Tsjccho-SIowakijc ca de Veiligheidsraad OeNationale Herdenking og 4 Mei. 25 Het verkeer tussen de Sowjet-zöne en het Westen. De nationalisatie van bedrijven in de Sowjet-zöne van Duitsland DONDERDAG 1 APRIL 1S48. Perzisch beroep op da Verenigde Naties? De gezondheidstoestand van H. M. de Koningin nieuwe Textielpunten geldig verklaard De versterkingen langs de 38ste parallel in Korea NIEUWE VOORSCHRIFTEN voor reizen met auto's naar het buitenland. Het congres van Europa en de socialisten Koning Leopold naar Zwitserland Bezoek van Nederlandse parlementsleden san Engeland Britse atcomenergte Amerikaanse schoepvaartpolitiek Het proces tegen Rauter Knuikering by Abonnement: Temeuzen. VVEERSVERW ACHTING medegedeeld door het KN.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. REGEN EN WIND. Krachtige, vooral langs de kust nu en dan stormachtige wind tussen Z.-West en West. Half tot zwaar bewolkt met regenbuien. Iets lagere tempe ratuur. DE EEUW 4de Jaargang No 770- Advert entieprti» per mm 10 et.; Kiuaas' per advertentie 1 2 ,6® inzending advertent»» tot des namiddag* uaï Rubriek kl. advertaatie» regels <W et; regel meer 12 cent. Ver melding; Brieve* ondM nr. Bureau van dit Biat 10 cent meer Verschynt dagelijks Drukkerij N.V- Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs i,2o per kwartaal. Het Tsjecho-Slowaakse Minis- terie van Buitenlandse Zaken beeft medegedeeld, dat de nieuwe Tajecho-Slowaakse gedelegeerde bij de V. N. niet voor de Veilig heidsraad zal verschijnen om deel te nemen aan de bespreking van de Chileense klacht t a.v. Tsjecho- Slowakije, indien hij daartoe op geroepen zou worden. Tsjecho-Slawakije weigert in de positie van een beschuldigde, of zelfs maar van een vermeend slachtoffer geplaatst te worden, aldus het mir.isterie Het Tsje cho-S lowaaks e pers bureau Oeceka meldt nader, dat de woordvoerder van de Tsjecho- Slowaakse regering nging op de wijze, waarop de kabinetswijziging in Tsjecho-Slowakije tot stand is gekomen. Voorts liet hij zich in scherpe bewoordingen uit over de Chi leense regering, die de diploma tieke banden met Tsjecho-Slowa kije verbroken had ,,op een ma nier, d'e niet gebruikelijk is on der fatsoenlijke en beschaafde naties". Bovendien achtte da Tsjecho-Slowaakse regering het onmogelijk op een uitnodiging van de Veiligheidsraad in deze mate rie in te gaan, omdat de Raad eerst de „ongeëvenaard beuzel achtige®. en onjuiste" verklarin gen van de voormalige Tsjecho- Slowaakse vertegenwoordiger Pa- panak aanhoorde. De discussies in de Veiligheids raad hebben naar de mening van de woordvoerder aangetoond, dat de „mechanische meerderheid in de Raad niet in het minst van plan is zich te, houden >aan het beginsel van artikel 2, par. 7 va.n het Handvest." De woordvoerder wees er voorts op, dat de Sovjet-Un e „inderdaad zich het lot van Tsjecho-Slowa- kjje heeft aangetrokken". De Sovjet-Unie was "het enige land, zei de woordvoerder, dat in het jaar, dat Tsjecho-Slowakije „wil lens en wetens aan Hitier werd overgeleverd te München" om gemeenschappelijke actie tot red ding van Tsjecho-Slowakije riep, maar tevergeefs. Gedurende cle oorlog stond de Sowjet-Unie naast President Benes en zijn regering, toen deze moeilijkheden ondervond bij degenen, die verantwoordelijk zijn geweest voor München, aldus de woordvoerder. Aangaande de bewering, dat ten tijde van de Februari-ge- beurtenissen Sovjet-officieren in het land geweest zouden zijn, merkte de woordvoerder op, dat hun aantal te Praag twee bedroeg en zy waren reeds lang tevoren uitgenodigd. Het betrof Generaal Gonedorof, die zitting had