De toegang tot de Sowjet-zöae. Beweringen aangaande facistisch complot in Italië DE STRIJD IN PALESTINA. I VRIJDAG 2 APRIL 1948. AANHOUDING Amerikaans Huis van Afgev. neemt wetsontwerp plan-Marshall aan VAN TREINEN. Het reizen per auto naar het buitenland. Trein Caïro-Haïfa op mijn gelopen Klacht van Chili in de Veiligheidsraad Huis en Senaat weigeren Spanje op te nemen. Cowboys en taxi-chauffeurs antwoorden Gromyko Zal pact tussen Finland en Rusland spoedig tot stand komen? Prins Bernhard heeft iichte bronchitis Min. Vos over de nationale zninigheidsactie. Regering der V. S. en'de militaire hulp aan Europa. Het Vaticaan en het ijzeren gordijn.^ Frankering by Abonnement: Temeuzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.l. te De Bit, geldig tot Vrijdag avond. Wisselend bewolkt). Krachtige tot matige, lange de Waddeneilanden nog tijdelijk harde wind tussen Zuid-West en West. Wiselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Wei nig verandering van tempera tuur. VRIJE ZEEUW 4de Jaargang No. 771- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprys 3,25 per kwartaal Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1.50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ter melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Gisterenmorgen is een Ameri kaanse trein op weg van Bremer haven naar Berlijn bij de Sovjet- Russische zönegrens aangehouden. De trein moest op een zijspoor naar de Britse grenspost terug rijden. Dit geschiedde omdat de Amerikaanse trein commandant weigerde de Russische grensbe ambten toegang tot de trein te verlenen. Om dezelfde redenen werd de Amerikaanse trein „The Berli ner", op weg van Frankfort naar Berlijn te Mariënborn opgehou- de*. Men verwacht, dat hij later naar de Britse zone teruggezon den zal worden. Br is nog steeds geen nieuws over de twee Britse treinen, die sinds gisterenmorgen vroeg od een zijspoor te Mariënborn staan, de éen met bestemming Berlijn en de ander met het Westen als bestemming. Sinds de nieuwe Sovjet-Russi sche vervoersbepalingen Donder dagnacht van kracht geworden zijn, is maar één Geallieerde trein de Sovjet-Russische zönegrens gepasseerd. Dit is de Amerikaan se trein waarvan de reizigers door de Russische grenswachten mochten worden gevisiteerd. 0e Britse trein voor Berlijn is nu om administratieve redenen naar de Britse zóne teruggestuurd aldus verklaren Britse function- narlssen te jïerlrjn. De andere Britse trein naar Bielefeld in de Britse zóne bevindt zich nog steeds in Mariënborn. De beide Amerikaanse treinen zijn naar de Britse zijde van de grens terug gekeerd Sovjet-wachten laten slechts personen in militair uniform op autohanen van de Britse zóne naar Berlijn passeren, - aldus ver klaarde Kolonel Holmer, direc teur van de verkeersafdeling van het Amerikaanse militaire be stuur. iHet Duitse nieuwsbureau Dena meldt, dat de militaire gouver neurs van de drie Westelijke zones in Berlijn bijeengekomen znn. Generaal-Majoor Neville Brown- join, de Britse chef-staf te Ber lijn heeft bij, de Sovjet-autoritei ten een protest ingediend naar aanleiding van het ophouden van de Britse militaire treinen. Hij zal trachten in contact te komen mat een Sowjet-vertegenwoordi- ger om de kwestie te hespreken, aldus wordt vernomen Het verkeer in Duitsland. Afdelingen van de Russische militaire politie doorzoeken alle militaire vrachtauto's voor zij de Soiwjet-sector van Berlijn verla te*. In de meeste gevallen wor den particuliere auto's op de con trolepunten niét aangehouden en het wegverkeer dat de Sowjet- seotor