne"-m oorden. Tentijde van deze moorden kwam ook een ibevel van de „Führer" uit Berlijn, dat de ge hele rechtspraak in het Westen ophief. Het desbetreffende document, dat door de President werd voor gelezen, werd als zeer geheim naar de bevelvoerende Duitsers in het Westen gestuurd en moest na lezing dadelijk vernietigd wor den. Ingevolge deze order werden er geen processen meer gevoerd, maar konden de Duitse politie en de weermacht op de plaats zelf het vonnis ten uitvoer brengen. Rauter gaf toe deze bevoegd heid ook aan de Landwacht ge- feven te hebben, echter met deze eperking, dat zij alleen mochten optreden wanneer aangehouden verzetslieden van wapens gebruik maakten. Aan de hand van talrijke schrif telijke getuigenverklaringen gaf de President vervolgens een over zicht van de terreur, die na de uitvaardiging van het Fuehrer- bevel in Nederland door de Sicher- heitspolizei bedreven werd. Hier na werd voorlezing gedaan van verschillende gevalen, waarhij ge vangen Nederlanders op de vlucht doodgeschoten werden. De President vroeg verdachte of hij zulke dingen ook als repres- saillemaatregelen beschouwde. Met de handen in de zij gaf Rauter weer een uitvoerige lezing van het gebeurde en beweerde, dat door dit voorval generaal" Naumann van zijn post ontheven was. Hij zelf, zo verklaarde Rau ter, was het niet eens met deze tactiek. Overigens vertelde hij dat de term „op de vlucht neerge schoten" aanvankelijk de bena ming voor een Silbertanne-moord was. Eerst later werd deze laatste benaming ingevoerd. (De naam Silbertanne zou heel toevallig ontstaan zijn en wel toen Rauter 'n lijst met z.g. „Toteskan- didaten" voorgelegd werd waaruit hij enkelen moest aanwijzen, die als repressaille „vermoord zouden worden". Hij schijnt toen een denneboompje op de stukken ge tekend te hebben waardoor toen in het vervolg de naam „Silbertan ne" voor dergelijke acties gekozen werd. De President las nog een brief van Rauter aan Himimler voor, waarin Rauter hevig te keer ging tegen generaal Von Wühl'sch, die zijn medewerking niet wilde ver lenen om onschuldige burgers als repressaille te fusilleren na eer. aanslag op een Duitse soldaat te Almelo? Verdachte noemde daar in Von Wühlisoh een „zwakke ling", die graag een „wit vest" wilde behouden en daarom nr.et van executies wilde weten. Na een langdurige woordenstrijd tussen President en verdachte over repressieve- en repressaille- maatregelen gaf verd toe, dat hij bevel gegeven had tot cie execu ties in Haarlem, Soest en Amster dam, die hij repressieve maatrege len noemde. Steeds langer werd de lijst van gefusillerden die de President voorlas. Het scheen, dat bij het langer worden van de lijst met door de Duitsers vermoerde Nederlanders, Rauter's agressieve houding en felheid ineenschrompelden. Hij zat stil in de beklaagdenbank en luis terde naar de President of speel de met zijn bril. Ook sprong hij niet meer op, wanneer een belas terde verklaring werd voorgele zen. Rauter zeide dat men door het „Englandspiel" wist, dat er van uit Engeland aanwijzingen gege ven waren om een aantal voor aanstaande N.S.B.-ers te doden. Daarvoor waren ook machinepis tolen „gedropped". Drie weken voor de eerste Silbertannemoord, zo vervolgde de verdachte, kwam het „Fuehrejbefehl" uit Berlijn, waardoor voor aanslagen op Nat. Socialisten in Nederland tegenac ties tegen onschuldigen genomen mochten worden. Toen de President hem vroeg of dergelijke handelingen in over eenstemming waren met het Vol kenrecht, trok Rauter een verge lijking met de gebeurtenissen in Palestina. Hij vergeleek de En gelsen met de Duitsers tijdens de bezetting en beweerde, dat uit Engelse krantenberichten bewe zen was, dat de Engelse autoritei ten in Palestina ook 'acties uit voerden, die overeenkwamen met de Duitse Silbertannemoorden. Een incident, dat in de zaal de nodige beroering veroorzaakte ontstond, toen de President ver dachte vroeg, of hij er nog op stond, dat er getuigen a décharge opgeroepen wgrden. Rauter noem de alleen een Dr. Hertel, die aan zijn staf verbonden was geweest, doch de verdediger haalde een schriftelijke verklaring te voor schijn van deze Hertel. Rauter wilde de verklaring van Dr. Hertel voorgelezen hebben, de leiders der Aussendienststelle der S.D. als getuigen horen in verhand met de arrestaties van familieleden van ondergedoken politieambtenaren en verzetslie den en Schreieder als getuige in verband met beraamde aanslagen op N.S.B.