in het Slavische comité en Generaal Leljoesjenko, die het congres van de vereniging tot vriendschap met de SovjetUn e bijwoonde. Aan de richtlijnen, die de com missie Nationale Herdenking 1940 1945 aan de gemeentebesturen heeft doen toekomen ter gelegen heid van het eerbetoon aan voor onze vrijheid gesneuvelde Neder landse en Geallieerde militairen, zeelieden en verzetstrijders, ont lenen wij o.m. het volgende: Van 'a avonds zes uur af zullen van alle openbare gebouwen en particuliere "woningen de vlaggen halfstok gehangen worden, om half acht zal ieder kunnen deel nemen aan een stille tocht naar een der plaatsen, waar de gesneu velden zullen worden herdacht,. Om 8 uur zal op die plaatsen en zo mogelijk overal twee mi nuten stilte in acht worden ge nomen. Fr zullen geen toespraken ge houden worden. Het strooien van bloemen is toegestaan. Ln de kerken zullen herdenkingsbijeen komsten worden gehouden. Nia zes uur mogen geen open bare vermakelijkheden plaats v'n- den en moeten alle verkooplokali teiten gesloten zijn. De commissie verzoekt op de scholen on die dag de laatste les- ren te Wijden aan de strijd voor Nederlands vrijheid. Zij verzoekt tevens alle kerken etc. op Zon dag 2 Mei een ure van gebed te houden. Elke journalist, aldus de woord voerder, kan weten, dat Tsjecho- Slowakije vrijelijk bezocht wordt door zeer velen, die behoren tot het Amerikaanse leger. Als de landen, die zitting hebben in de Veiligheidsraad waarlijk wensten te weten, welke de betrekkingen tussen Tsjecho-Slowakije en de Sovjet-Unie zijn, dan konden de betrokken regeringen zich laten inlichten door hun diplomat eke missies te Praag, die alles „in nauw contact ook zijn geweest met de Ministers, die zijn^ afge treden". De rapporten zouden volgens, de woordvoerder uitwij zen dat de Sovjet-Unie zich niet met interne aangelegenheden van Tsjecho-Slowakije bemoeid heeft Volgens diplomatieke kringen te Teheran bestaat de mogelijk heid, dat Perzië een beroep op de V. N. zal doen een oommissie naar Perzië te zenden om een onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de Russische be schuldigingen jegens Perzië. Te Teheran ziet men tn de jongste Sovjet-nota, die 24 Maart is ontvangen, een bedreiging. In de nota werd verklaard, dat Per zië een politiek volgde, die niet verenigbaar is met het in 1921 met de Sovjet-Unie gesloten vriendschapsverdrag, waarin o.m. is bepaald dat de Sovjet-Unie on der bepaalde omstandigheden troepen naar Perzië kan zenden. De Secretaris van H.M. de Ko ningin deelt ons hot volgende mede: „De toestand van H. M. de Koningin maakt het nog niet mogelijk, dat Zij Haar werkzaam heden v/eer ten volle kan her vatten. Op medisch advies zal Zj voor lopig nog zeer veel rust moeten houden." Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat 25 punten van de nieuwe textielkaart VA 804 worden geldig verklaard. Er wordt op gewezen, dat van deze 25 punten er vijf als extra beschikbaarstelling zgn te be schouwen, Met ingang van 1 April 1948 worden geldig de bonnen gesnerkt „textiel J één punt", „textiel J vijf punten", „textiel J reserve" ter waarde van 10 punten en „textiel K één punt". De bonnen „textiel K vijf pun ten" en „textiel K reserve" zijn derhalve voorlopig niet aange wezen voor de aankoop van tex- tielgoederen. Volgens alhier gepubliceerde cijfers is thans ongeveer 30 van alle industriële productie in de Sovjetzöne in handen van ge nationaliseerde ondernemingen. Juiste cijfers zijn moeilijk te verkrijgen, aangezien gr steeds weer nieuwe ondernemingen wor den samengesmolten. Daarnaast worden sommige ondernemingen, die