De terreur ia Palestina. PAASB00DSCHAP van de Paus. De Viermogendhedenverklaring over de Atoomenergie. DINSDAG 30 MAART 1948. Waarschuwing van de Palestijnse Regering. Munitie ontploft in haven] van Semarang. Verklaring van Senator Pepper Ame. manoeuvres aan de Noordpool De Amer. strijdkrachten. Verbod van communistische partij in Bengalen. Nota betreffende Triest. Oppositie tegen Trumarr. Telegram Comm. van Goede^Diensten asn Veiligheidsraad Crediet voor Ned. Indische Regering. Yreemde duikboten voor Amerikaanse kust.g^i Complot in Siam ontdekt. Frankering by Abonnement: Temeuzen. WEERS VERW ACHTIN G medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Toenemende wind- Krachtige, aan de kust wel licht harde wind tussen Zuid en Z -West. Meest zwaar be wolkt met later enige regen. Mindef zacht. 'EEUW 4de Jaargang No. 768- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V- Firma P. J- van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.; minima» per advertentie LM Inzending advertentie» tot des namiddag» 4 <ru Rubriek kl, advertecü/*»- 6 regels 6b ct.: regel meer 12 cent. Vap melding: Brieves ondea ar. Bureau van dK Bla» 10 cent meer Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Officieel wordt meegedeeld, dat vier Joodse vliegtuigen Ara bische strijdkrachten hebben ge bombardeerd, die 'n aanval deaen op een Joods convooi, ten Zuiden van Jeruzalem. De Palestijnse Regering heeft Maandag onomwonden verklaard, dat de Britse veiligheidstroepen in Palestina niet langer Joodse oojwooien te hulp zullen komen, Indien men de Britse instructies In de wind zou blijven slaan en daardoor door de Arabieren werd aangevallen. De publicatie van deze waar schuwing is gedaan r.a de laat ste Arabische overval op 'n Joods convooi, dat op de terugweg was van de nederzettingen Kfar en Zion naai' Jeruzalem. Een Britse bekendmaking zegt, dat het con vooi Jeruzalem verliet zonder de autoriteiten hiervan in kennis te stellen. Toen de bevelhebber van de tweede Britse infanterie-briga- de het convooi op de terugweg waarschuwde, dat de weg door Arabieren versperd was en, het naar de nederzetting moest terug kieren, werd zijn waansehuwdng genegeerd. De bekendmaking voegt er aan toe, dat de bevrijding van het merendeel der Joden het directe gevolg was van de samenwerking tussen het bestuur, 'de politie en het leger in langdurige onderhan delingen met'de Arabische bevel hebbers. Arabieren hebben ten Zuiden van Bethlehem een Joods convooi overvallen. Bij de vernielde voer- tuigèn zouden de lichamen van-on geveer 80 Joden verspreid liggen en 3 pantserwagens zouden ver overd zgn, aldus wordt van Ara bische zijde verklaard. Volgens een woordvoerder van het Jewish Agency te Jeruzalem bestaat de mogelijkheid, dat de Christelijke heiligdommen in Je ruzalem in 1949 niet meer be staan, indien niet tijdig maatre gelen genomen zouden worden. Hjj juichte het pleidooi van Dr. Gar- bett, de Aartsbisschop van York, voor de vrede in de heilige stad toe. Het Jewish Agency, aldus de woordvoerder, zou ieder positief voorstel epn wapenstilstand in Je ruzalem van de zijde van 'n wer- kelijk representatieve Arabische instantie in overweging nemen. De verantwoordelijkheid in deze kwestie berustte eveniwel bij de V.N. De groep Stern deelt mede, dat zij een huis dat als regionaal hoofdkwartier der Arabische strijdkrachten te Magdiel, ten N.