-ers. De President gaf gevolg aan zijn eerste verzoek en liet de grif fier de uitvoerige verklaring var Dr. Hertel voorlezen. Verder werd daarin o.m. ver teld, dat Rauter tegenover Hitier verklaard zou hebben dat de plun dering van Arnhem een schand vlek op Duitslands „eer" was. De President liet Schreieder naar voren komen om op enkele vragen van verdachte te antwoor den. Deze vragen hadden betrek king op een radioboodschap van Londen waarin, volgens Schreie der, aan de „ondergrondse" in Nederland opdracht werd gegeven veertien vooraanstaande N.S.B.- ers uit de weg te ruimen. In die zelfde uitzending werd ook een zending wapens toegezegd, die in derdaad ook zijn gekomen. Na Schreieder's verklaring besloot de President de zitt hg tot heden ochtend 10 UU£ te verdagen. De derde Minister van Weder opbouw in successie na de bevrij ding, Zijne Excellentie Mr. Dr. In 't Veld, bracht Vrijdag het tradi tionele bezoek aan geteisterd W. Z.-Vlaanderen, waarhij hij evenals zijn voorgangers, kans zag in een „sight seeing" van amper een hal ve dag, dit getroffen gebied te „doen". Of de verwachtingen der bevol king bij dit bezoek hoog gespan nen waren valt thans moeilijk te beoordelen. Gezien echter de er varingen die men tijdens een „Wederopbouw" van 3 jaren heeft opgedaan, valt het te betwijfelen of men daaromtrent nog veel ver wachtingen koestert. Immers de beide voorgangers van Min. In 't Veld, de heer Rin gers, die om principiële redenen de wederopbouw vaarwel zei, en diens opvolger, de heer Neher, te wiens aanzien de verwachtingen hoog gespannen waren, dank zij zijn schitterende carrière voor hij bij „Wederopbouw" belandde, en die om onverklaarbare re&enen door de Regering als postillon d'amour bij de Linggadjati-affaire werd gebruikt alsof de opbouw van Nederland facultatief was geworden tenslotte door de Javaanse rimboe werd opgeslokt en aldus ook „Wederopbouw" in de steek liet, zij beiden, hebben weinig weten te bereiken, wat tot een berooide bevolking, vaak zon der huis, spreekt. Doch hoe het ook zij, de nieuwe Excellentie ar riveerde Vrijdagmorgen omstreeks 11 uur te Breskensf alwaar hij nog en passant een noodwoning be zocht. Vervolgens toog het gezelschap, waarin zich o.m. de Commissaris der Koningin der provincie Zee land, Jhr. Mr. A. F. C. de Casem- broot en de Dir.-Gen. van Weder houw en Volkshuisvesting, Dr. Ir. Z. Y. van der Meer bevonden laatstgenoemde overleefde de 2 voorafgaande „Wederopbouw-Mi- nisters" en glimlacht nog even «montaan en beminnelijk als voor heen naar Oostburg, alwaa zich de leden der G. S. minus de heer v. d. Weel, en de W. Zeeuws- Vlaamse burgemeesters hadden verzameld. Bij de hier volgende bespreking werd de pers misschien om tac tische redenen niet toegelaten en zodoende was de gehele zaak met een waas van geheimzinnig heid omhuld. Wel werd na afloop een soort communiqué verstrekt, doch ge zien de langdurigheid der bespre kingen leek het communiqué al lesbehalve uitvoenig en eens te meer kon men zich niet aan de in druk onttrekken, dat vrat de We deropbouw van W. Z.-Vlaanderen betreft, er tijdens deze conferentie waarschijnlijk wel veel gesproken, doch weinig bereikt is. Vast staat evenwel althans volgens genoemd communiqué dat de Commissaris der Koning n de bijeenkomst opende en daarbij in het bijzonder wees op de moei lijkheden welke ontstaan zijn door de beperkte mogelijkheid tot het uitvoeren van openbare werken en op de nog steeds bestaande wo ningnood. Waarbij de Commis saris verzocht de toewijzingen niet alleen te zien naar de toena me der bevolking, doch ook naar datgene, dat verwoest werd. Hierna werd namens alle West Z.-Vlaamse burgemeesters de Mi nister een schrijven overhandigd, waarin zorg wordt uitgesproken over het feit dat voor 1948 slechts een klein aantal woningen aan W. Z.