De besprekingen in Indonesië Brits-Amer. zone a/h plan-Marshall Arrestaties tn de Sowjet-zone. HET PROiES RAUTER De deelneming van de WOENSDAG 31 MAART 1948. Eisenhower geen candidaat Verklaring van Tsjecho-Slowaakse dichter De controle op de export uit de Verenigde Staten DE STRIJD IN CHINA Geallieerde bestuursraad niet bijeengeroepen De Fins-Russische besprekingen Sen S sm es sb il Communiqué Commissie van Goede 1 Diensten Hervorming strafstelsel in België De grenscontrole in Duitsland De Deense defensie. Frankering by Abonnement: Temeuzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te 'De Bilt, geloig tot Woens dagavond. Wisselend bewolkt. Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen. Plaatselijk enige regen. Meest matige wind tus sen Zuid en Zuid-West. Iets minder zacht. 4de Jaargang No. 7G9. Verschynt dagelijks Drnkkery N.V. Firma P. J. van de Sande Tcrneuzcn Advertentieprfla per mm 10 ct.; rr.ir.'inaa» t>er advertentie t IA* inzending aavertenti*» tot des namiddag» uw Rubriek kl. &övr>rteoU«e 6 regels 60 ct.; .♦dan regel meer 12 cent. Va? melding: Brieve» nr. Bureau van <Hlt BIW 10 cent meer Abonncmentsprys 3,25 per kwartaal. Republikeinse delegatie te Batavia aangekomen. De leider van de Republikeinse delegatie, Moh. Roem, en de leden der delegatie zijn gisteren, x.a de Paasdagen te Djogja te hebben doorgebracht, te Batavia aange komen. Bij zijn aankomst deelde Roem aan Aneta mede, dat de onderhandelingen in volle gang *jjn. Op de vergadering van de agenda-commissie, welke nog gis terenmiddag zou worden gehou den, zou men voortgaan met de behandeling van de ingediende „working papers". Voorts zullen in cje loop van de week nog vergaderingen plaats hebben van de verschillende sub commissies. Op 12 April gaan de delegaties voor drie weken vergaderen naar Djogja. De speciale trein, welke dan naar Djogja vertrekt zal, naar Aneta verneemt, bestaan uit acht eerste ,en 'tweede klasje rij tuigen, alsmede uit èen restaura tie- en een bagagewagen. Zeer binnenkort vertrekt een goederentrein met 43 plattegoede- renwagens naar Djogja om diver se auto's, bussen, jeeps en trucks, die gedurende de besprekingen in Djogja en Kalioerang ter beschik king van de Commissie voor goede diensten en de delegaties zullen staan, over te hrengen. Zowel de goederen- als de passagierstrein blijft in Djogja tot men voor de besprekingen te Batavia terug keert. In da tussentijd zal de verbinding Batavia-Djogja door een dageiijkse vliegdienst van de K.L.M., alsmede door vliegtuigen van de commissie voor goede diensten worden onderhouden. Vo.or journalisten zal behalve de spoorverbinding ook een telegra fisch# verbinding tot stand wor den gebracht. Te Poerwokerto zal de trein door Republikeins De perschef van het Ameri kaanse leger, generaal-majoor Floyd Parks, heeft verklaard, 'dat Generaal Eisenhower, die r,eedS heeft geweigerd als republikeins candidaat voor het presidentschap van de V. S op te treden, er evenmin in zal toestemmen can didaat van de democraten te zijn. zei dit in verband met de hardnekkige pogingen van anti- Truman-democraten In deze rich ting. De bekende Tsjecho-Slowaak- ee schrijver cn dichter Ivan Blat- ny, die Zaterdag te Londen is aangekomen als lid van een dele- .gatie van het Tsjechische door de regering erkende vakverbond van auteurs, heeft een verklaring af gelegd, waarin hij zich distan- cieert van het huidige regiem en Tsiecho-iSlowakije „een door de bolsjewisten geleide politiestaat" noemt. Blatnv was lid van de Tsjechi sche communistische partij. „In dien