tijdelijk waren genationali seerd, weer aan particuliere eige naars overgedragen. De positie der genationaliseerde bedrijven is zeer moeilijk te defi niëren, aangezien er momenteel geen Duitse staat bestaat, die de fabrieken in eigendom zou kun nen hebben. De nationalisatie van bedrijven was aanvankelijk meer als straf maatregel tegen actieve nazi's dan als sociale maatregel bedoeld. De eerste stappen werden rechtstreeks door de Sowjet-auto- rite ten ondernomen, die spoedig na de oorlog ongeveer 10.000 fa brieken onteigenden, welke alle eigendom zouden zijn van actieve nazi's. Na ongeveer 125 van de grote sleutelfabrieken te hebben geselecteerd en omgezet in Sow- jet-ondememlngen, waarvan het gehele aandelenkapitaal in Rus sische handen bleef, hebben de Russen de overige bedrijven aan de Duitsers overgedragen. De Sowjet-ondei nemingen nemen thans een moeiiijk te omschrijven positie in het economische leven van Oost-Duitsland in. Zij schij nen vele extra-territoriale rech ten te genieten: zo behoeven zij geen belastingen te betalen en zijn zij niet onderworpen aan de Duitse douane en accijnzenhepa- lingen. Naar beweerd wordt, wordt een groot gedeelte van hun productie geëxporteerd, zonder dat de Duitse economie voordeel trekt van de buitenlandse valuta, die hiermede wordt verdiend. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse Generale Staf te Tokio zijn de berichten, dat Sow- jet-miütairen en Koreanen mo menteel versterkingen aanleggen langs de 38ste breedtecirkel, de grens tussen de Amerikaanse en Russische zóne van Kcrea juist. D' ze versterkingen hadden echter absoluut geen defensieve waarde. Op zekere plaatsen testenden zij uit meerdere loopgraven achter elkaar, doch elders u't eenvoud''ge houten borstweringen. Naar het oordeel van de woerdvoerder dien den zij om de Noord-Koreanen er vsn te overtuigen, dat er gevaar uit het Zuiden dreigde. In een tweede natiónalisatie- golf werd het aantal genationali seerde ondernemingen Ln de Sow jet-zöne aanzienlek uitgebreid. Krachtens de nieuwe wetten, die door de provinciale parlementen worden uitgevaardigd, gingen kolenmijnen, steengroeven en mi nerale bronnen „over in de han den van het volk" De derde national satie-golf, die momenteel nog aan de gang is, richt zich op alle grotere on dernemingen, die nog in handen van particulieren zijn. Volgens de beschikbare statis tieken worden momenteel onge veer 3000 van de 31.000 fabrieken en handelsondernemingen in de Russ sehe zóne geëxploiteerd als „volksfabrieken". Alleen in de provincie Saksen ®ijn in de afge lopen 12 maanden reeds meer dan 1200 fabrieken genationaliseerd. Ofschoon slechts ongeveer 10 van het totale aantal ondernemin gen is genationaliseerd, vertegen woordigen zij in totaal 30 van de industriële product'e van de Sowjet-faane, daar onder deze 10 hoofdzakelijk de grotere ondernemingen vallen. Naar wij vernemen, hebben de organisaties, werkzaam op het gebied van het verkeer haar leden benicht, dat binnenkort de volgen de nieuwe voorschriften van kracht zullen worden: Triptieken voor België zijn van 1 Mei a.s. af niet meer vereist. Van 1 Mei a.s. af mag geen Ne derlandse auto of motor de Neder landse grens naar het buitenland passeren, zonder dat de bestuur der in het bezit is van een ver gunning tot.tijdelijke u'tvoer uit Nederland. Deze vergunning houdt de verplichting voor de bestuur der in het motorrijtuig binnen de geldigheidsduur (zes maanden) naar Nederland terug te brengen. Op overtreding der voorwaar den dezer vergunning zijn zware straffen gesteld. Tenslotte blijven „carnets de passages