- Oosten van Tel Aviv, dienst deed heeft opgeblazen. Vier Arabieren zouden de dood gevonden hebben. Volgens in Jeruzalem binnen gekomen berichten zijn vliegtui gen van de Joodse luchtmacht be gonnen met een bombardement van de Arabische haven Jaffa. In een tezelfder tijd te Jeruza lem uitgegeven bekendmaking- wordt gezegd, dat drie bommen .vermoedelijk uit vliegtuigen'' in de buurt van scholen in Jaffa zijn terecht gekomen Zij veroorzaak ten geringe schade aan gebouwen, doch geen letsel aan personen. Volgens de politie werd 't b^p- bardement van Jaffa kort na mid dernacht (op Maandag) uitge voerd en werd vliegtuiggeronk ge hoord, even voordat de hommen vielen. Zij kwamen terecht in een- gebied, dat buiten het bereik ligt van de mortieren van de Joodse stellingen aan de rand van de na burige Joodse stad Tel Aviv. Bij een aanval op een Arabisch dorp in de omgeving -van het -vliegveld Lydda is een pantser wagen in de lucht gevlogen. Zes Joden en een Jodin verloren het \leven Meer dan dertig gepantserde voertuigen zijn vernield. Van het Joodse dfnvooi zouden slechts tien personen de Arabische aan val overleefd hebben. Deze trok- In Saloniki zijn 15 guerilla- strijders terechtgesteld, die heb ben deelgenomen aar, de beschie ting van die stad op 10 Februari. Voorts zijn te Athene 7 commu nisten geëxecuteerd, die beschul digd zijn van medeplichtigheid aan moorden, die tijdens de bur geroorlog in 1944 zcuden zijn ge pleegd. ken zich terug in een huis in de heuvels van Hebron, waar Ara bieren hen opnieuw aanvielen. Deze werden met bommen be stookt door drie vliegtuigen van de Joodse luchtmacht Honderden Arabieren antwoor den met geweervuur. De bele gerde Joden hebben, volgen3 Reu- terg bericht van Zondagmorgen, reeds zestien uur stand gehou den. Een Brits observatie-vliegtuig cirkelde, boven het toneel van de strijd. Toen de Joodse vliegtuigen het bombardement voortzetten, heeft het Britse vliegtuig radio grafisch' aan hst Britse hoofd kwartier voorgesteld de Joodse vliegtuigen door Spitfires te laten verdrijven. Reuter meldt voorts, dat Britse strijdkrachten getracht hebben het huis, waarin de door de Ara bieren belegerde Joden zich-bevin- den, te bereiken. Er wordt aan toegevoegd, dat naar schatting tweehonderd Engelse soldaten posities hebben betrokken op on geveer twee kilometer van het huis, „maar zij intervenieerden niet, blijkbaar volgens instruc tie". De Arabieren hebben de Britse troepen doen weten, dat zij zouden worden aangevallen, indien zij de Joden poogden te helpen. Bij de Arabische aanvallen op twee Joodse convooien gedurendé het afgelopen weekeinde zijn bijna 60 Joden gedood en ongeveer 70 gewond, zo wordt uit officiële bron vernomen. De Arabische verliezen zijn 9 doden en 20 ge wonden. Bijna 40 Joodse voer tuigen zijn vernield. Het aantal slachtoffers ten gevolge van de tornado's, die ver schillende staten van de V. S. hebben geteisterd, is tot ruim 20 gestegen. Er zijn veel gewonden. Te Dayton (Ohio) is een groene regen tgevallen, waardoor kleren en parapluieq verschoten Op de witte huizen bleef een groe ne tint achter. Reuter voegt hieraan toe, dat in het vorige jaar Maart aan de Franse Middel landse Zeekust een rode regen gevallen is. Naar geméld wordt, hebben "de Chinese regeringsstrijdkrach ten tussen Yang Yoean en Hoea Yan, in Binnen-Mongoiië; 20.000 communisten omsingeld. Men schat de verliezen van de commu nisten op 10.000 man. Zondagmiddag is Semarang op geschrikt door een reeks ontplof fingen op het haventerrein. Een munitieopslagplaats, bevat tende fosforprojectielen is door onbekende oorzaak in de lucht ge vlogen. Tien personen zijn gewond waarvan acht licht. In een tijdsverloop van ander- hall' uur volgden zes zware exp»o- sies. Wegens de Zondag -waren slechts weinig personen op het haventer rein aanwezig. De projectielen legden afstanden van vele hon derden