ik de instructies zou volgen, die mH voor mijn vertrek werden gegeven, zou ik het Engelse volk moeten verzekeren, dat alles in Tsjecho-Slowakije volkomen in orde is én dat de toestand over eenkomt met de wil van het volk. Mijn geweten verbiedt mij echter dergeinke leugens te veroreiden aldus 'Blatny. Volgens Blatny hebben in zijn geboortestad Brno alle weduwen van door de Duitsers gefusilleer- den en gedeporteerden 'n formu lier ter ondertekening ontvangen, waarin zij hun aanhankeliikneid aan de communistische partij be tuigen, met de waarschuwing, dat in geval van weigering hun pen sioen zal worden ingetrokken. George Quinn, raadsman van de commissie van onderzoek van het Amerikaanse Huis van Afgevaar digden, heeft aan persvertegen woordigers meegedeeld, dat deze commissie in een anonieme brief Uit New York gewaarschuwd Is,, dat Amerikaanse tanks en lucht-' afweerwaoens onder het opschrift „machinerieën" uit ?e V. S. naar de Sowjet-Unie zijn verscheept. De commissie heeft enkele harer leden op onderzoek naar New York gezonden. personeel worden bestuurd; daar na geschiedt dit door niet-Repu- blikeins' personeel. Alleen het Republikeins restauratiepersoneel zal aanblijven. De locomotief zal eveneens in Poerwokerto verwis seld worden. De lege trein ver trekt reeds 9 April uit Djogja naar Batavia. De rijtuigen van de Staatsspoorwegen, die in Djog ja staan,- zullen voor de passa gierstrein gebruikt worden. De trajecten wordèn reeds door goe derenwagens' gereden. Volgens berichten uit Chinese regeringstconnen is het offensief der Chinese communisten in bin- ncn-Mongolië op een echec uitge lopen. Een aantal machtige tegen offensieven van regeringstroepen onder generaal Foe Tso Yi zou de resolute communistische opmars in het door de regeringstroepen bezette gebied nabij de grote muur, die een, week geleden on der leiding van generaal Nieh Yeng Tsjen werd ingezet, uiteen geslagen hebben. De Regeringstroepen zijn vol gens de berichten bezig met „grootscheepse zuiveringsopeca- tics" met name langs de spoor weg, die het Noorden van Sjansi met Tatoeng en Kalgan ver'c'ndt. Rondom de strategisch belang rijke stad Tatoeng, het voornaam ste nationalistische bolwerk in dtf provincie Nóord-Sjansi, zijn naar gemeld wordt, nog steeds onge veer 10.000 man communistische troepen gelegerd. Er z'jn nog geen aanwijzingen, dat zij zich zullen terugtrekken. De Geallieerde bestuursraad voor Duitsland, die gisteren moest bijeenkomen, is door de tijdelijke voorzitter, Maarschalk Sokoïofsky, niet bijeengeroepen. Het is onwaarschijnlijk, dat de raad vóór 10 April zal vergade ren. Op die datum zal hij moge lijk worden bijeengeroepen door de Amerikaanse afgevaardigde, Generaal Clay, die dan het voor zitterschap vervult. De Amerikaanse marine heeft bij de Lockheed-Luchtvaartmaat- schappij 50 straalvliegtuigen van het type P 80, voor "een waarde van 5 millioen dollar besteld. Te Moskou gelóóft men, dat de Finse delegatie met de Sowjet- regering overeenstemming heeft bereikt oyer de algemene lijnen van een verdrag van wederzijdse bijstand. Er zijn geen bijzonderheden over de besprekingen bekend ge maakt. tlSE UIT DUITSLAND. Eerste Paasdag kreeg de familie L. L. te Delf gouw bezoek van een zoon met vrouw en twee-jarig doch- tertje. Er kwam nog meer visite met kinderen. Het werd opa een beetje te druk en hij zei tegen de kleintjes, dat ze maar eens naar de kinpetjes moesten gaan kijken. Achter het huis itrok ech ter meer dan de kippen de beerput de belangstelling der kinderen. Eén ervan wilde weten, of een steen