binnenkomt, wordt ook «lat gecontroleerd. Het Amerikaanse Huis van Af gevaardigden heeft gisteren met 329 tegen 74 stemmen het wets ontwerp aangenomen volgens hetwelk tn het kader van het plan-Marshall 5.3 milliard dollar voor het herstel van op en een aparte som voor Griekenland. Turkije en China beschikbaar zal worden gesteld. Het amendement om Spanje de mogelijkheid te geven voor deel- nem ng in aanmerking te komen werd met 188 tegen 104 stemmen aangenomen. Het wetsontwerp is thans naar het congres gezonden, dat in de kamende dagen in verenigde zit ting het uiteindelijk ontwerp zal opstellen, dat naar meh verwacht binnen 10 dagen aan President Truman ,ter tekening voorgelegd zal kunnen worden. Het wetsontwerp werd met een grote meerderheid zowel van Re publikeinse- als van democrati sche zijde aangenomen. In het door de opstellers van het plan gevraagde bedrag is geen wijzi ging gebracht. Tengevolge van de gebeurtenissen in Europa, al dus Reuter, Is bet wetsontwerp sneller door Senaat en Huis aan genomen dan meer pessimistisch gestemden verwacht hadden Russische officieren en solda ten worden, wanneer zij veel ba gage mee.oeren, eveneens aan •een onderzoek onderworpen. Te Londen wordt van welinge lichte zijde vernomen, dat Minis ter Bevir xjcrsoonlijik zal beslis sen, welke stappen in verband met de transportcrisi3 moeten worden genomen. Uit Wiesbaden wordt vernomen, dat officieren van de Amerikaan se luchtmacht in Europa bespre kingen voeren over de uitbreiding van het luchtverkeer met Berlijn. Vooral wanneer ook de Duitse bevolking in de Amerikaanse sec tor van Berlijn door de lucht van voedsel moet worden voorzien, zal het transport veel moeilijkheden geven. Russische officieren, onder wie kolonels en brigade-generaals, be lasten zich persoonlijk met de in spectie van alle Geallieerde voer- tirgen die door de Sowjet-zöne rijden. Zij zijn zeer beleefd, doch controleren de papieren woord voor woord. Duizenden Duitsers gaan intus sen ongehinderd uit de Russische naar de Britse zóne. Bij de con troleposten verlaten zij de ver keersweg en gaan door de hossen verder, om later weer de weg te nemen. Door het ophouden van de Britse militaire trein te Mariën born, kunnen andere treinen niet passeren. -Donderdagmiddag wer den deze tre'nen op zijsporen ge reden om een restauratiewagen uit Helmstedt in de gelegenheid te stellen de passagiers van de Militaire trein van voedsel te voorzien. Een ongewone toestand ont stond voor de arbeiders van de ..Braun-Schweigische Kohlen- Bergwerke", die juist buiten Helmstedt gedeeltelijk in de Brit se en gedeeltelijk in de Russische zcïie liggen. De ongeveer 7000 mijnwerkers, die door de Russische zóne naar hun werk moeten, werd aange zegd, dat zij Vrijdag nieuwe pas sen met foto moeten hebben. Daar de stad maar één fotograaf rijk is, vroegen de arbeiders meer tijd. Dit verzoek werd niet toege staan. Duitse hoeren, die langs de ver keersweg in de Sowjet-zöne wo nen, noemen de weg de „weg der verschrikkingen". Zij zeggen dat er zoveel geruchten de ronde doen, „dat het er naar.uitziet dat het kookpunt spoedig zal zijn bereikt". De Sowjet autoriteiten te Ma riënborn hebben 67 personen uit de Franse militaire trein, welke Berlijn Donderdagavond uit Ba den-Baden bereikte verwijderd. Te Düsseldorf wordt officieel vernomen, dat alle verkeer van het personeel der Bestuurscom missie tussen Noord-Rijnland Westfalen en Berlijn voorlopig voor 24 uur is opgeschort. Ook Britse treinen naar Berlijn rijden niet meer. Voorlopig ia het verkeer van Britse treinen tussen de Britse