meters af. In het gebouw 1 van de staf te Semarang is glas schade aangericht. Het reddings- 5 en blussingswerk is geleid door I de militaire politie. Verscheidene personen ontkwamen door in het water te springen. De meeste schildwachten zijn gered, doordat j de ontploffingen zich verticaal voortplantten. Uit naam van Canada, China, Frankrijk en Groot-Brittarmië en met stilzwijgende goedkeuring van de Verenigde Staten heeft Ri chard Miles de Sowjet-Unie in de werkcommissie voor de atoom energie der Verenigde Naties doen weten, dat /verdere discussie over de Sowj et-voorstellen met betrekking tot de atoomcontröle geen enkel nut zou afwerpen". Miles, de Britse afgevaardigde, stelde voor, het Sowj et-plan te verwerpen. (De Sowjet-Unie had voorgesteld, dat binnen het kader van de Veiligheidsraad der V.N. internationale controle zou wor den uitgeoefend op het delven en de productie van materiaal voor de atoomenergie. De Sowjet-Unie wilde daaren boven de controle pas toelaten, nadat alle atoom-wapens verbo den zouden zijn. De Westelijke mogendheden verklaarden zich voorstanders van internationale controle op ds materialenvoor atoomenergie door een lichaam buiten de Veiligheidsraad, hetgeen tevens onafhankelijkheid van het vetorecht zou insluiten Volgens de vlermogendheden- Senator Claude Pepper (demo craat voor Florida) die tot nu tcfe altijd beschouwd werd als een ver dediger van de Sowjet-Unie, heeft haar in een radiorede beschuldigd van aggressie jegens de buurlan-, den. „De toestand,'' aldus de Se nator, ,,is veel slechter geworden en de Sowjet-Unie is schuldig aan aggressie, die ons begrip voor on afhankelijkheid, waardigheid cn vrijheid van de volken der wereld beledigt". Hij waarschuwde ervoor dat de V.S. aan dp rand van een oqrlog staan en richtte een op roep aan President Truman om een laatste poging te doen de vre de te handhaven door Stalin per soonlijk te ontmoeten en 'n Ame rikaans vredesplan aan Stalin voor te stellen, dat een halt aan materiële en ideologische aggres sie aan alle ldnden zou toeroepen en dat Truman voorts economi sche hulp zou beloven aan alle landen, die met dit plan instem men. „Indien Stalin", zo vervolg de Pepper, „een redelijk en op recht plan verwerpt, zal ik ervan overtuigd zijn, dat wij een laatste dramatische peging gedaan heb ben om de p.fschuwwekkendheid van een onbeschrijflijke oorlog te voorkomen". In zijn Paasboodschap, uitge sproken voor de Vatikaanse ra dio, heeft Z. H. de Paus ver klaard: „Het grote uur van bet christelijk geweten is aangebro ken. In deze tijd van angst en gevaar die zwanger gaat van wellicht onherstelbare beslissingen in de gehele wereld, drukt een buitengewone zware schr/l.jw op ons.' „Hij, die niet blind is, ziet in", aldus de Paus. ..hij, die niet waanzinnig is, voelt, dat Rome de wie g, de verbreid er en de be schermer van eeuwige waarden van leven en beschaving zich ir een toestand bevindt, die de grootste waakzaamheid en de on voorwaardelijke bereidvaardigheid vereist van "hoofd en leden der Christenheid." De Paus sprak van het balkon van de St. Pieterskerk. Vele dui- zendeü luisterden op het plein. Hij werd lang en krachtig toege juicht. De Paus bond zijn toehoorders ot> het hart „waakzaam te zijn en te bidden". Het christehji-: geweten zou geheel %n al moeten ontwaken of anders zou „het vre selijke vonnis" waarheid worden: „Wie niet vóór' Mij is, is tegen Mik" Z. H. drong er op aan, dat men niet blindelings geloof zou hech ten aan de verzekeringen van hen die verklaard hadden respect voor de godsdienst te hebben en na derhand de heiligste zaken ble ken te verachten." „Er is geen