In de put zou zinken. Het nam de proef op de som en na dit experiment gingen de kinde ren op verder avontuur uit. De vader van het kleine meisje ging eens kijken, of zijn dochtertje zoet speelde. Hij zag het kind .niet, maar wel de gassige borreiing in de beerput tengevolge van de er in gegooide steen. Hij bedacht zich geen ogenblik en sprong op zijn Paasbest in de beerput. Opa, die juist naar buiten kwam, de daad van zijn zoon zag en de beweegredenen' bevroedde, volgde' onmiddellijk zijn zoon in de put. Hij hielp mc-t ware doodsverachting zoeken naar zijn kleinkinddie even later, benieuwd naar datgene, wat zulk een spek takel maakte in de beerput, kwam kijken naar de gedra gingen van pa en opa. Hoezeer de gemoederen in Ne derland zich bezig houden met het komende proces Rauter, moge blijken uit brieven en telefoontjes, die politieambtenaren, belast met het onderzoek, ontvingen naar aanleiding van de publicaties van een interview in de pers, waarin zij hun indruk weergaven van Rauters' houding. Daaronder zijn enige reacties van aan Rauter verwante geesten, maar meer nog reacties gesteld In de geest van: „Als Rauter de kogel niet krjjgt, krijg jij hem." Rauter zelf, zo vernemen wij, schijnt zich rustig en met een zekere zelfverzekerdheid op het proces voor te bereiden. Hij heeft verklaard, dat hij z'ch verant woordelijk stelt voor alle ge pleegde feiten. Ook wilde hij de verantwoordelijkheid op zich ne men voor dé daden van zijn onder geschikten daar hij, nu Himmler en Seyss Inquart van het toneel verdwenen .zijn, zich beschouwt als de hoogste Duitse politieauto riteit, die hier te lande nog moet terecht staan. De gezondheidstoestand van Rauter wordt redelijk genoemd. Wel ondervindt hij nog steeds hin der van de gevolgen van de aan slag, die op hem gepleegd is. Twee kogels zitten nog in zijn lichaam en aan zijn rechteroog is hij zo goed als blind. Bij de aan slag schiint een oogzenuw ge raakt te zijn. De bewak'ng Is ondertussen nog verscherpt. Ondanks zi'n pro test hij heeft zijn erewoord ge geven, dat hij geen# zelfmoord zal plegen staat liij voortdurend onder toez'cht. Wanneer hij zich scheert staat cc b.v. altijd een be waker naast hem en 's nachts bliift het licht in zijn cel branden, want men wil geen enkel risico lonen, dat Rauter door zelfmoord zijn berechting zou ontgaan. De zittingen zullen worden ge presideerd door Jhr. Mr. P. G. M. van Meeuwen. Het Hqf "wordt verder gevormd door Mr. Q. J. L. M. van Moorsel, Mr. D. Byden- drjk, Generaal-Majoor V. E. Wil- mar en Genfcraal-Majoor H. F. M. Baron Van Voorts tot Voorst. Griffier Is Mr. C. G. Jordens, terwijl Mr. J. Zaayer als Procu reur-Fiscaal zal optreden. Er zijn alleen enkele getuigen a 'Charge opgeroepen 6 in totaal - o.a. de inspecteur van politie F. J. van Dien, Van Geel kerken. de propagandaleider van de N. S. P... Schreieder, dé leider van het Engeland-Spiel en Van Etten, een oud-S S.er, tegen wie geen vervolging is ingesteld, om dat hij na zijn desertie uit de S ,S„ belangrijke diensten aan' de ille galiteit zou hebben bewezen. De President van het Bijzonder Gerechtshof heeft Mr. K. van RijckeVorsel als verdediger aan Rauter toegevoegd. Volgens de wet moet Rauter n.l. docr een Ne- derlandsöi advocaat verdedigd worden, omdat hij voor een Ne derlandse rechtbank en naar Ne derlands rqcht berecht zal wer den. De duur van het proces wordt op drie dagen geschat. De Commissie voor goede diensten deelde gisteren in een communiqué mede, dat in de ver gadering van de agenda-commis sie van Dinsdagmiddag een me morandum