zö;ne en Berlijn stopgezet, zo deelt het Britse mil taire bestuur in Duitsland mede. De Britse autoriteiten hopen Vrijdag een bus te laten rijden voor de drin gendste gevallen. De Turijnse correspondent van het communistisch georiënteerde blad „La Republica" maakt mel ding van een complot van vroe gere fascistische leiders, „om burgeroorlog te ontketenen ten einde verzet te plegen bij een overwinning van het volksfront (communisten en meerderheids socialisten)". Volgens het blad is de beweging 'gesteund door de Amerikaanse „anti-Commform- contra-spionnage" en de Britse geheime dienst. Als leiders wor den genoemd: Maarschalk Gio vanni Messe, stafchef tijdens Mus solini. Voorts: Prins Ascanio Colonna en Admiraal Thaon de Revel, een vroeger lid van de grote fascistische raad. „La Republica" beweert, dat het complot op 19 Februari geor ganiseerd is. Er zou een Brits officier van de geheime dienst tegenwoordig zijn geweest, wiens naam het blad niet wil noemen. „Het is niet voor niets", aldus de 'correspondent, „dat elke Ita liaanse kazerne tweemaal zovéél wapens heeft als er nodig zijn." De organisatie zou van plan zijn verkiezings-incidenten te veroor zaken om dan eventueel naar de macht te grijpen met behulp van een „militair en politiek aopa- raat". Volgens het Italiaanse Ministe rie van Binnenlandse Zaken Is er „niets concreets" in dit verhaal en zou men ,.La Republica" niet ernstig kunnen nemen. In een interview met Reuter ontkende Miaarsch. Mosse (voor malig bevelhebber der Italiaanse troepen aan het Oostelijk front), dat er eetj complot van personen, In aansluiting op hetgeen wij gisteren berichten over het reizen per auto naar het buitenland, vernemen wij nader van het De partement van Economische Za ken, dat de nieuw ingestelde uit- of invoervergunning dient, om te voorkomen, dat Nederlandse mo torvoertuigen, welke ten laste van de Nederlandse deviezenvoorraad in het buitenland zijn aangekocht en ingevoerd door langdurig of voortdurend verblijf in het buiten land aan de Nederlandse ver- voers-apparatuur worden onttrok ken. Deze uit- of invoervergun ning wordt afgegeven door of na mens de centrale dienst voor de in_ en uitvoer, welk lichaam zijn bevoegdheid heeft gedelegeerd aan de A.N.W.B., de K.N.A.C. en de K.N.M.V. die met het fascisme sympathise ren, zou bestaan of dat hij daar mee iets te maken zou hebben. Hij verklaarde, een overtuigd de mocraat te zijn en niet te geloven dat er nog Italianen zouden zijn, die er ernstig over dachten de uitslag der verkiezingen op 18 April met geweld te niet te doen. Messe verklaarde de berichten uit vrees van de communisten en hun geestverwanten aangaande resul taten der verkiezingen. Chili heeft de Veiligheidsraad verzocht een subcommissie in te stellen om de beschuldiging, dat de Sovjet-Unie zich in de binnen landse aangelegenheden van Tsje- x cho4Slowakije gemengd zou heb ben. te onderzoeken. Senor Hernando Santacruz (Chili) opende de discussie. Hij be antwoordde de weerlegging van Gjromyko (Sovjet-SUnie), die hij „een ruwe donderaar" noemde. Gromyko was opgekomen tegen de beschuldiging, dat de Sovjet- Unie verantwoordelijk zou zijn voor ,,'t aan de macht komen van de communisten" op 22 Februari te Praag. Santacruz deelde mee zes Tsjecho-Slowaak.se - getuigen ter beschikking te hebben, die voor elk orgaan van de V. N. ver klaringen wilden afleggen. Het politiek verleden van de Sovjet- Unie, zo zei hij, vormde een aan vullend argument, speciaal „haar daden in Bulgarije, Hongarije en Roemenië". Volgens hem moesten al deze dingen gezamenlijk