plaats", zo zei hij, „voor halfslachtigheid, voor de besluiteloosheid van degenen, die geloven twee meesters te kunnen dienen. Gij weet, dat sociale rechtvaardigheid e11 vrede nimmer krachtig gevestigd kunnen wor den, 'als men de ogen sluit voor het licht van Christus en de oren opent voor de dwalende we reld der agitatoren." De Paus ging voort: ,,De Kerk van Rome is het voorwerp ge weest van zeer onrechtvaardige aanvallen. Zij is ervan beschul digd reactionnair te zijn en leer stellingen te ondersteunen, die zij veroordeelt. Zij is ervan beschul digd mensen arm te maken, die zij krachtig ondersteund heeft en nog steeds Steunt. Zij is ervan bs-chuldigd christe- Hjke leerstellingen te verraden, die zij immer predikt, verdedigt en in practijk brengt. Zij wordt aangevallen doe*- mensen, die de fouten aandikken van sommige naner ontaarde leden, die de Kerk zelf het eerst laakt en ernstig bestraft. Hoewel de Kerk all leze onjuiste beschuldigingen van de hand wijst, heeft zij haar aanval lers lief want ook zij zijn haar zonen en zij nodigt allen uit zich te verenigen.'" verklaring zijn de Sowjetvoorstel- len „nutteloos en zouden het ge vaar voor, een atoom-oorlog niet uitsluiten". De commissie voor, de atoom energie der V.N., aldus Miles, kan geen plan steunen, waarbij ont trekking van materiaal niet uit gesloten zou zijn of dat geen af doende middelen biedt om gehei me activiteit vast te stellen of om dwangmaatregelen te treffen. Het plan van de Sowjet-Unie is on doelmatig. Geen land zal afstand doen van zijn atoomwapens, als het niet zeker weet, dat geen en kel ander land ze kan produceren. Het Amerikaanse departement van Oorlog deelt mede, dat de plannen v°°r gecombineerde oefe ningen van alle onderdelen dei- strijdmacht voor de rest van dit jaar de voortzetting van de oefe ningen in het Noordpoolgebied noodzakelijk maken. Er zal in het hijzonder worden gestreefd naar de ontwikkeling van de samenwerking tussen land-, lucht- en zeemacht. De Amerikaanse Minister van Defensie, James Forrestal, heeft Zaterdag verklaard, dat de strijd punten tussen de delen der gewa pende macht over de te vervullen functies thans uit de weg zijn ge ruimd. Aan land-, zee- en lucrt- macht zijn duidelijk omschreven functies toegewezen. Het doel is een eventuele nieuwe oorlog met een zo nuttig mogelijk gebruik van tijd en manschappen te win nen. Bureaux van de communisti sche partij in geheel West-Benga len zijn Zaterdag gesloten. De partij "is onwettig verklaard. Er zijn ongeveer 30.000 communisten in West-Bengalen. De Minister van Binnenlandse Zaken der provincie heeft ver klaard, dat de activiteit der com munisten de handhaving van orde en recht in gevaar bracht. De re gering had- reden om aan te ne men, dat partijleden op onwettige wijze de beschikking over geld en wapens hadden gekregen en dat de vrijwilligersorganisatie van de partij werd geoefend in hst ge bruik van vuurwapens. Een woordvoerder van het Britse Ministerie van Buiten landse Zaken heeft medegedeeld, dat de Sowjet-regering Engeland officieel in kennis heeft gesteld van de ontvangst van de drie- mogendhedenvbrklaring omtrent het teruggeven van Triest aan r-.i <*t hieraan toevoegend, dat zij deze zal bestuderen. Het ant woord van de Sowjet regering liet niet uitkomen welke houding Moskou ten opzichte van het plan inneemt, aldus de' woordvoerder. Gewoonlijk welingelichte krin gen menen, dat de Sowjet rege ring zich wellicht niet over bet voorstel zal uitlaten vóór de alge mene verkiezingen in Italië, welke op 15 April a s. gehouden zullen worden. In plaatselijke organisaties der democratische partij