van de Nederlandse delegatie werd behandeld en ver wezen naar de sub-commissie voor veiligheid Dit memorandum be-* trof een regeling ten aanzien van de Japannezen en Duitsers in Re publikeins gebied. Voorts werd aan de economisch- financiële sub-ccmmissie een nieuw „working paoer" van de Republiek, handelende over het verkeer over de status quo lijn, verwezen. De Britse qn Amerikaanse be zetting?? autoriteiten hebben Maan dag besproken, wat zij voor de gecombineerde zene zullen vragen als aandeel in de Amerikaanse hulpverlening in het kader van het plan-Marshall. De basis van de besprekingen werd gevormd door een gedetailleerd 'productie- export en import budget voer het jaar, beginnccide op 1 April a.s. Volgens dit budget," dit 'Soor de Duitse autoriteiten der gecombi neerde -rne is' uitgewerkt, bedra gen de invoerbehoeften voor ce- noemd jaar niet minder dan 2.250 ipiilioen dollar. De Britse en Amerikaanse functionnarissen overlegden, welk gedeelte van dit totaahgedekt zou moeten worden door 'de Duitse uitvoer, welk ge deelte -door de bezattende mogend heden zou moeten worden gefi nancierd en welk bedrag redelij kerwijs als aandeel in het Mar shall-plan zou kunnen worden ge vraagd. ■Het bedrag van 2.250 millioen dollar, dat volgens de Duitse ra ming voor de financiering van invoer van de Brits-Amerikaanse bezettingszone benodigd is, is als volgt gespecificeerd: voor ruim 930 millien dollar aan grondstof fen, voor ruim 900 millioen dollar aan voedsel en voor ongeveer 400 millioen dollar aan eindfabrika- ten, zoals goederenwagens en an dere dringend benodigde kapitaal goederen en ook verbcuiks,goede ren, incluo'ef de goederen, die be nodigd zijn om de arbeidspresta ties van mijnwerkers en arbeiders Volgens het blad „La Metro- pole" bereidt de Belgische Minis ter van Justitie, Struye, een be langrijke hervorming van het Belgische strafstelsel voor. ,Het bijna voltooide ontwerp betreft het proeftijdensysteem, dat in de Angel-Saksische landen reeds van toenassing is. Volgens het blad zijn de grote lijnen van dit nieuwe stelsel als volgt: De huidige strafwet voorziet uitsluitend in de gevangenisstraf en voor enkele gevallen in de voorwaardelijke veroordeling. Volgens het nieuwe systeem kan de rechtbank het uitzitten van de straf vervangen door ee.n proeftijd, waarbij de veroordeelde als onder voogdij wordt gesteld en waarbij hem een bepaald beroep kan worden verboden, een bepaal de woonplaats kan worden toe gewezen, e.d. Dit zou vooral worden toege past bij dé minder zware straf fen. De commissie van toezicht zou toestaan uit advocaten en overheidspersonen. Indien de veroordeelde zich gedurende de proeftijd riet naar tevredenheid gedraagt, kan de straf weer in gevangenisstraf woyden omgezet. In de provincie Toscane zijn „vliegende schotels" waargeno men, die zich op een hoogte van 4 kilometer in. de richting van Genua voortbewogen zouden heb ben. in de exportihdustrieëa aan te moedigen. Volgens de raming der Duitse autoriteiten zal van he; totaal be drag ongeveer 660 millioen dollar 'gedekt worden, door de opbrengst van de uitvoer, zodat een bedrug van ongeveer 1.580 millioen dollar door dè regeringen van de V 3. en Groot-Brittannië en 'door het plan-Marshall verschaft zal moe ten worden. De Duitsers baseren hun ver wachting van een. dergelijk groot deficit op het, argum'.