bezien worden wanneer de V. N. zouden beslui ten een onderzoek te doen naar „de expansie van het Sowjetisch- imperialistisch totalitarisme" Hij verlangde een subcommissie, ge lijk die van 19'46 voof de Spaanse kwestie. Canada, China en Syrië onder steunden het verzoek van Chili. De Oekraïne wees de Chileense klacht' af en beschuldigde Enge land en Frankrijk van „hevige en vulgaire" aanvallen op de Sov jet-Unie. W!at in Tsjecho-Slowa- fcije was gebeurd, vloeide voort uit de volkswil. In een gemeenschappelijke zit ting van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de» Se naat is besloten Spanje niet op te nemen in het hulpplan vpor Europa. Volgens een officiële medede ling zijn de Slachtoffers hoofd zakelijk Arabieren. Van Britse slachtoffers wordt geen mel ding gemaakt. De ontsporing zou veroorzaakt zijn door toedoen van de Joodse groep Stern. Volgens Joodse berichten uit Tel Aviv is de locomotief door de ontploffing van de rest van de trein gescheiden en werd negentig meter over de spoorbaan geslin gerd. Uit naam van de Joodse groép Stern zijn Jpodse bladen te Tel Aviv telefonisch op de hoogte ge steld van het feit, dat de groep de verantwoordelijkheid voor dc ontsporing van dè trein op zich neemt. Vijfendertig Britse sol daten bevonden ïich in de laatste twee wagens, die op de rails ble ven staan. Geen hunner is ge wond. Woensdag hebben Britse troe pen en politie de vervolging inge zet tegen degenen, die de grootste treinramp van Palestina veroor zaakt hebben. Alle Joodse voer tuigen tussen Lydda en Haifa zijn tegengehouden Terwijl de doden en gewonden van de treinramp bij Haifa naar het ziekenhuis werden vervoerd, werd van Arabische zijde bekend gemaakt, dat de Arabieren een zware aanval deden op de grote Joodse nederzetting van Uadera. Volgens de berichten zijn de aan vallers leden van het „Arabische bevrijdingsleger" onder leiding van Fawz Al Din Al Kawoekdji. Gehelmde strijdkrachten van de Haganah, het Joodse verdedi- gingsleger in Palestina, hebben gisterenmorgen een aanval onder nomen op Arabieren, die de Jood se wijk van Jeruzalem blokkeer den, teneinde de. weg vrij te ma ken voor een Joods vqedselcon- vooi, dat al strijdend van Tel Aviv af zich een weg naar Jeruzalem moest banen. Het convooi, dat volgens Arabische berichten uit 60 voertuigen met voedsel voor de belegerde Joden bestond, werd be schermd door 300 man van de Ha- ganah. Volgens de Arabieren trachtte 't convooi een omweg te maken over weinig bekende we gen om aan de Arabische aanval lers te ontkomen. Het zou echter Cowboys en taxichauffeurs heb ben gisteren op terrein van de organisatie der V. N. te Lake Success gepost met spandoeken, waarop stond gedrukt: „Gromyko is een leugenaar". Dit was hun antwoord op een kortgeleden door Gromyko in d'e Veiligheidsraad afgelegde verkla ring, dat iedere oomboy, of taxi chauffeur in de V. S. weet, dat de regering der V. S een nieuwe politiek van economische en poli tieke chantage in Italië toepast. Waarnemers te Moskou hebben sterk de indruk, dat de Finnen zeer tevreden zijn over dc bepalin gen van het pact van wederzijdse bijstand, waarover thans tussen Finland en de Sowjet-Unie wordt onderhandeld. Uit betrouwbare kringen wordt vernomen, dat ter wijl het verdrag enerzijds de noor delijke grenzen van de Sowjet- Unie veilig stelt en de plechtige belofte inhoudt van wederzijdse bijstand tegen aggressie voer een periode van 20 jaar anderzijds echter Finland's positie als een onafhankelijke éouvereine natie gewaarborgd weedt. Naar men meent te weten zijn geen poli tieke clausules