-Vlaanderen werd toegewezen en over de mededeling, dat de post openbare werken voor 1948 voor dit gewest is uitgeput. Ten aanzien van de wederop bouw boerderijen wordt een ver sneld tempo gevraagd met een gunstige financiële regeling en voorts dient oök de herbouw van kleine industriën, hotels, winkels, garages, scholen, kerken en ver enigingslokalen met kracht te worden aangevat. Tenslotte wordt ook gevraagd een spoedige vaststelling der fi nanciële schema's voor herbouw- plichtigen, der onteigeningsver goedingen, een regeling voor de te saneren panden en een nadere beschouwing ten aanzien van de te lage schattingen der vernielde en beschadigde panden. De Minister antwoordde hierop, dat hetgeen hij hier hoorde, hem ook in andere geteisterde gebie den onder de aandacht was ge bracht. De mogelijkheden bij de Wederopbouw zijn echter beperkt: Openbare werken, boerderijen-, woning-, scholen-, ziekenhuisbouw enz. vragen el'k hun deel van het weinige dat beschikbaar is De. Regering stelt zich op het standpunt, dat de woningbouw voorrang moet genieten en de Mi nister zelf streeft naar een toe stand waarbij in 1953 in alle pro vincies een evenredig woningte kort zal bestaaVi. Volgens de Minister heeft Zee land een grotere woningtoewijzing gekregen, dan die waarop het recht heeft, en men dient zich hierbij wel te realiseren, dat er ook andere provincies zijn met een ernstig woningtekort. De verdelirur der woningtoewij zingen over de verschillende ge meenten dient te liggen in handen der Provinciale besturen. De Mi nister toonde zich een sterk voor stander van décentralisatie en deelde voorts mede, dat de 152 Finse woningen welke in Oost burg worden gebouwd, niet van 't bouwvolume voor 1948 zullen wor den afgetrokken. Bij de woningtoewijzingen heb ben de getroffen gebieden voor rang, zij zullen stellig eerder uit de moeilijkheden zijn dan de niet getroffen gebieden. Wat de open bare werken betreft, zal de Minis ter trachten soepel te zijn bij die werken, welke weinig materiaal en geschoolde arbeidskrachten vragen. Na de bespreking werd in het arbeiderskamp de „Wilgenhof" de lunch gebruikt. Hierna bracht men een kort bezoek aan Sluis, waarbij ook de studenten, die al daar de wallen opnieuw beplan ten, werden bezocht en viia Aar denburg en Bede werd de terug reis over Perkpolder aanvaard. De Amerikaanse congrescom missie, samengesteld u't leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, heeft haar goedkeuring gehecht aan het wetsontwerp tot het verstrekken v#n 6.098 000.000 dollar aan het buitenland in het kader van het plan-Marshall. Senator Vandenherg kondigde dit besluit van de commissie aan, nadat deze een hele dag vergaderd had om een compromis uit te werken tussen de uite'ndelijke versies van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Men verwacht, dat het door de commissie .goedgekeurde wetsont werp gisteren ook door beide huizen van het congres zal wor den goedgekeurd. Daarna is al leen nog de handtekening van President Truman vereist om het wetsontwerp tot wet te verhef fen. Dé Reconstruction Finance Cor poration is volgens het wetsont werp gemachtigd, 1 milliard dol lar onmiddellijk beschikbaar te stellen voor het Europese herstel program. De programma's voor Griekenland, Turkije en China worden met een lening va)n 50 millioen dollar op gang gebracht. Voorts zal volgens het door de commissie goedgekeurde wetsont werp de beheerder van het Euro pese herstelprogram opgedragen worden, de deelnemende Europese landen er van te weerhouden goe deren naar de Sovjet-Unie en haar „satellieten-" te verschepen, die de V. S. n'et rechtstreeks naar hen zouden zenden. Tenslotte is de bepaling ver zwakt, waarhij de beheerder de contröle kreeg over de export Deze bevoegdheid komt thans aan het Amerikaanse Ministerie van Handel. Argentinië heeft Donderdag in de Veiligheidsraad medegedeeld, dat het Amerikaanse verzoek om een speciale zitting van de alge mene vergadering over Palestina zou steunen. Dr Jose Arce (Ar gentinië) zei: „Indien er mo gendheden zijn, die er belang bjj hebben chaos in Palestina te scheppen teneinde in het Midden- Oosten te infiltreren en er eer. politiek steunpunt te verkrijgen dan zullen wij ons tegenover haar plaatsen." De Belgis-#» afgevaardigde, Joseph Misot, Vjteunde eveneens het Amerikaanse voorstel. De Veiligheidsfaad heeft een stemmig het Amerikaanse voor stel voor een wapenstilstand in Palestina aanvaard. Mosjo Sjertok van