neemt vol gens in de pers verschenen berich ten „de «oppositie tegen de benoe ming van Truman als candidaat voor het presidentschap der V.S." toe, zo meldt Tass. „De rechtse vakverenigingsleiders", zoals de voorzitter der G.I.O. in de staat New York, Hollander, en de voor zitter van de vakvereniging van schrijvers, Zaritsky, hebben zich tegen Truman's candidatuur ver klaard, evenzo twee New Yorkse bestuurders van de democratische partij, Bevine en Shupler, en een leider der democratische partij in Illinois, Arvey. Volgens de „Daily Worker" (Comm.) wordt ip Californië van democratische zijde openlijk ge protesteerd tegen Truman's can didatuur en hebben ..een aantal invloedrijke democratische sena- .toren het plan zich tegen de can didatuur van Truman te verkla ren". De Commissie voor goede diensten heeft Vrijdag een tele gram aan de Veiligheidsraad ge-* zonden, waarin zij de Raad ver zoekt de bespreking van de aan klacht der Republiek inzake de inrichting van de staat Oost- Sumatra" door de Nederlandse regering in staat stellen hun com mentaar voor te bereiden, hetgeen in overeenstemming is met het geen dooi- beide partijen en de Commissie omtrent de procedure voor mededelingen aan de Veilig heidsraad is overeengekomen, al dus de Commissie in genoemd telegram. Naar het A.N.P. ter ore komt is zeer spoedig te verwachten de indiening van een wetsontwerp, waarbij machtiging gevraagd wordt aan de Nederl.-Indische regering een crediet te verstrek ken van 850 millioen gulden. Door de bemanning van een Amerikaans vliegtuig is 32 km uit de kust yan Californië een d-uik- I boot waargenomen, die onderdook toen het vliegtuig overvloog. Een woordvoerder van de Ame rikaanse marine heeft verklaard, i dat het geen Amerikaanse duik- I boot kan zijn geweest. De marine heeft vliegtuigen uit gezonden, „die zolang 'een onder zoek sullen instellen totdat de districtscommandant tevreden is gesteld". Zoeken gestaakt. De Amerikaans© marine heeft de opsporing van de duikboot van vreemde nationaliteit, die 60 mijl ten Zuid Westen van San Fran cisco zou zijn waargenomen, afge last. Er is geen commentaar gele verd omtrent de mogelijke natio naliteit. Radio Moskou heeft Maandag avond officieel ontkend, dat Rus sische duikboten zich bij de West kust van de Verenigdg Staten zouden ophouden. Volgens de Siamese pers heeft de politie in Siam een complot van Chinezen ontdekt om zich van de macht in het land meester te ma ken. Er zouden twee regimenten Chinezen gereed hebben gestaan om op het gunstigste moment met behulp van moderne wapens hun slag te slaan. De samenzweerders zouden in n3uw contact hebben gestaan met vroegere Siamese ministers. Hoge Siamese autoriteiten wei gerden commentaar op deze pers berichten te verstrekken. VIJEGUIGONGELUK OP CORSICA. Een Brits vliegtuig van de Indische Nationale Luchtvaart Maatschappij dat uit New Delhi kwanj, is tegen de Oostelijke hel ling van de Mont Cardo op Cor sica gevlogen tengevolge waarvan het is neergestort. Aan boord bevonden zich vijf tien passagiers en een bemanning van vier personen. Allen zijn om het leven gekomen. De Argentijnse Minister van Buitenlandse Zaken heeft ver- I klaard, dat Argentinië en Chili overeengekomen zijn, dat 'n con ferentie van alle belanghebbende partijen gehouden dient te wordeii over het geschil inzake de Zuid poolgebieden. De Argentijnse aan spraken op de Falkland-eilartden zouden echter met voorrang be handeld worden. - Uit Amerikaanse congres kringen verluidt, dat in April in de Stille Oceaan een nieuwe proef mét atoombommen zal worden gehouden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1