c% douanes" en triptie ken voer andere landen dan Bel gië ongewijz gd vereist. Het car net wordt n'et meer door de Bel gische douane voor in- en uitvoer afgestempeld. Bij elk carnet of triptiek voor een Nederlandse auto of motor behoort echter voortaan de bovenbedoelde uit voervergunning. Maarschalk 'Sokolofsky, de Sovjet-Russische militaire gou verneur in Duitsland, heeft de drie westelijke bevelhebbers op de hoogte gesteid van het Sovjet- Russische voornemen strengere controlemaatregelen toe te pas sen op hetverkeer tussen_ de Sovjetzöne en de Westelijke zóne. De desibetreffen.de kennisgevingen werden apart verzonden. Het secretariaat van de Geall eerde bestuursraad werd in deze stap niet genoemd. Hoewel er nog geen bijzonder heden bekend zijn over de Sovjet- Russische mededeling, verluidt, dat de Sovjet-bevelhebber ver klaarde, dat in de toekomst ieder een, die tussen Berlijn en het Westen reisde, aan een strengere controle zou werden onderwor pen en een doorreisvergunning van de Sovjet-autoriteiten nodig zou hebben. Ook het goederenverkeer zal v/orden gecontroleerd. Naar verluidt zijn de Westelijke Geallieerden here d de Russische voorstellen te hespreken, doch zij zouden geen eenzijdige beslissing over een dermate belangrijke aan gelegenheid wensen te accepteren. In kringen der Westelijke Ge allieerden was men niet verras: door de Russische stap, die men ziet als een onderdeel van de campagne, die klaarblijkelijk tot doel heeft de positie van het Brit se, Amerikaanse en Franse m ii- taire en administratieve personeel te Berlijn moeilijk te maken. Boeren en inwoners van kleine domen langs beide zijden van de verkeersweg, waarlangs het ver keer van Berlijn naar het Westen van Duitsland gaat, hebben vol gens het met Frans® licentie ver schijnende Berlijnse blad ,jDer Kurier" aanzegging tot evacuatie gekregen. Het betreft dorpen in de buurt van Magdeburg. Magdeburg ligt dicht by de plaats, waar de verkeersweg over Naar aanleiding van tegen strijd'ge berichten, ten aanzien van de houding der socialisten tegenover het congres van Europa heeft het A.N.P. zich gewend tot de heren Koos Vorrink, voorzitter der Partij van de Arbeid en Jhr. Mr. M. van der Goes van Naters, voorzitter der Tweede Kamer, fractie van de Partij van de Ar beid die de besprekingen der so cialistische- partijen der Marshall- landen te Londen hebben byge- woond. zy deelden mede, dat de berich ten omtrent een boycot van het „Congres van Europa" door de soc'alistische partijen onjuist zijn. Het woord boycot is op geen en kel moment tydens de besprekin gen ook maar genoemd. Aan de socialistische partijen wordt dooi de commissie van overleg geadvi seerd als party niet aan het Haagse congres van Europa deel te nemen. De leden der socialistische par tyen, parlementaries, functionna- rissen of partieul eren blijven vol komen vrij, om met het congres mee te werken. Voorts deelden zij mede, dat de socialistische partijen besloten hebben de bevordering van een federatief georganiseerd Europa bovenaan op hun program te plaatsen en dat ter uitwerking van dit besluit op 25 April een besloten conferentie zal gehouden worden door de socialistische par tij ep in Parijs. De partijen zullen naar deze conferentie deskundigen afvaardigen, die daar omtrent de te volgen koers nader overleg zullen plegen. De conferentie zal niet voor publiek toegankelük zijn. Na af loop zal er feen pers-communiqué worden uitgegeven. Ei io dus geen sprake van een te beleggen „lekencongres" tegen het congres van" Europa. Voor zijn vertrek naar Havanna heeft Koning Leopold van België te