het Joodse bureau zei, dat de Joden en Ara bieren niet gelijkelijk verantwoor delijk moeten werden geacht voor de huidige ongeregeldheden in Palestina. De voornaamste be dreiging van- orde. en recht in Palestina is de invasie van gewa pende Arabische krachten uit de raburige landen, zo zeide hij. De Veiligheidsraad heeft het Amerikaanse voorstel om een speciale zitting van de algemene vergadering, welke de toekomsti ge regering van Palestina zal be spreken, hijeen geroepen, goed gekeurd met negen stemmen vóór, terwijl de Sovjet en de Oekraïne zich van stemming ont hielden. Het secretariaat-generaal van de V N. heeft de speciale zitting Het Amerikaanse Congres heeft het hulpprogram voor het bui tenland, ten bedrage van 6.09&.000.000 dollar, naar het Witte Huis gezonden, ter ondertekening door President Truman. De Senaat heeft het program, na het Huis van Afgevaardigden, goedgekeurd. Lovette, de Onder-Minister van Buitenlandse Zaken, heeft ver klaard, dat het Plan-Marshall Maandag a-s. in werking treedt. De Haganah, die reeds twee vergeefse pogingen heeft gedaan om met een belangrijk voedsel- convooi, bestemd voor de honderd duizend door honger bedreigde Joden te Jeruzalem, door de Ara bische wegversperringen in de heuvels van Judea te breken, zou gisteren een derde poging onder nemen. Volgens de Haganah -vonden hij de poging van Donder dag 17 Joden de dood, volgens Arabische bronnen 60. Intussen trachten de Joden te Jeruzalem een voorraad van voed sel in blik te maken en staan zij in de rij voor brood. Britse amb tenaren van de Palestijnse rege ring trachten onderhandelingen mét de Arabieren aan te knopen om te hereiken, dat voedselcon- vooien ongemoe d kunnen pas seren. van de algemene vergadering bij eengeroepen op 16 April a.s. Volgens welingelichte waar nemers te Lake Success zal het Amerikaanse voorstel Palestina tijdelgk onder beheer te stellen, in deze speciale zitting waar schijnlijk de vereiste twee derde meerderheid verkrijgen, daar de Zuid-Amerikaanse staten (onge veer- "20) brjna zeker vóór zullen stemmen en een aantal andere landen, die verleden jaar met tegenzin voor vérdeling hebben gestemd, vermoedelijk ook het Amerikaanse plan zullen steunen. In Britse officiële kringen wordt- het besluit van het Amerikaanse congres ten aanzien van Spanje warm toegejuicht. Het Donder dag door het Huis van Afgevaar digden genomen besluit had be zorgdheid gewekt in Londense pol tieke kringen. Men had ge- vreesdj, dat het ernstige misver standen tussen de landen, die deelnemen aan het herstelpro gram, zou veroorzaken. Een woordvoerder van het En gelse Ministerie van Buitenland se Zaken verklaarde, dat het Donderdag genomen besluit sa menviel met de Britse politiek. Het eerdere besluit van het huis had tot ernstige besprek'n- gen op het Ministerie geleid, aldus de woordvoerder. President Truman heeft zijn veto uitgesproken over een wets ontwerp, dat de inkomstenbelas ting in de V. S. met 4,8 milliard dollar zou hebben verlaagd. Truman verklaarde, dat het wetsontwerp „niet verenigbaar was met de eisen van de critieke internationale toestand" Het ontwerp is door beide hui zen van het Congres goedgekeurd. De wet zou leiden tot een finan cieel tekort, aldus Truman, en wat Amerika nodig heeft is een behoorlijk overschot om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn. Huis van Afgevaardigden overstemt Trumans veto. Het Amerikaanse Huis van Af gevaardigden heeft het veto van President Truman over het wets ontwerp betreffende belastingver laging met 311 tegen 88 stemmen overstemd. Het ontwerp gaat nu naar de Senaat, waar naar verwacht wordt hetzelfde zal gebeuren. In een communiqué van het Franse Ministerie van Buiten landse Zaken is Donderdag he kend gemaakt, dat het Saargebied volledig in de Franse nationale economie zal worden opgenomen. Schuman. Bidault en Mayer, resp. Minister-President, Minister van Buitenlandse Zaken en Minis ter van Fianclën, hebben een decreet ondertekend, waarin een tolunie wordt aangekondigd. Van heden af zullen alle verdragen, conventies en overeenkomsten van economische aard tussen Frank rijk en een vreemde mogendheid gelijkelijk voor het Saargebied gelden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1