--nt, dat Duitsland'^ economie in de - afge lopen drie jaar zich in dalende lijn heeft bewogen en dat aanzien lijke investeringen benodigd zul len zijn om een verbetering te be werkstelligen. Zij wijzen er nog op, dat vele der reeds gesloten exportcontracten niet eerder dan in het volgende economische jaar buitenlandse valuta zullen ople veren. De Britse admiraliteit heeft het gebied van de Noordzee, 10 zeemijlen ten noord-oosten van de mond van de Tyne gelegen, tot gevaarlijke zóne verklaard, op grond van de aanwezigheid van dtijvende mijnen. De stafchef van het Russische militaire bestuur in Duitsland, Luit.-Generaal Loekiantsjenko, heeft tijdens een interview met het onder Sovjet-licentie verschij nende blad „Voorwaaarts" ver klaard, dat er misschien spoedig speciale maatregelen zullen wor den genomen om de contrcfe van dq grens tussen 'de Sovjet-zóne en de andere zones van Duitsland te verscherpen. „Het spijt mij voor de honge rige mensen uit West-Duitsland", zo zeide h'i, „maar wij kunnen niet het gehele Duitsland voeden. Voorts moeten, de militaire en burgerlijke autoriteiten maat regelen nemen om de bevolking tegen terroristische elementen te beschermen". In Britse en Amerikaanse krin gen is men van gevoelen, dat de perscampagne tot doel heeft een excuus te verschaffen voor een scherpere grenscontrole en bij voorbaat een verklaring te geven voor een mogelijke ineenstorting van het rantsoeneringssysteem in de Sovjet-zóne. Rasmus Hansen de Deense Mi nister van Defensie, heeft ver klaard, dat de regering koorts achtig werkt aan een nieuw de fensieplan. In een interview met een blad te Kopenhagen verklaar de hij, dat aan de commissie, die belast was met de bestudering van verschillende kwesties met betrekking tot de verdediging met inbegrip van de verdediging tegen de atoombom, verzocht was het tempo op te voeren. Axel Larsen, de Deense com munistische leider, verklaarde tegenover hetzelfde blad, dat hjj de afgelopen dagen door recher cheurs geschaduwd was. Het communistische partijblad in de Sowjet-Un-'e. de „Pirawda", meldt uit Berlijn, dat een vroegere kolonel van het Duitse leger, Ger-, hard Pinkerk, die in de Sowjet- zóne van Duitsland is gearres teerd, heeft toegegeven, dat hij lid was van».een illegale fascisti sche organisatie in West-Duits land. De organisatie sou bestaan uit voormalige Duitse legeroffi cieren en zou door de Amerikaan se inlichtingendienst worden ge- bru'kt voor spionnage in de Sow- jet-zóne. Het hoofdkwartier van de orga nisatie was eerst te Frankfort ge vestigd, zo zou Pinker.t verklaart hebben, doch werd later naar Muencben verplaatst. De leider zou generaal Halder zijn. de vroe gere stafchef van de Duitse strijd krachten te land. De organisatie ton .doM bet, bedrijven, van militaire, politieke en economische spionnage. Volgens de Prewda hneft Pin- kert verklaard, dat zij financiee' wei'd gesteund door de Ameri kaanse inlichtingendienst en grote Duitse industriëlen. Pinkert had verscheidene ge- he'me bezoeken aan de Sow jet- zóne gebracht en in bet bizonder gegevens over Russiscne leger- cenhede.., vliegYelden n <ic- pro ductie van industriële onderne mingen in. Saksen aan de Ameri kaanse inlichtingendienst ver strekt. In Britse kringen te Berlijn wordt verondersteld, dat de aan Kolonel Pinkert toegeschreven verklaringen deel uitmaken van een Soviet-campagne, die de in druk wil vestigen, dat Britse en Amerikaanse agenten in groten getale heimelijk de zonale grenzen overschreden. De door de Sovjet gecontroleerde bladen te Berlijn bevatten gisteren niets over het bericht van de Prawda. In de afgelopen week zijn ech ter vele berichten over beweerde activiteiten van „agenten en ban dieten" gepubliceerd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1