aan het voor gestelde pact verbonden waardoor Finland in een ondergeschikte positie ten opzichte van de Sow jet-Unie zou komen te verkeren. Men gelooft, dat het Finse par lement het pact zal goedkeuren, daar de bepalingen ervan volgens een lid van de Finse delegatie „mild" zijn. Men verwachtte gisteren te Moskou het antwoord uit de Finse hoofdstad on het Woensdag aan de Finse President voorgelegde ontwerp-iverdrag. Daarna zal het pact vermoedelijk op het Kremlin getekend worden in aanwezigheid van Maarschalk Stalin. bij het dorp Hulda, ten zuiden van Lydda zijn aangevallen er. tot staan gebracht. De Haganah ver klaart, dat de Arabieren te Hulda verdreven zijn zonder verliezen aan Joodse zijde, terwijl de Ara bieren zeggen, dat tientallen Jo den gesneuveld of gewond zijn. Verder wordt van Arabische zij de gemeld, dat de Arabieren een hevige aanval op de Joodse neder zetting Hadera hebben ingezet. Deze nederzetting bevind zich 13 km ten zuiden van Benyamma, waar Woensdag de express-trein CairoHaifa werd opgeblazen. Het Secretariaat van Paleis Soestdijk deelt medeSedert de Paasdagen ligt Z.K.H. Prins Bern hard te Zermatt ziek met een lichte graad van bronchitis. Er bestaat geen reden tot onge rustheid, maar het ia onzeker of de Prins op de voorgenome* la tum zal kunnen teugkeren. De Minister van Verkeer e« Waterstaat, Ir. H. Vos, zal kedea te ongeveer 5 minuten over acht over beide zenders een korte ra diorede houden ter inleiding van de nationale zuinigheidsactie der Nederlandse Vervoers- en Ver- keersbonden. Volgens de diplbmatieke cor respondent van de „New York Times" te Washington, bestudeert de Amerikaanse regering thans de beschikbare middelen voor po litieke en militaire beveiliging van Europa. Volgens de corres pondent zijn er nog geen besluiten genomen, doch zouden functiona rissen van het departement ran Buitenlandse Zaken en dat van Defensie het eens zijn op de vol gende punten: 1. De V. S, kunnen op dit mo ment geen garantie geven voor de onafhankelijkheid van de Europe se landen. 2. Toch moeten de V. 3. aa* dezje landen voldoende militaire steun verlenen, om hen te behoe den voor een communistische staatsgreep. 3. De V. S. dienen zich met de landen te verstaan om het overleg te regelen wanneer er interne of externe aggr#sie dreigt. 4. Er moet naar worden ge streefd om in dp nabije toekomst strategische besprekingen te ope nen met de bevelhebbers in de verschillende Europese lande*. Volgens „La Semaine Religieu- se de Lile", moet Paus Pius XII de Kardinalen van Midden- en Oost-Europa buitengewone vol machten hebben verstrekt. Vol gens welingelichte kringen heeft de Heilige Vader aldus boven genoemd blad deze maatrege len getroffen voor geval het Vati caan geen directe verbinding meer zou hebben met de 50.000.000 Katholieken in Polen, Tsjecho- Slowakije, Hongarije, Bulgarije, Roemenië en Joego-Slavië. Zes Duitsers zijn tot de dood straf veroordeeld en 9 tot 20 jaar gevangenisstraf wegens het ver moorden van gewapende Ameri kaanse krijgsgevangenen van de luchtmacht. Het vonnis ia door Clay bekrachtigd. De republikeinse Amerikaanse se senator Lodge heeft er op aan gedrongen 50.000 Europeanen de gelegenheid te geven zich hij het Amerikaanse leger vrijwillig te laten inschrijven. Een vliegboot en een sloep zijn u t Port Moresby (Nieuw- Guinea) vertrokken om vijf per sonen, naar verluidt Nederlanders of Indonesiërs, die zich sinds een vliegtuigramp in October op de Viton-eilanden zouden bevinden, uit hun isolement te bevrijden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1