Kingston (Jama ca) verklaard, dat hij eenmaal naar Eelgië hoopt terug te keren, doch dat hij met het oog op de politieke toestand aldaar thans het plan heeft bin nenkort naar Zwitserland te gaan om de ontwikkelingen af te wach ten. de Elbe gaat, ongeveer 50 km in de Sowjet-zöne. De boeren b aan gezegd, dat zq hun akkers voor de komende oogst kunnen bewer ken, maar dat zy in verder ge legen dorper moeten wonen, al dus meldt „Der Kurier". Te Beriyn neemt men aan, dat de RusisLsche militaire autoritei ten kwartier gaan maken voor de versterkte grenstroepen en voor Duitse politie-eehheden, die ter versterking van de grenscontrole zullen worden gebruikt. Men gelooft, dat de Britse, Amerikaanse en Franse autor tei- ten de Russische stap zullen af keuren. De voorzitter van het Engelse Lagerhuis en de Engelse Lord- kanselier hebben een uitnodiging gericht tot de beide Kamers der Statsn-Generaal om van 3 tol. 7 Mei door een delegat e uit de beide Kamers, bestaande uit 10 d 12 leden en de voorzitters, een bezoek aan Engeland te doen brengen, waar "de Parlements leden de gasten zuilen zyn van da Engelse regering. I De Eerste Kamer heeft gisteren reeds besloten deze uitnodiging te aanvaarden. De Nederlandse afdeling van de inter-parlemen- taire unie -al dit bezoek verder regelen. Sir John Coekcroft, directeur van het voornaamste instituut voor onderzoek van atoomenergie in Engeland, heeft te Oxford ver klaard. dat deze zomer een twee de Britse voorraad atoomenergie productief zal worden gemaakt. Volgens Coekcroft levert de eerste voorraad reeds radio actieve maatregelen voor medisch onderzoek'ngswerk. Engeland hoopt deze zomer in staat te zyn, de gehele behoefte van Engeland aan atoomenergie te kunnen bevredigen en vele lan den van Europa te kunnen voor zien van materialen, die door hun aard niet gemakkeiyk van de V. S. betrokken kunnen worden, aldus Coekcroft. Aan alle Amerikaanss sjoccn- vaartmaatschappijen, die rege ringsschepen exploiteren op char terbasis, is opdracht gegeven aan de Mar time Commission „gede tailleerde inlichtingen over alle ter zake dienende feiten" te ver strekken, inzake belangen, welke zy hebben in schepen varende on der ^buitenlandse vlag. Enige weken geleden werd door de Ma ritime Commission aangekondigd, dat zq niet zou overgaan tot ver leng ng van de charter-contrac ten van maatschappijen, die ook scheepsruimte onder buitenlandse vlag op tydcharterbaais exploi teren. Van de zes maatschappyen, die hierby betrokken waren, ontvin gen er vyf toestemming om op dezelfde voet voort te gaap. Van officiële zijde weyd geen verklaring gegeven, waarom deze inlichtingen thans verlangd wor den. In scheepvaartkringen neemt men aan, dat de comm ssie voor nemens is chartercontracten in te trekken van maatschappijen, die schepen onder Amerikaanse en onder buitenlandse vlag exploi teren, teneinde te voorkomen, dat Amerikaanse schepen worden ge bruikt voor een minder soort la dingen, welke slechts weinig op brengen. Voor de eerste maal >!n de ge schiedenis var; de bijzondere rechtspleging zal in een Neder landse rechtszaal de geluidsfilm zijn intrede doen. Polygoon-Pro- füti heeft n.l. van de President van het Bijzonder Gerechtshof toe stemming gekregen om een film te maken van het proces Rauter. Deze film zal opgenomen worden in het Nederlandse n'euws aange vuld met filmpjes, die de Duitsers in het Jodenkamo Westerbork ge maakt hebben. Deze filmpjes zyn eccst kort geleden gevonden en afgestaan door het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie. 9

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1